ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artyku³  

KIM JESTEŒMY ARTYKU£Y COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŒ W KRAKOWIE DZIŒ W POLSCE

Inne artyku³y

ród³o informacji nie tylko o Chinach  
2 czerwiec 2009      t³umacz
Podziźkowania dla t³umaczy 
28 luty 2011      Artur £oboda
PAX - American- Zionist  
2 kwiecień 2021      AFP News Agency
Culture made in PO 
21 styczeń 2013     
Historia siź powtarza 
9 maj 2013     
Jak rozwi¹zaę w¹tpliwoœci w sprawie JOW 
20 sierpień 2015      Artur £oboda
Jesteœmy Anio³ami Narodu 
12 kwiecień 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Jak przygotowywano siź do grabienia Polski 
17 grudzień 2020     
Przemówienie cz³owieka o pamiźci œlimaka. Przemówienie poprzedzi³o wyst¹pienie jakiegoœ œwiniopasa, co siź lubi³ taplaę ze œwiniami w b³ocie 
5 maj 2019      Alina
PAMIŹTAMY - 13 grudzień - WIES£AW SOKO£OWSKI 
13 grudzień 2014      www.trwanie.com
Gra Pó³s³ówek w USA i Skutki Straty Wartoœci Dolara  
24 listopad 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Dlaczego Magdalena Ogórek ponios³a klźskź? 
12 maj 2015      Artur £oboda
Antypolonizm. Rozmowy o nienawiœci wobec Polaków 
4 marzec 2014      www.polskawalczaca.com
On i jemu podobni 
28 wrzesień 2016      Artur £oboda
Miarkujmy Nasze s³owa 
4 kwiecień 2019      Artur £oboda
To jest wojna przeciwko ludzkoœci! 
29 paŸdziernik 2020      Artur £oboda
Sekciarze gangsterzy 
5 marzec 2010      Artur £oboda
Krzyæ jako symbol œmierci komunizmu 
2 kwiecień 2010      Marek G³ogoczowski
Czy juæ zapomnieliœmy kim s¹ cz³onkowie PO? 
20 listopad 2021     
Kto p³aci ten wymaga 
5 listopad 2009      Iwo Cyprian Pogonowski

 
 

