USTAWA

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

z dnia 6 lutego 1997 r.

Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz. 153 (Dz.U. z 1997 r., Nr 28, poz. 153, zm.: Dz.U. z 1997 r., Nr 75, poz. 468; Dz.U. z 1998 r., Nr 117, poz. 756; Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887; Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz. 929; Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1116; Dz.U. z 1999 r., Nr 45, poz. 439; Dz.U. z 1999 r., Nr 49, poz. 483; Dz.U. z 1999 r., Nr 63, poz. 700; Dz.U. z 1999 r., Nr 70, poz. 777; Dz.U. z 1999 r., Nr 72, poz. 802; Dz.U. z 1999 r., Nr 109, poz. 1236; Dz.U. z 1999 r., Nr 110, poz. 1255; Dz.U. z 1999 r., Nr 110, poz. 1256; Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz. 136; Dz.U. z 2000 r., Nr 18, poz. 230; Dz.U. z 2000 r., Nr 95, poz. 1041; Dz.U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1311; Dz.U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1324; Dz.U. z 2001 r., Nr 8, poz. 64; Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 539; Dz.U. z 2001 r., Nr 88, poz. 961; Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050; Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1382; Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1796; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2002 r., Nr 83, poz. 749)

(Dziennik Ustaw z dnia 26 marca 1997 r.)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. [ Obowiązek ubezpieczenia ]

Wprowadza się powszechne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zwane dalej 
„ubezpieczeniem zdrowotnym”.

Art. 1a. [ Zasady ubezpieczenia zdrowotnego ]

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

1) solidarności społecznej,

2) samorządności,

3) samofinansowania,

4) prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy i kasy chorych,

5) zapewnienia równego dostępu do świadczeń,

6) działalności kas chorych nie dla zysku,

7) gospodarności i celowości działania,

8) gwarancji państwa.

Art. 2. [ Zakres podmiotowy ]

1. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są osoby posiadające 
obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty 
czasowego pobytu, jeżeli:

1) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,

2) ubezpieczają się dobrowolnie.

2. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są także:

1) zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie rodzin osób, 
o których mowa w ust. 1,

2) osoby posiadające obywatelstwo polskie, niezamieszkujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i 
rentowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 
1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 
110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i 
Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459 
i Nr 72, poz. 748),

3) cudzoziemcy — studenci i słuchacze studiów doktoranckich, którzy studiują w 
Rzeczypospolitej Polskiej,

4) cudzoziemcy — członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i 
teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedniki 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej 
oraz posiadający kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

Art. 3. [ Zakres świadczeń ]

Ubezpieczonym przysługują świadczenia określone w przepisach ustawy, służące 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielane w przypadku 
choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i 
promocji zdrowia.

Art. 4. [ Kasy chorych ]

1. Ubezpieczenie zdrowotne realizowane jest przez instytucje ubezpieczenia 
zdrowotnego, zwane w ustawie „kasami chorych”.

2. Kasa chorych w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń określonych ustawą 
gromadzi środki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy ze 
świadczeniodawcami, o których mowa w art. 7 pkt 23.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane ubezpieczonym w ramach środków finansowych 
posiadanych przez kasę chorych i powinny odpowiadać aktualnej wiedzy i praktyce 
medycznej.

4. Ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, wnoszą do kasy chorych 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

5. Ubezpieczeni współuczestniczą w kosztach udzielanych im świadczeń wnosząc 
opłaty (udział własny) na zasadach określonych ustawą.

6. Kasa chorych, realizując swoje zadania, współdziała z innymi instytucjami 
działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, 
organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, samorządami 
zawodów medycznych oraz organizacji specjalności medycznych i organizacjami 
świadczeniodawców, a także ze stowarzyszeniami i grupami samopomocowymi 
tworzonymi w celu udzielania pomocy osobom chorym lub promocji zdrowia.

7. Kasa chorych nie może prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o działalności gospodarczej.

8. Kasa chorych nie może prowadzić zakładów opieki zdrowotnej, nie może być ich 
właścicielem ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w 
stosunku do podmiotów prawnych prowadzących zakłady opieki zdrowotnej i apteki, 
w szczególności nie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących 
zakłady opieki zdrowotnej, akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących 
obrót lekami.

9. Kasa chorych może realizować zlecone i finansowane przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia zadania z zakresu ochrony zdrowia.

10. Zakres i zasady finansowania oraz tryb realizowania zadań, o których mowa w 
ust. 9, określa umowa pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia i kasę 
chorych.

Art. 4a. [ Inne instytucje ubezpieczeniowe ]

Realizację powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez inne niż kasy chorych 
instytucje ubezpieczeniowe ureguluje odrębna ustawa.

Art. 5. (skreślony).

Art. 6. (skreślony).

Art. 7. [ Definicje ]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) artykułach sanitarnych — rozumie się przez to materiały i preparaty 
opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych oraz środki ich mocowania,

2) bezrobotnym — rozumie się przez to bezrobotnego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 
1997 r. Nr 25, poz. 128),

2a) osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności — rozumie się przez to osobę 
realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, 
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, 
poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, 
poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748),

3) kombatancie — rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 1—4 ustawy z 
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 
104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 
602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 
138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83),

3a) inwalidzie wojennym — rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 6—8 
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 
1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, 
z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. 
Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
162, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877),

4) lecznictwie uzdrowiskowym — rozumie się przez to lecznictwo określone w 
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 
(Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 
1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r. Nr 120, poz. 
1268),

5) leku recepturowym — rozumie się przez to leki sporządzone w aptece na 
podstawie recepty,

6) leku uzupełniającym — rozumie się przez to leki wspomagające lub 
uzupełniające działanie leków podstawowych, a także leki najnowszej generacji o 
zbliżonych właściwościach terapeutycznych a wysokiej cenie,

7) leku podstawowym — rozumie się przez to leki ratujące życie lub niezbędne w 
terapii i dla podtrzymania zdrowia, najbardziej uzasadnione w danej grupie 
leków,

8) lekarzu — rozumie się przez to również lekarza stomatologa,

9) lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego — rozumie się przez to lekarza zakładu 
opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód poza zakładem opieki 
zdrowotnej, z którym to zakładem bądź lekarzem zawarto umowę o udzielanie 
ubezpieczonym świadczeń z zakresu podstawowej lub specjalistycznej opieki 
zdrowotnej,

9a) felczerze ubezpieczenia zdrowotnego – rozumie się przez to felczera lub 
starszego felczera udzielającego świadczeń zdrowotnych, w zakresie ustalonym 
ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 
1954 r. Nr 57, poz. 284 i z 1998 r. Nr 143,poz. 916), w zakładzie opieki 
zdrowotnej, który zawarł z kasą chorych umowę o udzielanie ubezpieczonym 
świadczeń zdrowotnych,

9b) lekarzu wykonującym zawód poza zakładem opieki zdrowotnej — rozumie się 
przez to lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską,

10) materiałach medycznych — rozumie się przez to artykuły sanitarne oraz inne 
materiały medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze 
farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 
211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152),

11) nazwie handlowej leku — rozumie się przez to nazwę zastrzeżoną przez 
producenta,

12) nazwie międzynarodowej leku — rozumie się przez to nazwę leku ustaloną przez 
Światową Organizację Zdrowia,

13) najniższym wynagrodzeniu — rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie 
pracowników, ogłoszone przez ministra właściwego do spraw pracy w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Kodeksu pracy,

14) osobie pobierającej emeryturę lub rentę — rozumie się przez to osobę objętą 
zaopatrzeniem emerytalno-rentowym lub pobierającą rentę strukturalną, na 
podstawie odrębnych przepisów,

15) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, ogłaszane 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

16) świadczeniu zdrowotnym — rozumie się przez to świadczenie określone w 
ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 
138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110),

17) ubezpieczeniu społecznym rolników — rozumie się przez to ubezpieczenie 
określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 
4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 136, poz. 636 i Nr 155, poz. 
771),

18) działalności pozarolniczej – rozumie się przez to działalność, o której mowa 
w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118), 

19) ubezpieczeniu społecznym — rozumie się przez to ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych,

20) zawodzie medycznym — rozumie się przez to zawód, który na podstawie 
odrębnych przepisów uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych,

21) członku rodziny – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 21a, następujące 
osoby, niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu: 

a) dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuka 
i dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej, do 
ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, 
natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia 
wieku,

b) małżonka,

c) krewnych wstępnych pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

21a) za członka rodziny uważa się także dzieci uprawnione do renty rodzinnej,

22) kasie chorych bez bliższego oznaczenia – rozumie się przez to każdą kasę 
chorych,

23) świadczeniodawcy – rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej wykonujący 
zadania określone w jego statucie oraz grupową praktykę lekarską, grupową 
praktykę pielęgniarek, położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach 
indywidualnej lub specjalistycznej praktyki albo osobę, która uzyskała fachowe 
kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej,

24) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia 
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, o którym mowa w art. 167,

25) Urzędzie Nadzoru — rozumie się przez to Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych, o którym mowa w art. 151–151f,

26) świadczeniach pielęgniarskich – rozumie się przez to świadczenia zdrowotne 
określone w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

27) poziomie referencyjnym szpitali i oddziałów — rozumie się przez to ich 
podział w zależności od zakresu, rodzaju i jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych,

28) aptece – rozumie się przez to aptekę ogólnodostępną, a także punkt apteczny,

29) szpitalu – rozumie się przez to również szpital kliniczny,

30) ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – rozumie się przez to udzielanie świadczeń 
zdrowotnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji (leczenia szpitalnego) 
przez przychodnie, poradnie i ośrodki zdrowia oraz udzielanie tych świadczeń w 
ramach praktyki zawodów medycznych.
Rozdział 2 - Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 8. [ Podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia ]

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby objęte ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym 
rolników, z zastrzeżeniem art. 2, które są:

a) pracownikami,

b) rolnikami lub ich domownikami,

c) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub osobami z nimi 
współpracującymi,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,

e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
osobami z nimi współpracującymi,

f) osobami duchownymi, 

g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych 
lub członkami ich rodzin,

h) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu lub 
zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania 
nowego zatrudnienia, wynikające z odrębnych przepisów lub z układów zbiorowych 
pracy,

2) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający służbę okresową lub nadterminową 
zasadniczą służbę wojskową,

3) policjanci,

3a) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,

4) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,

5) funkcjonariusze Straży Granicznej,

5a) funkcjonariusze Służby Celnej,

6) funkcjonariusze Służby Więziennej,

7) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, 

8) posłowie i senatorowie pobierający uposażenie poselskie lub senatorskie, 

9) sędziowie i prokuratorzy,

10) osoby pobierające emeryturę lub rentę z wyjątkiem osób, o których mowa w 
art. 7 pkt 21a, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenia 
rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub 
świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, 

11) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty oraz dzieci przebywające w placówkach pełniących 
funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze, niepodlegający 
ubezpieczeniu z innego tytułu,

11a) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające 
w placówkach, o których mowa w pkt 11, niepodlegające ubezpieczeniu z innego 
tytułu, z zastrzeżeniem art. 15 pkt 2a,

12) studenci i słuchacze studiów doktoranckich, niepodlegający ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 
pkt 3, 

12a) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, 
nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedniki,

13) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

14) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia, nie 
objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,

15) bezrobotni, niepodlegający ubezpieczeniu z innego tytułu,

16) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne 
oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3—5 i ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42, poz. 475), niepodlegające ubezpieczeniu 
z innego tytułu,

17) osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy 
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej, niepodlegające 
ubezpieczeniu z innego tytułu,

17a) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, nieobjęte ubezpieczeniem z innego 
tytułu,

18) kombatanci nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub nie pobierający emerytury lub renty,

19) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu, 

19a) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej 
lub prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu,

20) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie są objęci 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1–19,

21) (skreślony).

Art. 8a. [ Członkostwo w kasie chorych ]

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu 
osoby podlegającej temu obowiązkowi w kasie chorych, zgodnie z przepisami art. 
16, i opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych ustawą.

2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu w kasie 
chorych:

1) staje się członkiem kasy chorych,

2) uzyskuje wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
zdrowotnego, z zastrzeżeniem art. 51.

3. Członkostwo w kasie chorych osoby, o której mowa w ust. 2, kończy się z dniem 
wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, chyba że osoba ta ubezpiecza się nadal 
dobrowolnie.

3a. Członkostwo w kasie chorych osoby, o której mowa w ust. 2, nie wygasa w 
okresie pobierania przez tę osobę zasiłków, przyznanych na podstawie przepisów o 
ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, których nie zalicza się do podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o której mowa w ust. 2, 
i członków jej rodziny ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia jej 
członkostwa w kasie chorych, chyba że osoba ta stała się w tym czasie członkiem 
innej kasy chorych.

5. W odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty 
członkostwo w kasie chorych nie wygasa w okresie trwania postępowania o 
przyznanie tych świadczeń.

6. (skreślony).

7. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej kasy chorych.

8. Członek rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zgłoszony tylko w 
jednej kasie chorych.

9. W przypadku zgłoszenia członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w 
więcej niż jednej kasie chorych ważne jest zgłoszenie dokonane jako ostatnie. 
Przepis art. 16 ust. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [ Ubezpieczenie dobrowolne ]

1. Osoba nie wymieniona w art. 8 może ubezpieczać się dobrowolnie na podstawie 
pisemnego wniosku złożonego w kasie chorych.

2. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez:

1) osobę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego 
dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu,

2) osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4, stanowi kwota odpowiadająca 
wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z 
dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z kasą chorych, a przestaje 
być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie 30 dni nieprzerwanej 
zaległości w opłacaniu składek, chyba że zaległość nie przekracza równowartości 
miesięcznej kwoty składki.

4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, o której mowa w ust. 1, oznacza 
równoczesne ubezpieczenie członków jej rodziny.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, w okresie objęcia jej ubezpieczeniem 
zdrowotnym jest członkiem kasy chorych, z którą zawarła umowę.

6. Prawo do świadczeń zdrowotnych osoby, o której mowa w ust. 1, i członków jej 
rodziny rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem i wygasa po upływie 30 dni 
od dnia ustania członkostwa w kasie chorych.

7. Kasa chorych może uzależnić objęcie ubezpieczeniem osoby, o której mowa w 
ust. 1, od wpłacenia przez nią kwoty odpowiadającej wielokrotności miesięcznej 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczanej na zasadach określonych w ust. 2, 
jeśli nie była ona dotąd członkiem kasy chorych lub przerwa w jej ubezpieczeniu 
zdrowotnym w kasie chorych trwała dłużej niż 3 miesiące.

8. Szczegółowe zasady ustalania wysokości i pobierania kwoty, o której mowa w 
ust. 7, określa statut kasy chorych, z tym że nie może być ona wyższa niż 
dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

9. Kasa chorych zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osoby 
ubezpieczającej się na własny wniosek.

Art. 10. [ Wyłączenia podmiotowe ]

W kasach chorych nie mogą ubezpieczać się cudzoziemcy przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy zatrudnieni w obcych 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach 
specjalnych lub międzynarodowych instytucjach, chyba że umowy międzynarodowe 
ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej, z zastrzeżeniem art. 
2.

Art. 11. [ Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia ]

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 8 pkt 1, 
powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym lub ubezpieczeniu społecznym rolników, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, obowiązek ubezpieczenia 
zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pracownik może ubezpieczyć się na 
zasadach określonych w art. 9.

Art. 12. [ Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia ]

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 2—7 powstaje 
z dniem nawiązania stosunku służbowego, a wygasa z dniem jego ustania.

Art. 13. [ Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia ]

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 8 i 9 
powstaje z dniem przyznania im uposażenia, a wygasa z dniem utraty prawa do 
pobierania uposażenia.

Art. 14. [ Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia ]

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów powstaje od dnia, od 
którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, a wygasa z dniem zaprzestania 
pobierania świadczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób w stanie spoczynku 
pobierających uposażenie lub pobierających uposażenie rodzinne oraz osób 
pobierających uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o 
takim samym charakterze. 

Art. 15. [ Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia ]

Obowiązek ubezpieczenia:

1) uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 8 pkt 11 — powstaje z dniem 
przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem 
ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy 
uczniów lub słuchaczy,

2) dzieci, uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 8 pkt 11, przebywających w 
placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub 
lecznicze lub w domu pomocy społecznej — powstaje z dniem przyjęcia do placówki 
albo domu, a wygasa z końcem pobytu w placówce bądź domu,

2a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a — powstaje z dniem uznania przez 
ośrodek pomocy społecznej konieczności i zasadności objęcia ubezpieczeniem, a 
wygasa z dniem uznania, że ustała konieczność i zasadność objęcia 
ubezpieczeniem, nie później jednak niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna 
realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania 
konieczności i zasadności objęcia ubezpieczeniem lub uznać, że ustała 
konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem dziecka spełniającego przesłanki 
określone w art. 8 pkt 11a, wyłącznie jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego 
(środowiskowego) stwierdzi, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub 
faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie w trybie art. 9,

3) osób wymienionych w art. 8 pkt 12 i 13 — powstaje z dniem immatrykulacji i 
złożenia ślubowania lub przyjęcia na studia doktoranckie, a wygasa z dniem 
uzyskania statusu absolwenta lub ukończenia studiów doktoranckich albo 
skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów 
doktoranckich,

3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 12a — powstaje z dniem przyjęcia do wyższego 
seminarium duchownego albo teologicznego lub do postulatu albo jego 
odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25 roku życia albo wystąpienia z 
wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego 
odpowiedników,

4) osób wymienionych w art. 8 pkt 14 – powstaje z dniem przyznania stypendium, a 
wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania,

5) bezrobotnych – powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z 
dniem utraty tego statusu,

6) osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z 
urzędu pracy – obejmuje okres od dnia przyznania prawa do zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do ich 
pobierania, a w przypadku osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 16 — 
obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania 
prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

7) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy 
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej – obejmuje okres od dnia 
przyznania renty lub zasiłku do dnia utraty prawa do ich pobierania,

7a) osób bezdomnych wychodzących z bezdomności — powstaje po upływie 30 dni od 
dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a 
wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji 
programu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób korzystających z urlopu wychowawczego – powstaje z dniem rozpoczęcia 
urlopu, a wygasa z dniem zakończenia urlopu,

8a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 19a — powstaje z dniem zawarcia ugody 
sądowej lub zasądzenia świadczenia alimentacyjnego, a wygasa w dniu, w którym 
należności z tytułu alimentów przestaną być wymagalne,

9) rolników, o których mowa w art. 8 pkt 20 – powstaje z dniem zaistnienia 
określonych w tym przepisie warunków, a wygasa z dniem ich ustania,

10) (skreślony).

Art. 16. [ Podmioty dokonujące zgłoszenia ]

1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym oraz 
wymienionych w ust. 3–10 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu 
i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia 
społecznego rolników, z zastrzeżeniem ust. 11 i art. 25 ust. 5 i 6. 

2. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 2–9 stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do 
ubezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem ust. 11.

3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inna 
właściwa instytucja emerytalno-rentowa lub bank dokonujący wypłaty emerytury lub 
renty z zagranicy. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub 
uposażenie rodzinne, a także osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze 
służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze zgłasza do 
ubezpieczenia wypłacający uposażenie lub świadczenie. 

4. Osoby wymienione w art. 8 pkt 11 i 12 zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego 
szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, jednostki prowadzące 
studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, 
opiekuńcze lub lecznicze i domy pomocy społecznej.

4a. Dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej, z własnej inicjatywy, na wniosek opiekuna 
prawnego lub faktycznego dziecka lub na wniosek innej osoby.

4b. Osoby wymienione w art. 8 pkt 12a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 
odpowiednik.

5. Osoby wymienione w art. 8 pkt 13 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Krajowa 
Szkoła Administracji Publicznej.

6. Osoby wymienione w art. 8 pkt 14 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot 
wypłacający stypendium.

7. Bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 8 pkt 16, zgłasza do 
ubezpieczenia zdrowotnego urząd pracy.

7a. Osoby korzystające z urlopu wychowawczego zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego, w imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna, z zastrzeżeniem 
ust. 7b. 

7b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby 
korzystające z urlopu wychowawczego, którym wypłaca zasiłek wychowawczy. 

8. Osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy 
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej.

8a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 17a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności.

8b. Kombatantów, o których mowa w art. 8 pkt 18, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

9. Osoby wymienione w art. 8 pkt 20 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te zobowiązane są zgłosić się w 
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich zarejestrowania.

10. Osoby nie wymienione w ust. 1–9 zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego 
same.

11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1–7 i 8–10, kierowane są do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Zgłoszenie powinno zawierać: wskazanie kasy chorych, nazwisko, pierwsze i drugie 
imię, nazwisko rodowe, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL, datę urodzenia 
oraz numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer. Gdy osoba zgłaszana do 
ubezpieczenia zdrowotnego nie ma nadanego numeru PESEL i numeru NIP, zgłoszenie 
powinno zawierać rodzaj i numer dowodu tożsamości. Zgłoszenie powinno zawierać 
również następujące dane dotyczące członków rodziny objętej ubezpieczeniem: 
nazwisko, pierwsze i drugie imię, nazwisko rodowe, płeć, stopień pokrewieństwa, 
datę urodzenia, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, numer PESEL oraz 
numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer.

12. Osoby, o których mowa w ust. 1—9, składają wniosek o ubezpieczenie w innej 
kasie chorych za pośrednictwem płatnika ich składki. Płatnik przekazuje wniosek 
do 15 dnia następnego miesiąca do wskazanej kasy chorych.

13. Kasa chorych, do której skierowany został wniosek, ubezpiecza wnioskodawcę 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został 
przekazany, i w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem zawiadamia o tym:

1) ubezpieczonego,

2) płatnika, który przekazał wniosek,

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego,

4) kasę chorych, której członkiem był wnioskodawca.

14. Osoby, o których mowa w ust. 10, składają wniosek o ubezpieczenie w innej 
kasie chorych do tej kasy chorych. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio.

15. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych, z uwzględnieniem informacji kasy 
chorych, w której wnioskodawca jest ubezpieczony, o wnioskodawcy oraz o 
członkach rodziny wnioskodawcy objętych ubezpieczeniem, a także wzór 
zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

Art. 17. (skreślony).

Art. 18. [ Dowód objęcia ubezpieczeniem ]

1. Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest dokument, zwany dalej „kartą 
ubezpieczenia”.

2. Kartę ubezpieczenia stosuje się także do potwierdzania wykonania świadczeń 
zdrowotnych poprzez nadanie każdemu jednostkowemu świadczeniu niepowtarzalnego 
numeru uzyskanego z karty ubezpieczenia, zwanego „numerem autoryzacji”.

3. Karta ubezpieczenia zawiera nazwę kasy chorych oraz następujące dane osobowe 
ubezpieczonego:

1) imię (imiona) i nazwisko, 

2) numer PESEL, 

3) datę urodzenia.

4. Karta ubezpieczenia może zawierać także:

1) adres zamieszkania,

2) numer karty ubezpieczenia,

3) zdjęcie ubezpieczonego,

4) datę objęcia ubezpieczeniem,

5) rodzaj uprawnień dodatkowych, o których mowa w art. 141a ust. 2 pkt 9.

5. W karcie ubezpieczenia, za zgodą ubezpieczonego, mogą być umieszczane 
dodatkowo informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

6. Kartę ubezpieczenia otrzymuje osoba ubezpieczona po zgłoszeniu jej w kasie 
chorych, zgodnie z art. 16.

6a. Minister właściwy do spraw zdrowia tworzy centralną bazę osób 
ubezpieczonych, w szczególności w celu:

1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,

2) kontroli wydanych kart ubezpieczenia,

3) ustalenia danych o osobach ubezpieczonych w każdej kasie chorych niezbędnych 
do określenia wyrównania finansowego.

6b. W centralnej bazie osób ubezpieczonych przetwarzane są dane, o których mowa 
w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5.

7. Minister właściwy do sprawy zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, formy 
i wzory oraz sposób zgłaszania wydanych kart ubezpieczenia do centralnej bazy 
ubezpieczonych, a także tryb jej wydawania i unieważniania. 
Rozdział 3 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Art. 19. [ Wysokość składki ]

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki, z 
zastrzeżeniem art. 20, 22a i 169g.

Art. 20. [ Składka na ubezpieczenie rolnika ]

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu 
społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta 
z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie 
rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podstawą wymiaru składki dla rolnika prowadzącego działy specjalnie produkcji 
rolnej jest ponadto deklarowana kwota odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. Podstawą wymiaru składki dla rolnika, o którym mowa w art. 8 pkt 20, jest 
kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

4. Podstawą wymiaru składki dla domownika pracującego z rolnikiem w rozumieniu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest kwota odpowiadająca wysokości 
zasiłku stałego z pomocy społecznej.

5. Składka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków jego rodziny, 
jeżeli nie są oni domownikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

6. Składka rolnika nie może przekroczyć wysokości kwoty składki naliczanej z 50 
hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Art. 21. [ Ustalanie podstawy wymiaru składki ]

1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a), c)-h), stosuje się przepisy określające 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z 
zastrzeżeniem ust. 2b, 2c i 3a.

2. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w art. 8 pkt 2-7, objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, 
stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 2b, 2c, 2d i 3a.

2a. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 8 pkt 2-7, nie 
objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stanowi kwota odpowiadająca 
uposażeniu tych osób.

2b. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności 
do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie 
stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 
887).

2c. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez 
ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze 
środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

2d. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 
pełniących służbę kandydacką stanowi kwota odpowiadająca wysokości najniższego 
wynagrodzenia.

3. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

1) osób wymienionych w art. 8 pkt 8 i 9 – jest kwota odpowiadająca wysokości ich 
uposażenia pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o 
systemie ubezpieczeń społecznych,

2) osób wymienionych w art. 8 pkt 10 – jest kwota emerytury, renty, z 
wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, 
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu 
węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia 
rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia 
pieniężnego o takim samym charakterze, 

3) osób wymienionych w art. 8 pkt 11—12 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
zasiłku stałego z pomocy społecznej,

3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 13 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego stypendium pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego, zgodnie z 
przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) osób wymienionych w art. 8 pkt 14 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego stypendium,

5) osób wymienionych w art. 8 pkt 15 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania 
przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium – kwota odpowiadająca wysokości 40% 
zasiłku stałego z pomocy społecznej, 

6) osób wymienionych w art. 8 pkt 16 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
zasiłku przed-emerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku 
niepobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego — 
kwota odpowiadająca wysokości 40% zasiłku stałego z pomocy społecznej, 

7) osób wymienionych w art. 8 pkt 17 – jest kwota odpowiadająca wysokości renty 
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego 
zasiłku okresowego z pomocy społecznej,

8) osób wymienionych w art. 8 pkt 17a i 18 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
zasiłku stałego z pomocy społecznej,

9) osób wymienionych w art. 8 pkt 19 – jest kwota odpowiadająca wysokości 
pobieranego zasiłku wychowawczego, a w przypadku niepobierania zasiłku — kwota 
odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej, 

10) osób wymienionych w art. 8 pkt 19a – jest kwota odpowiadająca kwocie 
alimentów,

3a. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w 
art. 8 pkt 1 lit. f) oraz pkt 12a, z wyłączeniem osób duchownych będących 
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku 
od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku 
stałego z pomocy społecznej.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników 
oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich 
opłacania, z uwzględnieniem okresu opłacania składek ustalonego w art. 25 ust. 
5. 

