ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Czy Tusk był wspólnikiem zbrodni? 
28 kwiecień 2010      Artur Łoboda
Podajcie mi chociaż jeden przykład? 
19 maj 2020     
Wiersze z książki SŁOWA I SNY 
19 sierpień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Rząd, który niczego się nie uczy 
11 luty 2017      Artur Łoboda
Niegasnąca inspiracja 
17 maj 2020      Paweł Ziółkowski
Do pasterzy ducha 
15 maj 2011      Artur Łoboda
Krzyżu Chrystusa  
14 kwiecień 2017     
Opozycja koncesjonowana? 
18 luty 2014      Artur Łoboda
Rodzice wciąż walczą by „mieć wybór” 
1 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
Wizyta Einsteina u Noblisty Alberta Michelsona 
5 maj 2014      Iwo Cyprian Pogonowski
Naszą bronią jest spokój 
16 kwiecień 2012      Artur Łoboda
Domy „pod wodą” w USA 
24 listopad 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Obowiązkowe szczepienia anty ochronne 
6 październik 2018      Artur Łoboda
POWSTANIE WARSZAWSKIE 75 LAT PÓŹNIEJ 
1 sierpień 2019      Alina
"Filosemicka operacja w Polsce. W czyim interesie rządy w Polsce podejmują decyzje? K. Baliński", czyli wiedza porażająca dla każdego Polaka. 
27 czerwiec 2019      Alina
Podporządkowana Ziobro - Prokuratura 
20 czerwiec 2019      Artur Łoboda
Smog w umysłach urzędników 
28 styczeń 2017      Artur Łoboda
Sumliński o uzbrojonych żołnierzach Mossadu na Okęciu! 
12 maj 2019     
Montesano: „Chcą nowego porządku świata, mam nadzieję, że ludzie się zbuntują” 
25 grudzień 2020     
Cuchnący towar 
30 październik 2016     

 
 

Odpowiedzialność cywilna za fikcyjną epidemię


Podstawowe rodzaje odpowiedzialności placówki leczniczej i lekarzy:
1- cywilna,
2- zawodowa,
3- pracownicza,
4- karna.


Do podmiotów leczniczych zastosowanie ma głównie odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność za szkodę jaką podwładni szpitala mogą wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności medycznych. Ponadto szpital ponosi odpowiedzialność również za własne działania lub zaniechania np. za używanie przestarzałej, niesprawnej aparatury medycznej.Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za dołożenie należytej staranności przez jego personel, a nie za osiągnięcie określonego rezultatu np. wyleczenia pacjenta. Lekarz jest bowiem podwładnym szpitala mimo, że pozostaje niezależny z zakresie leczenia (diagnozy i terapii).

Ad. 1- Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne – jest to odpowiedzialność majątkowa lekarza lub placówki leczniczej, która służy wyrównaniu uszczerbku doznanego przez pacjenta w dobrach prawnie chronionych (np. życiu lub zdrowiu).

3 przesłanki przypisania podmiotowi leczniczemu odpowiedzialności za błąd medyczny:

1) wina – czyli naruszenie zasad prawidłowego postępowania wynikających z reguł aktualnej wiedzy medycznej i standardów medycznych lub powszechnie obowiązujących zasad ostrożności,

2) szkoda – czyli uszczerbek w dobrach chronionych pacjenta, który może przybierać postać szkody majątkowej bądź niemajątkowej (krzywdy),

3) adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zawinionym działaniem bądź zaniechaniem lekarza/szpitala oraz szkodą, którą został dotknięty pacjent lub krzywdą jego lub członków jego rodziny.

W cywilnych procesach lekarskich nie wymaga się aby związek przyczynowy między postępowaniem lekarza a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny. Nie zawsze istnieje potrzeba wskazania konkretnego pracownika szpitala, który dopuścił się zaniedbania. Odróżnia to odpowiedzialność cywilną placówki za błąd medyczny jego podwładnych od odpowiedzialności karnej, którą można przypisać tylko konkretnemu lekarzowi.

Rekompensata pieniężna, jaką zobowiązany będzie wypłacić podmiot leczniczy w przypadku orzeczenia sądu uwzględniającego roszczenia pacjenta, może przybrać postać:

– zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,

– renty z tytułu np. niezdolności do pracy,

– jednorazowego odszkodowania,

– zadośćuczynienia za krzywdę (szkodę niemajątkową np. uszczerbek psychiczny).

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej szpitala (w zależności od okoliczności danej sprawy):

Wina własna np. za błąd organizacyjny, techniczny. Przykładem z praktyki będzie błędne podłączenie kroplówki, czego skutkiem było uszkodzenie rdzenia kręgowego, które wynikło z niedbalstwa i braku doświadczenia personelu szpitala; braku pisemnych procedur dotyczących postępowania medycznego po operacji.

