ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Moje trzesienie ziemi 
27 luty 2010      Goska
"Czarnoskóry nie może być Polakiem" 
13 listopad 2017     
Chyba już z wiem po co jest KORONAWIRUS I PANDEMIA 
3 październik 2020      Alina
"Jeśli oglądasz TV już oddałeś im duszę"  
18 sierpień 2020     
TVN zastąpił w Warszawie retransmitowaną telewizję moskiewską 
5 sierpień 2017      Alina
Gdzie jest Szumowski i co nam zgotował?  
24 czerwiec 2020      wRealu24
*** 
21 grudzień 2020      Jolanta Michna
Znowu bez wyjścia 
14 czerwiec 2023      Artur Łoboda
Arabska kwadratura koła 
22 marzec 2011      Artur Łoboda
Koń, koło i język a DNA Słowian i innych 
24 grudzień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
USA na zgliszczach imperiów Hiszpanii i W. Brytanii  
30 wrzesień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Platforma Obywatelska zachęca do udziału w Marszu!  
6 maj 2017     
Policja stołeczna podjęła decyzję o tym, co możemy, a czego nie możemy czytać w związku z konfiskatą książek i aresztowaniem sprzedawców 
29 listopad 2023      Tony Greenstein
Inne oblicze nazizmu 
26 wrzesień 2011      Artur Łoboda
"Wkrótce może być 100 tys. zakażeń dziennie" 
30 styczeń 2022     
Jerzy Zięba do Jarosława Kaczyńskiego 
11 marzec 2017      Jerzy Zięba
Koniec ery klimatyzatorów? 
29 marzec 2020      Artur Łoboda
Oskarżenie Wielkiej Brytanii przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym  
19 styczeń 2022     
To powinno być karalne 
8 wrzesień 2019      Artur Łoboda
„Nieodwracalny faszystowski dryf we Włoszech”  
14 listopad 2021      Pietro Di Martino

 
 

Struktura mafijna w Krakowie (4) Jak z nią walczyć?

 
Ogrom krzywd - jakie doznali Krakowianie od struktury przestępczej - działającej w Urzędzie Miasta Krakowa - winien doprowadzić do masowych pozwów przeciwko Prezydentowi - Jackowi Majchrowskiemu o bardzo wysokie odszkodowanie za poniesione szkody.

Musi być to jednak ruch masowy - jak to ma miejsce w wypadku "kredytów frankowych".

Jednego skarżącego ta MAFIA zignoruje.
Kiedy jednak pozwów będą tysiące - i to w Sądach cywilnych - to PRZESTĘPCY z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - nie będą już tak aroganccy.
Tym bardziej, że poniżej wytłumaczę: na czym polega ich przestępcze działanie.

W przypadku "kredytów frankowych" wyjaśniłem, że nie było w tej operacji żadnych franków szwajcarskich.
Jak się zresztą później dowiedziałem - to oszustwo przeprowadzone zostało w wielu krajach byłego "demoludu" i byłej Jugosławii.
W Słowenii - jako pierwszej "kredyty frankowe" zostały UNIEWAŻNIONE.

I to samo należy zrobić w sprawie Wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Są one NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA!
I tą informację należy powtarzać na okrągło - aż runą te mury bezprawia sądowniczego!


Szczegółowe wyjaśnienie podstawy uznania wszelkich Decyzji Urzędników Miasta Krakowa za nieważnych.
 
Artykuł 7 Konstytucji RP głosi: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa."

Urzędnicy miejscy winni działać na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Artykuł 15. Kodeksu Postępowania Administracyjnego głosi:
"Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

W związku z tym artykuł 107. § 1 KPA głosi:

 Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.


I teraz uwaga wobec Krakowian.

Proszę wciąć do rąk którąkolwiek "decyzję" urzędników miejskich i sprawdzić: czy podano podstawę prawna decyzji, oraz czy pouczono o środkach odwoławczych?

Ta BANDA PRZESTĘPCÓW - jak ognia unika słowa "decyzja", "postanowienie", "wezwanie" itp.
Zostali pouczeni  przez Majchrowskiego - by pisma urzędowe wyglądały jak korespondencja towarzyska.
Tymczasem wszystkie pisma urzędowe są decyzją, postanowieniem, bądź wezwaniem.

Jak wspomniałem w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)
autorami większości Uchwał Rady Miasta Krakowa są urzędnicy miejscy, którzy w nagłówkach projektów  Uchwał wpisują słowa:
"projekt grupy radnych", bo   nie wiedzą jeszcze wtedy: którzy SKORUMPOWANI RADNI będą  obecni na  Sesji Rady Miasta Krakowa - na której zamierzają przeprowadzić swoje oszustwo.
Dlatego większość rzekomych "Uchwał" Rady Miasta Krakowa miała  wskazane autorstwo na ostatniej stronie - odręcznymi podpisami.