Art. 22. [ Składka przy uzyskiwaniu przychodów z kilku źródeł ]

1. Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym 
mowa w art. 8, z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, z zastrzeżeniem ust. 3—7.

2. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła w ramach 
takiego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 
8, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł 
przychodów.

3. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym 
mowa w art. 8, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, 
gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. W przypadku 
zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, gdy w każdym z tych tytułów 
składka jest finansowana z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z 
pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia.

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych 
przychodów z działalności pozarolniczej przez osoby, których świadczenie 
emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty najniższego 
wynagrodzenia, w przypadku gdy osoby te:

1) uzyskują dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości 
nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,

2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osoby zaliczone do 
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, od dodatkowych 
przychodów z prowadzonej przez te osoby działalności pozarolniczej, jeżeli osoby 
te:

1) uzyskują przychody z tej działalności, w wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,

2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

6. Jeżeli działalność pozarolnicza stanowi jedyne źródło przychodu osób, o 
których mowa w ust. 5, składka opłacana jest w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Osoba duchowna, która nie jest podatnikiem podatku ryczałtowego, a jedynym 
jej źródłem przychodu jest zatrudnienie, opłaca składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne wyłącznie z tytułu zatrudnienia.

Art. 22a. [ Obliczanie składki ]

1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1—8, zgodnie z przepisami art. 19—22, jest wyższa 
od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego 
płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę 
obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

2. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik 
nie oblicza zaliczki na ten podatek,

2) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik 
nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których 
mowa w art. 8 pkt 1,

3) kwota stanowiąca równowartość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom, o których mowa w art. 18 
ust. 12 ustawy wymienionej w art. 7 pkt 18, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 19—22; w tym przypadku przepis ust. 1 
nie ma zastosowania.

3. Płatnik składek przekazuje, w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, do 
właściwej kasy chorych zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych 
z uwzględnieniem obniżenia określonego w ust. 1, zawierające informację o 
wysokości tych składek, jeżeli były ustalane zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać ponadto: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer NIP ubezpieczonego, a w 
przypadku braku tych numerów — rodzaj i numer dowodu tożsamości, a także nazwę, 
adres siedziby, numer NIP oraz numer REGON płatnika składek.

Art. 23. [ Opłacanie składki przez ubezpieczonego ]

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 24 i 25.

Art. 24. [ Wskazanie płatnika ]

1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku służbowym składkę jako 
płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a w 
razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 
1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) – podmiot 
zobowiązany do wypłaty tych świadczeń.

1a. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 21 ust. 2d, składkę oblicza, 
finansuje ze środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.

2. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej 
oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza zleceniodawca.

2a. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub 
zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania 
nowego zatrudnienia składkę, jako płatnik, oblicza, pobiera z dochodu 
ubezpieczonego i odprowadza jednostka wypłacająca świadczenie lub zasiłek.

3. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium, osobę pobierającą 
zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę jako płatnik 
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy urząd pracy.

4. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek 
rolniczych oraz członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza spółdzielnia.

5. Za osobę pobierającą uposażenie posła lub senatora składkę jako płatnik 
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu lub 
Kancelaria Senatu.

6. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, 
pobiera z kwoty emerytury, renty, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, i 
odprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę 
albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy. 

6a. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, 
uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym 
charakterze składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i 
odprowadza wypłacający to uposażenie lub świadczenie.

7. Za osobę, o której mowa w art. 8 pkt 13, składkę jako płatnik oblicza, 
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej.

8. Za osobę, o której mowa w art. 8 pkt 14, składkę jako płatnik oblicza, 
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.

9. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę 
oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca 
działalność.

10. Za osoby korzystające z urlopu wychowawczego składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oblicza pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna albo Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wypłaca zasiłek wychowawczy. 

Art. 25. [ Podmioty opłacające składkę za ubezpieczonego ]

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b) i pkt 20, oraz domowników, z 
wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz art. 16 
ust. 9,

2) bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz osób niepobierających 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o 
których mowa w art. 8 pkt 16, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu, opłaca właściwy urząd pracy,

3) osób korzystających z urlopu wychowawczego opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, 

4) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy 
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej opłaca jednostka pomocy 
społecznej przyznająca rentę lub zasiłek,

4a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 17a, opłaca ośrodek pomocy społecznej 
realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

5) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 8 pkt 11, przebywających w 
placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub 
lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, a uczniów i 
słuchaczy nie przebywających w takiej placówce, jeżeli nie podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub zakład kształcenia 
nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza,

5a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a, opłaca ośrodek pomocy społecznej,

5b) (skreślony), 

6) studentów i uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w art. 8 pkt 
12, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia 
doktoranckie, w której osoby te odbywają studia, jeżeli nie podlegają one 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

6a) osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, jeżeli zostały uznane za osoby 
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa 
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te 
odbywają studia, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
z innego tytułu,

7) kombatantów, o których mowa w art. 8 pkt 18, opłaca Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w ust. 1, a także osób, 
którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły wzrok w 
wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów i 
niewybuchów pozostałych po tej wojnie, otrzymujących dochody z tytułu emerytury 
lub renty, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie 
odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa.

2a. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 5 otrzymują 
jednostki samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych 
seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów i 
ich odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób 
duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

4. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 3, Fundusz Kościelny otrzymuje 
dotacje z budżetu państwa.

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. 
b), opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do 
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie 
ubezpieczeniu.

6. Nieopłacenie składki ze względu na brak zgłoszenia uważa się za nieopłacenie 
składki przez obowiązanego ubezpieczonego w rozumieniu art. 51 ust. 2. W razie 
późniejszego opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami przez ubezpieczonego z 
własnych środków, w wysokości ustalonej na jego wniosek przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów 
świadczeń zdrowotnych w trybie określonym w art. 51 ust. 4.

Art. 25a. [ Wynagrodzenie płatnika ]

1. Płatnik, o którym mowa w art. 24 i art. 25 ust. 1, za terminowe naliczenie i 
odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazanie związanych z 
tym informacji ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 0,1% odprowadzonej kwoty 
składek.

2. Kwota należnego wynagrodzenia potrącana jest przez płatnika z kwoty pobranych 
składek.

Art. 26. [ Terminy opłacania składek ]

1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 23-25, są obowiązane, 
bez uprzedniego wezwania, opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy 
miesiąc kalendarzowy w trybie, na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla 
składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie 
stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym – w terminie do 15 dnia 
następnego miesiąca.

2. Od nie opłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się 
odsetki za zwłokę na zasadzie i w wysokości określonych przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 
137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1) osób wymienionych w art. 8 pkt 1 lit. a) i c)–h), w pkt 2–19 i 21 oraz w art. 
9 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

2) osób wymienionych w art. 8 pkt 1 lit. b) i pkt 10, w stosunku do osób 
pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, oraz w art. 8 pkt 20 i w art. 20 są opłacane i ewidencjonowane w 
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) osób wymienionych w art. 8 w pkt 1 lit. a) i e) oraz w pkt 2–7 i 10 mogą być 
opłacane i ewidencjonowane bezpośrednio w branżowej kasie chorych.

4. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpływu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokumentów umożliwiających rozdzielenie 
składek na poszczególne kasy chorych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami 
za zwłokę do właściwej kasy chorych, z zastrzeżeniem art. 169c.

4a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do kas chorych pobrane składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym 
mowa w ust. 1a. 

4b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do kas chorych i ministra 
właściwego do spraw zdrowia informacje o ubezpieczonych, o których mowa w art. 
141a ust. 2 pkt 1—6, i przekazanych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne 
i odsetkach za zwłokę, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpływu 
składek i odsetek oraz dokumentów umożliwiających rozdzielenie składek na 
poszczególnych ubezpieczonych. 

4c. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres oraz sposób przekazywania 
kasom chorych, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem 
zdrowotnym i płatników składek.

5. Kasa chorych jest uprawniona do nieodpłatnego dostępu do informacji o 
ubezpieczonym i opłacanej przez niego składce, w zakresie niezbędnym do 
realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, znajdujących się w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

5a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje kasom chorych i ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia informacje, o których mowa w art. 141a ust. 2 pkt 
1—6, po przeprowadzeniu ich weryfikacji, polegającej na stwierdzeniu ich 
zgodności z danymi objętymi ewidencją PESEL oraz na naniesieniu niezbędnych 
korekt w przypadku ich niezgodności. 

5b. Rada Ministrów, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji informacji 
o ubezpieczonych, o której mowa w ust. 5a, oraz sposób postępowania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w razie stwierdzenia ich niezgodności.

6. (skreślony).

Art. 26a. [ Potrącanie przez ZUS i KRUS kosztów poboru i ewidencjonowania 
składek ]

Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,25% oraz przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 0,2% kwoty tej części składek 
przekazanych do kas chorych, które przypisane są do konkretnego ubezpieczonego.

Art. 26b. [ Delegacja ]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny tryb określania 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposób zgłaszania do 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ze 
względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgodnie z art. 24 ust. 
1.

Art. 27. [ Odsetki za zwłokę ]

Od kwoty nie przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z 
należnymi odsetkami kasa chorych pobiera odsetki za zwłokę na zasadach i w 
wysokości określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy – Ordynacja 
podatkowa.

Art. 28. [ Przedawnienie ]

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz należności z tytułu odsetek za 
zwłokę, nie opłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu 
z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna.

3. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty 
należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, 
jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. Należności z tytułu składek 
nie można jednak dochodzić, jeżeli od terminu ich wymagalności upłynęło 10 lat.

Art. 29. [ Nadpłata składki ]

1. Zwrot nadpłaconej składki następuje na zasadach określonych w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można 
dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Art. 30. [ Odliczanie składki ]

1. Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

1) od podatku dochodowego od osób fizycznych — na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 
r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, 
poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764 i Nr 74, poz. 784),

2) od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez 
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby 
duchowne — na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, 
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784).

2. (skreślony).

3. Odliczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować zmniejszenia 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział 4 - Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 31. [ Rodzaje świadczeń przysługujących ubezpieczonym ]

1. Osobom ubezpieczonym przysługują, na zasadach określonych w ustawie, 
świadczenia zdrowotne mające na celu: 

1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom,

2) wczesne wykrywanie chorób, 

3) leczenie,

4) zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

2. W celu realizacji uprawnień określonych w ust. 1 kasa chorych zapewnia 
ubezpieczonemu w szczególności:

1) badanie i poradę lekarską,

2) badanie diagnostyczne,

3) leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pomocy 
doraźnej),

4) rehabilitację leczniczą,

5) świadczenie pielęgniarskie,

6) opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu i karmienia piersią 
niemowląt, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną 
ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia,

7) opiekę profilaktyczną,

8) zaopatrzenie w leki i materiały medyczne,

9) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz lecznicze 
środki techniczne,

10) orzekanie o stanie zdrowia,

11) opiekę paliatywno-hospicyjną,

12) świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

Art. 31a. [ Świadczenia nie przysługujące ubezpieczonemu ]

1. Ubezpieczonemu w kasie chorych nie przysługują:

1) świadczenia, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym 
świadczenia służby medycyny pracy,

2) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego, jeżeli 
nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, 
kontynuowaniem nauki, w tym w placówkach, o których mowa w art. 8 pkt 11, 
uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i 
studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli 
nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku 
pielęgnacyjnego,

3) świadczenia zdrowotne w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach 
uzdrowiskowych, nie związane z bezpośrednią przyczyną skierowania ubezpieczonego 
na leczenie uzdrowiskowe,

4) świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii, inne niż określone w art. 31e,

5) szczepienia ochronne inne niż wynikające z odrębnych przepisów, z 
zastrzeżeniem ust. 1a,

6) świadczenia ponadstandardowe, których wykaz określi, w drodze rozporządzenia, 
minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii, Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; świadczenia te 
ubezpieczony finansuje ze środków własnych,

7) świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne finansowane z 
budżetu państwa.

1a. Szczepionki stosowane przy wykonywaniu szczepień ochronnych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 5, finansowane są z budżetu państwa. Minister właściwy do spraw 
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób nabywania szczepionek w celu 
wykonywania szczepień ochronnych, z zachowaniem zasad celowości i gospodarności.

2. Kasy chorych nie finansują kosztów leczenia ubezpieczonego poza granicami 
kraju, chyba że umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską 
stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zdrowia może skierować 
ubezpieczonego do przeprowadzenia za granicą leczenia lub badań diagnostycznych, 
których nie przeprowadza się w kraju. Koszty tych świadczeń oraz koszty 
transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju są finansowane z 
budżetu państwa.

