ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Pieniądze dostali ci - którzy mieli dostać 
14 kwiecień 2016      Artur Łoboda
Dezinformacja 
17 marzec 2010      Goska
Ostrzegalam 
16 listopad 2011      Elzbieta Gawlas
Strzembosz "a u was biją murzynów" 
3 lipiec 2017     
Zabójstwo Brunona Kwietnia 
8 sierpień 2019     
Barack broni broni, a Chuck broni broni... 
5 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Donatan RÓWNONOC "Z dziada-pradziada" Trzeci Wymiar  
26 październik 2012     
Zakrzyczeć prawdę  
25 lipiec 2011      Artur Łoboda
Podżeganie do dokonania zbrodni przeciwko ludzkości  
5 maj 2021      Artur Łoboda
Kto rządzi światem?
8 wniosków ze spotkania WEF z tego tygodnia
 
24 styczeń 2023     
Rodzinny bohater 
13 marzec 2011      Elzbieta Gawlas
Przykłady ludobójstwa stosowanego w wojnie kowidowej (2) 
28 kwiecień 2021     
Anty-covidowe inicjatywy społeczne w Niemczech 
30 lipiec 2020     
Polskie ofiary ratowania Żydów 
10 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Rzekoma wojna o polskie sądownictwo 
18 lipiec 2018     
"Jak nie urok to sraczka" 
10 styczeń 2018     
Kto wysyłał w Polsce Żydów do obozów zagłady? 
2 kwiecień 2021      Artur Łoboda
Rok 1939 w świetle kluczowych faktów  
28 sierpień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Czy lek na reumatyzm ratuje życie? 
13 maj 2020     
Her Tusk i Kwiatkowski  
27 styczeń 2011      Bogusław

 
 

Struktura mafijna w Krakowie (4) Jak z nią walczyć?

 
Ogrom krzywd - jakie doznali Krakowianie od struktury przestępczej - działającej w Urzędzie Miasta Krakowa - winien doprowadzić do masowych pozwów przeciwko Prezydentowi - Jackowi Majchrowskiemu o bardzo wysokie odszkodowanie za poniesione szkody.

Musi być to jednak ruch masowy - jak to ma miejsce w wypadku "kredytów frankowych".

Jednego skarżącego ta MAFIA zignoruje.
Kiedy jednak pozwów będą tysiące - i to w Sądach cywilnych - to PRZESTĘPCY z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - nie będą już tak aroganccy.
Tym bardziej, że poniżej wytłumaczę: na czym polega ich przestępcze działanie.

W przypadku "kredytów frankowych" wyjaśniłem, że nie było w tej operacji żadnych franków szwajcarskich.
Jak się zresztą później dowiedziałem - to oszustwo przeprowadzone zostało w wielu krajach byłego "demoludu" i byłej Jugosławii.
W Słowenii - jako pierwszej "kredyty frankowe" zostały UNIEWAŻNIONE.

I to samo należy zrobić w sprawie Wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Są one NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA!
I tą informację należy powtarzać na okrągło - aż runą te mury bezprawia sądowniczego!


Szczegółowe wyjaśnienie podstawy uznania wszelkich Decyzji Urzędników Miasta Krakowa za nieważnych.
 
Artykuł 7 Konstytucji RP głosi: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa."

Urzędnicy miejscy winni działać na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Artykuł 15. Kodeksu Postępowania Administracyjnego głosi:
"Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

W związku z tym artykuł 107. § 1 KPA głosi:

 Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.


I teraz uwaga wobec Krakowian.

Proszę wciąć do rąk którąkolwiek "decyzję" urzędników miejskich i sprawdzić: czy podano podstawę prawna decyzji, oraz czy pouczono o środkach odwoławczych?

Ta BANDA PRZESTĘPCÓW - jak ognia unika słowa "decyzja", "postanowienie", "wezwanie" itp.
Zostali pouczeni  przez Majchrowskiego - by pisma urzędowe wyglądały jak korespondencja towarzyska.
Tymczasem wszystkie pisma urzędowe są decyzją, postanowieniem, bądź wezwaniem.

Jak wspomniałem w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)
autorami większości Uchwał Rady Miasta Krakowa są urzędnicy miejscy, którzy w nagłówkach projektów  Uchwał wpisują słowa:
"projekt grupy radnych", bo   nie wiedzą jeszcze wtedy: którzy SKORUMPOWANI RADNI będą  obecni na  Sesji Rady Miasta Krakowa - na której zamierzają przeprowadzić swoje oszustwo.
Dlatego większość rzekomych "Uchwał" Rady Miasta Krakowa miała  wskazane autorstwo na ostatniej stronie - odręcznymi podpisami.

