KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO     

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Dz.U.64.43.296 z dnia 1 grudnia 1964 r., sprost.: Dz.U.65.15.113,

zm.: Dz.U.74.27.157, Dz.U.74.39.231, Dz.U.75.45.234, Dz.U.82.11.82, Dz.U.82.30.210, Dz.U.83.5.33, Dz.U.84.45.241, Dz.U.84.45.242, Dz.U.85.20.86, Dz.U.87.21.123, Dz.U.88.41.324, Dz.U.89.4.21, Dz.U.89.33.175, Dz.U.90.14.88, Dz.U.90.34.198, Dz.U.90.53.306, Dz.U.90.55.318, Dz.U.90.79.464, Dz.U.91.7.24, Dz.U.91.22.92, Dz.U.91.115.496, Dz.U.93.12.53, Dz.U.94.105.509, Dz.U.95.83.417, Dz.U.96.24.110, Dz.U.96.43.189, Dz.U.97.117.752, Dz.U.97.121.770, Dz.U.97.133.882, Dz.U.97.139.934, Dz.U.97.140.940, Dz.U.97.141.944, Dz.U.98.106.668, Dz.U.98.117.757, Dz.U.99.52.532, Dz.U.2000.22.269, Dz.U.2000.22.271., Dz.U.2000.48.552, Dz.U.2000.48.554, Dz.U. 97.121.769, Dz.U. 2000.73.852, Dz.U. 2000.94.1037, Dz.U. 2000.114.1191, Dz.U. 2000.114.1193; Dz.U. 2000.122.1314, Dz.U. 2000.122.1319, Dz.U. 2000.122.1322, Dz.U. 2001.4.27, Dz.U. 2001.49.508, Dz. U. 2001.63.635, Dz.U. 2001.98.1069, Dz.U. 2001.98.1070,

zm. wyn. z: Dz.U.95.141.692, Dz.U.96.73.350, Dz.U.97.102.643,  Dz.U. 2001.98.1071

TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga pierwsza. PROCES
TYTUŁ I. SĄD

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

Oddział 1. Podstawy właściwości
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu

Rozdział 2. Właściwość miejscowa

Oddział 1. Właściwość ogólna
Oddział 2. Właściwość przemienna
Oddział 3. Właściwość wyłączna
Oddział 4. Przepisy szczególne

TYTUŁ II. PROKURATOR
TYTUŁ III. ORGANIZACJE SPOŁECZNE
TYTUŁ III a. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
TYTUŁ III b. POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW
TYTUŁ IV. STRONY

TYTUŁ V. KOSZTY PROCESU

TYTUŁ VI. POSTĘPOWANIE

Rozdział 1. Pisma procesowe
Rozdział 2. Doręczenia
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe
Rozdział 4. Terminy
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

Rozdział 1. Postępowanie pojednawcze
Rozdział 2. Pozew
Rozdział 3. Rozprawa

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe

Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Dokumenty
Oddział 3. Zeznania świadków
Oddział 4. Opinia biegłych
Oddział 5. Oględziny
Oddział 6. Przesłuchanie stron
Oddział 7. Inne środki dowodowe

Rozdział 3 . Zabezpieczenie dowodów

Rozdział 1. Wyroki

Oddział 1. Wydanie wyroku
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków
Oddział 3. Wyroki zaoczne
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

Rozdział 2. Postanowienia sądu
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń

Rozdział 1. Apelacja
Rozdział 1[1]. Kasacja
Rozdział 2. Zażalenie

TYTUŁ VII. POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację
Rozdział 3. Inne sprawy

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze

Księga druga. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II. PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Doradca tymczasowy
Oddział 3. Postępowanie

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku
Rozdział 9. Dział spadku
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe

Księga trzecia. SĄD POLUBOWNY
TYTUŁ I. ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY
TYTUŁ II. ARBITRZY
TYTUŁ III. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
TYTUŁ IV. SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO

Księga czwarta. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT

CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

Księga pierwsza. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH
TYTUŁ III. INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

Księga druga. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II. EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Rozdział 1. Zajęcie
Rozdział 2. Sprzedaż

Rozdział 1. Przepisy wstępne
Rozdział 2. Zajęcie
Rozdział 3. Opis i oszacowanie
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji
Rozdział 5. Warunki licytacji
Rozdział 6. Licytacja
Rozdział 7. Przybicie
Rozdział 8. Przysądzenie własności
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

TYTUŁ III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI CZĘŚĆ TRZECIA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Księga pierwsza. JURYSDYKCJA KRAJOWA
TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
TYTUŁ II. PRZEPISY ŁĄCZNE DLA JURYSDYKCJI KRAJOWEJ
TYTUŁ III. JURYSDYKCJA KRAJOWA W PROCESIE
TYTUŁ IV. JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM
TYTUŁ V. ZWOLNIENIE SPOD JURYSDYKCJI KRAJOWEJ

Księga druga. POSTĘPOWANIE
TYTUŁ I. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA, PEŁNOMOCNICY PROCESOWI
TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU
TYTUŁ III. ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
TYTUŁ IV. POMOC PRAWNA I DORĘCZENIA
TYTUŁ V. ZABEZPIECZENIE DOWODÓW
TYTUŁ VI. ZAGRANICZNE DOKUMENTY URZĘDOWE
TYTUŁ VII. ZABEZPIECZENIE SPADKU PO CUDZOZIEMCACH
TYTUŁ VIII. STWIERDZENIE OBCEGO PRAWA I WZAJEMNOŚCI
TYTUŁ IX. UZASADNIANIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ

Księga trzecia. ORZECZENIA SĄDÓW ZAGRANICZNYCH I UGODY ZAWARTE PRZED TAKIMI SĄDAMI
TYTUŁ I. UZNANIE ORZECZEŃ SĄDÓW ZAGRANICZNYCH
TYTUŁ II. WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDÓW ZAGRANICZNYCH I UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SĄDAMI