3. Ubezpieczony skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub 
pielęgnacyjno-opiekuńczego ponosi odpłatność za pobyt i wyżywienie, ustaloną na 
podstawie odrębnych przepisów.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 
kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami 
kraju, a także sposób pokrywania kosztów tych świadczeń oraz kosztów transportu 
ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 
rozporządzenia:

1) wykaz świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględniając:

a) szczególnie wysokie koszty,

b) wymagania dotyczące szczególnych kwalifikacji personelu,

c) konieczność użycia specjalistycznej aparatury lub technologii medycznej,

2) tryb nabywania oraz przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych 
środków technicznych w drodze ich zamówienia wspólnego oraz tryb przekazywania 
środków publicznych na zakup leków i leczniczych środków technicznych.

Art. 31b. [ Sposób realizacji uprawnień ubezpieczonego ]

1. Kasa chorych realizuje uprawnienia ubezpieczonego do świadczeń na rzecz 
zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób poprzez:

1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie do indywidualnej 
odpowiedzialności za własne zdrowie,

2) zapewnienie ubezpieczonym profilaktycznych badań lekarskich w celu wczesnego 
rozpoznania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz innych chorób,

3) prowadzenie badań profilaktycznych, w tym promocji zdrowia oraz profilaktyki 
stomatologicznej dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

4) prowadzenie badań profilaktycznych, w tym profilaktyki stomatologicznej u 
kobiet w ciąży,

5) wykonywanie szczepień ochronnych,

6) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej u dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21 roku życia, uprawiających sport amatorski.

2. Kasa chorych realizuje świadczenia, o których mowa w ust. 1, w ramach 
profilaktycznych programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej:

1) zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia i finansowanych z 
budżetu państwa,

2) podejmowanych i finansowanych przez kasy chorych ze środków własnych,

3) finansowanych z innych źródeł.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uwzględniając szczególną rolę 
profilaktyki, w tym promocji zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, w 
odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 1, zakres świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności badań przesiewowych wraz z okresami, w których te badania są 
przeprowadzane.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw sportu określi, w drodze rozporządzenia, zasady kwalifikacji do 
poszczególnych dyscyplin sportu, zakres koniecznych badań lekarskich oraz ich 
częstotliwość w stosunku do dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1 pkt 6.

Art. 31c. [ Prawo do leczenia szpitalnego ]

1. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania 
lekarza lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie 
ambulatoryjne, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 3.

2. Ubezpieczony ma prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły 
umowę z kasą chorych.

3. (skreślony).

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, krajową 
sieć szpitali i oddziałów ustalając ich poziom referencyjny w zależności od 
rodzaju udzielanych przez te szpitale świadczeń zdrowotnych.

Art. 31d. [ Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej ]

1. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu 
zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej 
skutków.

2. Kasa chorych zapewnia ubezpieczonemu niezbędne świadczenia rehabilitacyjne w 
zakładzie rehabilitacji leczniczej, na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej pokrywane są na zasadach określonych dla zakładów 
opiekuńczo-leczniczych w odrębnych przepisach.

Art. 31e. [ Prawo do bezpłatnych podstawowych świadczeń stomatologicznych ]

1. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych 
lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych 
przy udzielaniu tych świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w 
okresie połogu mają prawo do bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych 
lekarza stomatologa oraz materiałów stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, nie rzadziej niż raz na dwa lata, w 
drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi 
wykaz podstawowych świadczeń lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów 
stomatologicznych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dodatkowych świadczeń 
stomatologicznych i materiałów stomatologicznych oraz rodzaj dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, uwzględniając szczególne 
potrzeby zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1a.

Art. 31f. [ Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych ]

1. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym 
analityki medycznej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza lub felczera 
ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych 
niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w działalności podstawowej 
oraz przy udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Art. 31g. [ Delegacja ]

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres świadczeń z 
ubezpieczenia zdrowotnego udzielanych mieszkańcom domów pomocy społecznej oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych domów i placówek, a także 
warunki dostępu do tych świadczeń.

Art. 32. (skreślony).

Art. 33. (skreślony).

Art. 34. (skreślony).

Art. 35. [ Zaopatrzenie w leki i materiały medyczne ]

1. Zaopatrzenie w leki i materiały medyczne przysługuje ubezpieczonemu na 
podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Zaopatrzenie w leki i materiały medyczne przysługuje ubezpieczonemu także na 
podstawie recepty wystawionej przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z kasą 
chorych umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego lub felczera. 

Art. 36. [ Bezpłatne wydawanie leków i materiałów medycznych ]

Leki i materiały medyczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych wydaje 
się bezpłatnie ubezpieczonym przyjętym do szpitali i innych zakładów opieki 
zdrowotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, przeznaczonych dla osób potrzebujących całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych, 
diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania 
świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także przy udzielaniu przez te 
podmioty pomocy doraźnej.

Art. 37. [ Wydawanie leków podstawowych, uzupełniających i recepturowych ]

1. Leki podstawowe, leki uzupełniające i leki recepturowe są wydawane 
ubezpieczonym na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych lub aptekach 
zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych:

1) po wniesieniu opłaty ryczałtowej — za leki podstawowe i recepturowe,

2) za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ceny leku — za leki uzupełniające.

2. Jeżeli cena leku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest niższa od opłaty 
ryczałtowej, opłata ta równa jest cenie leku.

3. Opłata ryczałtowa oraz częściowa odpłatność dotyczą jednostkowego opakowania 
leku określonego w wykazach, o których mowa w ust. 5 pkt 1.

4. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% najniższego wynagrodzenia w 
przypadku leku podstawowego oraz 1,5% najniższego wynagrodzenia w przypadku leku 
recepturowego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii kas chorych, 
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze 
rozporządzenia:

1) wykazy leków podstawowych i uzupełniających, 

1a) wykaz leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy 
sporządzaniu leków recepturowych,

2) wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe,

3) wysokość odpłatności za leki uzupełniające,

4) ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób 
obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw zdrowia 
wydaje, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony zdrowia 
społeczeństwa, dostępność leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania, a także 
możliwości płatnicze systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

7. Wykazy leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 
aktualizowane są co najmniej raz w roku.

8. Po wniesieniu opłaty ryczałtowej, określonej dla leków podstawowych, mogą być 
wydawane ubezpieczonemu z apteki ogólnodostępnej również leki i materiały 
medyczne niewpisane w Rzeczypospolitej Polskiej do Rejestru Środków 
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, sprowadzane z zagranicy na warunkach i 
w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), pod warunkiem że konieczność 
sprowadzenia z zagranicy potwierdzona została przez zarząd kasy chorych lub 
osobę upoważnioną przez zarząd kasy, do której należy ubezpieczony, zgodnie z 
odrębnymi przepisami.

Art. 38. [ Limity cen dla leków ]

1. Wprowadza się limity cen dla leków zawartych w wykazach, o których mowa w 
art. 37 ust. 5 pkt 1, posiadających tę samą nazwę międzynarodową albo różne 
nazwy międzynarodowe, ale o podobnym działaniu terapeutycznym.

2. (skreślony).

3. Apteka może wydać lek umieszczony w wykazach leków podstawowych i 
uzupełniających, którego cena przekracza limit ceny, pobierając dodatkową 
dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu 
ceny.

4. Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1, zamieszczono nazwę 
międzynarodową leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 37 ust. 
1, również inny lek dopuszczony do obrotu, nie zamieszczony w tych wykazach, a 
objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem że jego cena nie jest wyższa 
od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony — od ceny leku zamieszczonego 
w wykazach.

5. Apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku o tej 
samej nazwie międzynarodowej, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie 
dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji 
na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonywania zamiany przepisanego 
leku.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej ustala, w drodze rozporządzenia, limity 
cen leków posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz leków o różnych 
nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, a 
wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w 
art. 37 ust. 5 pkt 1.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia, 
kryteria kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym 
działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia może, po zasięgnięciu opinii kas chorych, 
w drodze rozporządzenia, ustalić limity cen materiałów medycznych, o których 
mowa w art. 39 ust. 1.

Art. 39. [ Szczególne przypadki przepisywania leków bezpłatnie, za opłatą 
ryczałtową lub częściową odpłatnością ]

1. Osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym 
umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub 
nabyte, leki i materiały medyczne mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą 
ryczałtową lub częściową odpłatnością.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii kas chorych. 
Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze 
rozporządzenia:

1) wykaz chorób, o których mowa w ust. 1,

2) wykaz leków i materiałów medycznych, które ze względu na choroby określone w 
wykazie, o którym mowa w pkt 1, mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą 
ryczałtową lub częściową odpłatnością, uwzględniając w szczególności konieczność 
zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa, dostępność leków oraz bezpieczeństwo 
ich stosowania, a także możliwości płatnicze systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

3. Przepisy art. 38 ust. 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 39a. [ Wniosek o umieszczenie leków w wykazie ]

1. Producent lub importer leków i materiałów medycznych, zwany dalej 
„wnioskodawcą”, może składać do ministra właściwego do spraw zdrowia wnioski o 
ich umieszczenie w wykazach, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1 i art. 39 
ust. 2 pkt 2.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres,

2) nazwę i proponowaną cenę leku lub materiału medycznego,

3) wielkość realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku i 
deklarowanych w okresie późniejszym,

4) dzienny koszt terapii oraz średni koszt standardowej terapii,

5) uzasadnienie wniosku i proponowanej ceny.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Zespół do Spraw Gospodarki 
Lekami, działający na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050), zwany dalej „Zespołem”.

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Zespół informuje wnioskodawcę, wskazując 
uzasadnienie zajętego stanowiska. Wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania tego stanowiska, zwrócić się do ministra właściwego do spraw zdrowia 
o ponowne rozpatrzenie wniosku.

5. Do postępowania, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

Art. 39b. [ Delegacja ]

Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach, o których mowa w art. 
39a ust. 1,

2) sposób składania oraz tryb i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w 
art. 39a ust. 1, uwzględniając w szczególności, że rozpatrywanie wniosku nie 
powinno trwać dłużej niż 90 dni, licząc od dnia jego złożenia, z tym że w 
przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do umieszczenia danego 
środka farmaceutycznego i materiału medycznego we właściwym wykazie termin ten 
liczy się od dnia otrzymania uzupełnienia, oraz że w przypadku gdy procedura 
umieszczenia środka farmaceutycznego i materiału medycznego na wykazach, o 
których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1 i art. 39 ust. 2 pkt 2, występuje łącznie z 
rozpatrywaniem informacji lub wniosku o ustalenie ceny urzędowej, łączny termin 
nie może przekroczyć 180 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnych informacji.

Art. 40. (skreślony).

Art. 41. (skreślony).

Art. 42. (skreślony).

Art. 43. [ Uprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi ]

1. Ubezpieczonym będącym zasłużonymi honorowymi dawcami krwi przysługuje na 
podstawie wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera 
ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków 
podstawowych i uzupełniających.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, które zasłużony 
honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów 
leczniczo-zapobiegawczych.

Art. 44. [ Osoby uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ]

1. Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych, 
uzupełniających, przysługuje:

1) inwalidom wojskowym,

2) osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w 
art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 
84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 
17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 136, poz. 636) i nie zostały zaliczone 
do żadnej z grup inwalidów,

3) osobom wymienionym w art. 42 i 59 ustawy, o której mowa w pkt 2.

2. Bezpłatne zaopatrzenie w leki po przedłożeniu recepty oraz leki dopuszczone 
do wydawania bez recepty w ilości jednego opakowania, ujęte w Rejestrze Środków 
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 
10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, 
aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 
1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. 
Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056 i Nr 120, poz. 1268), 
dopuszczone do obrotu w Polsce, oznaczone symbolami „Rp” i „Rp•” przysługuje 
inwalidom wojennym, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu 
oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych 
uprawnionym do renty rodzinnej.

3. Osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane okazać lekarzowi 
lub felczerowi wystawiającemu receptę dokument potwierdzający przysługujące 
uprawnienie. Osoba realizująca recepty obowiązana jest okazać dokument osoby 
uprawnionej potwierdzający jej uprawnienie. 

4. Recepty dla osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, są wystawiane w 
dwóch egzemplarzach, które są przekazywane do apteki.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
recepty, o której mowa w ust. 4, rodzaj i numer dokumentu uprawniającego, sposób 
zaopatrywania, przechowywania i rozliczania recept oraz kontroli ich wystawiania 
i realizacji.

Art. 44a. [ Bezpłatne zaopatrzenie w leki ]

Bezpłatne zaopatrzenie w leki, o którym mowa w art. 43 i 44 ust. 1, przysługuje 
do wysokości limitu, o którym mowa w art. 59a ust. 2.

Art. 45. [ Delegacja ]

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór 
recept uprawniających do nabycia leku, materiału medycznego, preparatu 
diagnostycznego oraz sprzętu jednorazowego użytku, za opłatą ryczałtową, 
częściową odpłatnością lub bezpłatnie, sposób zaopatrywania w druki recept, ich 
przechowywania, sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i 
realizacji.

Art. 46. [ Pomoc finansowa ]

Osobie, która znajduje się w trudnej sytuacji bytowej i ponosi znaczne wydatki 
na zakup leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych i leczniczych środków technicznych, może być przyznana pomoc 
finansowa na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Art. 47. [ Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne ]

1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki 
techniczne przysługuje ubezpieczonym na zlecenie lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

2. Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje prawo do bezpłatnych przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych na 
zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii kas chorych, może 
wprowadzić, w drodze rozporządzenia, limit cen dla przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym 
zastosowaniu, ale różnych cenach — w zakresie którego kasa chorych finansuje to 
świadczenie, oraz limit cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

4. Bezpłatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i 
lecznicze środki techniczne, o których mowa w ust. 2, przysługuje do wysokości 
limitu ceny, o którym mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej i kas chorych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz 
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków 
technicznych, wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, 
podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a także przedmioty 
ortopedyczne podlegające naprawie.