Wina cudza – powierzający innej osobie wykonanie czynności (szpital) odpowiada za szkodę wyrządzoną przez podwładnego (lekarza), przy wykonywaniu tej czynności (procesu leczenia).

Wina anonimowa – jeżeli nie można ustalić, który z lekarzy lub z członków personelu medycznego dopuścił się popełnienia błędu w sztuce, a dowiedzione (uprawdopodobnione) zostanie, że popełniono zaniedbanie na skutek którego pacjent doznał szkody. Przykładem będzie poparzenie stóp pacjenta spowodowane uszkodzeniem termoforu.

W przypadku orzeczenia, że doszło do błędu medycznego szpital może dochodzić od poszczególnych lekarzy bądź pielęgniarek wyrównania części spełnionych roszczeń pacjenta (tzw. „roszczenie regresowe”). Wynika to z przepisów prawa cywilnego oraz prawa pracy np. za niezawinione naruszenie obowiązku do wysokości równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia zaś zawinione w pełnej wysokości.

Dla zwolnienia się od odpowiedzialności cywilnej placówka medyczna musi wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Przykładowo pozaszpitalne zapalenie płuc, normalne powikłania po zabiegu.

Personel placówki medycznej nie może się usprawiedliwić jedynie wykonywaniem poleceń swojego zwierzchnika, ponieważ w myśl zasady ostrożności – w razie powzięcia wątpliwości co do zasadności polecenia, wręcz jego szkodliwości dla pacjenta, powinien odstąpić od wykonania polecenia i skonsultować się z np. innym lekarzem specjalistą.

W placówce leczniczej medycy często pracują w ramach zespołu np. operacyjnego, w skład którego wchodzą również pielęgniarki, diagności, technicy, etc. Personel szpitala obowiązuje zasada ograniczonego zaufania – działania pozostałych członków zespołu/ poprzedników mogą uznać za prawidłowe, aż do momentu, w którym na jaw wyjdą okoliczności świadczące, że tak nie jest.

Lekarz kontynuujący leczenie po poprzedniku jest zatem zobowiązany poddać weryfikacji postawioną wcześniej diagnozę i dokonać ewentualnych działań korekcyjnych przy leczeniu. W przeciwnym razie w przypadku błędu terapeutycznego szpital zatrudniający lekarza nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wskazując, że spowodowana jest błędem diagnostycznym, który miał miejsce w innej placówce.

Praktycznymi przykładami błędów medycznych powodujących odpowiedzialność cywilną lekarza lub placówki leczniczej będą:

– wadliwa ocena stanu płodu przez lekarza i opóźnienie porodu, które powoduje niedotlenienie dziecka skutkujące ciężkim kalectwem, śmiercią, (np. poprzez uchybienie w organizacji oddziału ginekologiczno – położniczego).

– zastosowanie przez lekarza zarzuconej metody leczenia, np. metody Kristellera przy porodzie.Źródła:

1. Prawo medyczne, M. Nesterowicz, Toruń 2008,

2. Prawo medyczne, Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, M. Nesterowicz, Warszawa 2012,

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Kinga Bączyk – Rozwadowska, Toruń 2007,

4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, M. Serwach, Med. Prakt., 2016; 2: 117 – 122.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy


Źródło:
http://prawo-medyczne.info/odpowiedzialnosc-cywilna-bledy-medyczne-tle-innych-rodzajow-odpowiedzialnosci
8 sierpień 2020

Natalia Dyda 

  

Komentarze

 

https://wprawo.pl/tygodnie-na-kwarantannie-absurdalne-procedury-chaos-i-brak-pomocy-zobaczcie-jak-wyglada-walka-z-pandemia-w-polsce-wideo/

2020-08-08
Alina

 

Najlepsza jest staropolska, sarmacka odpowiedzialność na gardle.
Dlaczego? Bo gardło ma się jedno - o czym pięknie śpiewał Jacek Kaczmarski.

Z XVI-wiecznym portretem trumiennym – rozmowa

Nie patrz na nas z wyrzutem pyszny szaławiło,
Bądźże z sercem otwartym dla dzieci swych dzieci.
Od twoich czasów sławnych tyle się zmieniło,
Że aż szkoda zawracać tym głowę Waszeci.

Mało wiemy o tobie, coś na Turka chadzał,
Węgra królem obierał i tratował Szweda,
Ale patrzył i tego, by obrana władza
Nie zabrała ci czasem, czegoś sam jej nie dał.

A nie dałeś jej prawa by ci grozić drewnem
Bo przed Bogiem za posła nie chcesz Jezuity,
By na takie cię pola mogła słać bitewne,
Gdzie krew i rany – twoje, a cudze profity.

