ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Jab-erwacky (lub, dlaczego ludzie są tak szaleni, jeśli chodzi o bycie laboratoryjnymi świnkami morskimi?) 
8 kwiecień 2021      Michael Lesher
Miałeś chamie złoty róg. Nie pozostał nawet sznur. 
10 kwiecień 2020      Artur Łoboda
Wykształcenie Aleksandra Kwaśniewskiego w oczach Polaków 
      tłumacz
Wiatry i skrzydła 
17 kwiecień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Przygotowanie gruntu pod "reprywatyzację".  
31 sierpień 2017      Artur Łoboda
PARNAS ZAWŁASZCZONY ? – część druga – wiersze – WIESŁAW SOKOŁOWSKI 
18 luty 2018      www.trwanie.com
Statut Kaliski to wielkie oszustwo 
1 październik 2019     
Powidoki 
20 styczeń 2017     
Poseł do PE chce wyjaśnień w sprawie grafenu w szczepionkach Covid i zadaje pytania 
19 luty 2022     
Transmisja z akcji Stop P(l)andemii 
12 wrzesień 2020     
Buczenie zakazane 
2 sierpień 2012      Artur Łoboda
"Nowoczesny Patriotyzm" wedle Komorowskiego 
27 grudzień 2012      Artur Łoboda
Kim są ludzie z KOD? 
26 grudzień 2015      Artur Łoboda
Zygmunt Jan Prusiński TAJEMNE OBCOWANIE - część osiemnasta 
11 lipiec 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Najlepszy środek antyspołeczny 
27 wrzesień 2009      Artur Łoboda
„Draghi to nie Mussolini, pod pewnymi względami jest gorszy” 
14 listopad 2021      Pietro Di Martino
Jedynie słuszny politycznie patriotyzm - na zamówienie polityczne 
12 czerwiec 2014      Artur Łoboda
Nową Ustawą o cyberbezpieczenństwie chcą walczyć w Polce z PRAWDĄ  
29 styczeń 2021     
"Proszę pamiętać o tym przy Wyborach" 
29 lipiec 2019      Artur Łoboda
Fałszywa tolerancja ustępstwem wobec nazizmu 
29 styczeń 2013      Artur Łoboda

 
 

Zbigniew Brzezinski: A New Era of Populism is Upon Us

“If we take a vote against Palestinian Independence in the UN, it is not only a serious strategic error but a tragic historical error.” — Zbigniew Brzenzski


An excellent interview with Zbigniew Brzenzski on MSNBC’s “Morning Joe”

Zbigniew Brzezinski has just returned from a regional conference in Russia, he discusses the absence of any strategic sense of direction in US foreign and Middle East policy. He makes some policy recommendations.

He stresses “the stakes are high,”… and claims “a new era is upon us.” In his view “…not an era of democracy but an era of populism.” “Popular views are harder, tougher and uncompromising” he asserts. He shares the view of the Europeans that “America’s position in the Middle East is disintegrating in between our eyes” without direction; “We have missed the boat here,” he asserts. When asked about his view on the UN Vote on Palestine statehood coming up, he said…if we take a stand against Palestinian independence, it is not only a serious strategic error but a tragic historical error… it will end up very tragically for all concerned… us, the Middle East, specifically for the Palestinians and in the long run for Israel.

On domestic matters, I like his use of choice of words, “lunatic phase,” “never-never land,” “unrelated to reality.” “1% ownership of the world.”

Listen in…


I think Andrew Marshall’s two part series on the Global Political awakening is relevant here. (Global Research, February 9, 2011)

Overview by Andrew Gavin Marshall

In Part 1 of this series, I analyzed the changing nature of the Arab world, in experiencing an uprising as a result of the ‘Global Political Awakening.’ Ultimately, I assessed that these could potentially be the birth pangs of a global revolution; however, the situation is more complicated than it appears on the surface.