6. Udział kasy chorych nie może być niższy niż kwota stanowiąca 50% limitu 
określonego dla przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub leczniczego 
środka technicznego lub ceny rzeczywistej przedmiotu ortopedycznego, środka 
pomocniczego lub leczniczego środka technicznego, jeżeli limit ceny nie został 
ustalony.

7. Limit ceny określony dla naprawy przedmiotu ortopedycznego może być 
wykorzystany przez ubezpieczonego w okresie używalności ustalonym dla danego 
przedmiotu ortopedycznego.

8. Kasa chorych może osobie ubezpieczonej wypożyczać nieodpłatnie, po wniesieniu 
kaucji, niezbędne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na warunkach 
określonych w statucie kasy.

Art. 48. [ Leczenie uzdrowiskowe ]

1. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania 
wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez kasę chorych.

3. Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia 
uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w 
sanatorium uzdrowiskowym, z zastrzeżeniem ust. 4. kasa chorych pokrywa, do 
wysokości określonej w umowie z sanatorium uzdrowiskowym, różnicę kosztów 
wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego oraz koszty, o których mowa w ust. 4.

4. Ubezpieczony wymieniony w art. 7 pkt 21 lit. a) i pkt 21a nie ponosi 
odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium 
uzdrowiskowym.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 
warunki wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz szczegółowe zasady potwierdzania tego skierowania 
przez kasę chorych.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w 
sanatorium uzdrowiskowym, uwzględniając sezonowość i standard usług.

Art. 49. (skreślony).

Art. 50. [ Bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego ]

1. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza lub felczera przysługują 
bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego w przypadkach: 

1) przewozu osób wymagających natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki 
zdrowotnej,

2) przewozów wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia w przypadkach 
schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu.

2. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 
felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami 
transportu sanitarnego w przypadku przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu 
uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia 
leczenia do najbliższego zakładu udzielającego świadczeń w tym zakresie i z 
powrotem.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek chorobowych, 
kryteria i szczegółowe zasady ustalania stopnia niesprawności oraz wysokość 
udziału własnego ubezpieczonego w przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2.

Art. 51. [ Obowiązek przedstawienia karty ubezpieczenia ]

1. Ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest 
obowiązany przedstawić kartę ubezpieczenia. W przypadku:

1) nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia,

2) stanu zagrożenia życia,

3) porodu 

karta może zostać przedstawiona w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 30 dni, 
na zasadach określonych w statucie kasy chorych. 

2. W razie nieprzedstawienia karty ubezpieczenia lub w przypadku, gdy 
ubezpieczony nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy 
niż 30 dni, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego, z wyjątkiem 
nagłych zachorowań związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanów zagrożenia 
życia lub porodu.

3. W razie nieodprowadzenia składki za ubezpieczonego przez zobowiązanego 
płatnika, przez okres dłuższy niż 30 dni, kasa chorych obciąża tego płatnika 
kosztami świadczenia udzielonego ubezpieczonemu.

4. W przypadku późniejszego przedstawienia karty ubezpieczenia lub opłacenia 
zaległych składek wraz z odsetkami płatnik może ubiegać się o zwolnienie z 
kosztów lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2.

5. Roszczenia, o których mowa w ust. 3, ulegają przedawnieniu z upływem 12 
miesięcy od dnia, w którym roszczenia stały się wymagalne.

6. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do dzieci od dnia urodzenia do ukończenia 
3 miesiąca życia.

Art. 52. (skreślony).
Rozdział 5 - Organizacja udzielania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 53. [ Zawieranie umów przez kasy chorych ]

1. Kasy chorych zawierają umowy o udzielanie świadczeń ze świadczeniodawcami 
posiadającymi uprawnienia do udzielania świadczeń na podstawie odrębnych 
przepisów. Umowy są jawne. Kasa chorych realizuje zasadę jawności umów, 
zamieszczając po zakończeniu konkursu ofert na swojej stronie internetowej 
informacje o zawartych umowach, podając rodzaj, liczbę i cenę zakupionych 
świadczeń oraz maksymalną kwotę zobowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy 
wynikającą z każdej umowy. 

2. Kasa chorych, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli właściwych terytorialnie 
organów samorządów medycznych oraz organów założycielskich zakładów opieki 
zdrowotnej, określa zasady dostępności i sposoby rozliczania kosztów świadczeń 
zdrowotnych.

2a. Określenie warunków, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić nie później 
niż na 2 miesiące przed przeprowadzeniem konkursu ofert przez kasę chorych.

3. Kasa chorych przy zawieraniu umów jest obowiązana do przestrzegania: 

1) zasady zrównoważenia kosztów z przychodami,

2) zasady, że suma kwot zobowiązań kasy chorych wobec świadczeniodawców ze 
wszystkich zawartych umów musi się mieścić w planie finansowym kasy chorych.

4. Umowy między kasą chorych a świadczeniodawcami powinny określać w 
szczególności:

1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,

2) warunki i zasady udzielania świadczeń,

3) zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami,

4) maksymalną kwotę zobowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy,

5) zasady kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń oraz realizacji 
umów,

6) zasady rozpatrywania kwestii spornych, zażaleń, przeprowadzania i 
udokumentowania postępowania kontrolnego oraz wydawania wniosków pokontrolnych,

7) zasady prowadzenia dokumentacji przez świadczeniodawców na potrzeby 
realizacji ubezpieczenia zdrowotnego i jej udostępniania kasie chorych.

Art. 53a. [ Jawność finansów kas chorych ]

Finanse kas chorych są jawne.

Art. 54. [ Konkurs ofert ]

1. Zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie świadczeń odbywa się po 
uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską, 
po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze 
rozporządzenia, wymogi, jakie musi spełnić świadczeniodawca, przystępując do 
konkursu, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania 
i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami.

3. Podczas prowadzenia konkursu ofert kasa chorych sporządza protokół 
zawierający:

1) opis przedmiotu konkursu,

2) nazwisko lub nazwę oraz adresy świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie 
umowy,

3) informacje o spełnieniu warunków wymaganych od świadczeniodawców,

4) cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert,

5) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,

6) uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło,

7) powody ograniczenia konkursu do niektórych świadczeniodawców, jeżeli takie 
nastąpiło,

8) powody przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji świadczeniodawców,

9) informacje o wniesionych skargach,

10) informacje dotyczące zawieszenia postępowania,

11) informacje o powołaniu rzeczoznawców,

12) wskazanie wybranych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru.

4. Protokół jest jawny, z tym że części protokołu określone w ust. 3 pkt 3—6 i 
11 mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru ofert lub po zakończeniu 
postępowania, jeżeli nie doszło do wyboru oferty, świadczeniodawcom, którzy 
ubiegają się o zawarcie umowy.

5. Porównanie ofert obejmuje co najmniej ocenę poziomu:

1) kompleksowości oferowanych świadczeń obejmującej ich zakres merytoryczny oraz 
stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości opieki, w szczególności diagnostyki 
i terapii,

2) bezpieczeństwa z uwzględnieniem możliwości zapewnienia prawidłowego 
postępowania w przypadku wystąpienia powikłań lub innych zdarzeń niekorzystnych,

3) jakości funkcjonowania świadczeniodawcy w oparciu o wewnętrzną, krytyczną 
ocenę stosowanego postępowania i uzyskiwanych wyników oraz zewnętrzną ocenę 
dokonywaną przez niezależny podmiot i potwierdzoną certyfikatem jakości, 
akredytacji,

4) jawności kryteriów stosowanych przy kwalifikowaniu ubezpieczonych do procedur 
o ograniczonej dostępności z uwagi na ich liczbę lub czas oczekiwania.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:

1) wzór protokołu konkursu ofert,

2) dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół konkursu ofert o 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Art. 54a. [ Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych ]

Przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stosuje się 
przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 54b. [ Uczestnik postępowania ]

Uczestnikiem postępowania w przedmiocie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń z 
osobą wykonującą zawód medyczny poza zakładem opieki zdrowotnej, jeżeli osoba ta 
nie zgłosi sprzeciwu, jest przedstawiciel właściwej okręgowej izby lekarskiej 
lub okręgowej izby pielęgniarek i położnych, w przypadku lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) — także przedstawiciel Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce oraz w przypadku pielęgniarki i położnej środowiskowej 
(rodzinnej) — także przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych 
Środowiskowych (rodzinnych).

Art. 55. (skreślony).

Art. 55a. [ Plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ]

1. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych i organów 
samorządów szczebla powiatowego, w porozumieniu z kasami chorych działającymi na 
obszarze województwa, jest zobowiązany do opracowania i aktualizacji planu 
minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

1a. Wojewoda ogłasza do dnia 31 grudnia każdego roku obowiązujący na następny 
rok plan, o którym mowa w ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zasady i 
warunki, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej, uwzględniając zapewnienie ubezpieczonym całodobowego dostępu 
do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich oraz niezbędną dla tego celu liczbę 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub rodzinnych, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek i położnych i innych świadczeniodawców.

Art. 56. [ Ograniczenia w zawieraniu umów z lekarzami ]

1. Kasa chorych nie może zawierać umowy o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych z lekarzem, jeżeli udziela on świadczeń w zakładzie opieki 
zdrowotnej, który zawarł umowę z kasą chorych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego świadczeniodawcy 
wykonującego zawód medyczny lub psychologa.

Art. 57. [ Szpitale mogące być stronami umów o świadczenia zdrowotne ]

Kasy chorych zawierają umowy ze szpitalami będącymi samodzielnymi publicznymi 
lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej w celu zapewniania ubezpieczonym leczenia szpitalnego.

Art. 58. [ Świadczenia udzielane na podstawie skierowania lekarza ]

1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są 
udzielane ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń:

1) ginekologa i położnika,

2) stomatologa,

3) dermatologa i wenerologa,

4) onkologa,

5) psychiatry,

6) okulisty,

7) w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków 
odurzających i substancji psychoaktywnych,

8) dla osób zakażonych wirusem HIV,

9) dla osób chorych na gruźlicę,

10) dla inwalidów wojennych.

1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą 
jego wystawienia.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, związane z wypadkiem, zatruciem, 
urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem udzielane są bez skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Świadczenia zdrowotne szpitali są udzielane bez skierowania w razie wypadków, 
zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na 
podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.

4. Na podstawie skierowania:

1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego – 
udzielane są ubezpieczonemu świadczenia z zakresu diagnostyki oraz zabiegi 
ambulatoryjne,

2) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – udzielane są ubezpieczonemu świadczenia z 
zakresu rehabilitacji leczniczej oraz świadczenia innych niż lekarze 
świadczeniodawców.

5. Świadczenie zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to 
skierowanie jest wymagane, opłaca ubezpieczony.

Art. 59. [ Obowiązki aptek ]

1. Leki i materiały medyczne są wydawane ubezpieczonym przez aptekę na zasadach 
określonych w ustawie.

2. Apteka ma obowiązek w szczególności: 

1) zapewniać dostępność leków i materiałów medycznych objętych wykazami leków 
podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1, oraz 
leków, artykułów sanitarnych, preparatów diagnostycznych, a także sprzętu 
jednorazowego użytku, o których mowa w art. 39,

2) udostępniać do kontroli przez kasę chorych lub na jej zlecenie przez organy 
nadzoru farmaceutycznego dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić na 
podstawie odrębnych przepisów,

3) przekazywać kasie chorych informacje zawarte w treści poszczególnych 
zrealizowanych recept na refundowane leki i materiały medyczne.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przekazywania oraz 
zakres danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

Art. 59a. [ Refundacja na rzecz aptek ]

1. Apteka otrzymuje refundację ceny leku lub materiału medycznego wydawanego 
ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać ustalonego limitu 
cen, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, i dokonywana jest przez kasę chorych na 
zasadach, o których mowa w ust. 3–5.

3. Kasa chorych w porozumieniu z Okręgową Izbą Aptekarską ustala:

1) terminy przedstawiania przez apteki kasie chorych zbiorczych zestawień 
zrealizowanych recept podlegających refundacji,

2) terminy zwrotu aptekom należności z tytułu refundacji, po przedłożeniu 
zestawienia recept, o którym mowa w pkt 1,

3) tryb udostępniania kasie chorych do kontroli recept zrealizowanych przez 
ubezpieczonych i związanych z tym informacji,

4) wysokość odsetek należnych aptekom w razie nieterminowej refundacji ceny, o 
której mowa w ust. 1.

4. Uzgodnienia te obowiązują kasę chorych oraz wszystkie apteki na terenie 
działania danej kasy chorych oraz danej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

5. W przypadku nieuzgodnienia terminów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, 
terminy te nie mogą przekroczyć 15 dni.

6. Kasa chorych dokonuje zwrotu należności z tytułu refundacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 5.

7. W przypadku przekroczenia przez kasę chorych terminu, o którym mowa w ust. 5, 
aptece przysługują odsetki w wysokości określonej zgodnie z ust. 3 pkt 4. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczego zestawienia 
recept podlegających refundacji.

Art. 59b. [ Przedłużenie terminów ]

W przypadku nieprzekazania lub przekazania niezgodnie z ustawą danych, o których 
mowa w art. 59 ust. 3, art. 59a ust. 8 i art. 141e ust. 1 pkt 3, terminy, o 
których mowa w art. 59a ust. 3 pkt 2 i ust. 5, mogą zostać przedłużone do czasu 
przekazania przez aptekę danych zgodnie z ustawą.

