ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Wiesz co Andrzeju... 
21 czerwiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Szpryca z AIDS 
11 luty 2022     
Działania USA w tradycji kolonializmu brytyjskiego 
25 maj 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Buchanan’s mendacious book exposed again 
7 kwiecień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Opinia Polaka w sprawie uprawnień Prezydenta 
11 sierpień 2015      Artur Łoboda
Nur für geimpft  
25 sierpień 2020     
Cywilizacyjnie z żydami nic nas nie łączy, judeochrześcijaństwo to wymysł - dr Ewa Kurek 
1 grudzień 2018      Alina
Ryszard Makowski blog "Omnibus prowizoryczny" 
26 styczeń 2016      Ryszard Makowski
Europosłom się powodzi. 
7 luty 2014      www.polskawalczaca.com
Ropa naftowa w Zatoce Meksykańskiej i fiasko sankcji przeciwko Iranowi  
1 czerwiec 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Wywiad z Traderem21 
3 czerwiec 2016      www.independenttrader.pl
Pisowskie - medialne kurwy milczą na temat protestów przeciwko dyktaturze covid-19, które odbyły się w Berlinie i Londynie 
29 sierpień 2020      Artur Łoboda
Czyżby kolejny modernizm? 
6 styczeń 2015      Artur Łoboda
Uwaga ! Bronek idzie... Część II 
3 lipiec 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Poeta z Ustki w doborowym towarzystwie 
20 sierpień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Prawo szariatu vs prawo judenratu 
31 lipiec 2017      Artur Łoboda
Kim są agresorzy w wojnie kowidowej 
6 marzec 2021      Teodor Jeske-Choiński
Dane CDC ujawniają, że wielokrotne zakłucia covidowe mogą skrócić oczekiwaną długość życia nawet o 24 lata 
17 luty 2023      Ethan Huff
Młoda mądra i odważna dziewczyna. Piękne! 
2 lipiec 2019      Alina
Netanjahu błaga Bidena, aby uniemożliwił MTK umieszczenie go w więzieniu za zbrodnie wojenne 
14 maj 2024      Ethan Huff

 
 

Czy włoscy emeryci, którzy zachorowali i zmarli w listopadzie 2019 byli zaszczepieni na grypę? A ci, którzy umierają teraz?

“U osób starszych dziwne zapalenia płuc na północy Włoch jeszcze w listopadzie”
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27469&Itemid=47

To jest wiadomość, która pośrednio potwierdza moje (oszołomskie oczywiście) podejrzenia, które mam po przeżyciu dwóch takich “koronawirusów” w 2014 i na przełomie 2016/17.
W tekscie brakuje mi jednak podstawowej informacji, może nie podanej celowo, że ci wszyscy starzy ludzie zostali zaszczepieni jakąś (jaką?) szczepionką przeciwgrypową, ani kiedy.
Listopad, to czas kiedy wszczepione mikroby mogły “zadziałać” masowo i skutecznie, ze skutkiem, jaki był spodziewany (odmłodzenie włoskiego społeczeństwa).
Może do szczepienia włoskich emerytów zostały wykorzystane szczepionki na ptasią, czy świńską grypę, te onegdaj wycofane (tych co “nie zakupiła pani Kopacz) z powodu nadgorliwości czeskiego laboranta, który przysłaną przez koncern partię szczepionek sprawdził na fretkach. Biedne zwierzątka wszystkie padły, jak ci włoscy emeryci.

