ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artyku³  

KIM JESTEŒMY ARTYKU£Y COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŒ W KRAKOWIE DZIŒ W POLSCE

Inne artyku³y

B³źdna diagnoza?
Historia pandemii XXI wieku pokazuje, æe jeœli chcesz lepszej przysz³oœci, musisz zrozumieę przesz³oœę
 
17 paŸdziernik 2020     
Zawsze siź znajdzie winnego tylko nie rzeczywistego sprawcź 
28 paŸdziernik 2009      Artur £oboda
Jak zaszczepię œwiat? Rola UE w "walce z pandemi¹ COVID-19" 
26 listopad 2021     
"Walka" o Trybuna³ Konstytucyjny 
10 kwiecień 2024      Artur £oboda
UJAWNIAMY: Tylko „zaszczepieni” zmarli podczas grypy hiszpańskiej w 1918 r 
30 grudzień 2021     
Dziennikarz w TVP INFO: Dlaczego w tźczowe flagi nie ubrano pomnika Bohaterów Getta? 
31 lipiec 2020      Alina
Dzisiaj produkcja maseczek przekracza kwalifikacje Rz¹du PiS 
6 kwiecień 2020      flyingTV EU
Zygmunt Jan Prusiński SPIJANIE MIODU - czźœę trzecia 
14 czerwiec 2021      Zygmunt Jan Prusiński
W czyim interesie dzia³a Putin? 
3 marzec 2022      Artur £oboda
Islamskie Państwo zarabia ponad 3 miliony dolarów dziennie 
15 wrzesień 2014      www.polskawalczaca.com
Impulsowa transdukcja energii mikrofalowej uszkodzenia mózgu zwi¹zanego z fononami akustycznymi 
22 styczeń 2023     
Pó³ prawdy - czyli pe³ne k³amstwo covidowe  
25 paŸdziernik 2020     
Rasizm szczepionkowy 
30 listopad 2021      Roland Rottenfußer
Co siź wydarzy³o w Smoleńsku? 
4 styczeń 2014      Artur £oboda
Czy PiS chce po raz kolejny zdradzię Polaków?!!! 
1 lipiec 2015      Artur £oboda
"Swiatowe zerowisko lichwiarskich szakali" 
28 kwiecień 2023      Jan Ogonowski (jasiek z toronto)
Czy ta kurwa pracuje tu jeszcze? 
16 czerwiec 2015      Artur £oboda
Dlaczego ludzie s¹ teraz takimi dupkami? 
24 paŸdziernik 2014      www.polskawalczaca.com
Ujawniono marionetki Klausa Schwaba „M³odzi œwiatowi liderzy” — Trudeau w Kanadzie, Buttigieg w USA, Macron we Francji i wiele innych 
20 luty 2022     
Bez tego nie bździe naprawy Państwa 
31 sierpień 2016      Artur £oboda

 
 