Art. 60. [ Prawa ubezpieczonego ]

1. Ubezpieczony ma prawo do:

1) wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza stomatologa spośród 
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego posiadających umowę o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych z kasą chorych, do której należy ubezpieczony, z zastrzeżeniem ust. 
2,

2) wyboru lekarza specjalisty spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego 
posiadających umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z kasą chorych, do której 
należy ubezpieczony, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1 i 5,

3) wyboru szpitala na zasadach określonych w art. 31c oraz 58 ust. 3,

4) wyboru pielęgniarki, położnej i innych świadczeniodawców związanych umową z 
kasą chorych, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 5,

5) wyboru kasy chorych,

6) pokrycia przez kasę chorych, której ubezpieczony jest członkiem, wydatków 
poniesionych w związku z uzyskaniem świadczeń w razie nagłego zachorowania, 
wypadku, urazu i zatrucia lub potrzeby natychmiastowego leczenia szpitalnego, 
udzielanych przez świadczeniodawców nie związanych umową z żadną kasą chorych – 
do wysokości przeciętnych kosztów takich świadczeń w danej kasie chorych, o ile 
wykaże, że nie miał możliwości uzyskania świadczenia u świadczeniodawcy 
związanego umową z kasą. 

2. Jeżeli ubezpieczony zmienia wybranego przez siebie lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej bez zgody kasy chorych przed upływem sześciu miesięcy od dokonania 
wyboru, wnosi zryczałtowaną opłatę rejestracyjną do kasy chorych w wysokości 
2,5% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonemu przez 
świadczeniodawców spoza terenu działania właściwej kasy chorych rozliczane są 
bezpośrednio pomiędzy kasami w wysokości wynikającej z umowy zawartej między 
tymi kasami chorych.

Art. 61. [ Przedmiot kontroli przeprowadzanej przez kasę chorych ]

1. Kasa chorych przeprowadza lub zleca kontrolę bieżącej realizacji umowy o 
udzielanie świadczeń, a w szczególności kontrolę:

1) sposobu korzystania ze świadczeń przez ubezpieczonych, dostępności i jakości 
świadczeń oraz zasad organizacji ich udzielania,

2) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości i 
zgodności z przyjętymi standardami,

3) sposobu korzystania ze świadczeń specjalistycznych i stosowanych technologii 
medycznych,

4) zasadności wyboru leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce, leczeniu i 
rehabilitacji,

5) zasad wystawiania recept.

2. Kontrole dokumentacji medycznej i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
mogą być przeprowadzane tylko przez upoważnionych przez kasę chorych lekarzy, 
pielęgniarki, położne lub przedstawicieli innych zawodów medycznych, o ile 
zakres kontroli ich dotyczy.

2a. Osoby dokonujące kontroli nie mogą udostępniać informacji uzyskanych w 
związku z przeprowadzoną kontrolą nieupoważnionym osobom trzecim.

2b. W razie potrzeby kontrola jakości i zasadności wykonywania świadczeń 
diagnostycznych i leczniczych jest zlecana przez kasę chorych konsultantowi 
wojewódzkiemu z właściwej dziedziny medycyny.

3. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów, 
udzielania informacji i pomocy podczas kontroli.

4. Podmiot kontrolowany powinien uwzględniać wyniki kontroli i stosować się do 
zaleceń pokontrolnych.

Art. 62. [ Pobyt ubezpieczonego poza obszarem działania właściwej kasy chorych ]

1. W razie pobytu ubezpieczonego poza obszarem działania właściwej kasy chorych 
i nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, świadczeń udziela 
zakład opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z którym kasa 
chorych, właściwa ze względu na miejsce pobytu ubezpieczonego, zawarła umowę o 
udzielanie świadczeń.

1a. W razie zameldowania ubezpieczonego na pobyt czasowy poza obszarem działania 
właściwej kasy chorych świadczeń udziela świadczeniodawca, z którym kasa chorych 
właściwa ze względu na miejsce czasowego zameldowania ubezpieczonego zawarła 
umowę o udzielanie świadczeń.

2. Koszty świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 1a, są rozliczane bezpośrednio 
pomiędzy właściwymi kasami.

Art. 63. (skreślony).

Art. 64. (skreślony).
Rozdział 6 - Organizacja i zakres działania kas chorych
Art. 65. [ Podmioty realizujące zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego ]

1. Zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego realizują:

1) regionalne kasy chorych,

2) branżowe kasy chorych.

3) (skreślony).

2. (skreślony).

3. Kasa chorych może tworzyć biura terenowe, zwane dalej „oddziałami kasy.”

Art. 66. [ Osobowość prawna kas chorych ]

1. Kasa chorych jest instytucją samorządną, reprezentującą ubezpieczonych.

2. Kasy chorych mają osobowość prawną.

Art. 67. [ Wpis do rejestru ]

1. Kasy chorych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
zwany dalej „sądem rejestrowym” .

2. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

3. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

4. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 
powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru, oraz wzór i sposób prowadzenia 
rejestru.

Art. 68. (skreślony).

Art. 69. (skreślony).

Art. 69a. [ Regionalna kasa chorych ]

1. Regionalna kasa chorych jest podstawową jednostką organizacyjną ubezpieczenia 
zdrowotnego.

2. Regionalna kasa chorych obejmuje zasięgiem swojego działania obszar 
zamieszkany przez co najmniej 1 000 000 ludności. Obszar działania kasy chorych 
powinien uwzględniać granice administracyjne jednego lub kilku województw.

3. Regionalna kasa chorych zobowiązana jest przyjąć w skład członków każdą osobę 
podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, zamieszkałą na obszarze 
działania kasy chorych.

4. Regionalna kasa chorych zobowiązana jest przyjąć w skład członków każdą osobę 
podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia, zamieszkałą poza obszarem działania kasy 
chorych – na wniosek tej osoby.

Art. 69b. [ Członkostwo w regionalnej kasie chorych ]

Osoba objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest członkiem regionalnej 
kasy chorych właściwej dla miejsca zamieszkania lub na swój wniosek innej kasy 
chorych.

Art. 69c. [ Tworzenie i znoszenie branżowych kas chorych ]

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może tworzyć i znosić branżowe kasy 
chorych.

2. Wniosek o powołanie branżowej kasy chorych, poparty pisemnymi deklaracjami co 
najmniej 500 000 pełnoletnich osób, przedkłada Radzie Ministrów minister 
właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych.

3. W rozporządzeniu o utworzeniu branżowej kasy chorych Rada Ministrów nadaje 
kasie pierwszy statut oraz określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę branżowej kasy chorych,

2) sposób organizowania branżowej kasy chorych i źródła pokrycia kosztów jej 
tworzenia,

3) tryb powoływania, zadania i uprawnienia pełnomocnika do spraw zorganizowania 
branżowej kasy chorych,

4) ustrój branżowej kasy chorych i kompetencje jej organów,

5) tryb powoływania na stanowiska w organach branżowej kasy chorych i 
odwoływania z tych stanowisk,

6) zakres podmiotowy branżowej kasy chorych.

4. Branżową kasę chorych znosi się na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych.

5. W rozporządzeniu o zniesieniu branżowej kasy chorych Rada Ministrów określa w 
szczególności sposób i tryb przeprowadzenia likwidacji tej kasy oraz 
przeznaczenie jej mienia.

6. W przypadku zniesienia branżowej kasy chorych jej członkowie stają się 
członkami regionalnej kasy chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

Art. 70. (skreślony).

Art. 71. (skreślony).

Art. 72. [ Zakres działania kasy chorych ]

Do zakresu działania kasy chorych należy wykonywanie wszelkich czynności z 
zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

2) stwierdzanie i potwierdzanie prawa osoby ubezpieczonej do świadczeń,

3) analizowanie wykonania obowiązku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

4) zarządzanie funduszami kasy, 

5) ustalanie planu finansowego,

6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie świadczeń na rzecz ubezpieczonych 
oraz kontrola realizacji tych umów,

7) tworzenie oddziałów kasy chorych i kierowanie ich działalnością,

8) przetwarzanie danych dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń oraz 
danych dotyczących refundacji leków i materiałów medycznych, a także organizacja 
działań mających na celu poprawę szybkości, jakości i wiarygodności 
przekazywania danych przez świadczeniodawców i apteki.

Art. 73. [ Treść statutu kasy chorych ]

1. Statut kasy chorych określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę kasy chorych, 

2) obszar działania kasy chorych,

3) zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów kasy chorych,

4) liczbę członków organów kasy chorych i zakres czynności tych organów,

5) zasady funkcjonowania biura kasy chorych,

6) zasady sporządzania i zatwierdzania planu finansowego i rocznego sprawozdania 
finansowego,

7) (skreślony),

8) zasady kontroli wewnętrznej kasy chorych,

9) warunki członkostwa osób ubezpieczających się dobrowolnie,

10) zasady ustalania wynagrodzeń oraz diet i zwrotu kosztów dla członków organów 
kasy chorych,

11) inne zadania wynikające z ustawy. 

2. Statut kasy chorych i jego każdorazowa zmiana wymaga zatwierdzenia przez 
Urząd Nadzoru.

3. Statut kasy chorych podlega ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych 
województw, na których obszarze działa ta kasa, oraz zostaje podany do 
publicznej wiadomości.

4. Uchwała o utworzeniu oddziału kasy chorych podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym województwa, na którego obszarze utworzono ten oddział, oraz 
podana zostaje do publicznej wiadomości.

Art. 74. [ Organy kasy chorych ]

Organami kasy chorych są: 

1) rada kasy chorych,

2) zarząd kasy chorych.

Art. 75. [ Rada kasy chorych ]

1. Rada kasy chorych jest powoływana spośród osób ubezpieczonych w danej kasie 
chorych i zamieszkałych na terenie działania regionalnej kasy chorych.

2. Rada kasy chorych liczy siedmiu członków.

3. Członkowie rady regionalnej kasy chorych są powoływani i odwoływani przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Trzech członków rady regionalnej kasy chorych jest powoływanych na wniosek 
sejmiku województwa właściwego ze względu na obszar działania kasy chorych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia występuje do sejmiku województwa o 
przedstawienie trzech kandydatur na członków rady regionalnej kasy chorych. 
Sejmik województwa przedstawia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wystąpienia, pisemny wniosek o powołanie członków rady regionalnej kasy chorych. 
Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w ust. 10.

6. Jeżeli sejmik województwa w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie przedstawi 
wniosku o powołanie członków rady regionalnej kasy chorych, przepisu ust. 4 nie 
stosuje się.

7. W przypadku połączenia kas chorych minister właściwy do spraw zdrowia 
występuje do sejmików województw właściwych ze względu na obszar działania kas 
chorych, które ulegają połączeniu, o przedstawienie wspólnych kandydatur na 
członków rady regionalnej kasy chorych, na zasadach określonych w ust. 5.

8. Członkowie rady kasy chorych nie mogą być jednocześnie członkami zarządu, 
pracownikami kas chorych, świadczeniodawcami współpracującymi z kasami chorych, 
właścicielami lub pracownikami zakładów opieki zdrowotnej, lub osobami 
współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z kasami 
chorych na udzielanie świadczeń, członkami organów lub pracownikami jednostek 
samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na 
podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, 
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 
1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 
r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 
116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i 
Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365), oraz 
właścicielami lub pracownikami aptek i podmiotów wytwarzających produkty 
lecznicze.

9. Członkiem rady kasy chorych może zostać osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie,

2) zdała egzamin dla kandydata na członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki 
Skarbu Państwa albo została wpisana na listę radców prawnych, adwokatów lub 
biegłych rewidentów,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi.

10. Kandydaci na członka rady kasy chorych przed powołaniem są zobowiązani 
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 9 pkt 
1–3.

11. Członek rady kasy chorych, z zastrzeżeniem ust. 12, może być w każdym czasie 
odwołany przed upływem kadencji.

12. Członka rady kasy chorych odwołuje się, jeżeli przestał spełniać 
przynajmniej jeden z wymogów określonych w ust. 9 pkt 1–3 lub warunków, o 
których mowa w ust. 8.

13. Odwołanie członka rady regionalnej kasy chorych powołanego na wniosek 
sejmiku wymaga opinii sejmiku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

14. Sejmik województwa może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 
zdrowia o odwołanie członka rady regionalnej kasy chory.

Art. 75a. [ Kadencja rady ]

1. Kadencja rady kasy chorych trwa 4 lata i upływa w dniu pierwszego posiedzenia 
nowo powołanej rady. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje minister właściwy do 
spraw zdrowia i przewodniczy jej do czasu wyboru przewodniczącego rady kasy 
chorych.

2. Rada kasy chorych zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia powołania.

Art. 75b. [ Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza rady ]

1. Rada kasy chorych wybiera spośród swojego składu przewodniczącego, 
wiceprzewodniczących i sekretarza rady.

2. (skreślony).

Art. 76. [ Zadania rady kasy chorych ]

Do zakresu działania rady kasy chorych należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu kasy chorych,

2) podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów kasy chorych i ustalanie obszaru 
ich działania,

3) powoływanie i odwoływanie dyrektora kasy chorych oraz na jego wniosek dwóch 
zastępców dyrektora, w tym zastępcy dyrektora do spraw medycznych i pozostałych 
członków zarządu,

4) rozpatrywanie skarg i wniosków ubezpieczonych i udzielanie im odpowiedzi we 
współpracy z dyrektorem kasy chorych,

5) uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych oraz 
kwartalnych sprawozdań finansowych,

6) uchwalanie planu pracy oraz rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych oraz 
rocznych sprawozdań z jego wykonania,

7) rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności zarządu kasy chorych,

8) uchwalenie regulaminu rady i zarządu kasy chorych,

9) podejmowanie uchwał dotyczących majątku kasy chorych, inwestycji 
przekraczających upoważnienia statutowe dla zarządu oraz nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości,

10) (skreślony),

11) inne zadania zastrzeżone w ustawie i statucie kasy chorych do właściwości 
rady.