"Miała" dlatego, że zostały spalone w Archiwum miejskim.
Ja dysponuję kilkoma bardzo ciekawymi "Uchwałami", które dowodzą, że Prezydent Krakowa - w porozumieniu z podległymi Urzędnikami PREPAROWALI Uchwały na szkodę Mieszkańców Krakowa.

Oczywiście, posiadane przeze mnie kserokopie są poświadczone za zgodność z oryginałem.
Mają więc wartość oryginału.
W Archiwum miejskim takich dowodów przestępczej działalności Jacka Majchrowskiego było wiele i pewnie dlatego pół roku później spalono to Archiwum.


Kolejną kwestią jest tworzenie przez Urzędników miejskich pseudoprawa.

By utrudnić życie Mieszkańcom wymyślają różnorakie przeszkody prawne - by uniemożliwić Obywatelowi skorzystanie z należnych mu Praw.
A więc urzędnicy "domniemują" posiadanie kompetencji do tworzenia reguł Prawa.
Tymczasem
"zakaz domniemania kompetencji jest jedną z zasad prawa administracyjnego.
Stanowi ona, że przepis wyznaczający kompetencję organu państwa może podlegać wyłącznie literalnej, ścisłej wykładni.
O zasadzie tej mowa jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, m.in. w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt W 7/94 (Dz.U. z 1994 r. nr 62, poz. 264)".


Jak wskazałem  w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)  bardzo częstą praktyką urzędników miejskich jest powoływanie się na Wyroki sądowe Sądów Administracyjnych, by w ten sposób podać rzekomą "Podstawę prawną" swojej decyzji.

Jednak Wyroki sądowe NIE SĄ i NIGDY NIE BYŁY źródłem stanowienia w Polsce Prawa.
W związku z czym "Decyzje" administracyjne zawierające takie uzasadnienie (podobnie jak kredyty frankowe)  mogą być unieważnione  nawet po latach.
Wystarczy stwierdzić, że  skarżąca " strona została pozbawiona możności obrony swych praw".

Ale tu wkraczam w temat walki z sądownictwem administracyjnym - na co potrzeba odrębnego rozdziału.


Jeszcze raz wyjaśniam.
Jeżeli w Decyzji administracyjnej nie podano konkretnego przepisu Prawa - i tylko przepisu Prawa (a nie wyroki sądowe) to jest identyczna sytuacja - jak w przypadku "kredytów frankowych" - w których nie było franków szwajcarskich.
Wszystkie te decyzje można zaskarżyć przez trzydzieści lat.
5 maj 2023

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Mam dziwne odczucie, że to opis "autonomii wyspowej" z pełną talmudyzacją prawa, ktore uchodzi za prawo plskie "W Imieniu Rzeczypospolitej".

Albo z falandyzacją, co na jedno wychodzi ale nie jest antysemickie.

2023-05-05
hens

  

Archiwum

Dobre imię Ameryki w stanie zagrożenia
wrzesień 11, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
III Kongres Polski Suwerennej - z nadzieją w Nowy Rok 2005
styczeń 4, 2005
Paweł Ziemiński
Z pianą na wargach ścigajmy faszystów.
grudzień 8, 2006
Jan Lucjan Wyciślak
Amerykańska Teokracja?
maj 30, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
We?my piły we własne ręce
grudzień 11, 2005
Mirosław Naleziński
USA odrzucają zakaz stosowania bomb kasetowych
luty 24, 2007
PAP
"Judasz" Solidarności Judaszów
sierpień 8, 2006
dr Marek Głogoczowski
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WOJNY
luty 13, 2003
Skutki prywatyzacji służb wojskowych i tajnych
sierpień 26, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Pod okupacja zbrodniarzy dokonywane sa zbrodni
luty 19, 2009
...
Oświadczenie numer 1. złożone w Sądzie w dniu 1.12.2004.
grudzień 5, 2004
Dariusz Benedykt Ciesielski
Seks dobry na wszystko
sierpień 21, 2007
Krystyna Boińska
Atak na złamanie niezależności NBP
luty 6, 2006
Kto tu Podlec.Z sun timesa tłumacz.lużnie..
styczeń 29, 2008
2MUCH
Sejm uczcił minutą skupienia pamięć Ryszarda Kapuścińskiego
styczeń 25, 2007
ZYGMUNT JAN PRUSIŃSKI
Zmarł profesor Tomasz Strzembosz
październik 16, 2004
PAP
Krótka przypowieść o Sacrum
listopad 15, 2007
rodman
Pozwolilem sobie skopiowac ten wiersz
sierpień 1, 2004
jasiek z toronto
Byli szefowie Agencji Rynku Rolnego wśród oskarżonych o wyłudzenie zboża
czerwiec 28, 2002
PAP
PKP usmażyła mi jaja!
grudzień 3, 2004
Mirosław Naleziński
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media