North Africa and the Global Political Awakening – Part 1


by Andrew Gavin Marshall
For the first time in human history almost all of humanity is politically activated, politically conscious and politically interactive…

The resulting global political activism is generating a surge in the quest for personal dignity, cultural respect and economic opportunity in a world painfully scarred by memories of centuries-long alien colonial or imperial domination…

The worldwide yearning for human dignity is the central challenge inherent in the phenomenon of global political awakening… That awakening is socially massive and politically radicalizing… The nearly universal access to radio, television and increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be galvanized and channeled by demagogic political or religious passions. These energies transcend sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global hierarchy, on top of which America still perches…

The youth of the Third World are particularly restless and resentful. The demographic revolution they embody is thus a political time-bomb, as well… Their potential revolutionary spearhead is likely to emerge from among the scores of millions of students concentrated in the often intellectually dubious “tertiary level” educational institutions of developing countries. Depending on the definition of the tertiary educational level, there are currently worldwide between 80 and 130 million “college” students.

Typically originating from the socially insecure lower middle class and inflamed by a sense of social outrage, these millions of students are revolutionaries-in-waiting, already semi-mobilized in large congregations, connected by the Internet and pre-positioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or in Tiananmen Square.

Their physical energy and emotional frustration is just waiting to be triggered by a cause, or a faith, or a hatred…

[The] major world powers, new and old, also face a novel reality: while the lethality of their military might is greater than ever, their capacity to impose control over the politically awakened masses of the world is at a historic low.

To put it bluntly: in earlier times, it was easier to control one million people than to physically kill one million people; today, it is infinitely easier to kill one million people than to control one million people.[1]

- Zbigniew Brzezinski

Former U.S. National Security Advisor
Co-Founder of the Trilateral Commission
Member, Board of Trustees, Center for Strategic and International Studies
21 wrzesień 2011

Debbie Menon 

  

Komentarze

 

"Jeśli zagłosujemy przeciwko niepodległości Palestyny w ONZ, będzie to nie tylko poważny błąd strategiczny, ale także tragiczny błąd historyczny". - Zbigniew Brzenzski


Doskonały wywiad ze Zbigniewem Brzenzskim w programie MSNBC "Morning Joe".

Zbigniew Brzeziński właśnie wrócił z regionalnej konferencji w Rosji, gdzie omawia brak jakiegokolwiek strategicznego poczucia kierunku w polityce zagranicznej USA i na Bliskim Wschodzie. Przedstawia kilka zaleceń politycznych.

Podkreśla, że "stawka jest wysoka"... i twierdzi, że "nadchodzi nowa era". Jego zdaniem "... nie jest to era demokracji, ale era populizmu". "Popularne poglądy są twardsze, ostrzejsze i bezkompromisowe" - zapewnia. Podziela pogląd Europejczyków, że "pozycja Ameryki na Bliskim Wschodzie rozpada się na naszych oczach" bez żadnego kierunku; "Przegapiliśmy tutaj łódź" - twierdzi. Zapytany o swoją opinię na temat zbliżającego się głosowania ONZ w sprawie państwowości Palestyny, powiedział ... jeśli zajmiemy stanowisko przeciwko niepodległości Palestyny, będzie to nie tylko poważny błąd strategiczny, ale tragiczny błąd historyczny ... skończy się to bardzo tragicznie dla wszystkich zainteresowanych ... dla nas, dla Bliskiego Wschodu, szczególnie dla Palestyńczyków i na dłuższą metę dla Izraela.

Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, podoba mi się jego dobór słów: "faza szaleństwa", "ziemia nigdy nieistniejąca", "niezwiązane z rzeczywistością". "1% własności świata".


Myślę, że dwuczęściowa seria Andrew Marshalla na temat globalnego przebudzenia politycznego jest tutaj istotna. (Global Research, 9 lutego 2011)

Przegląd Andrew Gavina Marshalla

W części pierwszej tej serii przeanalizowałem zmieniający się charakter świata arabskiego, w którym doszło do powstania w wyniku "globalnego przebudzenia politycznego". Ostatecznie oceniłem, że mogą to być potencjalnie narodziny globalnej rewolucji; sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Afryka Północna i globalne przebudzenie polityczne - część 1


Andrew Gavin Marshall
Po raz pierwszy w historii ludzkości niemal cała ludzkość jest politycznie aktywna, politycznie świadoma i politycznie interaktywna...

Wynikający z tego globalny aktywizm polityczny generuje gwałtowny wzrost dążenia do godności osobistej, szacunku kulturowego i możliwości ekonomicznych w świecie boleśnie naznaczonym wspomnieniami wielowiekowej obcej kolonialnej lub imperialnej dominacji...