"Miała" dlatego, że zostały spalone w Archiwum miejskim.
Ja dysponuję kilkoma bardzo ciekawymi "Uchwałami", które dowodzą, że Prezydent Krakowa - w porozumieniu z podległymi Urzędnikami PREPAROWALI Uchwały na szkodę Mieszkańców Krakowa.

Oczywiście, posiadane przeze mnie kserokopie są poświadczone za zgodność z oryginałem.
Mają więc wartość oryginału.
W Archiwum miejskim takich dowodów przestępczej działalności Jacka Majchrowskiego było wiele i pewnie dlatego pół roku później spalono to Archiwum.


Kolejną kwestią jest tworzenie przez Urzędników miejskich pseudoprawa.

By utrudnić życie Mieszkańcom wymyślają różnorakie przeszkody prawne - by uniemożliwić Obywatelowi skorzystanie z należnych mu Praw.
A więc urzędnicy "domniemują" posiadanie kompetencji do tworzenia reguł Prawa.
Tymczasem
"zakaz domniemania kompetencji jest jedną z zasad prawa administracyjnego.
Stanowi ona, że przepis wyznaczający kompetencję organu państwa może podlegać wyłącznie literalnej, ścisłej wykładni.
O zasadzie tej mowa jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, m.in. w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt W 7/94 (Dz.U. z 1994 r. nr 62, poz. 264)".


Jak wskazałem  w artykule   Struktura mafijna w Krakowie (1)  bardzo częstą praktyką urzędników miejskich jest powoływanie się na Wyroki sądowe Sądów Administracyjnych, by w ten sposób podać rzekomą "Podstawę prawną" swojej decyzji.

Jednak Wyroki sądowe NIE SĄ i NIGDY NIE BYŁY źródłem stanowienia w Polsce Prawa.
W związku z czym "Decyzje" administracyjne zawierające takie uzasadnienie (podobnie jak kredyty frankowe)  mogą być unieważnione  nawet po latach.
Wystarczy stwierdzić, że  skarżąca " strona została pozbawiona możności obrony swych praw".

Ale tu wkraczam w temat walki z sądownictwem administracyjnym - na co potrzeba odrębnego rozdziału.


Jeszcze raz wyjaśniam.
Jeżeli w Decyzji administracyjnej nie podano konkretnego przepisu Prawa - i tylko przepisu Prawa (a nie wyroki sądowe) to jest identyczna sytuacja - jak w przypadku "kredytów frankowych" - w których nie było franków szwajcarskich.
Wszystkie te decyzje można zaskarżyć przez trzydzieści lat.
5 maj 2023

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Mam dziwne odczucie, że to opis "autonomii wyspowej" z pełną talmudyzacją prawa, ktore uchodzi za prawo plskie "W Imieniu Rzeczypospolitej".

Albo z falandyzacją, co na jedno wychodzi ale nie jest antysemickie.

2023-05-05
hens

  

Archiwum

Samoobrona może poprzeć Kołodkę
lipiec 5, 2002
PAP
Czy to prawda...?
czerwiec 20, 2004
Piotr Mączyński
Teraz wiadomo dlaczego USA nia chciały podpisać konwencji o międzynarodowym trybunale karnym do spraw zbrodni wojennych
kwiecień 8, 2003
PAP
"Wolne media w TVP"
maj 27, 2004
Piekło w "nowym" Iraku
grudzień 13, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Białoruś w Polskim wydaniu.
czerwiec 17, 2008
Bogusław
List otwarty
marzec 21, 2003
Naprawdę chodzi o wolność słowa
styczeń 3, 2003
http://www.dziennik.krakow.pl
Oręż modlitwy żołnierskiej
maj 1, 2005
Wojciech Kozlowski
Czy może mi ktoś pomóc?
październik 2, 2007
Artur Łoboda
Dekalog Polaka
maj 5, 2006
kazik
Ilu Amerykanów zginęło w Iraku?
maj 4, 2007
sz. martys
"Times": papież obdarza miłością całą ludzkość
sierpień 20, 2002
PAP
Monarchia czy "demokracja" ?
luty 7, 2007
tezlav von roya
Izrael: deportacja za zamach
sierpień 12, 2002
IAR
Akt oskarżenia w sprawie śląskiej afery korupcyjnej
czerwiec 28, 2002
PAP
Pogromy
lipiec 6, 2006
Marcin Zaremba
Oblicze frustracji czyli - "Konieczność pacyfikacji polskich służb specjalnych i prokuratury"
maj 12, 2005
konstytucjonalista
Bogaci obrońcy chłopów
wrzesień 6, 2002
BERNADETA WASZKIELEWICZ http://rzeczpospolita.pl
Komputerowe wybieranie etyka do kontroli, czyli ekipa dla wipa
czerwiec 15, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media