Tu fragment artykułu z 2014 roku;
W świetle faktów związanych z tzw. “pandemią świńskiej grypy” z 2009 roku, nie można mieć wątpliwości, że nie tylko za biznesem szczepionkowym kryje się wielki biznes, ale jest to częściowa realizacja perfidnego planu depopulacji globu. Otóż druga największa firma na świecie, Baxter, która ma też oddziały w Polsce, wysłała do kilkunastu laboratoriów materiał szczepionkowy na świńską grypę skażony śmiertelnym wirusem ptasiej grypy.
Gdyby nie czeski laborant, który zbadał nadesłany materiał na fretkach, które zdechły, mielibyśmy faktyczną pandemię – spowodowaną właśnie tymi skażonymi szczepionkami na świńską grypę!
Sprawa byłaby praktycznie nie do wykrycia, bowiem nikt by nie przypuszczał, że to szczepionka może być przyczyną zgonów. To, że się tak nie stało zawdzięczamy temu jednemu laborantowi i ludziom, którzy nagłośnili tę aferę, jak austriacka dziennikarka Jane Burgermeister, czy w Polsce dr Piotr Bein i prof. Maria Dorota Majewska, której alarmujący list publikuję poniżej.
Należy tu również oddać kredyt wielu osobom w polskich służbach i rządzie, którzy nie poddali się presji ludobójczych firm farmaceutycznych i nie zakupili szczepionki – Polska była jedynym krajem w Europie, która tego nie zrobiła.
Po niebezpiecznych informacjach, które się ukazują w polskiej prasie, można się spodziewać nowej eskalacji i nowej akcji szczepionkowej. Mino niewątpliwych zasług dla wolności słowa, muszę z przykrością stwierdzić, że “Gazeta Polska” i “Niezależna” publikują manipulacyjne materiały dotyczące szczepionek i rzekomych ofiar świńskiej grypy w 2009 roku. Oficjalne dane wcale nie wyróżniają negatywnie tego roku w ilości zgonów na grypę – a wiadomo, że ta choroba co roku powoduje śmierć pewnej ilości osób.
Gazety nie zupełnie wspominają o zagrożeniu jakie powodują szczepionki, a przecież nawet na ulotkach do nich dołączonych jest wyraźnie zaznaczone, że mogą one powodować schorzenia neurologiczne ze zgonem włącznie! (…)
Całość tu: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6744&Itemid=53

I jeszcze jeden obszerny materiał o szczepionkach i szczepieniach napisany przez ludzi nie pobierających grantów od firm tzw farmaceutycznych:
https://sigma.neon24.pl/post/48289,szczepionki-mit-w-ktory-powoli-przestajemy-wierzyc

Ciekawe, czy znajdzie się we Włoszech jakaś odważna grupa dziennikarzy śledczych, która zbada co się stało ze szczepionkami zakupionymi w 2014 roku, czy emeryci, którzy zmarli w listopadzie 2019 byli szczepieni, jakie mieli objawy poszczepienne, jak długo żyli po podani szczepionki, czy włoska epidemia to ten sam zarazek co u listopadowych ofiar?
Jest tyle ciekawych spraw do zbadania i wyjaśnienia.

Potem zaś przyjdzie czas na przywrócenie kary śmierci dla tych, co tę zarazę ludziom sprzedali.
22 marzec 2020

Alina 

  

Komentarze

 

To jest właściwy kierunek poszukiwań.

2020-03-22
Artur Łoboda

 

Pomogę włoskim dziennikarzom :)

I pensionati italiani che si sono ammalati e sono morti a novembre 2019 sono stati vaccinati contro l'influenza? E quelli che stanno morendo adesso?
"Strana polmonite negli anziani nel nord Italia a novembre"
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27469&Itemid=47

Questo è un messaggio che conferma indirettamente i miei (imbroglioni ovviamente) sospetti che ho dopo essere sopravvissuto a due di questi "coronavirus" nel 2014 e alla fine del 2016/17.
Tuttavia, nel testo mancano le informazioni di base, forse non intenzionalmente, che tutte queste persone anziane sono state vaccinate con del vaccino contro l'influenza (cosa?) O quando.
Novembre è il momento in cui i microbi impiantati potrebbero "lavorare" in modo massiccio ed efficace, con il risultato atteso (ringiovanimento della società italiana).
Forse i vaccini per l'influenza aviaria o suina sono stati usati per vaccinare i pensionati italiani, quelli che una volta erano stati ritirati (quelli che "non avevano acquistato la signora Kopacz) a causa dello zelo di un tecnico di laboratorio ceco che controllava il lotto di vaccini inviato dall'interesse sui furetti. I poveri animali morirono tutti, come quei pensionati italiani.

