ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Anatomia upadku Państwa Polskiego 
23 styczeń 2013      Artur Łoboda
Wezwanie do podania choć jednego dowodu naukowego - na skuteczność szczepionek
A call for at least one scientific evidence - for the effectiveness of vaccines
 
23 wrzesień 2020     
Czego nie powiedziała Beata Szydło w Oświęcimiu? 
16 czerwiec 2017     
Boje sie 
28 kwiecień 2010      Goska
„Absolutnie zabronione” szczepienie dzieci, młodych mężczyzn i kobiet na COVID  
4 listopad 2021     
Obligacje loteryjne – kolejne szaleństwa rządzących 
13 lipiec 2016      www.independenttrader.pl
Szlachetne zdrowie 
24 luty 2015      Artur Łoboda
Za co Michnik siedział w więzieniu za PRL-u? 
21 lipiec 2011      Artur Łoboda
Ostrzeżenie i prośba do Rodaków 
5 styczeń 2021      Artur Łoboda
Czwarte Imperium 
18 styczeń 2022     
Wesołego Bożego Narodzenia i myśli z tym świętem związane 
27 grudzień 2009      Marek Glogoczowski
DRAŻNIENIE TYGRYSA, CZYLI TYSIĄC FAŁSZYWYCH AFER. ...jeśli teraz, w czasie najbliższych miesięcy dobra zmiana zjednoczonej prawicy nie poradzi sobie i nie odniesie sukcesu, to Polska ma przechlapane na zawsze.  
3 grudzień 2018      Alina
Co dalej? pytanie do Polaków 
17 wrzesień 2010      Artur Łoboda
Historia równoległa 
23 grudzień 2016      Artur Łoboda
Prawie WSZYSCY chcą "wyszczepić" Polaków 
26 styczeń 2021     
Liczba 96 
16 sierpień 2010      Artur Łoboda
Otyłość 
13 kwiecień 2021     
HISTORIA MOJEJ TWÓRCZOŚCI 
9 październik 2014      Zygmunt Jan Prusiński
*** 
14 grudzień 2020      Jolanta Michna
List otwarty b. kierownika literackiego Teatru Starego, dr Elżbiety Morawiec do ministra kultury 
26 listopad 2013      Dr Elżbieta Morawiec

 
 

Orwellowska Polska zalegalizowanego bezprawia

Druk nr 539
Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja


Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na
podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy
panią poseł Annę Milczanowską. (-) Waldemar Andzel; (-) Jan Krzysztof
Ardanowski; (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-)
Waldemar Buda; (-) Lidia Burzyńska; (-) Kazimierz Choma; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Zbigniew Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-)
Jan Duda; (-) Jarosław Gonciarz; (-) Czesław Hoc; (-) Zbigniew Grzegorz
Hoffmann; (-) Piotr Kaleta; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Krzysztof Janusz Kozik;
(-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurzępa; (-) Anna Kwiecień; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Grzegorz Lorek; (-) Jerzy Małecki; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Teresa Pamuła; (-)
Bolesław Piecha; (-) Elżbieta Płonka; (-) Marcin Porzucek; (-) Paweł Rychlik;
(-) Sławomir Skwarek; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Agnieszka Soin; (-) Marek
Suski; (-) Krzysztof Szulowski; (-) Ewa Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-)
Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Sylwester Tułajew; (-) Grzegorz
Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam Woźniak; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychArt. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania
COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w
interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte
działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;


2)
w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c,
art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875,
1086 i 1106.

UZASADNIENIE


Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga
szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące
czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem
niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza
o COVID-19 jakkolwiek jest coraz większa, to wciąż niedostateczna, aby móc
przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych. W stanie
epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem
inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z
obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków
służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania
oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu
nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem
spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego
celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym
rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje
ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest
względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis
znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego
przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż
te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione
zostały stosowne przesłanki.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą
mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony
życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i
konieczność podejmowania niezwłocznie wszelkich działań przeciwdziałających temu
stanowi, wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla określenia terminu
wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu ogłoszenia tego aktu
prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do regulacji
dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości
wykonywania pracy zdalnej.

Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.