A my, co rusz, to przed kimś
Kolejnym – na kolanach;
Dalekośmy odeszli
Od siły Waszmość Pana.
Po wciąż to nowych dworach
Pętamy się nie w porę;
Kochamy się w honorach,
Nie znamy się z honorem.

Łypnij na nas łagodniej okiem wyrazistym
Co widziało królestwa twojego Wiek Złoty,
Zamiast łajać nas z trumny za sprawą artysty,
Że są czasy kolosów i czasy miernoty.

Rzymskim prawem się szczycisz opartym na sile:
Dłoń złocisty pas maca, kręci wąs sumiasty;
Ale wyrozumiałość – to siły przywilej
Urodzony z rozumu na twój wiek szesnasty.

Czemuś synów nie uczył, z czegoś sam korzystał,
Że czapka rozum grzeje, by nie skapiał chyłkiem?
Rychło jeden za drugim – poseł czy statysta –
Czapkowali rozumem, a myśleli tyłkiem.

I my – na byle słowo
Na tylne stajem łapki;
W zawiei z gołą głową
Szukamy własnej czapki.
W tym, co zostało z włości
W dziedzictwie po waszmościach –
Brakuje nam mądrości,
Kochamy się w mądrościach.

Patrz na nas jak uważasz, pyszny szaławiło,
Jest ci czego zazdrościć, jest i za co karcić.
Choć dawno już cię nie ma – cennie ci się żyło,
A ci, co się cenili – byli tego warci.

Znaczyło słowo – słowo, sprawa zaś gardłowa
Kończyła się na gardle – które ma się jedno;
Wtedy się wie jak w pełni życie posmakować,
A ci, w których krew krąży – przed śmiercią nie bledną.

Koniem dla nich istnienie! – Trzeba znać ogiera;
Pięści słucha, czy pieśni, czy rwie się w step czy w tłum;
I umieć nie spaść, kiedy piersi pęd rozpiera
A spadłszy, szepnąć jeszcze – eques polonus sum!

A my, nie z własnej winy,
Aż się przyznawać hadko –
Nie znamy już łaciny
I z polskim nam niełatwo.
Lecz ujrzy przodek w grobie
Na co nas jeszcze stać:
Bo się kochamy – w sobie!
Nie pragnąc – siebie – znać!

Jacek Kaczmarski
6.2.1993

https://www.youtube.com/watch?v=qFpCb27-Khg

2020-08-09
Marek Zadrożniak

 

https://www.youtube.com/watch?v=29Fu4WbCX7o&feature=youtu.be

2020-08-09
Alina

  

Archiwum

Afera tysiąclecia?
maj 19, 2006
kazik
Traktat akcesyjny. Miller nie ma obaw ale ja mam
kwiecień 10, 2003
Piotr Mączyński
Krawczyk kraje jak jej staje
styczeń 11, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Jews in Poland: A Cocumentary History
marzec 13, 2008
Przysłał I.C. Pogonowski
Chcieli zarobić na wojnie, przeliczyli się
czerwiec 7, 2003
Robert Popielewicz
Skazani przez rząd na bankructwo. Zamojszczyzna w UE
kwiecień 10, 2003
przeslala Elzbieta
Sejmowe komisje za liberalizacją zasad finansowania partii
lipiec 17, 2002
PAP
Atak z Europy Wschodniej
marzec 3, 2007
z.m.k.
Przewodzą nam partyjni pacani i cwaniacy
listopad 4, 2004
Mirosław Naleziński, Gdynia
Przedświąteczne Pranie Mózgów w USA
grudzień 6, 2004
No passarant : "Front obrony demokracji przed Lepperem"
czerwiec 24, 2002
PAP
PIEŚŃ SŁOWIAŃSKA DO „ŁUPASZKI”
luty 9, 2009
Zygmunt Jan Prusiński
"Zła gospodarka wynika ze złej prywatyzacji"
marzec 25, 2004
PAP
Dezodorant czy mydło? - Agencje PR dla zmiany wizerunku koropracji lekarskiej
styczeń 25, 2006
Adam Sandauer
Rosną długi finansów publicznych
lipiec 16, 2002
PAP
Padł rekord bezrobocia
luty 22, 2003
zaprasza.net
Stan Tymiński: Dotkryna Podboju Świata przez Imperium USA
czerwiec 4, 2007
przysłał: marduk
Informacja przewodniczącego stowarzyszenia "Pokój dla naszych dzieci"
listopad 21, 2006
Jacek Kwiatkowski
Ja mam tego dość, a Wy?
lipiec 21, 2003
Artur Łoboda
Krok do przodu w sprawie ochrony pacjenta
lipiec 21, 2003
IAR
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2021 Polskie Niezależne Media