Art. 76a. (skreślony).

Art. 77. (skreślony).

Art. 78. [ Posiedzenia rady ]

1. Rada kasy chorych odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im przewodniczący rady kasy chorych lub 
działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

3. Nadzwyczajne posiedzenie rady kasy chorych jest zwoływane na wniosek zarządu 
kasy, Prezesa Urzędu Nadzoru, ministra właściwego do spraw zdrowia albo co 
najmniej 1/3 członków rady kasy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
doręczenia żądania przewodniczącemu rady kasy lub pełniącemu jego obowiązki 
wiceprzewodniczącemu.

Art. 79. [ Podejmowanie uchwał ]

1. Rada kasy chorych, z zastrzeżeniem ust. 2, podejmuje uchwały w obecności co 
najmniej połowy liczby członków.

2. Na posiedzeniach nadzwyczajnych rada kasy chorych podejmuje uchwały w 
obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

3. Uchwały rady kasy chorych zapadają bezwzględną większością głosów członków 
obecnych na posiedzeniu.

4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub 
wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy 
pozostałych ważnie oddanych głosów.

5. Protokoły z posiedzeń rady kasy chorych są dostępne do wglądu dla 
ubezpieczonych w kasie chorych.

Art. 80. (skreślony).

Art. 81. [ Świadczenia pieniężne przysługujące członkom rady ]

1. Członkowie rady kasy chorych za udział w posiedzeniu otrzymują diety oraz 
zwrot kosztów przejazdów, a zamiejscowi – również zwrot kosztów noclegów.

2. (skreślony).

3. Wysokość diet, o których mowa w ust. 1, uchwala rada kasy chorych, przy czym 
nie może ona przekraczać miesięcznie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia.

4. Zwrot kosztów przejazdów i noclegów następuje na zasadach określonych w 
przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na 
obszarze kraju.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do posłów i senatorów, a w zakresie diet 
także do radnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 82. [ Zarząd kasy chorych ]

1. Zarząd kasy chorych tworzą dyrektor oraz 2–5 członków, w tym 2 zastępców 
dyrektora.

2. Zarząd kasy chorych reprezentuje kasę na zewnątrz, kieruje działalnością kasy 
i decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji rady kasy.

3. Statut kasy chorych określa zakres obowiązków dyrektora kasy chorych i jego 
zastępców.

4. Zarząd kasy chorych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym dyrektora lub jego zastępcy.

5. Oświadczenia woli w imieniu zarządu kasy chorych składa dyrektor zarządu lub 
z jego upoważnienia jeden z jego zastępców.

6. Do zadań zarządu kasy chorych należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał rady kasy chorych,

2) opracowywanie projektu planu pracy kasy chorych,

3) opracowywanie projektu planu finansowego kasy chorych,

4) wykonywanie planu finansowego i planu pracy kasy chorych,

5) zarządzanie funduszami i mieniem kasy chorych,

6) lokowanie funduszu rezerwowego kasy chorych,

7) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności kasy chorych 
oraz kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych,

8) negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz 
kontrola ich wykonywania,

9) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie i statucie kasy 
chorych,

10) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej organów kasy chorych, 

11) przedstawianie radzie kasy chorych projektów utworzenia oddziałów kasy, ich 
lokalizacji, obszaru i zakresu działania,

12) kierowanie działalnością oddziałów kasy chorych,

13) przekazywanie do Urzędu Nadzoru statutu i innych uchwał rady kasy chorych, 
planu finansowego oraz kwartalnych i rocznego sprawozdania finansowego, 
sprawozdań kwartalnych i rocznego z działalności kasy chorych nie później niż w 
ciągu 7 dni od dnia ich przyjęcia przez radę kasy, a także informacji, o których 
mowa w art. 130 ust. 4,

14) podawanie do publicznej wiadomości statutu kasy chorych, rocznego planu 
finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego,

15) przygotowanie i przedstawianie radzie kasy chorych corocznych prognoz 
przychodów i kosztów,

16) przygotowywanie i przedstawianie radzie kasy chorych projektu planu 
zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55a.

7. Dyrektor wykonuje, jako pracodawca, czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy w stosunku do pracowników biura kasy chorych.

Art. 83. [ Zastępca dyrektora kasy chorych do spraw medycznych ]

1. Zastępcą dyrektora kasy chorych do spraw medycznych jest lekarz.

2. Do zakresu działania zastępcy dyrektora kasy chorych do spraw medycznych 
należy w szczególności:

1) dokonywanie ocen zachorowalności i chorobowości wśród ubezpieczonych w kasie 
chorych oraz opracowywanie wniosków dotyczących działania kasy w tym zakresie,

2) monitorowanie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez 
kasę chorych oraz przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia kontroli w tym 
zakresie i przedstawianie wniosków zarządowi kasy.

3) (skreślony).

Art. 83a. [ Zakaz łączenia określonych stanowisk ]

Członkowie zarządu kasy chorych oraz pracownicy kasy chorych nie mogą 
jednocześnie być członkami rady kasy chorych, świadczeniodawcami, właścicielami, 
pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które 
zawarły umowę z kasą chorych, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń 
prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na 
podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Art. 84. (skreślony).

Art. 85. (skreślony).

Art. 86. (skreślony).

Art. 87. (skreślony).

Art. 88. (skreślony).

Art. 89. (skreślony).

Art. 90. (skreślony).

Art. 91. (skreślony).

Art. 92. (skreślony).

Art. 93. (skreślony).

Art. 94. (skreślony).

Art. 95. (skreślony).

Art. 96. (skreślony).

Art. 97. (skreślony).

Art. 98. (skreślony).

Art. 99. (skreślony).

Art. 100. (skreślony).

Art. 101. (skreślony).

Art. 102. (skreślony).

Art. 103. (skreślony).

Art. 104. (skreślony).

Art. 105. (skreślony).

Art. 106. (skreślony).

Art. 107. (skreślony).

Art. 108. (skreślony). 

Art. 109. (skreślony).

Art. 110. (skreślony).

Art. 111. (skreślony).

Art. 112. (skreślony).

Art. 113. (skreślony).

Art. 113a. (skreślony).

Art. 114. (skreślony).

Art. 115. (skreślony).

Art. 116. (skreślony).

Art. 117. (skreślony).

Art. 118. (skreślony).

Art. 119. (skreślony).

Art. 120. (skreślony).

Art. 121. (skreślony).

Art. 122. (skreślony).

Art. 123. (skreślony).
Rozdział 6a - Łączenie kas chorych
Art. 123a. [ Połączenie kas chorych ]

1. Połączenie kas chorych następuje w drodze podjętej na wspólnym posiedzeniu 
przez rady łączących się kas uchwały, zwanej dalej „uchwałą o połączeniu”.

2. Uchwałę o połączeniu uważa się za podjętą, jeżeli opowiedziała się za nią 
bezwzględna większość członków każdej z rad łączących się kas chorych, w 
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków każdej z tych rad.

Art. 123b. [ Treść uchwały ]

1. Uchwała o połączeniu określa:

1) termin połączenia,

2) nazwę i siedzibę kasy chorych powstałej w wyniku połączenia.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rady łączących się kas chorych:

1) wskazują ten z zarządów łączących się kas chorych, który ma wykonywać funkcję 
zarządu kasy chorych powstałej w wyniku połączenia do czasu powołania zarządu 
tej kasy,

2) przyjmują statut kasy chorych powstałej w wyniku połączenia, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. Obszar działania kasy chorych powstałej w wyniku połączenia określa się jako 
łączny obszar działania łączących się kas chorych.

Art. 123c. [ Wykreślenie z rejestru ]

1. Uchwała o połączeniu stanowi podstawę wykreślenia z rejestru, o którym mowa w 
art. 67 ust. 1, łączących się kas chorych i wpisania z tą samą datą do tego 
rejestru kasy chorych powstałej w wyniku połączenia.

2. Z wnioskiem do sądu rejestrowego o wykreślenie i dokonanie wpisu, o których 
mowa w ust. 1, występuje zarząd, o którym mowa w art. 123b ust. 2 pkt 1.

Art. 123d. [ Skutki połączenia ]

1. Z dniem wpisu do rejestru kasy chorych powstałej w wyniku połączenia:

1) organy łączących się kas chorych ulegają rozwiązaniu, z zastrzeżeniem art. 
123b ust. 2 pkt 1,

2) kasa powstała w wyniku połączenia wstępuje we wszystkie stosunki prawne, 
których podmiotami były łączące się kasy, bez względu na charakter tych 
stosunków,

3) ubezpieczeni w łączących się kasach chorych stają się ubezpieczonymi w kasie 
chorych powstałej w wyniku połączenia.

2. Do czasu wyboru rady kasy chorych powstałej w wyniku połączenia kompetencje 
rady wykonuje Prezes Urzędu Nadzoru.

Art. 123e. [ Wniosek o połączenie kas chorych ]

1. Jeżeli ustanowienie zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 151f, nie 
przyniosło poprawy sytuacji kasy chorych, Rada Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw zdrowia złożony po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 
Nadzoru, może, w drodze rozporządzenia, postanowić o połączeniu z inną kasą 
chorych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów zastępuje uchwały rad kas chorych, które mają 
zostać połączone.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio przepisy 
art. 123b, 123c ust. 1 i art. 123d.

4. Z wnioskami do sądu rejestrowego o wykreślenie i dokonanie wpisu, o których 
mowa w art. 123c ust. 1, występuje minister właściwy do spraw zdrowia.
Rozdział 7 - Gospodarka finansowa kas chorych
Art. 124. [ Zasady gospodarki finansowej ]

Kasy chorych prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

Art. 125. (skreślony).

Art. 126. (skreślony).

Art. 127. [ Przychody kasy chorych ]

Przychodami kasy chorych są:

1) należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

2) dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych i gwarantowanych przez 
Skarb Państwa,

3) odsetki od nie opłaconych w terminie składek,

4) darowizny i zapisy,

5) kwoty wyrównania finansowego, o którym mowa w art. 135,

6) środki na zadania, o których mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 i 3,

7) inne przychody.

Art. 128. [ Koszty kasy chorych ]

1. Kosztami kasy chorych są:

1) koszty świadczeń dla ubezpieczonych,

2) koszty działalności kasy chorych i jej oddziałów, w szczególności koszty 
utrzymania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, diety i 
zwroty kosztów podróży,

3) odpisy na fundusz rezerwowy kasy chorych,

4) (skreślony),

5) odszkodowania,

6) zwroty kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez inne kasy chorych lub 
instytucje w przypadkach określonych ustawą,

7) wyrównanie finansowe, o którym mowa w art. 135,

8) koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 31 b ust. 2 pkt 1 i 3.

2. Przychody kasy chorych są przeznaczone na finansowanie kosztów, o których 
mowa w ust. 1, oraz inwestycji służących potrzebom kasy chorych.

Art. 129. [ Wysokość odpisu na rzecz Krajowego Związku kas chorych ]

1. Wysokość środków na koszty administracyjne kasy chorych i jej oddziałów 
określa corocznie rada kasy w planie finansowym kasy.

2. (skreślony).

Art. 130. [ Fundusz rezerwowy ]

1. Kasa chorych tworzy fundusz rezerwowy.

2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest wyłącznie na:

1) pokrycie różnicy spowodowanej przewagą kosztów nad przychodami kasy chorych,

2) przywrócenie płynności finansowej.

3. Uruchomienie funduszu rezerwowego wymaga uchwały rady kasy chorych, z 
zastrzeżeniem ust. 3a.

3a. Zarząd kasy chorych jest uprawniony do uruchomienia funduszu rezerwowego, 
jeżeli:

1) uzyskane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wymagalnych zobowiązań z 
tytułu świadczeń zdrowotnych lub refundacji leków,

2) łączna kwota uzyskanych w tym trybie w danym roku środków nie przekracza 40% 
środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym w dniu poprzedzającym jego pierwsze 
w danym roku naruszenie.

4. Kasa chorych zawiadamia Urząd Nadzoru o uruchomieniu funduszu rezerwowego w 
terminie 7 dni od jego uruchomienia.

Art. 131. [ Wysokość funduszu rezerwowego ]

1. Wysokość odpisu na fundusz rezerwowy wynosi 1% miesięcznych przychodów kasy 
chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne po uwzględnieniu kwoty wyrównania 
finansowego, o którym mowa w art. 135. 

1a. Przychody, o których mowa w art. 127 pkt 2, mogą zasilać fundusz rezerwowy 
do wysokości określonej w ust. 4.

2. Środki funduszu rezerwowego są lokowane: 

1) w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,

2) na rachunkach bankowych w bankach mających siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i których kapitał własny wynosi co najmniej 100 000 
000 zł, z tym że w jednym banku nie może być lokowane w skali roku więcej niż 
25% utworzonego funduszu rezerwowego. 

