ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artyku³  

KIM JESTEŒMY ARTYKU£Y CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT KRONIKA KRAKOWA DZIŒ W POLSCE

Inne artyku³y

Historia jeszcze siź nie skończy³a 
28 wrzesień 2014      Artur £oboda
Mody w medycynie, a energetyka j¹drowa  
30 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
"Nowoczesny Patriotyzm" wedle Komorowskiego 
27 grudzień 2012      Artur £oboda
Moje slowo o Kaczynskim 
13 kwiecień 2010      Goska
Grabowski vel Abrahamer - æydowski fa³szerz historii  
12 lipiec 2016      Artur £oboda
S£OŃCE I DESZCZ (BARIERY) 
1 wrzesień 2009      Marek Jastrz¹b
Poland Attacked by Cultural Marxists - Atak na Polskź - Max Kolonko Tells It Like It Is on MaxTV  
28 luty 2017      MaxTVNews
Witold Gombrowicz, a wspó³czesnoœę 
22 czerwiec 2014      Artur £oboda
O intuicji 
29 grudzień 2014      Artur £oboda
Kolego 
15 listopad 2011      Bogus³aw
Krystyna Grzybowska o niemieckiej polityce historycznej 
14 grudzień 2013     
Kolejna œmiertelna ofiara banksterów 
25 sierpień 2017      Alina
Sytuacja w PKW jest tylko egzemplifikacj¹ polskiej codziennoœci 
21 listopad 2014      Artur £oboda
„ETOS HEBRAJSKI” W POLSCE DZISIAJ (Czźœę II z III) Rak poznawczy hebrajskiego „Pana Œwiata” Adon Olam 
2 czerwiec 2009      Marek G³ogoczowski
Indie a Obopólne Gwarantowane Zniszczenia w Konflikcie Nuklearnym 
20 kwiecień 2012      Iwo Cyprian Pogonowski
Fundacja Kwaœniewskiej 
6 grudzień 2016     
Uniewaænię Wybory na Prezydenta Polski ! 
6 lipiec 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Piszmy listy do wiźzienia! 
13 sierpień 2016      Artur £oboda
Sto kilkadziesi¹t pytań do p. prezydenta A. Dudy i p. premier B. Szyd³o oraz do w³adz PiS-u (IV)  
15 padziernik 2016      Jerzy Robert Nowak
Trzeba byę lisem i lwem 
2 styczeń 2015      Artur £oboda

 
 