Wizja Imperium od Renu do Wůadywostoka

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku wiąże się z karierą szwabskiej rodziny von Zollern, która zmieniła nazwisko na von Hohenzollern. Ironią losu jest fakt, że mottem tej rodziny było hasło Nihil Sine Deo czyli „Nic Bez Boga.” Hasło to było typowe dla „herezji pruskiej” zdefiniowanej przez Pawła Włodkowica w 1414 roku na konwencji z Konstancji. Herezja pruska była ideologią, która w praktyce upoważniała niby misjonarzy do rabowania i popełniania ludobójstwa takiego, jakie dokonali Krzyżacy na Bałto-Słowianach w Prusach.Prototypem herezji pruskiej był „Drang nach Osten,” czyli podbój ziem na wschód od Renu, począwszy od linii fortyfikacji frankońskich tak zwanych Limes Sobabicus i Limes Saxoniae ukończonych w 880 roku między Marchią Awarską i Marchią Duńską. Podbój ten odbywał się kosztem Lechitów Zachodnich, autochtonów na wschód od tych fortyfikacji. Lechici pozostawili po sobie nazewnictwo miejscowości sięgające od Danii do Swajcarii.Fakt, że Lechici Zachodni byli autochtonami tych ziem potwierdzają studia D.N.A. Polacy są Lechitami Wschodnimi i język polski należy do językowej grupy lechickiej w rodzinie języków słowiańskich. W bardziej sprzyjających warunkach powstałoby jako proces naturalnego rozwoju państwo lechickie składające się z Lechitów wschodnich i zachodnich. Od dawna Turkmeni nazywają Polskę „Lechistanem.” Czynią to nadal Turcy.Frederick I Hohenzollern z jednej z dwu linii frankońskich został Margrabią Brandenburgia w Berlinie w 1412 roku. Natomiast w 1525 roku Albrecht Hohenzollern z drugiej linii frankońskiej, został Księciem Prus za pomocą pierwszego hołdu pruskiego po dokonaniu na kolanach na rynku w Krakowie przed królem Polski Zygmuntem Starym. Hołdy Hohenzollernów przed królami polskim trwały od 1525 do 1641 roku. Prusy Książęce odpadły od Polski w 1667 roku.Obydwie linie Hohenzollernów otrzymały od króla Polski Zygmunta Wazy pozwolenie w 1618 roku na wspólne dziedziczenie lenna pruskiego. Był to katastrofalny błąd polityczny dla państwa polskiego, który dał Hohenzollernom możliwość zainicjowania rozbiorów Polski w 1772 roku.Trzeba pamiętać, że „złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów, skończyła się w 1648 roku pogromami Chmielnickiego na Ukrainie. W pogromach tych zginęły tysiące Żydów. Panika bankierów żydowskich wynikła wówczas z przekonania, że Żydzi będą wypędzani z Polski tak jak to miało miejsce wcześnie w Hiszpanii i jeszcze wcześniej w Anglii, Francji i w państewkach niemieckich. Ujawnienie treści Talmudu pogorszyło sytuację Żydów w Europie. Przerażeni pogromami bankierzy żydowscy zaczęli przesyłać swoje kapitały z katolickiej Polski do protestanckiego Berlina raczej niż do katolickiego Wiednia lub prawosławnego Petersburga.Kapitały żydowskie z Polski pomogły finansować stworzenie w 1701 r. Królestwa Pruskiego ze stolicą w Berlinie, kolebki nowoczesnego militaryzmu niemieckiego oraz źródła planów rozbiorów Polski. Zdobycie ziem polskich zaboru pruskiego dało Hohenzollernom możliwość zdominowania ponad trzystu pięćdziesięciu małych niezależnych państewek niemieckich i w 1871 roku założenia cesarstwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie. Stało się to po zwycięstwie Prus nad Francją dokonanym w dużej mierze dzięki polskim rekrutom z prowincji polskich zaboru pruskiego. Ich los opisał to Henryk Sienkiewicz jego książce pod tytułem „Bartek Zwycięsca.”Wojna francusko-pruska była sprowokowana przez kanclerza Bismack’a, który obraził Napoleona III i wywołał wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję 19 lipca 1870 roku. Francja nie chciała dopuścić do zjednoczenia Niemiec i powstania wielkiego mocarstwa niemieckiego. Tak, więc Prusacy uważali, że Francja jest przeszkodą zjednoczenia przez nich państewek niemieckich. Wojna przeciwko Francji była w Berlinie oceniana jako okazja na zjednoczenie małych państw niemieckich i na umocnienie hegemonii Prus nad nimi. W czasie rozbiorów Polski było ich w sumie ponad 350.
Po upadku Cesarstwa Francuskiego 4 września 1870 Francja proklamowała powstanie III Republiki. Powstał Rząd Obrony Narodowej a 19 września 1870 r. zakończyła się bitwa o Wersal przegrana przez Francuzów. Nastąpiło okrążenie Paryża. Siły armii niemieckich szybko urosły do około 400 tysięcy żołnierzy. Wojska niemieckie okrążały Paryż, ale nie podejmowały akcji ofensywnych, ale umacniały swoje pozycje. Niemcy przygotowywali się systematycznie do oblężenia Paryża.
Bardzo ważna była kapitulacja miasta Metz, ponieważ wyeliminowała z walki ponad dwukrotnie więcej żołnierzy francuskich niż klęska francuska pod Sedanem. W dniu 31 października 1870 r. mieszkańcy Paryża wzniecili rewoltę, ogłosili republikę i obalili rząd cesarza Napoleona III. Dwa miesiące później w dniu 18 stycznia 1871r. proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Stało się to w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego pod Paryżem. Dokument, który tam podpisano zaświadczał zjednoczenie ziem niemieckich z wyjątkiem Austrii.
Wilhelm I koronował się na cesarza II Rzeszy. 28 stycznia 1871r. po prawie czterech miesiącach oblężenia Paryża, wojska niemieckie, wymusiły na Francji podpisanie paktu o zawieszeniu broni. Nowy ugodowy rząd francuski przyjął 26 lutego 1871 warunki pokojowe pruskiego kanclerza Bismarcka w dniu 10 maja 1871r. W Frankfurcie nad Menem ratyfikowano ten traktat pokojowy 26 lutego 1871r.
Francja musiała oddać nowo powstałemu Cesarstwu Niemieckiemu terytorium Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km² oraz zapłacić olbrzymią wówczas sumę pięciu miliardów franków w złocie, nie licząc kosztów okupacji i związanych z nią rabunków. Tak, więc do czasu spłaty wszystkich tych kontrybucji, okupacyjne wojska niemieckie stacjonowały w północnej Francji na koszt Francuzów. Wygrana Prus w wojnie francusko-pruskiej z lat 1870-1871 doprowadziła do zmiany układu sił w Europie.
II Rzesza, powstała po zjednoczeniu państw niemieckich i stała się nowym, dominującym w Europie mocarstwem. Dzięki wykorzystaniu wysokiej kontrybucji od Francji oraz zdobyciu wiedzy technicznej i naukowej, Niemcy zaczęły przebudowę przemysłu i osiągnęły szybki rozwój gospodarczy tak, że wyprzedziły potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii. Niemcy zaczęły powoli opanowywać coraz bardziej handel zamorski, szkodząc tym samym interesom angielskim.
Konflikt interesów angielsko-niemieckich zaostrzył się z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły budowę wielkiej floty wojennej. Tymczasem w Berlinie powstała wizja stworzenia imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku. Wizję tą przejął później rząd Hitlera i starał się ją urzeczywistnić w oparciu o stworzenie na trenach od Renu do Dniepru „etnicznie czystych Niemiec na następne 1000.”
Tak, wiec Cesarstwo Niemieckie, które powstało w 1871 roku dążyło do zbudowania mocarstwa światowego i dążyło do zdobycia nowych kolonii nie tylko w Afryce, ale głównie w Eurazji. Miało się to stać za pomocą skolonizowania Rosji w podobny sposób, w jaki Anglia skolonizowała Indie. Plany Berlina opisał szczegółowo Aleksander Guczkow, minister wojny w rządzie Kerensky’ego.
Koniec Cesarstwa Niemieckiego nastąpił w chwili, kiedy Wilhelm II musiał abdykować w wyniku „rewolucji listopadowej” w Niemczech. Kanclerz Rzeszy książę Badeński ogłosił rezygnację z tronu Rzeszy i Prus Wilhelma II, jak też następcy tronu, jego syna Wilhelma. Stało się to wbrew woli cesarza, który chciał pozostać królem pruskim. Nie było to możliwe w ramach konstytucji II Rzeszy, według której król pruski był automatycznie cesarzem niemieckim.Wilhelm przeniósł się 10 listopada 1918 r. ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii, która jako kraj neutralny w czasie wojny udzieliła jemu i jego synowi azylu. Rezygnację z tronu potwierdził on 28 listopada 1918 r. za pomocą specjalnego dokumentu. Władze holenderskie nie zgodziły się na ekstradycję i poddanie pod sąd byłego cesarza Wilhelma, który przyczynił się do powstania wizji imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku i którego rząd wydał Rosji dwunastogodzinne ultimatum albo demobilizacji albo natychmiastowych działań wojennych. Tak zaczęto działania wojenne na froncie niemiecko- rosyjskim. Były one w 1914 roku początkiem walk w Pierwszej Wojnie Światowej.
14 grudzień 2010

