ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

ZROZUMIEĆ WIELKI RE:SET - REZYLIENCJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
7 luty 2021      BaldTV
Nazizm XXI wieku 
22 czerwiec 2021     
W 35. rocznicę Stanu Wojennego oskarżam PiS! 
13 grudzień 2016     
Pozorna Demokracja pod Rządami Monopartii  
14 kwiecień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Poznaj prawdę o chorobach przewlekłych 
19 sierpień 2016     
Żydowskie rządy nad Polską 
26 listopad 2021     
Kontekst kulturowy 
24 listopad 2012      Artur Łoboda
Podzialy 
2 listopad 2010      Goska
Chyba Oettingera dopadła minuta prawdy. Potwierdził, że Niemcy brutalnie dbają o swoje interesy 
6 styczeń 2018      wPolityce.pl
Jaką kulturę promuje Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa (1) 
23 sierpień 2012      Artur Łoboda
NOWY USTRÓJ AUSTRALII, NOWY USTRÓJ ŚWIATA: DEMOKRACJA TOTALITARNA  
29 wrzesień 2021     
Odpowiedzialni za katastrofę smoleńską unikną odpowiedzialności 
17 luty 2015      altermedium.net
Składam deklarację pracy na oddziale - gdzie leczeni są chorzy na covid-19 
14 październik 2020     
Doświadczalne króliki 
17 czerwiec 2011      Bogusław
Pandemia spekulantów 
29 październik 2021     
Persona non grata 
7 czerwiec 2018      Artur Łoboda
Nowa "kultura" za nowe podatki 
18 maj 2016      Artur Łoboda
FACTS ON COPERNICUS INCONVENIENT TO NEO-NAZI PROPAGANDA  
12 sierpień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Stop dla poczynań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce 
25 grudzień 2017     
Ciekawy wywiad na temat Libii 
8 kwiecień 2011      Patrycja Saskal. wstawil MG

 
 

Orwellowska Polska zalegalizowanego bezprawia

Druk nr 539
Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja


Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na
podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy
panią poseł Annę Milczanowską. (-) Waldemar Andzel; (-) Jan Krzysztof
Ardanowski; (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-)
Waldemar Buda; (-) Lidia Burzyńska; (-) Kazimierz Choma; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Zbigniew Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-)
Jan Duda; (-) Jarosław Gonciarz; (-) Czesław Hoc; (-) Zbigniew Grzegorz
Hoffmann; (-) Piotr Kaleta; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Krzysztof Janusz Kozik;
(-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurzępa; (-) Anna Kwiecień; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Grzegorz Lorek; (-) Jerzy Małecki; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Teresa Pamuła; (-)
Bolesław Piecha; (-) Elżbieta Płonka; (-) Marcin Porzucek; (-) Paweł Rychlik;
(-) Sławomir Skwarek; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Agnieszka Soin; (-) Marek
Suski; (-) Krzysztof Szulowski; (-) Ewa Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-)
Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Sylwester Tułajew; (-) Grzegorz
Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam Woźniak; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychArt. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania
COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w
interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte
działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;


2)
w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c,
art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875,
1086 i 1106.

UZASADNIENIE


Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga
szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące
czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem
niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza
o COVID-19 jakkolwiek jest coraz większa, to wciąż niedostateczna, aby móc
przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych. W stanie
epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem
inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z
obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków
służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania
oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu
nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem
spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego
celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym
rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje
ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest
względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis
znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego
przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż
te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione
zostały stosowne przesłanki.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą
mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony
życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i
konieczność podejmowania niezwłocznie wszelkich działań przeciwdziałających temu
stanowi, wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla określenia terminu
wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu ogłoszenia tego aktu
prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do regulacji
dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości
wykonywania pracy zdalnej.

Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.