Ecco un estratto da un articolo del 2014;
Alla luce dei fatti relativi al cosiddetto "La pandemia di influenza suina" dal 2009, non c'è dubbio che non solo dietro al settore dei vaccini risieda un grande affare, ma è una parziale attuazione del perfido piano di spopolamento del globo. Bene, la seconda più grande azienda al mondo, Baxter, che ha anche filiali in Polonia, ha inviato materiale vaccinale per l'influenza suina contaminata dal virus dell'influenza aviaria mortale a diversi laboratori.
Se non fosse per il tecnico di laboratorio ceco che ha esaminato il materiale inviato sui furetti che sono morti, avremmo una vera pandemia - causata da questi vaccini contro l'influenza suina contaminati!
Il caso sarebbe praticamente inosservabile, perché nessuno avrebbe pensato che il vaccino potesse essere la causa della morte. Che ciò non sia accaduto è dovuto a questo tecnico di laboratorio e alle persone che hanno pubblicizzato questo scandalo, come la giornalista austriaca Jane Burgermeister, o in Polonia il dott. Piotr Bein e il prof. Maria Dorota Majewska, a cui pubblico una lettera allarmante qui sotto.
Si dovrebbe anche dare credito a molte persone nei servizi e nel governo polacchi che non hanno ceduto alla pressione delle compagnie farmaceutiche genocide e non hanno acquistato il vaccino - la Polonia è stato l'unico paese in Europa a non esserlo.
Le informazioni pericolose che appaiono sulla stampa polacca possono aspettarsi una nuova escalation e una nuova campagna di vaccinazione. Nonostante gli indubbi meriti per la libertà di parola, devo pentirmi di dire che "Gazeta Polska" e "Independent" pubblicano materiali manipolativi riguardanti vaccini e presunte vittime dell'influenza suina nel 2009. I dati ufficiali non distinguono negativamente quest'anno il numero di decessi per influenza - ed è noto che questa malattia provoca la morte di un certo numero di persone ogni anno.
I giornali non menzionano completamente la minaccia rappresentata dai vaccini e persino i foglietti illustrati dichiarano chiaramente che possono causare malattie neurologiche, compresa la morte! (...)
Tutto qui: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6744&Itemid=53

E un altro materiale esauriente sui vaccini e le vaccinazioni scritto da persone che non ricevono sovvenzioni dalle cosiddette compagnie farmaceutiche:
https://sigma.neon24.pl/post/48289,szczepionki-mit-w-ktory-powoli-przestajemy-wierzyc

Mi chiedo se ci sarà un coraggioso gruppo di giornalisti investigativi in ​​Italia che indagherà su ciò che è accaduto ai vaccini acquistati nel 2014, se i pensionati che sono morti nel novembre 2019 sono stati vaccinati, quali vaccinazioni hanno avuto, per quanto tempo hanno vissuto dopo il vaccino o italiano l'epidemia è la stessa delle vittime di novembre?
Ci sono così tante cose interessanti da indagare e chiarire.

Poi arriva il momento di ripristinare la pena di morte per coloro che hanno venduto la peste alle persone.

2020-03-22
Alina

 

I dziennikarzom anglojęzycznym tyż pomogę :)

Were the Italian pensioners who got sick and died in November 2019 vaccinated with flu? And those who are dying now?
"Strange pneumonia in the elderly in northern Italy in November"
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27469&Itemid=47

This is a message that indirectly confirms my (cheating of course) suspicions that I have after surviving two such "coronaviruses" in 2014 and late 2016/17.
However, the text lacks basic information, perhaps not intentionally, that all these old people were vaccinated with some (what?) Influenza vaccine, or when.
November is the time when implanted microbes could "work" massively and effectively, with the result that was expected (rejuvenation of the Italian society).
Maybe vaccines for bird or swine flu were used to vaccinate Italian pensioners, those that were once withdrawn (those that "did not buy Mrs. Kopacz) because of the zeal of a Czech laboratory worker who checked the vaccine batch sent by the concern on ferrets. The poor animals all died, like those Italian pensioners.

Here is an excerpt from an article from 2014;
In the light of facts related to the so-called "Swine flu pandemic" from 2009, there is no doubt that not only behind the vaccine business lies a big business, but it is a partial implementation of the perfidious plan of depopulation of the globe. Well, the second largest company in the world, Baxter, which also has branches in Poland, sent vaccine material for swine flu contaminated with the deadly bird flu virus to several laboratories.
If it weren't for the Czech lab technician who examined the submitted material on the ferrets that died, we would have a real pandemic - caused by these contaminated swine flu vaccines!
The case would be virtually undetectable, because no one would have thought that the vaccine could be the cause of death. That this did not happen is due to this one lab technician and people who publicized this scandal, such as the Austrian journalist Jane Burgermeister, or in Poland dr Piotr Bein and prof. Maria Dorota Majewska, to whom I publish an alarming letter below.
Credit should also be given to many people in the Polish services and government who did not succumb to the pressure of genocidal pharmaceutical companies and did not buy the vaccine - Poland was the only country in Europe that did not.
Dangerous information that appears in the Polish press can expect a new escalation and a new vaccine campaign. Despite undoubted merits for freedom of speech, I must regret to say that "Gazeta Polska" and "Independent" publish manipulative materials regarding vaccines and alleged victims of swine flu in 2009. Official figures do not negatively distinguish this year in the number of deaths from influenza - and it is known that this disease causes the death of a certain number of people every year.
Newspapers don't completely mention the threat posed by vaccines, and even the leaflets attached to them clearly state that they can cause neurological diseases, including death! (...)
Everything here: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6744&Itemid=53