Wizja Imperium od Renu do Wůadywostoka

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku wiąże się z karierą szwabskiej rodziny von Zollern, która zmieniła nazwisko na von Hohenzollern. Ironią losu jest fakt, że mottem tej rodziny było hasło Nihil Sine Deo czyli „Nic Bez Boga.” Hasło to było typowe dla „herezji pruskiej” zdefiniowanej przez Pawła Włodkowica w 1414 roku na konwencji z Konstancji. Herezja pruska była ideologią, która w praktyce upoważniała niby misjonarzy do rabowania i popełniania ludobójstwa takiego, jakie dokonali Krzyżacy na Bałto-Słowianach w Prusach.Prototypem herezji pruskiej był „Drang nach Osten,” czyli podbój ziem na wschód od Renu, począwszy od linii fortyfikacji frankońskich tak zwanych Limes Sobabicus i Limes Saxoniae ukończonych w 880 roku między Marchią Awarską i Marchią Duńską. Podbój ten odbywał się kosztem Lechitów Zachodnich, autochtonów na wschód od tych fortyfikacji. Lechici pozostawili po sobie nazewnictwo miejscowości sięgające od Danii do Swajcarii.Fakt, że Lechici Zachodni byli autochtonami tych ziem potwierdzają studia D.N.A. Polacy są Lechitami Wschodnimi i język polski należy do językowej grupy lechickiej w rodzinie języków słowiańskich. W bardziej sprzyjających warunkach powstałoby jako proces naturalnego rozwoju państwo lechickie składające się z Lechitów wschodnich i zachodnich. Od dawna Turkmeni nazywają Polskę „Lechistanem.” Czynią to nadal Turcy.Frederick I Hohenzollern z jednej z dwu linii frankońskich został Margrabią Brandenburgia w Berlinie w 1412 roku. Natomiast w 1525 roku Albrecht Hohenzollern z drugiej linii frankońskiej, został Księciem Prus za pomocą pierwszego hołdu pruskiego po dokonaniu na kolanach na rynku w Krakowie przed królem Polski Zygmuntem Starym. Hołdy Hohenzollernów przed królami polskim trwały od 1525 do 1641 roku. Prusy Książęce odpadły od Polski w 1667 roku.Obydwie linie Hohenzollernów otrzymały od króla Polski Zygmunta Wazy pozwolenie w 1618 roku na wspólne dziedziczenie lenna pruskiego. Był to katastrofalny błąd polityczny dla państwa polskiego, który dał Hohenzollernom możliwość zainicjowania rozbiorów Polski w 1772 roku.Trzeba pamiętać, że „złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów, skończyła się w 1648 roku pogromami Chmielnickiego na Ukrainie. W pogromach tych zginęły tysiące Żydów. Panika bankierów żydowskich wynikła wówczas z przekonania, że Żydzi będą wypędzani z Polski tak jak to miało miejsce wcześnie w Hiszpanii i jeszcze wcześniej w Anglii, Francji i w państewkach niemieckich. Ujawnienie treści Talmudu pogorszyło sytuację Żydów w Europie. Przerażeni pogromami bankierzy żydowscy zaczęli przesyłać swoje kapitały z katolickiej Polski do protestanckiego Berlina raczej niż do katolickiego Wiednia lub prawosławnego Petersburga.Kapitały żydowskie z Polski pomogły finansować stworzenie w 1701 r. Królestwa Pruskiego ze stolicą w Berlinie, kolebki nowoczesnego militaryzmu niemieckiego oraz źródła planów rozbiorów Polski. Zdobycie ziem polskich zaboru pruskiego dało Hohenzollernom możliwość zdominowania ponad trzystu pięćdziesięciu małych niezależnych państewek niemieckich i w 1871 roku założenia cesarstwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie. Stało się to po zwycięstwie Prus nad Francją dokonanym w dużej mierze dzięki polskim rekrutom z prowincji polskich zaboru pruskiego. Ich los opisał to Henryk Sienkiewicz jego książce pod tytułem „Bartek Zwycięsca.”Wojna francusko-pruska była sprowokowana przez kanclerza Bismack’a, który obraził Napoleona III i wywołał wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję 19 lipca 1870 roku. Francja nie chciała dopuścić do zjednoczenia Niemiec i powstania wielkiego mocarstwa niemieckiego. Tak, więc Prusacy uważali, że Francja jest przeszkodą zjednoczenia przez nich państewek niemieckich. Wojna przeciwko Francji była w Berlinie oceniana jako okazja na zjednoczenie małych państw niemieckich i na umocnienie hegemonii Prus nad nimi. W czasie rozbiorów Polski było ich w sumie ponad 350.
Po upadku Cesarstwa Francuskiego 4 września 1870 Francja proklamowała powstanie III Republiki. Powstał Rząd Obrony Narodowej a 19 września 1870 r. zakończyła się bitwa o Wersal przegrana przez Francuzów. Nastąpiło okrążenie Paryża. Siły armii niemieckich szybko urosły do około 400 tysięcy żołnierzy. Wojska niemieckie okrążały Paryż, ale nie podejmowały akcji ofensywnych, ale umacniały swoje pozycje. Niemcy przygotowywali się systematycznie do oblężenia Paryża.
Bardzo ważna była kapitulacja miasta Metz, ponieważ wyeliminowała z walki ponad dwukrotnie więcej żołnierzy francuskich niż klęska francuska pod Sedanem. W dniu 31 października 1870 r. mieszkańcy Paryża wzniecili rewoltę, ogłosili republikę i obalili rząd cesarza Napoleona III. Dwa miesiące później w dniu 18 stycznia 1871r. proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Stało się to w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego pod Paryżem. Dokument, który tam podpisano zaświadczał zjednoczenie ziem niemieckich z wyjątkiem Austrii.
Wilhelm I koronował się na cesarza II Rzeszy. 28 stycznia 1871r. po prawie czterech miesiącach oblężenia Paryża, wojska niemieckie, wymusiły na Francji podpisanie paktu o zawieszeniu broni. Nowy ugodowy rząd francuski przyjął 26 lutego 1871 warunki pokojowe pruskiego kanclerza Bismarcka w dniu 10 maja 1871r. W Frankfurcie nad Menem ratyfikowano ten traktat pokojowy 26 lutego 1871r.
Francja musiała oddać nowo powstałemu Cesarstwu Niemieckiemu terytorium Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km² oraz zapłacić olbrzymią wówczas sumę pięciu miliardów franków w złocie, nie licząc kosztów okupacji i związanych z nią rabunków. Tak, więc do czasu spłaty wszystkich tych kontrybucji, okupacyjne wojska niemieckie stacjonowały w północnej Francji na koszt Francuzów. Wygrana Prus w wojnie francusko-pruskiej z lat 1870-1871 doprowadziła do zmiany układu sił w Europie.
II Rzesza, powstała po zjednoczeniu państw niemieckich i stała się nowym, dominującym w Europie mocarstwem. Dzięki wykorzystaniu wysokiej kontrybucji od Francji oraz zdobyciu wiedzy technicznej i naukowej, Niemcy zaczęły przebudowę przemysłu i osiągnęły szybki rozwój gospodarczy tak, że wyprzedziły potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii. Niemcy zaczęły powoli opanowywać coraz bardziej handel zamorski, szkodząc tym samym interesom angielskim.
Konflikt interesów angielsko-niemieckich zaostrzył się z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły budowę wielkiej floty wojennej. Tymczasem w Berlinie powstała wizja stworzenia imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku. Wizję tą przejął później rząd Hitlera i starał się ją urzeczywistnić w oparciu o stworzenie na trenach od Renu do Dniepru „etnicznie czystych Niemiec na następne 1000.”
Tak, wiec Cesarstwo Niemieckie, które powstało w 1871 roku dążyło do zbudowania mocarstwa światowego i dążyło do zdobycia nowych kolonii nie tylko w Afryce, ale głównie w Eurazji. Miało się to stać za pomocą skolonizowania Rosji w podobny sposób, w jaki Anglia skolonizowała Indie. Plany Berlina opisał szczegółowo Aleksander Guczkow, minister wojny w rządzie Kerensky’ego.
Koniec Cesarstwa Niemieckiego nastąpił w chwili, kiedy Wilhelm II musiał abdykować w wyniku „rewolucji listopadowej” w Niemczech. Kanclerz Rzeszy książę Badeński ogłosił rezygnację z tronu Rzeszy i Prus Wilhelma II, jak też następcy tronu, jego syna Wilhelma. Stało się to wbrew woli cesarza, który chciał pozostać królem pruskim. Nie było to możliwe w ramach konstytucji II Rzeszy, według której król pruski był automatycznie cesarzem niemieckim.Wilhelm przeniósł się 10 listopada 1918 r. ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii, która jako kraj neutralny w czasie wojny udzieliła jemu i jego synowi azylu. Rezygnację z tronu potwierdził on 28 listopada 1918 r. za pomocą specjalnego dokumentu. Władze holenderskie nie zgodziły się na ekstradycję i poddanie pod sąd byłego cesarza Wilhelma, który przyczynił się do powstania wizji imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku i którego rząd wydał Rosji dwunastogodzinne ultimatum albo demobilizacji albo natychmiastowych działań wojennych. Tak zaczęto działania wojenne na froncie niemiecko- rosyjskim. Były one w 1914 roku początkiem walk w Pierwszej Wojnie Światowej.
14 grudzień 2010

