ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Określenie "żołnierze wyklęci" to oksymoron 
9 kwiecień 2017      Artur Łoboda
Mordeczki 
19 listopad 2014      Artur Łoboda
Polskie słowa 
17 wrzesień 2019      Artur Łoboda
Kukiz zgłupiał do reszty 
10 luty 2017     
Belgia musi znieść „wszystkie środki dotyczące COVID-19” w ciągu 30 dni, zgodnie z regulaminem sądu w Brukseli 
4 kwiecień 2021     
Obcość Żydów i straty wojenne w Polsce 1939-1945 
9 kwiecień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
PISTAPO 
11 kwiecień 2021     
Szczepionka na wirusa  
1 kwiecień 2020     
Co robi CBA w Prokuraturze? 
2 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Kaliningrad- tło historyczne 
13 wrzesień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Ostrzeżenie z południa
Rozwój polityki koronowej w Australii i Nowej Zelandii daje przedsmak tego, co może nas spotkać w Europie
 
8 październik 2020      Nicolas Riedl
Ród chwalebny 
26 kwiecień 2021     
WHO to zbrodnicza organizacja terrorystyczna, należy ją zniszczyć 
30 listopad 2023     
"Prokuratura zwróciła się do USA o pomoc prawną ws. sędziego Łączewskiego" 
28 październik 2016     
Słowa przestępcy 
24 luty 2020      Artur Łoboda
Fałszywa pandemia pretekstem do Nowego porządku świata 
4 listopad 2020     
Kulturowe oszustwo XX wieku 1. Pseudofeministki  
28 lipiec 2014      Artur Łoboda
Handel Złotymi Zębami w Obozie w Sachsenhausen pod Berlinem 
11 styczeń 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Katalonia (3) 
14 luty 2021      Baltazar
Źródło buty i arogancji 
25 luty 2016      Artur Łoboda

 
 

Struktura mafijna w Krakowie (4) Jak z nią walczyć?

 
Ogrom krzywd - jakie doznali Krakowianie od struktury przestępczej - działającej w Urzędzie Miasta Krakowa - winien doprowadzić do masowych pozwów przeciwko Prezydentowi - Jackowi Majchrowskiemu o bardzo wysokie odszkodowanie za poniesione szkody.

Musi być to jednak ruch masowy - jak to ma miejsce w wypadku "kredytów frankowych".

Jednego skarżącego ta MAFIA zignoruje.
Kiedy jednak pozwów będą tysiące - i to w Sądach cywilnych - to PRZESTĘPCY z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - nie będą już tak aroganccy.
Tym bardziej, że poniżej wytłumaczę: na czym polega ich przestępcze działanie.

W przypadku "kredytów frankowych" wyjaśniłem, że nie było w tej operacji żadnych franków szwajcarskich.
Jak się zresztą później dowiedziałem - to oszustwo przeprowadzone zostało w wielu krajach byłego "demoludu" i byłej Jugosławii.
W Słowenii - jako pierwszej "kredyty frankowe" zostały UNIEWAŻNIONE.

I to samo należy zrobić w sprawie Wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Są one NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA!
I tą informację należy powtarzać na okrągło - aż runą te mury bezprawia sądowniczego!


Szczegółowe wyjaśnienie podstawy uznania wszelkich Decyzji Urzędników Miasta Krakowa za nieważnych.
 
Artykuł 7 Konstytucji RP głosi: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa."

Urzędnicy miejscy winni działać na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Artykuł 15. Kodeksu Postępowania Administracyjnego głosi:
"Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

W związku z tym artykuł 107. § 1 KPA głosi:

 Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.


I teraz uwaga wobec Krakowian.

Proszę wciąć do rąk którąkolwiek "decyzję" urzędników miejskich i sprawdzić: czy podano podstawę prawna decyzji, oraz czy pouczono o środkach odwoławczych?

Ta BANDA PRZESTĘPCÓW - jak ognia unika słowa "decyzja", "postanowienie", "wezwanie" itp.
Zostali pouczeni  przez Majchrowskiego - by pisma urzędowe wyglądały jak korespondencja towarzyska.
Tymczasem wszystkie pisma urzędowe są decyzją, postanowieniem, bądź wezwaniem.

Jak wspomniałem w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)
autorami większości Uchwał Rady Miasta Krakowa są urzędnicy miejscy, którzy w nagłówkach projektów  Uchwał wpisują słowa:
"projekt grupy radnych", bo   nie wiedzą jeszcze wtedy: którzy SKORUMPOWANI RADNI będą  obecni na  Sesji Rady Miasta Krakowa - na której zamierzają przeprowadzić swoje oszustwo.
Dlatego większość rzekomych "Uchwał" Rady Miasta Krakowa miała  wskazane autorstwo na ostatniej stronie - odręcznymi podpisami.