And one more extensive material about vaccines and vaccinations written by people who do not receive grants from so-called pharmaceutical companies:
https://sigma.neon24.pl/post/48289,szczepionki-mit-w-ktory-powoli-przestajemy-wierzyc

I wonder if there will be a brave group of investigative journalists in Italy that will investigate what happened to the vaccines purchased in 2014, whether retirees who died in November 2019 were vaccinated, what vaccinations they had, how long they lived after the vaccine, or Italian is the epidemic the same as for November victims?
There are so many interesting things to investigate and clarify.

Then comes the time to restore the death penalty for those who sold the plague to people.

2020-03-22
Alina

 

... i niemieckim też trzeba pomóc:

Wurden die italienischen Rentner, die im November 2019 krank wurden und starben, mit Grippe geimpft? Und diejenigen, die jetzt sterben?
"Seltsame Lungenentzündung bei älteren Menschen in Norditalien im November"
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27469&Itemid=47

Dies ist eine Nachricht, die indirekt meinen (natürlich betrügerischen) Verdacht bestätigt, den ich habe, nachdem ich 2014 und Ende 2016/17 zwei solcher "Coronaviren" überlebt habe.
Dem Text fehlen jedoch grundlegende Informationen, vielleicht nicht absichtlich, dass all diese alten Menschen mit einem (was?) Influenza-Impfstoff geimpft wurden oder wann.
November ist die Zeit, in der implantierte Mikroben massiv und effektiv "arbeiten" können, mit dem erwarteten Ergebnis (Verjüngung der italienischen Gesellschaft).
Vielleicht wurden Impfstoffe gegen die Vogel- oder Schweinegrippe verwendet, um italienische Rentner zu impfen, die einst zurückgezogen wurden (diejenigen, die "Frau Kopacz nicht gekauft haben"), weil ein tschechischer Laborant die Impfstoffcharge überprüft hatte, die von der Sorge um Frettchen gesendet wurde. Die armen Tiere starben alle wie diese italienischen Rentner.

Hier ist ein Auszug aus einem Artikel aus dem Jahr 2014;
Im Lichte der Tatsachen im Zusammenhang mit dem sogenannten "Schweinegrippepandemie" aus dem Jahr 2009 besteht kein Zweifel daran, dass nicht nur hinter dem Impfstoffgeschäft ein großes Geschäft steckt, sondern dass es sich auch um eine teilweise Umsetzung des perfiden Plans zur Entvölkerung der Welt handelt. Nun, das zweitgrößte Unternehmen der Welt, Baxter, das auch Niederlassungen in Polen hat, sandte Impfstoff gegen die mit dem tödlichen Vogelgrippevirus kontaminierte Schweinegrippe an mehrere Labors.
Ohne den tschechischen Labortechniker, der das eingereichte Material der verstorbenen Frettchen untersucht hätte, hätten wir eine echte Pandemie - verursacht durch diese kontaminierten Schweinegrippe-Impfstoffe!
Der Fall wäre praktisch nicht nachweisbar, da niemand gedacht hätte, dass der Impfstoff die Todesursache sein könnte. Dass dies nicht geschehen ist, liegt an diesem einen Labortechniker und Personen, die diesen Skandal öffentlich gemacht haben, wie der österreichischen Journalistin Jane Burgermeister oder in Polen Dr. Piotr Bein und Prof. Dr. Maria Dorota Majewska, an die ich unten einen alarmierenden Brief veröffentliche.
Viele Personen in den polnischen Diensten und in der polnischen Regierung sollten ebenfalls anerkannt werden, die nicht dem Druck genozidaler Pharmaunternehmen erlegen waren und den Impfstoff nicht gekauft haben - Polen war das einzige Land in Europa, das dies nicht tat.
Gefährliche Informationen, die in der polnischen Presse erscheinen, können eine neue Eskalation und eine neue Impfkampagne erwarten. Trotz der zweifelsfreien Verdienste um die Meinungsfreiheit muss ich leider sagen, dass "Gazeta Polska" und "Independent" 2009 manipulatives Material zu Impfstoffen und mutmaßlichen Opfern der Schweinegrippe veröffentlichen. Offizielle Zahlen unterscheiden dieses Jahr nicht negativ in der Anzahl der Todesfälle durch Influenza - und es ist bekannt, dass diese Krankheit jedes Jahr den Tod einer bestimmten Anzahl von Menschen verursacht.
In den Zeitungen wird die Bedrohung durch Impfstoffe nicht vollständig erwähnt, und selbst in den beigefügten Broschüren wird deutlich, dass sie neurologische Erkrankungen, einschließlich des Todes, verursachen können! (...)
Alles hier: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6744&Itemid=53

