ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artyku³  

KIM JESTEŒMY ARTYKU£Y COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŒ W KRAKOWIE DZIŒ W POLSCE

Inne artyku³y

Kultura kreowana przez cieciów 
7 marzec 2010      Artur £oboda
Ja Was nie chcź budzię... 
14 kwiecień 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Wynalazca testów PCR dr Kary B. Mullis. „Æadnej infekcji ani choroby nie moæna dok³adnie zdiagnozowaę za pomoc¹ testu PCR” 
30 wrzesień 2021      Kary B. Mullis i dr Gary Null
Ile jest w Polakach Chrzeœcijaństwa? 
29 marzec 2013      Artur £oboda
Fatalna kondycja rynków wschodz¹cych zwiastunem polskich problemów. Czźœę 1. 
31 maj 2016      www.independenttrader.pl
Trauma wojenna. 
15 wrzesień 2009      Gregory Akko
Fa³szywe testy Szumowskiego 
7 sierpień 2020     
Jutro we Wroc³awiu rozprawa za „przytrzymanie banneru na barierce” 
12 kwiecień 2016     
Czy bitwa o Angliź skończona? 
25 czerwiec 2016      Artur £oboda
Pora kasztanów... 
5 lipiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Deus Caritas Est 
23 kwiecień 2017      Pawe³ Zió³kowski
Kl¹twa 
14 listopad 2020      Ala
Gdy siź Chrystus rodzi³ 
24 grudzień 2021     
Covid: zderzenie analfabetyzmu historycznego i naukowego  
7 styczeń 2022      Kevin Ryan
Strategia PO wobec polskiej kultury 
11 styczeń 2012      Artur £oboda
Jego sukinsyny 
9 luty 2018     
Prowokacja 
6 czerwiec 2010      Goska
Polacy juæ dawno powinni wyjœę na ulice. "Druga strona przez lata bowiem budowa³a sobie swoje narzździa dzia³ania" 
7 grudzień 2015      wPolityce.pl
"Covid-19"... juæ w roku 2015  
27 luty 2021     
Zbrodnia szczepionkowa - zawiadomienie o przestźpstwie i nic? Gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest minister sprawiedliwoœci, premier i prezydent RP? 
10 luty 2019      Alina

 
 