"Miała" dlatego, że zostały spalone w Archiwum miejskim.
Ja dysponuję kilkoma bardzo ciekawymi "Uchwałami", które dowodzą, że Prezydent Krakowa - w porozumieniu z podległymi Urzędnikami PREPAROWALI Uchwały na szkodę Mieszkańców Krakowa.

Oczywiście, posiadane przeze mnie kserokopie są poświadczone za zgodność z oryginałem.
Mają więc wartość oryginału.
W Archiwum miejskim takich dowodów przestępczej działalności Jacka Majchrowskiego było wiele i pewnie dlatego pół roku później spalono to Archiwum.


Kolejną kwestią jest tworzenie przez Urzędników miejskich pseudoprawa.

By utrudnić życie Mieszkańcom wymyślają różnorakie przeszkody prawne - by uniemożliwić Obywatelowi skorzystanie z należnych mu Praw.
A więc urzędnicy "domniemują" posiadanie kompetencji do tworzenia reguł Prawa.
Tymczasem
"zakaz domniemania kompetencji jest jedną z zasad prawa administracyjnego.
Stanowi ona, że przepis wyznaczający kompetencję organu państwa może podlegać wyłącznie literalnej, ścisłej wykładni.
O zasadzie tej mowa jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, m.in. w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt W 7/94 (Dz.U. z 1994 r. nr 62, poz. 264)".


Jak wskazałem  w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)  bardzo częstą praktyką urzędników miejskich jest powoływanie się na Wyroki sądowe Sądów Administracyjnych, by w ten sposób podać rzekomą "Podstawę prawną" swojej decyzji.

Jednak Wyroki sądowe NIE SĄ i NIGDY NIE BYŁY źródłem stanowienia w Polsce Prawa.
W związku z czym "Decyzje" administracyjne zawierające takie uzasadnienie (podobnie jak kredyty frankowe)  mogą być unieważnione  nawet po latach.
Wystarczy stwierdzić, że  skarżąca " strona została pozbawiona możności obrony swych praw".

Ale tu wkraczam w temat walki z sądownictwem administracyjnym - na co potrzeba odrębnego rozdziału.


Jeszcze raz wyjaśniam.
Jeżeli w Decyzji administracyjnej nie podano konkretnego przepisu Prawa - i tylko przepisu Prawa (a nie wyroki sądowe) to jest identyczna sytuacja - jak w przypadku "kredytów frankowych" - w których nie było franków szwajcarskich.
Wszystkie te decyzje można zaskarżyć przez trzydzieści lat.
5 maj 2023

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Mam dziwne odczucie, że to opis "autonomii wyspowej" z pełną talmudyzacją prawa, ktore uchodzi za prawo plskie "W Imieniu Rzeczypospolitej".

Albo z falandyzacją, co na jedno wychodzi ale nie jest antysemickie.

2023-05-05
hens

  

Archiwum

Dramat w Osetii
wrzesień 2, 2004
zaprasza.net
Jan Paweł II
kwiecień 2, 2005
Czy Sankcje Karne Dadzą Iranowi Przewagę?
maj 12, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Rozliczenie "Solidarnosci"
maj 19, 2006
przeslala Elzbieta
Czyja wojna?
marzec 23, 2003
Kumor
Tanie państwo obu parzystych Rzeczypospolitych
marzec 25, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Imam Chazbijewicz: wizyta papieża wzmocniła państwo polskie
sierpień 19, 2002
PAP
Błędy i wypaczenia w III RP
marzec 23, 2005
Leszek Skonka
Kwaśniewski na czele zjednoczonej lewicy?
styczeń 17, 2006
Nicea to pomyłka
luty 4, 2004
PAP
Hitler nauczył się nienawiści do Polaków w Berlinie?
sierpień 5, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Zionists Made A Deal With The Devil
styczeń 11, 2007
przysłał ICP
NFZ wyda 6 mln zł na szkolenia
styczeń 19, 2005
PAP
Młodociane dziewczynki
październik 22, 2005
Mirnal
Były pracownik Optimusa przed prokuratorem. Protest Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
lipiec 7, 2002
PAP
Izraelskie czołgi wróciły do Strefy Gazy
sierpień 8, 2002
PAP
Polska ludzi uczciwych
sierpień 4, 2003
Jerzy Przystawa, Wrocław, 30 lipca 2003
Chłopcy beztwarzowcy
wrzesień 6, 2002
EWA SADURA http://www.trybuna.com
Ameryka to zadupie !!!
marzec 15, 2007
P. I.
Prawo i bezprawie
październik 17, 2007
Artur Łoboda
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media