USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego

zm. Dz.U. 99.83.931, Dz.U. 2000.62.717, Dz.U. 2000.50.580, Dz.U. 2000.73.852, Dz. U. 2000.93.1027, Dz.U. 2001.106.1149, Dz.U. 2001.98.1071

DZIAŁ I Przepisy wstępne
Art. 1-23

DZIAŁ II Sąd
Art. 24-44

ROZDZIAŁ 1 Właściwość i skład sądu Art. 24-39
ROZDZIAŁ 2 Wyłączenie sędziego Art. 40-44

DZIAŁ III Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny
Art. 45-91

ROZDZIAŁ 3 Oskarżyciel publiczny Art. 45-48
ROZDZIAŁ 4 Pokrzywdzony Art. 49-52
ROZDZIAŁ 5 Oskarżyciel posiłkowy Art. 53-58
ROZDZIAŁ 6 Oskarżyciel prywatny Art. 59-61
ROZDZIAŁ 7 Powód cywilny Art. 62-70
ROZDZIAŁ 8 Oskarżony Art. 71-81
ROZDZIAŁ 9 Obrońcy i pełnomocnicy Art. 82-89
ROZDZIAŁ 10 Przedstawiciel społeczny Art. 90-91

DZIAŁ IV Czynności procesowe
Art. 92-166

ROZDZIAŁ 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia Art. 92- 107
ROZDZIAŁ 12 Narada i głosowanie Art. 108- 115
ROZDZIAŁ 13 Porządek czynności procesowych Art. 116- 121
ROZDZIAŁ 14 Terminy Art. 122- 127
ROZDZIAŁ 15 Doręczenia Art. 128- 142
ROZDZIAŁ 16 Protokoły Art. 143- 155
ROZDZIAŁ 17 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Art. 156- 159
ROZDZIAŁ 18 Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt Art. 160- 166

DZIAŁ V Dowody
Art. 167-242

ROZDZIAŁ 19 Przepisy ogólne Art. 167- 174
ROZDZIAŁ 20 Wyjaśnienia oskarżonego Art. 175- 176
ROZDZIAŁ 21 Świadkowie Art. 177- 192
ROZDZIAŁ 22 Biegli, tłumacze, specjaliści Art. 193-206
ROZDZIAŁ 23 Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy Art. 207-212
ROZDZIAŁ 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego Art. 213-216
ROZDZIAŁ 25 Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie Art. 217-236
ROZDZIAŁ 26 Kontrola i utrwalanie rozmów Art. 237-242

DZIAŁ VI Środki przymusu
Art. 243-296

ROZDZIAŁ 27 Zatrzymanie Art. 243-248
ROZDZIAŁ 28 Środki zapobiegawcze Art. 249-277
ROZDZIAŁ 29 Poszukiwanie oskarżonego i list gończy Art. 278-280
ROZDZIAŁ 30 List żelazny Art. 281-284
ROZDZIAŁ 31 Kary porządkowe Art. 285-290
ROZDZIAŁ 32 Zabezpieczenie majątkowe Art. 291-296

DZIAŁ VII Postępowanie przygotowawcze
Art. 297-336

ROZDZIAŁ 33 Przepisy ogólne Art. 297-302
ROZDZIAŁ 34 Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia Art. 303-308
ROZDZIAŁ 35 Przebieg śledztwa i dochodzenia Art. 309-320
ROZDZIAŁ 36 Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia Art. 321-325
ROZDZIAŁ 37 Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym Art. 326-328
ROZDZIAŁ 38 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Art. 329-330
ROZDZIAŁ 39 Akt oskarżenia Art. 331-336

DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Art. 337-424

ROZDZIAŁ 40 Wstępna kontrola oskarżenia Art. 337-347
ROZDZIAŁ 41 Przygotowanie do rozprawy głównej Art. 348-354
ROZDZIAŁ 42 Jawność rozprawy głównej Art. 355-364
ROZDZIAŁ 43 Przepisy ogólne o rozprawie głównej Art. 365-380
ROZDZIAŁ 44 Rozpoczęcie rozprawy głównej Art. 381-384
ROZDZIAŁ 45 Przewód sądowy Art. 385-405
ROZDZIAŁ 46 Głosy stron Art. 406-407
ROZDZIAŁ 47 Wyrokowanie Art. 408-424

DZIAŁ IX Postępowanie odwoławcze
Art. 425-467

ROZDZIAŁ 48 Przepisy ogólne Art. 425-443
ROZDZIAŁ 49 Apelacja Art. 444-458
ROZDZIAŁ 50 Zażalenie Art. 4569-467

DZIAŁ X Postępowania szczególne
Art. 468-517

ROZDZIAŁ 51 Postępowanie uproszczone Art. 468-484
ROZDZIAŁ 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego Art. 485-499
ROZDZIAŁ 53 Postępowanie nakazowe Art. 500-507
ROZDZIAŁ 54 Postępowanie w sprawach o wykroczenia Art. 508-517

DZIAŁ XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Art. 518-548

ROZDZIAŁ 55 Kasacja Art. 518-539
ROZDZIAŁ 56 Wznowienie postępowania Art. 540-548

DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Art. 549-577

ROZDZIAŁ 57 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Art. 549-551
ROZDZIAŁ 58 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Art. 552-559
ROZDZIAŁ 59 Ułaskawienie Art. 560-568
ROZDZIAŁ 60 Wyrok łączny Art. 569-577

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Art. 578-615

ROZDZIAŁ 61 Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych Art. 578-584
ROZDZIAŁ 62 Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych Art. 585-589
ROZDZIAŁ 63 Przejęcie i przekazanie ścigania karnego Art. 590-592
ROZDZIAŁ 64 Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za
granicą oraz o wydanie przedmiotów Art. 593-601
ROZDZIAŁ 65 Wnioski państw obcych o wydanie lub przewóz osób ściganych albo skazanych albo o wydanie przedmiotów Art. 602-607
ROZDZIAŁ 66 Przejęcie i przekazanie osób skazanych do wykonania wyroku Art. 608-611
ROZDZIAŁ 67 Przepisy końcowe Art. 612-615

DZIAŁ XIV Koszty procesu
Art. 616-645

ROZDZIAŁ 68 Przepisy ogólne Art. 616-622
ROZDZIAŁ 69 Zwolnienie od kosztów sądowych Art. 623-625
ROZDZIAŁ 70 Zasądzenie kosztów procesu Art. 626-641
ROZDZIAŁ 71 Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu Art. 642-645

DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
Art. 646-682

ROZDZIAŁ 72 Przepisy ogólne Art. 646-662
ROZDZIAŁ 73 Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze Art. 663-668
ROZDZIAŁ 74 Postępowanie przed sądem Art. 669-673
ROZDZIAŁ 75 Postępowanie w sprawach o wykroczenia Art. 674-682