ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Chór Aleksandrowa 
26 grudzień 2016      Artur Łoboda
Przyczyna i skutek 
16 październik 2017     
Jak odżywianie może pomóc w walce z chorobami? 
14 maj 2021     
Pieśń o Narodzeniu Pańskim Wacław z Szamotuł 
24 grudzień 2023     
Kto winien poniewierania Polską? 
13 marzec 2019     
Muzeum Chasydyzmu w Polsce 
24 styczeń 2018     
"Dziadek Angeli Merkel nazywał się Kazmierczak" 
14 marzec 2013      Artur Łoboda
PRZECIW TYRANII - część trzecia - wiersze z lat młodości - WIESŁAW SOKOŁOWSKI  
27 wrzesień 2014      www.trwanie.com
Pisowskie - medialne kurwy milczą na temat protestów przeciwko dyktaturze covid-19, które odbyły się w Berlinie i Londynie 
29 sierpień 2020      Artur Łoboda
Zdrajcy w wojsku 
31 styczeń 2020      Artur Łoboda
Andrzej Rosiewicz o banksterach 
29 czerwiec 2013     
Prezydent Rafał Piech - Przekaz dla zaszczepionych 
16 styczeń 2022     
"Polscy zdrajcy" według Bartoszewskiego 
1 marzec 2011      Artur Łoboda
MOWA POLSKA - złota seria, wiersz nr 44, WIESŁAW SOKOŁOWSKI  
3 marzec 2018      www.trwanie.com
Sąd wydał wyrok dla Owsiaka – wszystkie publikacje Matki Kurki oparte na FAKTACH 
29 wrzesień 2014      MatkaKurka
Zmarł Alvin Toffler 
30 czerwiec 2016      Artur Łoboda
Macron zatrudnił ex-Mossad do zarządzania "zamknięciami" a także dla wykrywania "przypadków" koronawirusa i krajowej produkcji tamponów (do wymazów).  
26 luty 2021      Ives
WOJNY KLONÓW: We krwi zaszczepionego mRNA toksyczne białka kolców powodują uszkodzenia tkanek NA ZAWSZE 
29 kwiecień 2022     
Mam nadzieję, że to tylko inscenizacja 
23 luty 2016      Artur Łoboda
Odwrócenie pojęć 
9 styczeń 2016      Artur Łoboda

 
 

Orwellowska Polska zalegalizowanego bezprawia

Druk nr 539
Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja


Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na
podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy
panią poseł Annę Milczanowską. (-) Waldemar Andzel; (-) Jan Krzysztof
Ardanowski; (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-)
Waldemar Buda; (-) Lidia Burzyńska; (-) Kazimierz Choma; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Zbigniew Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-)
Jan Duda; (-) Jarosław Gonciarz; (-) Czesław Hoc; (-) Zbigniew Grzegorz
Hoffmann; (-) Piotr Kaleta; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Krzysztof Janusz Kozik;
(-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurzępa; (-) Anna Kwiecień; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Grzegorz Lorek; (-) Jerzy Małecki; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Teresa Pamuła; (-)
Bolesław Piecha; (-) Elżbieta Płonka; (-) Marcin Porzucek; (-) Paweł Rychlik;
(-) Sławomir Skwarek; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Agnieszka Soin; (-) Marek
Suski; (-) Krzysztof Szulowski; (-) Ewa Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-)
Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Sylwester Tułajew; (-) Grzegorz
Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam Woźniak; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychArt. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania
COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w
interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte
działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;


2)
w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c,
art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875,
1086 i 1106.

UZASADNIENIE


Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga
szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące
czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem
niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza
o COVID-19 jakkolwiek jest coraz większa, to wciąż niedostateczna, aby móc
przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych. W stanie
epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem
inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z
obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków
służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania
oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu
nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem
spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego
celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym
rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje
ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest
względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis
znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego
przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż
te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione
zostały stosowne przesłanki.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą
mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony
życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i
konieczność podejmowania niezwłocznie wszelkich działań przeciwdziałających temu
stanowi, wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla określenia terminu
wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu ogłoszenia tego aktu
prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do regulacji
dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości
wykonywania pracy zdalnej.

Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.