Und noch ein umfangreicheres Material über Impfstoffe und Impfungen, das von Personen verfasst wurde, die keine Zuschüsse von sogenannten Pharmaunternehmen erhalten:
https://sigma.neon24.pl/post/48289,szczepionki-mit-w-ktory-powoli-przestajemy-wierzyc

Ich frage mich, ob es in Italien eine mutige Gruppe von investigativen Journalisten geben wird, die untersuchen wird, was mit den 2014 gekauften Impfstoffen passiert ist, ob Rentner, die im November 2019 verstorben sind, geimpft wurden, welche Impfungen sie hatten, wie lange sie nach dem Impfstoff lebten oder Italienisch Ist die Epidemie dieselbe wie bei den Opfern im November?
Es gibt so viele interessante Dinge zu untersuchen und zu klären.

Dann ist die Zeit gekommen, die Todesstrafe für diejenigen wiederherzustellen, die die Pest an Menschen verkauft haben.

2020-03-22
Alina

 

W Niemczech emerytami zajmują się w ich domach Polki.
We Włoszech są zgromadzeni w domach starców - gdzie robi się na nich różne eksperymenty.

Proszę też zwrócić uwagę, że ośrodki epidemii są daleko od morza.

2020-03-23
Artur Łoboda

 

"To nie koronawirus nas zabija... Za rok wprowadzą powszechne szczepionki!" Dr Shiva wRealu24!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RjDp2jDLWbo&feature=emb_logo

2020-03-25
Alina

  

Archiwum

"Strażnicy dobra wspólnego"
maj 1, 2005
Witold Filipowicz
Przynajmniej wiadomo o co naprawdę "Unii Europejskiej" chodzi
luty 21, 2006
PAP
hołota i żydohołota
maj 12, 2005
Artur Łoboda
Samobójczy atak bombowy podczas biegu maratońskiego
kwiecień 13, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Cimoszewicz: popełniłem błąd
lipiec 30, 2005
pap
Wymowny cytat pokazujący, dzięki komu rozpoczął się proces arabizacji Europy...
styczeń 14, 2007
marduk
Anons matrymonialny
styczeń 13, 2006
zn
Izrael Spuscizną Stalina?
sierpień 1, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Samoobrona będzie usuwana z komisji wyborczych siłą?
czerwiec 7, 2004
PAP
Izraelskie czołgi w palestyńskim obozie
grudzień 22, 2004
aaa
Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna
maj 18, 2006
Stanisław Michalkiewicz
MS: Krótka historia prywatyzacji banków
kwiecień 6, 2006
wedle Interia.pl
Członek Rady Polityki Pieniężnej Dariusz Rosati ma nadzieję....
wrzesień 16, 2002
IAR
Pax Americana po Zydowsku
kwiecień 26, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Eutanazja dla górnictwa
sierpień 3, 2003
Teresa Wójcik
Tępienie przestępców - Gronkiewicz Walz
wrzesień 5, 2003
Dialog Argentyńczyka z sjonistami
sierpień 29, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
"Pochwała głupoty" według profesora Friedricha Augusta Hayeka
sierpień 31, 2004
Marak Głogoczowski
Sowińska chce zabronić seksu 17-latkom
marzec 25, 2008
Artur Łoboda
Izrael ma bron atomowa
grudzień 5, 2007
Goska
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media