Projekt ustawy nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

13 sierpień 2020

sejm.gov.pl 

  

Komentarze

 

Pewnie się teraz jeszcze z tego wycofają, a jak nie, to tylko potwierdza wszelkie uwagi i spostrzeżenia, że mamy do czynienia z zamordyzmem, przy którym stan wojenny to mały pikuś.
Kiedyś by to nie mogło przejść, bo jakość człowieka, jako gatunku i jako poszczególnych jednostek na to by nie pozwoliła, jeśli nie uchwalić, to chociaż wdrożyć. Wyłączam z tego rewolucje i wojny, chociaż może to co nam zaordynowano obecnie, to homogenizacja i wojny i rewolucji.
A obecnie nie ma już ludzi w pierwotnym tego słowa znaczeniu, tylko zbiorowisko hominidów, którzy mają tzw. "pierwotną siekierę pod busolą".
Stąd taka walka o sądy. Piekło jest dopiero szykowane. Skoro dotarło do zbiorowej świadomości, że zawieszanie praw i wolności obywatelskich w trybie rozporządzeń to zbrodnia, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Przepis jest tak szeroki, że w zasadzie chroni każdą sferę aktywności, o ile powie się "odpowiednia rubryka": "to w celu walki z wirusem, koronawirusem".
I niech na innych portalach przestaną gęgać, że temat pandemii to nic istotnego, zajmijmy się historią, albo czymś podobnym.

2020-08-13
Magellan

 

ps
ciekawe, jeśli przepis zostanie jednak teraz uchwalony, jak zachowa się senat, który nie jest uwiększościowiony przez PiS?

2020-08-13
Magellan

 

Wystarczy udowodnić, że nie było żadnej "epidemii covid-19", a jedynie pisowski ZAMACH STANU. Wtedy wszystkie takie zabiegi okażą się bezsensowne.

2020-08-13
Artur Łoboda

 

Weź i udowodnij Panie Szanowny.
Przeciwdziałanie pandemii to również blokowanie B E Z P R A W N E wiedzy i jej upowszechniania na jej temat. A to kontratyp. Prawda?

2020-08-13
Magellan

 

Tak sobie czasem myślę, że może w tym szaleństwie jest metoda? Może to pomysł, nie na to, że idzie totalna koncentracja kapitału i pełna emisja długu kredytowego, ale że może to sposób na ściągnięcie fiducjarnego pieniądza z rynku i reset do stanu parytetów?
Może to mrzonki, a może właśnie tak to przebiega?
Nie wiem?
Jesteśmy całkowicie odcięci od prawdy.
Może te przepisy, to nie przeciwko nam, zwykłym ludkom z miast i wsi?

2020-08-13
Magellan

  

Archiwum

Bawarski premier domaga się nowego prawa przeciwko obrazie uczuć religijnych tłumaczenie artykułu ze strony internetowej:
maj 27, 2006
nauczyciel
Geniusz miałby teraz 60 lat
grudzień 2, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Kafka & case Iran
kwiecień 3, 2007
przysłał ICP
Portal widmo
maj 16, 2003
www.dziennik.krakow.pl
Śpiewak śpiewa fałszem
styczeń 4, 2007
Zygmunt Jan Prusiński
Eutanazja dla górnictwa
sierpień 3, 2003
Teresa Wójcik
Antypolonizm żydowski to nic nowego...
lipiec 6, 2003
Mirosław J. Wiechowski
Moralność a la moralność
październik 27, 2005
Piotr
NAPRAWIĆ KRZYWDY CZY SZUKAĆ WINNYCH ?
Artykuł dyskusyjny

luty 13, 2003
Leszek Skonka
Do Rady Etyki Mediów
maj 18, 2006
Dariusz Kosiur
Przekształcenie Polski w kraj policyjno-wojskowy
październik 24, 2004
szpieg dla UE
Krakowska afera
luty 25, 2005
aaa
Czy takie traktowanie jest zgodne z obowiązującym Prawem ???? RP.
lipiec 4, 2004
Poniżony pracownik!!!!!
O Iraku za czasów Prezydenta Hussaina...Myślę że to prawda
luty 28, 2004
antycenzor
Gówno!
listopad 10, 2005
Artur Łoboda
O "bohaterach" .....
maj 15, 2007
przeslala Elzbieta
Brońmy Józefa Oleksego!
grudzień 23, 2004
antykomunista
Czy Polak musi stać się "europejczykiem" ?
sierpień 20, 2003
Ojczyzna.pl
Umysłowy uwiąd
październik 28, 2008
Karol Jasiński
Kiedy plastykowe wydanie Rzecz(y)pospolitej?
styczeń 18, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media