Projekt ustawy nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

13 sierpień 2020

sejm.gov.pl 

  

Komentarze

 

Pewnie się teraz jeszcze z tego wycofają, a jak nie, to tylko potwierdza wszelkie uwagi i spostrzeżenia, że mamy do czynienia z zamordyzmem, przy którym stan wojenny to mały pikuś.
Kiedyś by to nie mogło przejść, bo jakość człowieka, jako gatunku i jako poszczególnych jednostek na to by nie pozwoliła, jeśli nie uchwalić, to chociaż wdrożyć. Wyłączam z tego rewolucje i wojny, chociaż może to co nam zaordynowano obecnie, to homogenizacja i wojny i rewolucji.
A obecnie nie ma już ludzi w pierwotnym tego słowa znaczeniu, tylko zbiorowisko hominidów, którzy mają tzw. "pierwotną siekierę pod busolą".
Stąd taka walka o sądy. Piekło jest dopiero szykowane. Skoro dotarło do zbiorowej świadomości, że zawieszanie praw i wolności obywatelskich w trybie rozporządzeń to zbrodnia, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Przepis jest tak szeroki, że w zasadzie chroni każdą sferę aktywności, o ile powie się "odpowiednia rubryka": "to w celu walki z wirusem, koronawirusem".
I niech na innych portalach przestaną gęgać, że temat pandemii to nic istotnego, zajmijmy się historią, albo czymś podobnym.

2020-08-13
Magellan

 

ps
ciekawe, jeśli przepis zostanie jednak teraz uchwalony, jak zachowa się senat, który nie jest uwiększościowiony przez PiS?

2020-08-13
Magellan

 

Wystarczy udowodnić, że nie było żadnej "epidemii covid-19", a jedynie pisowski ZAMACH STANU. Wtedy wszystkie takie zabiegi okażą się bezsensowne.

2020-08-13
Artur Łoboda

 

Weź i udowodnij Panie Szanowny.
Przeciwdziałanie pandemii to również blokowanie B E Z P R A W N E wiedzy i jej upowszechniania na jej temat. A to kontratyp. Prawda?

2020-08-13
Magellan

 

Tak sobie czasem myślę, że może w tym szaleństwie jest metoda? Może to pomysł, nie na to, że idzie totalna koncentracja kapitału i pełna emisja długu kredytowego, ale że może to sposób na ściągnięcie fiducjarnego pieniądza z rynku i reset do stanu parytetów?
Może to mrzonki, a może właśnie tak to przebiega?
Nie wiem?
Jesteśmy całkowicie odcięci od prawdy.
Może te przepisy, to nie przeciwko nam, zwykłym ludkom z miast i wsi?

2020-08-13
Magellan

  

Archiwum

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi UB
czerwiec 19, 2002
PAP
Jasna Mowa D?więku
sierpień 29, 2006
Zygmunt Jan Prusiński
Żaden król polski nie stał na szafocie,
wrzesień 14, 2006
totezja
Wyszedł nie wyjedzie
sierpień 26, 2002
Program Wyborczy Polonijnego Stowarzyszenia Patriotów Narodu Polskiego
marzec 14, 2005
jasiek z Toronto
Mełłaby dwa dolce na sekundę
marzec 18, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Moja Ojczyzna
sierpień 1, 2003
przesłała Elżbieta
Podliczanie becikowego czyli syndrom dziadka.
styczeń 12, 2006
Jan Lucjan Wyciślak
Z tarczą czy na tarczy?
czerwiec 12, 2007
przysłała Elżbieta
Dlaczego w Polsce jest o 30% rencistów więcej niż w państwach o podobnej historii?
październik 23, 2003
Adam Sandauer
Krauze spotkał się z kard. Dziwiszem
październik 1, 2007
PAP
IV Rzeczpospolita kontra Balcerowicz
marzec 24, 2006
Artur Łoboda
imaż, wizaż, balejaż
październik 29, 2004
Mirosław Naleziński
Bez tromtadracji
luty 26, 2005
Andrzej Kumor Mississauga
America's Baltic Time Bomb
maj 29, 2007
przysłał ICP
Sfinks i orzeł w koronie
marzec 11, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Lichwiarski Kapitalizm
wrzesień 1, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Sikanie po nogach
czerwiec 5, 2003
Andrzej Kumor
Historia, która niczego nie uczy
maj 6, 2004
Artur Łoboda
Kołowrotek
październik 30, 2007
Słoneczny Zegar
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media