Wizja Imperium od Renu do Wůadywostoka

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku wiąże się z karierą szwabskiej rodziny von Zollern, która zmieniła nazwisko na von Hohenzollern. Ironią losu jest fakt, że mottem tej rodziny było hasło Nihil Sine Deo czyli „Nic Bez Boga.” Hasło to było typowe dla „herezji pruskiej” zdefiniowanej przez Pawła Włodkowica w 1414 roku na konwencji z Konstancji. Herezja pruska była ideologią, która w praktyce upoważniała niby misjonarzy do rabowania i popełniania ludobójstwa takiego, jakie dokonali Krzyżacy na Bałto-Słowianach w Prusach.Prototypem herezji pruskiej był „Drang nach Osten,” czyli podbój ziem na wschód od Renu, począwszy od linii fortyfikacji frankońskich tak zwanych Limes Sobabicus i Limes Saxoniae ukończonych w 880 roku między Marchią Awarską i Marchią Duńską. Podbój ten odbywał się kosztem Lechitów Zachodnich, autochtonów na wschód od tych fortyfikacji. Lechici pozostawili po sobie nazewnictwo miejscowości sięgające od Danii do Swajcarii.Fakt, że Lechici Zachodni byli autochtonami tych ziem potwierdzają studia D.N.A. Polacy są Lechitami Wschodnimi i język polski należy do językowej grupy lechickiej w rodzinie języków słowiańskich. W bardziej sprzyjających warunkach powstałoby jako proces naturalnego rozwoju państwo lechickie składające się z Lechitów wschodnich i zachodnich. Od dawna Turkmeni nazywają Polskę „Lechistanem.” Czynią to nadal Turcy.Frederick I Hohenzollern z jednej z dwu linii frankońskich został Margrabią Brandenburgia w Berlinie w 1412 roku. Natomiast w 1525 roku Albrecht Hohenzollern z drugiej linii frankońskiej, został Księciem Prus za pomocą pierwszego hołdu pruskiego po dokonaniu na kolanach na rynku w Krakowie przed królem Polski Zygmuntem Starym. Hołdy Hohenzollernów przed królami polskim trwały od 1525 do 1641 roku. Prusy Książęce odpadły od Polski w 1667 roku.Obydwie linie Hohenzollernów otrzymały od króla Polski Zygmunta Wazy pozwolenie w 1618 roku na wspólne dziedziczenie lenna pruskiego. Był to katastrofalny błąd polityczny dla państwa polskiego, który dał Hohenzollernom możliwość zainicjowania rozbiorów Polski w 1772 roku.Trzeba pamiętać, że „złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów, skończyła się w 1648 roku pogromami Chmielnickiego na Ukrainie. W pogromach tych zginęły tysiące Żydów. Panika bankierów żydowskich wynikła wówczas z przekonania, że Żydzi będą wypędzani z Polski tak jak to miało miejsce wcześnie w Hiszpanii i jeszcze wcześniej w Anglii, Francji i w państewkach niemieckich. Ujawnienie treści Talmudu pogorszyło sytuację Żydów w Europie. Przerażeni pogromami bankierzy żydowscy zaczęli przesyłać swoje kapitały z katolickiej Polski do protestanckiego Berlina raczej niż do katolickiego Wiednia lub prawosławnego Petersburga.Kapitały żydowskie z Polski pomogły finansować stworzenie w 1701 r. Królestwa Pruskiego ze stolicą w Berlinie, kolebki nowoczesnego militaryzmu niemieckiego oraz źródła planów rozbiorów Polski. Zdobycie ziem polskich zaboru pruskiego dało Hohenzollernom możliwość zdominowania ponad trzystu pięćdziesięciu małych niezależnych państewek niemieckich i w 1871 roku założenia cesarstwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie. Stało się to po zwycięstwie Prus nad Francją dokonanym w dużej mierze dzięki polskim rekrutom z prowincji polskich zaboru pruskiego. Ich los opisał to Henryk Sienkiewicz jego książce pod tytułem „Bartek Zwycięsca.”Wojna francusko-pruska była sprowokowana przez kanclerza Bismack’a, który obraził Napoleona III i wywołał wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję 19 lipca 1870 roku. Francja nie chciała dopuścić do zjednoczenia Niemiec i powstania wielkiego mocarstwa niemieckiego. Tak, więc Prusacy uważali, że Francja jest przeszkodą zjednoczenia przez nich państewek niemieckich. Wojna przeciwko Francji była w Berlinie oceniana jako okazja na zjednoczenie małych państw niemieckich i na umocnienie hegemonii Prus nad nimi. W czasie rozbiorów Polski było ich w sumie ponad 350.
Po upadku Cesarstwa Francuskiego 4 września 1870 Francja proklamowała powstanie III Republiki. Powstał Rząd Obrony Narodowej a 19 września 1870 r. zakończyła się bitwa o Wersal przegrana przez Francuzów. Nastąpiło okrążenie Paryża. Siły armii niemieckich szybko urosły do około 400 tysięcy żołnierzy. Wojska niemieckie okrążały Paryż, ale nie podejmowały akcji ofensywnych, ale umacniały swoje pozycje. Niemcy przygotowywali się systematycznie do oblężenia Paryża.
Bardzo ważna była kapitulacja miasta Metz, ponieważ wyeliminowała z walki ponad dwukrotnie więcej żołnierzy francuskich niż klęska francuska pod Sedanem. W dniu 31 października 1870 r. mieszkańcy Paryża wzniecili rewoltę, ogłosili republikę i obalili rząd cesarza Napoleona III. Dwa miesiące później w dniu 18 stycznia 1871r. proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Stało się to w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego pod Paryżem. Dokument, który tam podpisano zaświadczał zjednoczenie ziem niemieckich z wyjątkiem Austrii.
Wilhelm I koronował się na cesarza II Rzeszy. 28 stycznia 1871r. po prawie czterech miesiącach oblężenia Paryża, wojska niemieckie, wymusiły na Francji podpisanie paktu o zawieszeniu broni. Nowy ugodowy rząd francuski przyjął 26 lutego 1871 warunki pokojowe pruskiego kanclerza Bismarcka w dniu 10 maja 1871r. W Frankfurcie nad Menem ratyfikowano ten traktat pokojowy 26 lutego 1871r.
Francja musiała oddać nowo powstałemu Cesarstwu Niemieckiemu terytorium Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km² oraz zapłacić olbrzymią wówczas sumę pięciu miliardów franków w złocie, nie licząc kosztów okupacji i związanych z nią rabunków. Tak, więc do czasu spłaty wszystkich tych kontrybucji, okupacyjne wojska niemieckie stacjonowały w północnej Francji na koszt Francuzów. Wygrana Prus w wojnie francusko-pruskiej z lat 1870-1871 doprowadziła do zmiany układu sił w Europie.
II Rzesza, powstała po zjednoczeniu państw niemieckich i stała się nowym, dominującym w Europie mocarstwem. Dzięki wykorzystaniu wysokiej kontrybucji od Francji oraz zdobyciu wiedzy technicznej i naukowej, Niemcy zaczęły przebudowę przemysłu i osiągnęły szybki rozwój gospodarczy tak, że wyprzedziły potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii. Niemcy zaczęły powoli opanowywać coraz bardziej handel zamorski, szkodząc tym samym interesom angielskim.
Konflikt interesów angielsko-niemieckich zaostrzył się z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły budowę wielkiej floty wojennej. Tymczasem w Berlinie powstała wizja stworzenia imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku. Wizję tą przejął później rząd Hitlera i starał się ją urzeczywistnić w oparciu o stworzenie na trenach od Renu do Dniepru „etnicznie czystych Niemiec na następne 1000.”
Tak, wiec Cesarstwo Niemieckie, które powstało w 1871 roku dążyło do zbudowania mocarstwa światowego i dążyło do zdobycia nowych kolonii nie tylko w Afryce, ale głównie w Eurazji. Miało się to stać za pomocą skolonizowania Rosji w podobny sposób, w jaki Anglia skolonizowała Indie. Plany Berlina opisał szczegółowo Aleksander Guczkow, minister wojny w rządzie Kerensky’ego.
Koniec Cesarstwa Niemieckiego nastąpił w chwili, kiedy Wilhelm II musiał abdykować w wyniku „rewolucji listopadowej” w Niemczech. Kanclerz Rzeszy książę Badeński ogłosił rezygnację z tronu Rzeszy i Prus Wilhelma II, jak też następcy tronu, jego syna Wilhelma. Stało się to wbrew woli cesarza, który chciał pozostać królem pruskim. Nie było to możliwe w ramach konstytucji II Rzeszy, według której król pruski był automatycznie cesarzem niemieckim.Wilhelm przeniósł się 10 listopada 1918 r. ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii, która jako kraj neutralny w czasie wojny udzieliła jemu i jego synowi azylu. Rezygnację z tronu potwierdził on 28 listopada 1918 r. za pomocą specjalnego dokumentu. Władze holenderskie nie zgodziły się na ekstradycję i poddanie pod sąd byłego cesarza Wilhelma, który przyczynił się do powstania wizji imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku i którego rząd wydał Rosji dwunastogodzinne ultimatum albo demobilizacji albo natychmiastowych działań wojennych. Tak zaczęto działania wojenne na froncie niemiecko- rosyjskim. Były one w 1914 roku początkiem walk w Pierwszej Wojnie Światowej.
14 grudzień 2010