Iwo Cyprian Pogonowski 

  

Komentarze

  

Archiwum

Destabilizacja Pakistanu utrudnia pacyfikacjź Afganistanu
styczeń 3, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Referat wygloszony 16 maja 2003 w Kanadzie
Unia Europejska

maj 23, 2003
przes³a³a Elæbieta
Uwaga ogólna
grudzień 7, 2006
o
Umiejźtnoœę czytania tekstów - "Atak w Oœwiźcimiu"
sierpień 11, 2004
Nadszed³ czas na Niepodlegl¹ Suwerenn¹ Polskź
czerwiec 2, 2003
Roman Kafel Dallas Texas 19 maj 2003
Arogancja za nasze pieni¹dze
grudzień 15, 2003
Swiadectwo Glorii Polo
luty 27, 2008
...
Spor o "Wiarogodnosc Holokaustu" Ormian w latach 1914-1923
marzec 3, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Putin zza wschodniej granicy
grudzień 30, 2007
zebra³ i przes³a³ . (kropka)
Piosenka
lipiec 5, 2008
Artur £oboda
Fetysz niepodleg³oœci
luty 12, 2003
Leszek Skonka
KONWENT ORGANIZACJI NARODU POLSKIEGO
paŸdziernik 14, 2004
Ceniony prawdómowny i sprawiedliwy Æyd amerykański a sprawa Iranu
listopad 21, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Strajkuj¹ sździowie, prokuratorzy ze œredni¹ dochodów 8tys. z³ - kiedy zastrajkuj¹ emeryci i renciœci æyj¹cy za 650z³ miesiźc
wrzesień 24, 2008
ZR
Al Queda made in Israel
luty 14, 2003
Mediokracja.
styczeń 22, 2007
tezlav von roya
Opodatkowanie g³odu
czerwiec 3, 2004
List Layli Anwar do Saddama Husseina.
styczeń 9, 2007
tezlav von roya
"Diabelska Gra"
styczeń 14, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Powróc¹ pod ojczyst¹ banderź?
lipiec 18, 2006
marduk
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezaleæne Media