KODEKS CYWILNY

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93
zmiany: Dz. U. 1971 r. Nr 27 poz. 252, Dz. U. 1976 r. Nr 19 poz. 122, Dz. U. 1982 r. Nr 11 poz. 81, Dz. U. 1982 r. Nr 19 poz. 147, Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210, Dz. U. 1984 r. Nr 45, poz. 242, Dz. U. 1985 r. Nr 22 poz. 99, Dz. U. 1989 r. Nr 3 poz. 11, Dz. U. 1990 r. Nr 34, poz. 198, Dz. U. 1990 r. Nr 55 poz. 321, Dz. U. 1990 r. Nr 79 poz. 464, Dz. U. 1991 r. Nr 107, poz. 464, Dz. U. 1991 r. Nr 115 poz. 496, Dz. U. 1993 r. Nr 17 poz. 78, Dz. U. 1994 r., Nr 27 poz. 96, Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388, Dz. U. 1994 r. Nr 105 poz. 509, Dz. U. 1995 r., Nr 83 poz. 417, Dz. U. 1996 r. Nr 114 poz. 542, Dz. U. 1996 r. Nr 139 poz. 646, Dz. U. 1996, r. Nr 149 poz. 703, Dz. U. 1997 r. Nr 43 poz. 272, Dz. U. 1997 r. Nr 115 poz. 741, Dz. U., 1997 r. Nr 117 poz. 751, Dz. U. 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. 1998 r. Nr 117 poz. 758, Dz.U. 1999r. Nr 52 poz. 532, Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271, Dz.U. 2000.74.855, Dz.U. 2000.87.857, Dz.U. 2000.88.983, Dz.U. 2000.114.1191, Dz.U. 2001.71.733
zmiany wynikające z: Dz. U. 1989 r. Nr 33 poz. 175, Dz. U. 1994 r. Nr 84 poz. 386


KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA

Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE
Tytuł II. OSOBY
Tytuł III. MIENIE
Tytuł IV. CZYNNOŚCI PRAWNE
Tytuł V. TERMIN
Tytuł VI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ


KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE


Tytuł I. WŁASNOŚĆ
Tytuł II. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Tytuł III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE
Tytuł IV. POSIADANIE


KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA


Tytuł I. PRZEPISY OGÓLNE
Tytuł II. WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI
Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH
Tytuł IV. (skreślony)
Tytuł V. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
Tytuł VI. CZYNY NIEDOZWOLONE
Tytuł VII. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA
Tytuł VIII. POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU
Tytuł IX. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA
Tytuł X. OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Tytuł XI. SPRZEDAŻ
Tytuł XII. ZAMIANA
Tytuł XIII. DOSTAWA
Tytuł XIV. KONTRAKTACJA
Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO
Tytuł XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Tytuł XVII. NAJEM I DZIERŻAWA
Tytuł XVIII. UŻYCZENIE
Tytuł XIX. POŻYCZKA
Tytuł XX. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO
Tytuł XXI. ZLECENIE
Tytuł XXII. PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA
Tytuł XXIII. UMOWA AGENCYJNA
Tytuł XXIV. UMOWA KOMISU
Tytuł XXV. UMOWA PRZEWOZU
Tytuł XXVI. UMOWA SPEDYCJI
Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA
Tytuł XXVIII. PRZECHOWANIE
Tytuł XXIX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
                     UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY
Tytuł XXX. UMOWA SKŁADU
Tytuł XXXI SPÓŁKA
Tytuł XXXII. PORĘCZENIE
Tytuł XXXIII. DAROWIZNA
Tytuł XXXIV. RENTA I DOŻYWOCIE
Tytuł XXXV. UGODA
Tytuł XXXVI. PRZYRZECZENIE PUBLICZNE
Tytuł XXXVII. PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE


KSIĘGA CZWARTA. SPADKI


Tytuł I. PRZEPISY OGÓLNE
Tytuł II. DZIEDZICZENIE USTAWOWE
Tytuł III. ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI
Tytuł IV. ZACHOWEK
Tytuł V. PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU
Tytuł VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU I OCHRONA SPADKOBIERCY
Tytuł VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE
Tytuł VIII. WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO I DZIAŁ SPADKU
Tytuł IX. UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU
Tytuł X. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O DZIEDZICZENIU GOSPODARSTW ROLNYCH