Iwo Cyprian Pogonowski 

  

Komentarze

  

Archiwum

Amerykański horror szo³ - ci¹g dalszy. Zdjźcia noworodków zdeformowanych w wyniku uæywania broni ze zuboæonym uranem - Afgani
luty 25, 2008
Dorota Szczepańska
Odwracanie kota ogonem
luty 20, 2003
Artur £oboda
70 lat w psychiatryku za kradzieæ 12,5 pensa
wrzesień 29, 2007
PAP
Od totalitaryzmu politycznego do totalitaryzmu psychicznego i ekonomicznego
maj 16, 2007
Gracjan, www.pnlp.org.pl
SOLIDARNI Z ROSJ” !
sierpień 21, 2008
marduk
O.Mogielski: Czujź siź oczerniony
marzec 16, 2008
PAP
Opodatkowanie g³odu
czerwiec 3, 2004
Unia bez tajemnic. Wielkie oszustwo (3)
listopad 21, 2002
http://www.naszdziennik.pl
Demonstracja antywojenna na zakończenie Forum Spo³ecznego w Brazylii
styczeń 29, 2003
PAP
Pamiźci ks. Jerzego Popie³uszki
padziernik 24, 2006
Zygmunt Jan Prusiński
PROKURATURA ZAJMIE SIŹ DONIESIENIAMI "GAZETY WYBORCZEJ"
grudzień 29, 2002
PAP
"Batiuszka Putin"?
listopad 10, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
W sprawie roszczeń WJC
luty 27, 2007
przys³a³ Bohdan Szewczyk
Bush "ostrzega" przed trzeci¹ wojn¹ œwiatow¹
padziernik 31, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Szyici jednocz¹ siź w Iraku ale wojna domowa nadal tam trwa
kwiecień 4, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Dwa odrźbne œwiaty...
marzec 3, 2008
t³umacz
Lekcja prywaty-zacji?
czerwiec 23, 2004
Stop-korupcji@mail.com
Pedofile
wrzesień 12, 2004
Sobczak i Szpak
W³adze w Iraku zatrudni¹ funkcjonariuszy reæimu Saddama
kwiecień 25, 2004
PAP
Lepper
maj 15, 2006
przeslala Elzbieta
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2012 Polskie Niezaleæne Media