Wizja Imperium od Renu do Wůadywostoka

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku wiąże się z karierą szwabskiej rodziny von Zollern, która zmieniła nazwisko na von Hohenzollern. Ironią losu jest fakt, że mottem tej rodziny było hasło Nihil Sine Deo czyli „Nic Bez Boga.” Hasło to było typowe dla „herezji pruskiej” zdefiniowanej przez Pawła Włodkowica w 1414 roku na konwencji z Konstancji. Herezja pruska była ideologią, która w praktyce upoważniała niby misjonarzy do rabowania i popełniania ludobójstwa takiego, jakie dokonali Krzyżacy na Bałto-Słowianach w Prusach.Prototypem herezji pruskiej był „Drang nach Osten,” czyli podbój ziem na wschód od Renu, począwszy od linii fortyfikacji frankońskich tak zwanych Limes Sobabicus i Limes Saxoniae ukończonych w 880 roku między Marchią Awarską i Marchią Duńską. Podbój ten odbywał się kosztem Lechitów Zachodnich, autochtonów na wschód od tych fortyfikacji. Lechici pozostawili po sobie nazewnictwo miejscowości sięgające od Danii do Swajcarii.Fakt, że Lechici Zachodni byli autochtonami tych ziem potwierdzają studia D.N.A. Polacy są Lechitami Wschodnimi i język polski należy do językowej grupy lechickiej w rodzinie języków słowiańskich. W bardziej sprzyjających warunkach powstałoby jako proces naturalnego rozwoju państwo lechickie składające się z Lechitów wschodnich i zachodnich. Od dawna Turkmeni nazywają Polskę „Lechistanem.” Czynią to nadal Turcy.Frederick I Hohenzollern z jednej z dwu linii frankońskich został Margrabią Brandenburgia w Berlinie w 1412 roku. Natomiast w 1525 roku Albrecht Hohenzollern z drugiej linii frankońskiej, został Księciem Prus za pomocą pierwszego hołdu pruskiego po dokonaniu na kolanach na rynku w Krakowie przed królem Polski Zygmuntem Starym. Hołdy Hohenzollernów przed królami polskim trwały od 1525 do 1641 roku. Prusy Książęce odpadły od Polski w 1667 roku.Obydwie linie Hohenzollernów otrzymały od króla Polski Zygmunta Wazy pozwolenie w 1618 roku na wspólne dziedziczenie lenna pruskiego. Był to katastrofalny błąd polityczny dla państwa polskiego, który dał Hohenzollernom możliwość zainicjowania rozbiorów Polski w 1772 roku.Trzeba pamiętać, że „złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów, skończyła się w 1648 roku pogromami Chmielnickiego na Ukrainie. W pogromach tych zginęły tysiące Żydów. Panika bankierów żydowskich wynikła wówczas z przekonania, że Żydzi będą wypędzani z Polski tak jak to miało miejsce wcześnie w Hiszpanii i jeszcze wcześniej w Anglii, Francji i w państewkach niemieckich. Ujawnienie treści Talmudu pogorszyło sytuację Żydów w Europie. Przerażeni pogromami bankierzy żydowscy zaczęli przesyłać swoje kapitały z katolickiej Polski do protestanckiego Berlina raczej niż do katolickiego Wiednia lub prawosławnego Petersburga.Kapitały żydowskie z Polski pomogły finansować stworzenie w 1701 r. Królestwa Pruskiego ze stolicą w Berlinie, kolebki nowoczesnego militaryzmu niemieckiego oraz źródła planów rozbiorów Polski. Zdobycie ziem polskich zaboru pruskiego dało Hohenzollernom możliwość zdominowania ponad trzystu pięćdziesięciu małych niezależnych państewek niemieckich i w 1871 roku założenia cesarstwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie. Stało się to po zwycięstwie Prus nad Francją dokonanym w dużej mierze dzięki polskim rekrutom z prowincji polskich zaboru pruskiego. Ich los opisał to Henryk Sienkiewicz jego książce pod tytułem „Bartek Zwycięsca.”Wojna francusko-pruska była sprowokowana przez kanclerza Bismack’a, który obraził Napoleona III i wywołał wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję 19 lipca 1870 roku. Francja nie chciała dopuścić do zjednoczenia Niemiec i powstania wielkiego mocarstwa niemieckiego. Tak, więc Prusacy uważali, że Francja jest przeszkodą zjednoczenia przez nich państewek niemieckich. Wojna przeciwko Francji była w Berlinie oceniana jako okazja na zjednoczenie małych państw niemieckich i na umocnienie hegemonii Prus nad nimi. W czasie rozbiorów Polski było ich w sumie ponad 350.
Po upadku Cesarstwa Francuskiego 4 września 1870 Francja proklamowała powstanie III Republiki. Powstał Rząd Obrony Narodowej a 19 września 1870 r. zakończyła się bitwa o Wersal przegrana przez Francuzów. Nastąpiło okrążenie Paryża. Siły armii niemieckich szybko urosły do około 400 tysięcy żołnierzy. Wojska niemieckie okrążały Paryż, ale nie podejmowały akcji ofensywnych, ale umacniały swoje pozycje. Niemcy przygotowywali się systematycznie do oblężenia Paryża.
Bardzo ważna była kapitulacja miasta Metz, ponieważ wyeliminowała z walki ponad dwukrotnie więcej żołnierzy francuskich niż klęska francuska pod Sedanem. W dniu 31 października 1870 r. mieszkańcy Paryża wzniecili rewoltę, ogłosili republikę i obalili rząd cesarza Napoleona III. Dwa miesiące później w dniu 18 stycznia 1871r. proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Stało się to w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego pod Paryżem. Dokument, który tam podpisano zaświadczał zjednoczenie ziem niemieckich z wyjątkiem Austrii.
Wilhelm I koronował się na cesarza II Rzeszy. 28 stycznia 1871r. po prawie czterech miesiącach oblężenia Paryża, wojska niemieckie, wymusiły na Francji podpisanie paktu o zawieszeniu broni. Nowy ugodowy rząd francuski przyjął 26 lutego 1871 warunki pokojowe pruskiego kanclerza Bismarcka w dniu 10 maja 1871r. W Frankfurcie nad Menem ratyfikowano ten traktat pokojowy 26 lutego 1871r.
Francja musiała oddać nowo powstałemu Cesarstwu Niemieckiemu terytorium Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km² oraz zapłacić olbrzymią wówczas sumę pięciu miliardów franków w złocie, nie licząc kosztów okupacji i związanych z nią rabunków. Tak, więc do czasu spłaty wszystkich tych kontrybucji, okupacyjne wojska niemieckie stacjonowały w północnej Francji na koszt Francuzów. Wygrana Prus w wojnie francusko-pruskiej z lat 1870-1871 doprowadziła do zmiany układu sił w Europie.
II Rzesza, powstała po zjednoczeniu państw niemieckich i stała się nowym, dominującym w Europie mocarstwem. Dzięki wykorzystaniu wysokiej kontrybucji od Francji oraz zdobyciu wiedzy technicznej i naukowej, Niemcy zaczęły przebudowę przemysłu i osiągnęły szybki rozwój gospodarczy tak, że wyprzedziły potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii. Niemcy zaczęły powoli opanowywać coraz bardziej handel zamorski, szkodząc tym samym interesom angielskim.
Konflikt interesów angielsko-niemieckich zaostrzył się z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły budowę wielkiej floty wojennej. Tymczasem w Berlinie powstała wizja stworzenia imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku. Wizję tą przejął później rząd Hitlera i starał się ją urzeczywistnić w oparciu o stworzenie na trenach od Renu do Dniepru „etnicznie czystych Niemiec na następne 1000.”
Tak, wiec Cesarstwo Niemieckie, które powstało w 1871 roku dążyło do zbudowania mocarstwa światowego i dążyło do zdobycia nowych kolonii nie tylko w Afryce, ale głównie w Eurazji. Miało się to stać za pomocą skolonizowania Rosji w podobny sposób, w jaki Anglia skolonizowała Indie. Plany Berlina opisał szczegółowo Aleksander Guczkow, minister wojny w rządzie Kerensky’ego.
Koniec Cesarstwa Niemieckiego nastąpił w chwili, kiedy Wilhelm II musiał abdykować w wyniku „rewolucji listopadowej” w Niemczech. Kanclerz Rzeszy książę Badeński ogłosił rezygnację z tronu Rzeszy i Prus Wilhelma II, jak też następcy tronu, jego syna Wilhelma. Stało się to wbrew woli cesarza, który chciał pozostać królem pruskim. Nie było to możliwe w ramach konstytucji II Rzeszy, według której król pruski był automatycznie cesarzem niemieckim.Wilhelm przeniósł się 10 listopada 1918 r. ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii, która jako kraj neutralny w czasie wojny udzieliła jemu i jego synowi azylu. Rezygnację z tronu potwierdził on 28 listopada 1918 r. za pomocą specjalnego dokumentu. Władze holenderskie nie zgodziły się na ekstradycję i poddanie pod sąd byłego cesarza Wilhelma, który przyczynił się do powstania wizji imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku i którego rząd wydał Rosji dwunastogodzinne ultimatum albo demobilizacji albo natychmiastowych działań wojennych. Tak zaczęto działania wojenne na froncie niemiecko- rosyjskim. Były one w 1914 roku początkiem walk w Pierwszej Wojnie Światowej.
14 grudzień 2010