Projekt ustawy nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

13 sierpień 2020

sejm.gov.pl 

  

Komentarze

 

Pewnie się teraz jeszcze z tego wycofają, a jak nie, to tylko potwierdza wszelkie uwagi i spostrzeżenia, że mamy do czynienia z zamordyzmem, przy którym stan wojenny to mały pikuś.
Kiedyś by to nie mogło przejść, bo jakość człowieka, jako gatunku i jako poszczególnych jednostek na to by nie pozwoliła, jeśli nie uchwalić, to chociaż wdrożyć. Wyłączam z tego rewolucje i wojny, chociaż może to co nam zaordynowano obecnie, to homogenizacja i wojny i rewolucji.
A obecnie nie ma już ludzi w pierwotnym tego słowa znaczeniu, tylko zbiorowisko hominidów, którzy mają tzw. "pierwotną siekierę pod busolą".
Stąd taka walka o sądy. Piekło jest dopiero szykowane. Skoro dotarło do zbiorowej świadomości, że zawieszanie praw i wolności obywatelskich w trybie rozporządzeń to zbrodnia, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Przepis jest tak szeroki, że w zasadzie chroni każdą sferę aktywności, o ile powie się "odpowiednia rubryka": "to w celu walki z wirusem, koronawirusem".
I niech na innych portalach przestaną gęgać, że temat pandemii to nic istotnego, zajmijmy się historią, albo czymś podobnym.

2020-08-13
Magellan

 

ps
ciekawe, jeśli przepis zostanie jednak teraz uchwalony, jak zachowa się senat, który nie jest uwiększościowiony przez PiS?

2020-08-13
Magellan

 

Wystarczy udowodnić, że nie było żadnej "epidemii covid-19", a jedynie pisowski ZAMACH STANU. Wtedy wszystkie takie zabiegi okażą się bezsensowne.

2020-08-13
Artur Łoboda

 

Weź i udowodnij Panie Szanowny.
Przeciwdziałanie pandemii to również blokowanie B E Z P R A W N E wiedzy i jej upowszechniania na jej temat. A to kontratyp. Prawda?

2020-08-13
Magellan

 

Tak sobie czasem myślę, że może w tym szaleństwie jest metoda? Może to pomysł, nie na to, że idzie totalna koncentracja kapitału i pełna emisja długu kredytowego, ale że może to sposób na ściągnięcie fiducjarnego pieniądza z rynku i reset do stanu parytetów?
Może to mrzonki, a może właśnie tak to przebiega?
Nie wiem?
Jesteśmy całkowicie odcięci od prawdy.
Może te przepisy, to nie przeciwko nam, zwykłym ludkom z miast i wsi?

2020-08-13
Magellan

  

Archiwum

Arial Sharon zarządził zabójstwo Yassera Arafata - stwierdza przyjaciel Sharona
styczeń 4, 2007
bibula- pismo niezależne
Żydowscy osadnicy mszczą się
lipiec 28, 2002
IAR
Dyskryminacja nowych członków UE
październik 26, 2004
emajl
luty 21, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Zagadka
maj 18, 2005
Bez komentarza
2.000 zł za nic
listopad 5, 2004
Jarosław Latacz
Iran ma Wpływy w Iraku Mimo Zagrożenia
luty 15, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Jan Paweł II - omylny
kwiecień 12, 2005
Artur Łoboda
"Intelektualiści" pozywają Leszka Bubla-redaktora gazety Tylko Polska
listopad 19, 2006
tatar
Wpływy z Unii Europejskiej. Koszty aneksji do UE (6)
marzec 28, 2003
Włodzimierz Bojarski
Historia syna marnotrawnego.
czerwiec 27, 2004
Artur Łoboda
Proklamacja przeciwnika Stanów Zjednoczonych
maj 18, 2004
przesłał Adrian Dudkiewicz
Polska powinna wejść do euro w 2006 r.
sierpień 28, 2002
PAP
Karykatury w "Rzeczpospolitej"
luty 5, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Bajer dla młodzieży
czerwiec 4, 2003
Marek Rowicki
Zaginiona nie(!)poszukiwana ?
kwiecień 17, 2006
zn
Ataki na Meczety - Wojna Domowa w Iraku?
luty 26, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Kolejna inwestycja "technologiczna" w Polsce
luty 11, 2003
zaprasza.net
Recenzja ksiazki Jana Grossa "Strach"
luty 5, 2008
...
Ameryka pod rządami fundamentalistów protestanckich?
listopad 11, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2022 Polskie Niezależne Media