ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Pseudoekologia - leśny terroryzm 
6 marzec 2017     
Trzecia siła polityczna w Polsce 
7 maj 2015      Artur Łoboda
„Tarcza” nie dobra dla zdrowia, według Czechów 
20 marzec 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Barcelona 2019 
16 październik 2019      Artur Łoboda
Po co PiS trzyma jeszcze Szumowskiego? 
12 sierpień 2020     
Kryzys Syjonizmu –Peter Beinart 
30 marzec 2012      Iwo Cyprian Pogonwski
Co wiemy o covid-19  
15 kwiecień 2020     
Kulisy Greckiej Tragedii 
4 marzec 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Co ma konserwator do powiedzenia? 
15 kwiecień 2011      Artur Łoboda
„Szczepionka” Pfizera: zabić 200, aby „ocalić” jednego?  
9 listopad 2021     
Miliardy dla kolesi - lepsze życie dla sitwy.  
27 wrzesień 2014      www.polskawalczaca.com
Deklaracja z Great Barrington 
12 październik 2020      Great Barrington Declaration
Piąty stan USA zakazuje rejestrowania szczepień  
19 kwiecień 2021     
START II zagrożony Tarczą? 
23 grudzień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Kto i czym truje Europejczyków? 
8 wrzesień 2014      www.polskawalczaca.com
Podróż za żelazną kurtynę 
15 sierpień 2020     
Najnowsze wiadomości Ruchu JOW - 22 lipca 
22 lipiec 2015      Artur Łoboda
Zadbajmy o obronność swojego kraju - skoro ekipa Tuska nam tego nie zapewnia! 
3 wrzesień 2014      www.polskawalczaca.com
Tylko nieco inaczej 
4 maj 2016      Artur Łoboda
Cieć w Ministerstwie 
19 lipiec 2016      Artur Łoboda

 
 

Sprawiedliwość po naszej stronie! Monika Cichocka, Sędzia Polskiego Sądu Karnego Lara, oraz Andy Choinski


Podesłano mi poniższą informację, która punktuje wiele tematów z dwuletnich doświadczeń walki z reżimem kowida.
Mimo wielu cennych wskazań - Sędzia przekazująca informacje jest anonimowa.
A więc niewiele posunęliśmy się do przodu w walce o przywrócenie podstawowych wolności obywatelskich.

Moje słowa uznania dla Moniki Cichockiej i Andy'ego Choinskiego - którego teksty czytałem kilkakrotnie w przeszłości.

W poniższych uwagach brak podstawowej informacji: Covid-19 to MISTYFIKACJA! służąca zniewoleniu Narodów, a przy okazji wymordowaniu ich części.

Artur ŁobodaSędzia:

Art. 4 Konstytucji RP:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Naród jest suwerenem. Suweren sprawuje niezależną władzę zwierzchnią.
Dwie formy demokracji bezpośredniej:
- referendum
- obywatelska inicjatywa ustawodawcza


Działanie organów władzy publicznej bez podstawy prawnej lub z naruszeniem granic prawa jest zawsze nielegalne i może rodzić odpowiedzialność karną i konstytucyjną osób te działania podejmujących.

 
Art. 8 Konstytucji:
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Sędzia stwierdzi niezgodność Rozporządzenia z Konstytucją, to może je pominąć w procesie orzekania.
Jednak policjanci, inspektorzy sanitarni muszą stosować przepisy.

Art. 30 Konstytucji:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Segregacja sanitarna narusza godność człowieka.

Art. 31 Konstytucji:

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 228 Konstytucji:
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
Żaden z tych stanów nie został w Polsce wprowadzony.

Dopuszczalne ograniczenia wolności ludzi mogą być ustanowione tylko w ustawie.

Art. 32 Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W związku z tym paszporty covid są niekonstytucyjne.
Dyskryminacja polega na nieuzasadnionym różnicowaniu osób w oparciu o ich obiektywne cechy.
Przepis ten chroni przed bezprawnym działaniem w szkole, w sklepie, przychodni itp.

Art. 54 Konstytucji:

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Dyskryminacja może być przestępstwem lub wykroczeniem.


Sędziowie mają prawo nie stosować przepisów niekonstytucyjnych rozpoznając indywidualne sprawy osób, które weszły w kolizję z tymi przepisami.

Na podstawie art. 46 i 46a Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi Minister i Rada Ministrów wprowadziła szereg rozporządzeń ograniczających swobody konstytucyjne.
"Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów (...)".
W przypadku zagrożenia lub epidemii można wprowadzić pewne obostrzenia. jednak tylko na podstawie tych danych.

Niestety takie dane nie zostały przekazane.
Prawdopodobnie tych danych nie ma, a wszelkie ograniczenia wolności są bezprawne.


U S T AWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest źródłem nałożenia na obywateli szeregu restrykcji.
Mówi ona, że ustanowienie restrykcji, nakazów i zakazów może mieć miejsce na zagrożonym obszarze wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.
Nie pozwala ona uznać, że wszyscy Polacy są podejrzani o zachorowanie.

Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych podkreślają, że Rada Ministrów wydała rozporządzenia z przekroczeniem delegacji ustawowej.
Nie mogli tego zrobić na terenie całego kraju.

Wytyczne dla każdego zakazu muszą być konkretne. A tych wytycznych w tej ustawie nie ma.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ma być aktem wykonawczym do Ustawy, a więc jego zapisy nie mogą być w kolizji z zapisami Ustawy, a tym bardziej Konstytucji.
W związku z tym bezprawnie ograniczono prawa jednostki.

Zgodnie z art. 31 pkt 3 Konstytucji

"Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."


Producenci tzw. szczepionek piszą w ulotkach, że nie wiedzą, jakie będzie długofalowe działanie ich preparatu medycznego.
"Szczepionki" te są dopiero w 3'ciej fazie badań klinicznych, a badania te zakończą się w grudniu 2023 r.
W związku z tym mamy do czynienia z eksperymentem medycznym.


Rozporządzenie nakłada obowiązek noszenia maski.
Par. 25 ust. 4 przewiduje jednak wyjątki od tego obowiązku.
Pkt 4 mówi, że nakazu tego nie stosuje się wobec:
4) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
Pkt 7:
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej (...) zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (...)

Kodeks postępowania cywilnego:

"Dokument prywatny jest to dokument sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej.
Stanowi on dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie."
Aby taki dokument zyskał na wiarygodności w oczach policjanta czy dyrektora szkoły, do której chodzi nasze dziecko, warto go zaopatrzyć w pieczątki.
Zgodnie z art. 79 pkt 2 Prawa o notariacie - notariusz sporządza poświadczenia dokumentów.
A więc udajemy się do notariusza i za opłatą 6 zł uzyskujemy poświadczenie sporządzonego przez nas dokumentu o trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.


Pr. 25 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
"Od dnia 15 maja 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1 (zasłaniania nosa i ust), nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu".
Nie istnieje legalna definicja "otwartego powietrza".


W sytuacji, gdy nie zasłonimy ust i nosa w miejscach, w których ten nakaz występuje, policjant będzie chciał nałożyć na nas mandat za wykroczenie z art. 116 par. 1a Kodeksu wykroczeń. Nie przyjmujemy tego mandatu.


Nie ma już przepisu, który mówi o karze od 5.000 zł do 30.000 zł za niezasłanianie nosa i ust. Zniknął.
Epidemia istnieje tylko w sensie medialnym i politycznym.
Nie ma epidemii w sensie medycznym.


Brak maski - przed sądem "atakujemy" Rozporządzenie, które jest nielegalne.
A do oceny jego konstytucyjności sędzia ma prawo.


Nakaz noszenia szmatki na twarzy na całym obszarze kraju jest nakazem wydanym z przekroczeniem delegacji ustawowej, co czyni go nakazem nieobowiązującym.
Rozporządzenie nie może być źródłem ograniczania praw i wolności obywatelskich.


Zachęcanie do zaszczypania się jest jednoznaczne do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym.
Wynika to bezpośrednio z art. 37a ust. 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne:

"Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

Doprecyzowanie badań z udziałem małoletnich zostało zawarte w "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich".
W par. 9 wprowadzono kryterium tych badań :
" Przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem małoletnich należy uzyskać dane dotyczące toksyczności po wielokrotnym podaniu produktu leczniczego, jego wpływu na rozrodczość i dane dotyczące genotoksyczności uzyskane z badań na młodych zwierzętach laboratoryjnych prowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi doświadczeń na zwierzętach."
Takie badanie nie zostało wykonane.


Promocja szczypawkowania w szkole stanowi niedopuszczalną reklamę produktów leczniczych.
Wszelkie promowanie tego czegoś jest niezgodne z art. 37b, z art. 53 ust. 3 Prawa farmaceutycznego:
"(...) Reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany."


Dyrektor szkoły nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia akcji reklamowych ani promocyjnych produktów leczniczych.
Taką reklamą mogą zajmować się wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, medycznych, po odpowiednim przeszkoleniu.

Art. 129 Ustawy Prawo farmaceutyczne:
"Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów leczniczych bez wymaganej zgody, podlega grzywnie."
A więc osoby bez odpowiednich medycznych nie mają prawa promować "szczepionek" w przestrzeni publicznej.


Szczypawka na c-19 nie znajduje się w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 z 5.12.2008 r.
Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych na rok 2021 i 2022, co oznacza, że jest objęta zakazem reklamowania na podst. art. 57 Ustawy Prawo farmaceutyczne.
Dyrektor szkoły nie ma prawa różnicować pozycji ucznia na podstawie zaszczypawkowania lub braku zaszczypawkowania.
Nie może też nikogo zmuszać do brania udziału w eksperymencie medycznym.