Iwo Cyprian Pogonowski 

  

Komentarze

  

Archiwum

Gotowa salwa odwetowa Iranu, 11,000 rakiet
paŸdziernik 23, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Bush G³ówny Trockista Naszych Czasów?
grudzień 4, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Sprawa prywatyzacji DTC znów bździe umorzona
sierpień 2, 2002
Dawid Tokarz
Kontrola rezerw Iraku przez USA za pomoc¹ wojska
lipiec 28, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Od planu ewakuacji do decyzji eksterminacji Æydów
grudzień 24, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
„Cud nad Wis³¹” trzeba powtórzyę
sierpień 15, 2006
Stanis³aw Michalkiewicz
Pomys³owa TVN24
listopad 22, 2005
Miros³aw Naleziński, Gdynia
Wajda - reæyser niedojrza³y
luty 26, 2008
Dariusz Kosiur
Umar³ marksizm, niech æyje nihilizm?
listopad 3, 2007
Jerzy Rachowski
Nacjonalizacja banków przez rz¹d Francuski i Niemiecki
paŸdziernik 17, 2008
ZIEMKIEWICZ
"Nie mieliœmy innego wyboru posiadaj¹c informacje wywiadowcze takie, jakie posiadaliœmy".
luty 8, 2004
Cytat dnia :
"przejrzysty offset"

grudzień 4, 2002
Jab³oko
Ghandi i Churchill
maj 3, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Szpiclowski sabotaæ
styczeń 25, 2008
Goska
Szesnaœcie zasad państwa normalnego
luty 3, 2003
http://www.rzeczpospolita.pl/
milosz
sierpień 20, 2004
ala
Dwa odrźbne œwiaty...
marzec 3, 2008
t³umacz
Dzień Kobiet wczoraj i dziœ
marzec 9, 2007
Marek Olæyński
To Twoja kolejna "lektura obowi¹zkowa"
grudzień 31, 2006
mil.
Bohaterscy kapitaliœci
styczeń 14, 2006
Cezary Gmyz
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2022 Polskie Niezaleæne Media