ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Były premier Tusk śmiesznie zarzucił spisek Kaczyński-Putin  
12 lipiec 2021      Andrew Korybko
Wezwanie do podania podstawy prawnej dla Programów Ministra 
7 marzec 2011      Artur Łoboda
Zmarł Profesor Jerzy Wyrozumski  
4 listopad 2018     
„Dane są jednoznaczne”: główny chirurg z Florydy wraca do FDA, CDC w sprawie szczepionek na COVID 
14 maj 2023     
Jaki program Powstania Narodowego. Pytam po raz drugi.  
31 styczeń 2012      Artur Łoboda
Protest "rezydentów" 
10 październik 2017     
Jak to naprawdę jest z samochodami elektrycznymi (3) 
5 lipiec 2020     
Odtrutka na liberalny nihilizm 
1 lipiec 2013      Artur Łoboda
Marsz WOLNOŚCI, Pancerni Poznań, COVID 1984 
20 luty 2021      Pancerni Poznań
Anatomia upadku Państwa Polskiego 
23 styczeń 2013      Artur Łoboda
Uwaga przed 13 grudnia 2016. (1) 
5 grudzień 2016     
Początki totalitaryzmu liberalnego w kulturze 
8 luty 2011      Artur Łoboda
Eichmann kowida 
20 styczeń 2021      Artur Łoboda
Mafijna tzw.III RP 
13 maj 2011      Bogusław
Brońmy godności Polski! 
31 styczeń 2018      GadowskiTV
Korona - wirus 
17 kwiecień 2020      Jolanta Michna
The Year 1648 in Westphalia and in the Ukraine 
23 czerwiec 2012      Iwo Cyprian Pogonowski
Mordeczki 
19 listopad 2014      Artur Łoboda
"Pokój przynoszą światu" 
26 październik 2023     
„Skąd się bierze COVID? Czy People or Nature otworzyli puszkę Pandory w Wuhan? 
14 maj 2021     

 
 

Sprawiedliwość po naszej stronie! Monika Cichocka, Sędzia Polskiego Sądu Karnego Lara, oraz Andy Choinski


Podesłano mi poniższą informację, która punktuje wiele tematów z dwuletnich doświadczeń walki z reżimem kowida.
Mimo wielu cennych wskazań - Sędzia przekazująca informacje jest anonimowa.
A więc niewiele posunęliśmy się do przodu w walce o przywrócenie podstawowych wolności obywatelskich.

Moje słowa uznania dla Moniki Cichockiej i Andy'ego Choinskiego - którego teksty czytałem kilkakrotnie w przeszłości.

W poniższych uwagach brak podstawowej informacji: Covid-19 to MISTYFIKACJA! służąca zniewoleniu Narodów, a przy okazji wymordowaniu ich części.

Artur ŁobodaSędzia:

Art. 4 Konstytucji RP:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Naród jest suwerenem. Suweren sprawuje niezależną władzę zwierzchnią.
Dwie formy demokracji bezpośredniej:
- referendum
- obywatelska inicjatywa ustawodawcza


Działanie organów władzy publicznej bez podstawy prawnej lub z naruszeniem granic prawa jest zawsze nielegalne i może rodzić odpowiedzialność karną i konstytucyjną osób te działania podejmujących.

 
Art. 8 Konstytucji:
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Sędzia stwierdzi niezgodność Rozporządzenia z Konstytucją, to może je pominąć w procesie orzekania.
Jednak policjanci, inspektorzy sanitarni muszą stosować przepisy.

Art. 30 Konstytucji:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Segregacja sanitarna narusza godność człowieka.

Art. 31 Konstytucji:

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 228 Konstytucji:
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
Żaden z tych stanów nie został w Polsce wprowadzony.

Dopuszczalne ograniczenia wolności ludzi mogą być ustanowione tylko w ustawie.

Art. 32 Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W związku z tym paszporty covid są niekonstytucyjne.
Dyskryminacja polega na nieuzasadnionym różnicowaniu osób w oparciu o ich obiektywne cechy.
Przepis ten chroni przed bezprawnym działaniem w szkole, w sklepie, przychodni itp.

Art. 54 Konstytucji:

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Dyskryminacja może być przestępstwem lub wykroczeniem.


Sędziowie mają prawo nie stosować przepisów niekonstytucyjnych rozpoznając indywidualne sprawy osób, które weszły w kolizję z tymi przepisami.

Na podstawie art. 46 i 46a Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi Minister i Rada Ministrów wprowadziła szereg rozporządzeń ograniczających swobody konstytucyjne.
"Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów (...)".
W przypadku zagrożenia lub epidemii można wprowadzić pewne obostrzenia. jednak tylko na podstawie tych danych.

Niestety takie dane nie zostały przekazane.
Prawdopodobnie tych danych nie ma, a wszelkie ograniczenia wolności są bezprawne.