W przypadku nierównego traktowania w związku z przyjęciem lub brakiem przyjęcia "szczepionki" Pełnomocnik rządu ds równego traktowania może podjąć stosowną interwencję w tej sprawie.
W związku z powyższym sklepy, restauracje itp. nie mają prawa segregować ludzi na zaszczypanych i niezaszczypanych i pozwalać wejść tylko tym zaszczypanym.
Jeżeli wisi taka kartka - każdy z nas może złożyć oficjalną skargę do Pełnomocnika rządu ds równego traktowania.
Można pytać, czy dana osoba jest zaszczypana czy nie, ale nikt nie ma obowiązku odpowiedzieć na to pytanie. To jest dana wrażliwa. Pracodawca nie ma prawa żądać odpowiedzi od nikogo.


Narodowy program szczepień:

Art. 37a ust. 2 Prawa farmaceutycznego:
"Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach".
Badania kliniczne nie zostały jeszcze zakończone.
W związku z tym Narodowy program szczepień jest eksperymentem medycznym.

Warunkowe dopuszczenie szczypawek do obrotu nie pozbawia ich cech eksperymentu medycznego.

Art. 39 Konstytucji:

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 27 par. 2 Kodeksu karnego:
Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.


Art. 33 ust. 1 w związku z ustępem 3 i ustępem 3a Ustawy o nałożeniu kwarantanny o jej nałożeniu rozstrzyga Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji.
Decyzja ta musi być wydana na piśmie i doręczona zgodnie z kodeksem postpowania administracyjnego.

Tymczasem par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów pozwala nakładać kwarantannę w drodze informacji.
W związku z tym do ludzi wysyłane są SMS'y z informacją, że są na kwarantannie.
Jest to nielegalne działanie.
Przed nałożeniem kwarantanny na daną osobę za każdym razem musi zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, czy faktycznie miała ona kontakt z osobą zarażoną.


Obowiązujący stan prawny nie przewiduje poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym (czyli np. testom PCR) przez wszystkich ani zakładania, że każdy jest (potencjalnie) chory.
Wg art. 17 Ustawy o prawach pacjenta każdy może wyrazić zgodę lub odmówić wzięcia udziału w teście PCR.
Rozporządzenie Rady Ministrów zostało wydane z naruszeniem Konstytucji oraz Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.

Pracownik nie ma obowiązku stosowania się do poleceń przełożonych dot. zaszczypawkowania.
Wg par. 100 ust. 1 Kodeksu pracy pracownika obowiązują tylko polecenia dotyczące pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Jeśli pracodawca zastosuje przymus pośredni, to jest to dyskryminacja.
Podpada pod Kodeks karny; art. 191 par. 1:
"Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Pracodawca skazany za przestępstwo umyślne może mieć ograniczenia w prowadzeniu działalności.

Przed sądem pracownik może bronić się używając nagrania rozmowy z pracodawcą, powołując się na zeznania świadków, na świadectwie pracy jest podana przyczyna zwolnienia danego pracownika.


Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia prawniczego, to jest nim Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, które pomaga w aktualnej sytuacji bezprawia.
 
A jeśli skasują, to jest też tu:

www.cda.pl/video/9265095cb
6 maj 2022

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Czy mediom wolno kompromitować armię swego kraju?
listopad 3, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
"Czarne owce" w szeregach przedstawicieli Polonii
październik 23, 2003
Czy osoba skazana za morderstwo powinna mieć prawo do ułaskawienia?
luty 9, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
AKT Nasza Lektura „Władza globalizacji”- Jadwiga Staniszkis
grudzień 9, 2004
Brudna przeszłość Aleksandra Kwaśniewskiego
maj 20, 2007
przysłał ICP
Kto stoi za plecami Saakaszwilego?
sierpień 14, 2008
Boruta
Byle nie dopuścić do powstania urzędu Rzecznika Pacjenta
kwiecień 10, 2007
A.Sandauer
Trokisci w obecnej rosji ..maja sie wysmienicie
grudzień 2, 2007
krandal
Teoretycznie możemy zrobić wszystko
styczeń 28, 2003
http://www.rzeczpospolita.pl/
21 postulatów Solidarności które wynegocjowano strajkami sierpnia roku 1980
sierpień 28, 2005
Adam Sandauer
Kosze dla Krakowa po 2500 złotych za sztukę
lipiec 30, 2004
www.krakow.pl
"Pro-Rosyjskie" Stronnictwo w Polsce (PRoS-PL)?
grudzień 9, 2008
Marek Głogoczewski
Spada zaufanie do mediów publicznych
październik 10, 2003
Artur Łoboda
Tworzymy jeden naród
lipiec 30, 2004
Andrzej Kumor
Bogactwa naftowe Iraku dla USA i W. Brytanii The Independent on Sunday
styczeń 8, 2007
Aschurbanipal
2008.03.27. Serwis wiadomosci ze świata w 3ch językach
marzec 27, 2008
tłumacz
Śmiertelne pasje
sierpień 11, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Watykan zmienił zdanie wobec nauki
listopad 9, 2005
EAI
News lepszy od porannej kawy
listopad 30, 2007
Marek Olżyński
NAUKA JE SEXY
kwiecień 11, 2008
Marek Jastrząb
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2022 Polskie Niezależne Media