Ogólnoświatowa tęsknota za ludzką godnością jest głównym wyzwaniem nieodłącznie związanym ze zjawiskiem globalnego przebudzenia politycznego... To przebudzenie jest społecznie masowe i politycznie radykalizujące... Niemal powszechny dostęp do radia, telewizji i coraz częściej Internetu tworzy społeczność wspólnego postrzegania i zazdrości, która może być galwanizowana i kierowana przez demagogiczne pasje polityczne lub religijne. Energie te wykraczają poza suwerenne granice i stanowią wyzwanie zarówno dla istniejących państw, jak i dla istniejącej globalnej hierarchii, na szczycie której wciąż znajduje się Ameryka...

Młodzież Trzeciego Świata jest szczególnie niespokojna i urażona. Rewolucja demograficzna, którą uosabiają, jest zatem polityczną bombą zegarową

Młodzież Trzeciego Świata jest szczególnie niespokojna i urażona. Rewolucja demograficzna, którą uosabiają, jest zatem również polityczną bombą zegarową... Ich potencjalny rewolucyjny grot prawdopodobnie wyłoni się spośród dziesiątek milionów studentów skoncentrowanych w często wątpliwych intelektualnie instytucjach edukacyjnych "wyższego szczebla" w krajach rozwijających się. W zależności od definicji wyższego poziomu edukacji, na całym świecie jest obecnie od 80 do 130 milionów studentów "college'ów".

Zwykle wywodzący się z niepewnej społecznie niższej klasy średniej i rozpaleni poczuciem społecznego oburzenia, te miliony studentów to oczekujący rewolucjoniści, już częściowo zmobilizowani w dużych zgromadzeniach, połączeni przez Internet i przygotowani do powtórki na większą skalę tego, co wydarzyło się lata wcześniej w Mexico City lub na placu Tiananmen.

Ich fizyczna energia i emocjonalna frustracja tylko czekają, by zostać wyzwolone przez jakąś sprawę, wiarę lub nienawiść...

[Główne światowe potęgi, nowe i stare, również stanęły w obliczu nowej rzeczywistości: podczas gdy śmiercionośność ich potęgi militarnej jest większa niż kiedykolwiek, ich zdolność do narzucenia kontroli nad politycznie przebudzonymi masami świata jest na historycznie niskim poziomie.

Mówiąc wprost: w dawnych czasach łatwiej było kontrolować milion ludzi niż fizycznie zabić milion ludzi; dziś nieskończenie łatwiej jest zabić milion ludzi niż kontrolować milion ludzi.[1]


2023-07-05
Artur Łoboda

  

Archiwum

Kaczynski gospodarzem Chanukach
grudzień 19, 2006
JTA- Global Jewish News
Skandal w Krakowie - Wojskowe święto w Krakowie
maj 17, 2008
Artur Łoboda
Drogie państwo
lipiec 29, 2003
Teresa Kuczyńska
Fiasko Podbojów Pól Ropy Naftowej
czerwiec 18, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
"Gdy rozum śpi budzą się potwory"
kwiecień 16, 2007
Dariusz Kosiur
Neokonserwatyści pasożytami ruchu zachowawczego
luty 11, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Dla jego bolesnej męki
październik 21, 2008
wikipedia.pl
Wiara naszych Dziadów
sierpień 15, 2008
Artur Łoboda
Zgodnie z prawem Żydom amerykańskim nie należy się od Polski nic
luty 28, 2007
nop
Skandal w mięsie
kwiecień 26, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
Władze w Iraku zatrudnią funkcjonariuszy reżimu Saddama
kwiecień 25, 2004
PAP
Emeryci i renciści mają być wreszcie bardziej ludzko traktowani.
listopad 18, 2006
Zdzisław Raczkowski
Błędy i wypaczenia w III RP
marzec 23, 2005
Leszek Skonka
Zapytajmy prościej o Unię
luty 13, 2003
Ewa Kluczkowska http://www.rzeczpospolita.pl/
Palestynizacja Swiata?
czerwiec 3, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Zamach Stanu w Polsce
wrzesień 27, 2006
mik4
Narodowe Sily Zbrojne
maj 5, 2008
przeslala Elzbieta Gawlas
Rosną długi finansów publicznych
lipiec 16, 2002
PAP
"Złoty coraz silniej związany z euro"
styczeń 14, 2003
Artur Łoboda/PAP
Kto wygrał, kto przegrał?
czerwiec 14, 2003
Andrzej Kumor
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media