Iwo Cyprian Pogonowski 

  

Komentarze

  

Archiwum

Historia Palestyny Naszych Czasów
luty 21, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Morderstwo za morderstwo
lipiec 7, 2005
Parlament Europejski przeciwny "jednostronnej akcji militarnej" w Iraku
styczeń 31, 2003
PAP
2009.03.06. Serwis wiadomoœci ze œwiata bez cenzury
marzec 6, 2009
t³umacz
Æegnaj mój œwiecie
marzec 5, 2008
Artur £oboda
LPR: w Unii Polska wiźcej straci niæ zyska
grudzień 13, 2002
PAP
Czyæby nowe metody manipulacji?
grudzień 16, 2002
Artur £oboda
Z frontu walki z faszyzmem
sierpień 4, 2006
®© Stanis³aw Michalkiewicz
Podobne fiaska w Egipcie i Palestynie w 1798 oraz w Iraku 2003 Roku Okreœlaj¹ Erź Neo-Kolonializmu pod Has³em Demokracji i Wo
sierpień 29, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Radiowozy dla straæników
paŸdziernik 27, 2004
Odpowiadam oszczercom!
wrzesień 27, 2004
Samobójczy atak na Liban
sierpień 9, 2006
Biuletyn Informacyjny Instytutu Schillera
Refleksje jeszcze raz
czerwiec 28, 2003
przes³a³a Elæbieta
Trochź za pó?no na romantyzm
wrzesień 3, 2008
Zygmunt Jan Prusiński
Œwiadek koronny
listopad 15, 2004
Artur £oboda
D³ug Polski
luty 27, 2006
Goska
Jeszcze raz o homoseksualistach!
czerwiec 2, 2008
mik
POLSKA - UNIA 8
listopad 24, 2002
Prof. Jerzy Nowak
2009.02.21. Serwis wiadomoœci ze œwiata bez cenzury
luty 21, 2009
t³umacz
Pi¹ta Kolumna organizuje kolejn¹ imprezź "dialogu" polsko-æydowskiego
maj 16, 2007
bibula
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezaleæne Media