U S T AWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest źródłem nałożenia na obywateli szeregu restrykcji.
Mówi ona, że ustanowienie restrykcji, nakazów i zakazów może mieć miejsce na zagrożonym obszarze wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.
Nie pozwala ona uznać, że wszyscy Polacy są podejrzani o zachorowanie.

Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych podkreślają, że Rada Ministrów wydała rozporządzenia z przekroczeniem delegacji ustawowej.
Nie mogli tego zrobić na terenie całego kraju.

Wytyczne dla każdego zakazu muszą być konkretne. A tych wytycznych w tej ustawie nie ma.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ma być aktem wykonawczym do Ustawy, a więc jego zapisy nie mogą być w kolizji z zapisami Ustawy, a tym bardziej Konstytucji.
W związku z tym bezprawnie ograniczono prawa jednostki.

Zgodnie z art. 31 pkt 3 Konstytucji

"Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."


Producenci tzw. szczepionek piszą w ulotkach, że nie wiedzą, jakie będzie długofalowe działanie ich preparatu medycznego.
"Szczepionki" te są dopiero w 3'ciej fazie badań klinicznych, a badania te zakończą się w grudniu 2023 r.
W związku z tym mamy do czynienia z eksperymentem medycznym.


Rozporządzenie nakłada obowiązek noszenia maski.
Par. 25 ust. 4 przewiduje jednak wyjątki od tego obowiązku.
Pkt 4 mówi, że nakazu tego nie stosuje się wobec:
4) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
Pkt 7:
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej (...) zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (...)

Kodeks postępowania cywilnego:

"Dokument prywatny jest to dokument sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej.
Stanowi on dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie."
Aby taki dokument zyskał na wiarygodności w oczach policjanta czy dyrektora szkoły, do której chodzi nasze dziecko, warto go zaopatrzyć w pieczątki.
Zgodnie z art. 79 pkt 2 Prawa o notariacie - notariusz sporządza poświadczenia dokumentów.
A więc udajemy się do notariusza i za opłatą 6 zł uzyskujemy poświadczenie sporządzonego przez nas dokumentu o trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.


Pr. 25 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6.05.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
"Od dnia 15 maja 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1 (zasłaniania nosa i ust), nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu".
Nie istnieje legalna definicja "otwartego powietrza".


W sytuacji, gdy nie zasłonimy ust i nosa w miejscach, w których ten nakaz występuje, policjant będzie chciał nałożyć na nas mandat za wykroczenie z art. 116 par. 1a Kodeksu wykroczeń. Nie przyjmujemy tego mandatu.


Nie ma już przepisu, który mówi o karze od 5.000 zł do 30.000 zł za niezasłanianie nosa i ust. Zniknął.
Epidemia istnieje tylko w sensie medialnym i politycznym.
Nie ma epidemii w sensie medycznym.


Brak maski - przed sądem "atakujemy" Rozporządzenie, które jest nielegalne.
A do oceny jego konstytucyjności sędzia ma prawo.


Nakaz noszenia szmatki na twarzy na całym obszarze kraju jest nakazem wydanym z przekroczeniem delegacji ustawowej, co czyni go nakazem nieobowiązującym.
Rozporządzenie nie może być źródłem ograniczania praw i wolności obywatelskich.


Zachęcanie do zaszczypania się jest jednoznaczne do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym.
Wynika to bezpośrednio z art. 37a ust. 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne:

"Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

Doprecyzowanie badań z udziałem małoletnich zostało zawarte w "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich".
W par. 9 wprowadzono kryterium tych badań :
" Przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem małoletnich należy uzyskać dane dotyczące toksyczności po wielokrotnym podaniu produktu leczniczego, jego wpływu na rozrodczość i dane dotyczące genotoksyczności uzyskane z badań na młodych zwierzętach laboratoryjnych prowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi doświadczeń na zwierzętach."
Takie badanie nie zostało wykonane.


Promocja szczypawkowania w szkole stanowi niedopuszczalną reklamę produktów leczniczych.
Wszelkie promowanie tego czegoś jest niezgodne z art. 37b, z art. 53 ust. 3 Prawa farmaceutycznego:
"(...) Reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany."


Dyrektor szkoły nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia akcji reklamowych ani promocyjnych produktów leczniczych.
Taką reklamą mogą zajmować się wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, medycznych, po odpowiednim przeszkoleniu.

Art. 129 Ustawy Prawo farmaceutyczne:
"Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów leczniczych bez wymaganej zgody, podlega grzywnie."
A więc osoby bez odpowiednich medycznych nie mają prawa promować "szczepionek" w przestrzeni publicznej.


Szczypawka na c-19 nie znajduje się w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 z 5.12.2008 r.
Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych na rok 2021 i 2022, co oznacza, że jest objęta zakazem reklamowania na podst. art. 57 Ustawy Prawo farmaceutyczne.
Dyrektor szkoły nie ma prawa różnicować pozycji ucznia na podstawie zaszczypawkowania lub braku zaszczypawkowania.
Nie może też nikogo zmuszać do brania udziału w eksperymencie medycznym.


W przypadku nierównego traktowania w związku z przyjęciem lub brakiem przyjęcia "szczepionki" Pełnomocnik rządu ds równego traktowania może podjąć stosowną interwencję w tej sprawie.
W związku z powyższym sklepy, restauracje itp. nie mają prawa segregować ludzi na zaszczypanych i niezaszczypanych i pozwalać wejść tylko tym zaszczypanym.
Jeżeli wisi taka kartka - każdy z nas może złożyć oficjalną skargę do Pełnomocnika rządu ds równego traktowania.
Można pytać, czy dana osoba jest zaszczypana czy nie, ale nikt nie ma obowiązku odpowiedzieć na to pytanie. To jest dana wrażliwa. Pracodawca nie ma prawa żądać odpowiedzi od nikogo.


Narodowy program szczepień:

Art. 37a ust. 2 Prawa farmaceutycznego:
"Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach".
Badania kliniczne nie zostały jeszcze zakończone.
W związku z tym Narodowy program szczepień jest eksperymentem medycznym.

Warunkowe dopuszczenie szczypawek do obrotu nie pozbawia ich cech eksperymentu medycznego.

Art. 39 Konstytucji:

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 27 par. 2 Kodeksu karnego:
Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.


Art. 33 ust. 1 w związku z ustępem 3 i ustępem 3a Ustawy o nałożeniu kwarantanny o jej nałożeniu rozstrzyga Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji.
Decyzja ta musi być wydana na piśmie i doręczona zgodnie z kodeksem postpowania administracyjnego.

Tymczasem par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów pozwala nakładać kwarantannę w drodze informacji.
W związku z tym do ludzi wysyłane są SMS'y z informacją, że są na kwarantannie.
Jest to nielegalne działanie.
Przed nałożeniem kwarantanny na daną osobę za każdym razem musi zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, czy faktycznie miała ona kontakt z osobą zarażoną.


Obowiązujący stan prawny nie przewiduje poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym (czyli np. testom PCR) przez wszystkich ani zakładania, że każdy jest (potencjalnie) chory.
Wg art. 17 Ustawy o prawach pacjenta każdy może wyrazić zgodę lub odmówić wzięcia udziału w teście PCR.
Rozporządzenie Rady Ministrów zostało wydane z naruszeniem Konstytucji oraz Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.

Pracownik nie ma obowiązku stosowania się do poleceń przełożonych dot. zaszczypawkowania.
Wg par. 100 ust. 1 Kodeksu pracy pracownika obowiązują tylko polecenia dotyczące pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Jeśli pracodawca zastosuje przymus pośredni, to jest to dyskryminacja.
Podpada pod Kodeks karny; art. 191 par. 1:
"Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Pracodawca skazany za przestępstwo umyślne może mieć ograniczenia w prowadzeniu działalności.

Przed sądem pracownik może bronić się używając nagrania rozmowy z pracodawcą, powołując się na zeznania świadków, na świadectwie pracy jest podana przyczyna zwolnienia danego pracownika.


Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia prawniczego, to jest nim Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, które pomaga w aktualnej sytuacji bezprawia.
 
A jeśli skasują, to jest też tu:

www.cda.pl/video/9265095cb
6 maj 2022

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Referent i petent
lipiec 7, 2008
Marek Jastrząb
Upadek narodu
październik 22, 2003
Andrzej Kumor
Dialog Katolików z Żydami. Nie tylko w USA
listopad 28, 2004
Iwo Cyprian Pogonowski
Wesołych Świąt
kwiecień 19, 2003
Budzenie ze snu o potędze
marzec 16, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Kolejna bitwa o Polskę przegrana
listopad 28, 2006
Artur Łoboda
Nowe wiatry ze wschodu, czy stare natchnienia?
grudzień 31, 2008
komentator
Świnki morskie w amerykańskich mundurach?
wrzesień 6, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Eksperymentalna broń laserowa w Iraku - video
listopad 9, 2006
Dorota
USA w cieniu potęgi koszmarów?
styczeń 19, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski, USA
Prawda historyczna
maj 15, 2003
przesłała Elżbieta
Jak odwrócić uwagę od fiaska w Libanie i w Iraku?
sierpień 21, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Redaktor "kadyceusz" czyli Bubel w Samoobronie
wrzesień 16, 2002
PAP
Czego nie widzą daltoniści
kwiecień 17, 2008
Artur Łoboda
Nowa sztuka: „Dogadywania, czyli mowa trawa”
marzec 31, 2008
Marek Olżyński
CHIMeryczny świat Temidy
luty 22, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
październik 19, 2008
Artur Łoboda
2008.02.23. Serwis wiadomości zagranicznych w 3ch językach
luty 25, 2008
tłumacz
Hucznie zapowiadany miał być nominacją do Oskara, a nakarmiono nas marnej jakości kryminałem, jak zwykle.
wrzesień 2, 2007
Gregory Akko
Przerazony stojąc na palcach
styczeń 6, 2007
Zygmunt Jan Prusiński
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media