3. Dochody z lokat, o których mowa w ust. 2, zasilają fundusz rezerwowy do 
wysokości określonej w ust. 4.

4. Fundusz rezerwowy tworzony jest do wysokości 4% kwoty planowanych rocznych 
przychodów kasy chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 131a. [ Sposób lokowania środków przez kasę chorych ]

Kasa chorych jest obowiązana lokować swoje środki wyłącznie w papierach 
wartościowych, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1, lub na rachunkach 
bankowych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 2 pkt 2, w taki sposób, aby osiągnąć 
jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu 
płynności środków.

Art. 131b. [ Plan finansowy ]

1. Kasa chorych sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie 
przychodów i kosztów. 

2. W planie finansowym uwzględnia się kwotę wyrównania finansowego, o którym 
mowa w art. 135.

3. Dyrektor kasy chorych przedstawia projekt planu finansowego na rok następny 
radzie kasy chorych i Urzędowi Nadzoru do dnia 30 września.

4. Rada kasy chorych uchwala nie później niż do dnia 30 października plan 
finansowy na rok następny i przekazuje go do Urzędu Nadzoru.

5. Urząd Nadzoru zatwierdza plan finansowy do dnia 30 listopada.

6. Kasa chorych podaje zatwierdzony plan finansowy do publicznej wiadomości.

7. W przypadku utraty płynności finansowej przez regionalną kasę chorych sejmik 
województwa, na którego obszarze działa ta kasa, może udzielić jej pożyczki.

Art. 131c. [ Zmiany organizacyjne w kasie chorych ]

Jeżeli na podstawie przepisów art. 151b oraz 151f powołany zostanie zarząd 
komisaryczny kasy chorych, może on za zgodą Urzędu Nadzoru dokonać zmian 
organizacyjnych w kasie chorych.

Art. 131d. [ Nadwyżka ]

1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami kasy chorych w danym roku przeznacza się na:

1) uzupełnienie funduszu rezerwowego,

2) pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych,

3) świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych,

4) zwiększenie przychodów w następnym roku.

2. O przeznaczeniu nadwyżki decyduje rada kasy chorych w drodze uchwały.

Art. 132. (skreślony).

Art. 133. (skreślony).

Art. 134. (skreślony).

Art. 135. [ Wyrównanie finansowe ]

1. Kasy chorych uczestniczą w wyrównaniu finansowym dokonywanym między kasami 
chorych ze względu na zróżnicowanie przychodów i kosztów, zwanym dalej 
„wyrównaniem”.

2. Za czynniki różnicujące przyjmuje się:

1) kwotę planowanych przychodów rocznych kasy chorych ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne przypadającą średnio na 1 osobę uprawnioną do świadczeń 
w danej kasie chorych w roku poprzednim,

2) liczbę osób ubezpieczonych powyżej 60 roku życia według stanu na dzień 30 
czerwca roku poprzedniego.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, algorytm wyrównania 
uwzględniający czynniki różnicujące oraz wysokość procentową przewidywanych 
przychodów kasy chorych, które nie będą uwzględnione w wyrównaniu. Urząd Nadzoru 
oblicza na podstawie tego algorytmu wysokość kwot wyrównania dla poszczególnych 
kas chorych w następnym roku kalendarzowym.

4. Urząd Nadzoru do dnia 10 września zawiadamia kasy chorych o kwotach ich 
udziału w wyrównaniu w następnym roku.

5. Kwoty wyrównania zostają uwzględnione w planach finansowych kas chorych na 
rok następny.

6. Kasy chorych, obowiązane do wypłaty ze swego funduszu kwoty wyrównania 
finansowego, przekazują co miesiąc 1/12 część rocznej kwoty wyrównania dla kas 
chorych, które otrzymują to wyrównanie. Tryb i terminy przekazywania kwot 
wyrównania między kasami chorych określa Urząd Nadzoru.

7. Kasa chorych w przypadku zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania 
finansowego obowiązana jest do zapłacenia odsetek za zwłokę na podstawie 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

8. Należności z tytułu wyrównania podlegają egzekucji w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 135a. [ Coroczna prognoza przychodów i kosztów ]

1. Kasa chorych sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów na kolejne 3 
lata.

2. Organy administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacje świadczeniodawców lub pracodawców oraz inne instytucje udzielają 
kasie chorych wszelkich informacji koniecznych do sporządzenia prognoz, o 
których mowa w ust. 1. kasa chorych przesyła prognozy do Urzędu Nadzoru.

Art. 136. (skreślony).

Art. 137. (skreślony).

Art. 138. (skreślony).

Art. 139. (skreślony).

Art. 140. (skreślony).

Art. 141. [ Badanie sprawozdań finansowych ]

1. Kasy chorych przeprowadzają coroczne badanie sprawozdań finansowych przez 
biegłych rewidentów i prowadzą rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 
32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, 
poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i 
Nr 107, poz. 669).

2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków 
pieniężnych za rok obrotowy w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1, kasa 
chorych ogłasza w jednym dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady 
rachunkowości kas chorych, sporządzania informacji dodatkowej oraz sporządzania 
sprawozdań finansowych.
Rozdział 7a - Przetwarzanie i ochrona danych
Art. 141a. [ Zakres przetwarzania danych osobowych ]

1. Kasy chorych są uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych 
osób ubezpieczonych w celu: 

1) stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia i członkostwa,

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń kas 
chorych,

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki, 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń,

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami,

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 
kasy chorych,

7) kontroli przestrzegania zasad gospodarności,

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 
zdrowotne oraz leki i materiały medyczne.

2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, kasy chorych mają prawo 
przetwarzania następujących danych osobowych:

1) pierwsze i drugie imię i nazwisko, 

1a) nazwisko rodowe,

2) numer PESEL,

2a) NIP — w przypadku osób, którym nadano ten numer,

2b) rodzaj i numer dowodu tożsamości — w przypadku osób, które nie mają nadanego 
numeru PESEL i numeru NIP,

3) data urodzenia, 

4) płeć,

5) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

6) adres zamieszkania,

7) stopień niepełnosprawności,

8) udzielone ubezpieczonemu świadczenia zdrowotne, których charakterystyka 
zawiera między innymi: 

a) rodzaj udzielonego świadczenia, 

b) świadczeniodawcę wykonującego usługę,

c) świadczeniodawcę zlecającego usługę,

d) rozpoznanie według międzynarodowej klasyfikacji chorób, urazów i zatruć 
związane z wykonaną usługą,

9) rodzaj uprawnień oraz numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 oraz art. 44 ust. 1 i 2, a także osób 
posiadających, na podstawie odrębnych przepisów, szersze uprawnienia do 
świadczeń zdrowotnych lub środków farmaceutycznych niż wynikające z niniejszej 
ustawy.

Art. 141b. [ Udostępnianie informacji ]

1. Apteki są zobowiązane udostępniać na żądanie kasom chorych do wglądu recepty 
i przekazywać niezbędne dane rozliczeniowe, których rodzaj określa minister 
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Naczelną Radą Aptekarską.

2. Szpitale oraz pozostali świadczeniodawcy działający w ramach umów z kasami 
chorych zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania kasom chorych danych, 
które określa minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 141c. [ Przekazanie danych osobowych ]

Jeżeli ubezpieczony przenosi się do innej kasy chorych, dotychczas 
ubezpieczająca go kasa chorych zobowiązana jest przekazać kasie chorych 
aktualnie go ubezpieczającej wszelkie dane niezbędne do kontynuacji 
ubezpieczenia.

Art. 141d. [ Zakres informacji udzielanych ubezpieczonemu ]

Kasa chorych na żądanie ubezpieczonego informuje go o udzielonych mu 
świadczeniach oraz ich kosztach.

Art. 141e. [ Delegacja ]

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy 
sposób rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi 
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i 
wojewodom, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory 
dokumentów,

2) zakres niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych kas 
chorych oraz wzory i zasady przekazywania Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom zbiorczych danych dotyczących 
świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym będącym członkami kasy chorych,

3) zakres niezbędnych danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki, o 
których mowa w art. 141b ust. 1, kasom chorych i ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza materiały 
informacyjne z instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Rozdział 8 - Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego

Art. 142. [ Zakres kontroli ]

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przeprowadzają kontrolę wykonywania przez osoby oraz podmioty wymienione w art. 
16 i 23–25 obowiązków w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

1a. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, na wniosek kasy chorych, może 
zobowiązać Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, określając 
jednocześnie jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.

2. Do zakresu kontroli, o której mowa w ust. 1, należy kontrola rzetelności: 

1) zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych tym ubezpieczeniem,

2) deklarowanych podstaw obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
prawidłowości obliczania, opłacania i odprowadzania składki.

3. Kasa chorych analizuje uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dane, o których mowa w ust. 1, 1a i 2, i 
występuje z wnioskami do tych instytucji.

Art. 143. (skreślony).

Art. 144. (skreślony).

Art. 145. (skreślony).

Art. 146. [ Obowiązki organów kontroli państwowej ]

Organy kontroli państwowej są obowiązane przekazywać kasie chorych informacje o 
stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, a w 
szczególności dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
obliczania, rozliczania i opłacania składek.
Rozdział 9 - Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 147. [ Odwołanie do sądu ]

Od decyzji kasy chorych w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 
oraz ustalenia prawa do świadczeń przysługuje odwołanie do sądu pracy i 
ubezpieczeń społecznych w terminach i na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych.

Art. 148. [ Tryb wnoszenia odwołania ]

1. Odwołanie od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w art. 147, wnosi się 
do organu kasy chorych, który wydał decyzję.

2. Organ może zmienić lub uchylić decyzję w terminie 14 dni od dnia wniesienia 
odwołania.

3. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione w całości, organ przekazuje 
niezwłocznie sprawę do sądu ze szczegółowym uzasadnieniem wydanej decyzji.

Art. 149. [ Postępowanie dotyczące rolników ]

Do postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników i osób 
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i pobierających emerytury lub 
renty rolnicze stosuje się przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 150. [ Zawinione ujawnienie informacji o ubezpieczonym ]

W razie zawinionego ujawnienia przez kasę chorych danych dotyczących stanu 
zdrowia i sposobu leczenia ubezpieczonego oraz innych informacji o 
ubezpieczonym, sąd może przyznać pokrzywdzonemu odpowiednią sumę pieniężną 
tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Rozdział 10 - Nadzór nad realizacją powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 151. [ Urząd Nadzoru i Ubezpieczeń Zdrowotnych ]

1. Tworzy się Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych jako centralny organ 
administracji rządowej.

2. Urzędem Nadzoru kieruje Prezes, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady 
Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. 

3. Wiceprezesa Urzędu Nadzoru powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 
zdrowia, na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru.

4. Zadaniem Urzędu Nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczonych.

5. Nadzór nad działalnością Urzędu Nadzoru sprawuje Prezes Rady Ministrów, 
stosując kryterium zgodności z prawem.

6. W zakresie funkcji nadzoru Urząd Nadzoru podlega jedynie ustawom.

7. Organizację Urzędu Nadzoru określa statut. Prezes Rady Ministrów, w drodze 
rozporządzenia, nadaje statut Urzędowi Nadzoru.

Art. 151a. [ Zakres nadzoru ]

1. Pracownicy Urzędu Nadzoru nie mogą być członkami organów lub pracownikami kas 
chorych, świadczeniodawcami mającymi umowę z kasami chorych ani pracownikami lub 
osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z 
kasami chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. (skreślony).

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje 
członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Nadzoru oraz zasady 
ich wynagradzania.

3a. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów i 
Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane 
kwalifikacje pozostałych pracowników Urzędu Nadzoru oraz zasady ich 
wynagradzania.

4. Urząd Nadzoru sprawuje nadzór stosując kryterium legalności nad 
działalnością:

1) kas chorych,

2) świadczeniodawców w zakresie realizacji umów z kasami chorych.

3) (skreślony).

5. Urząd Nadzoru sprawuje nadzór nad gospodarką finansową podmiotów, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1, stosując kryterium legalności, rzetelności, celowości i 
gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

6. Urząd Nadzoru zatwierdza statuty oraz bada uchwały przyjmowane przez organa 
uchwałodawcze podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie zgodności z 
prawem i stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części, jeżeli narusza ona 
prawo lub stwarza zagrożenie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego.

7. W przypadku uznania przez Urząd Nadzoru uchwały dotyczącej planu finansowego 
za nieważną w całości lub w części, jeśli nieprawidłowości uchwały nie zostaną w 
terminie wyznaczonym usunięte przez organ uchwałodawczy oraz w przypadku 
nieuchwalenia planu finansowego na rok następny do dnia 15 listopada roku 
poprzedzającego przez podmiot wymieniony w ust. 4 pkt 1, Urząd Nadzoru ustala 
plan finansowy w całości lub w części uznanej za nieważną.

8. Urząd Nadzoru rozpatruje i zatwierdza kwartalne i roczne sprawozdania 
finansowe kas chorych.

9. Urząd Nadzoru może żądać dodatkowego sprawozdania finansowego w uzasadnionych 
przypadkach, a w szczególności gdy kasa chorych naruszy fundusz rezerwowy.

Art. 151b. [ Zarząd komisaryczny kasy chorych ]

1. Jeżeli kasa chorych w przypadku naruszenia funduszu rezerwowego nie 
przedstawi Urzędowi Nadzoru planu przywrócenia równowagi finansowej lub 
przedstawiony plan tej równowagi nie gwarantuje albo gdy realizacja planu okaże 
się nieskuteczna, Urząd Nadzoru może ustanowić zarząd komisaryczny kasy chorych.

2. Urząd Nadzoru może ustanowić zarząd komisaryczny kasy chorych w każdym 
przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa i nieusunięcia nieprawidłowości w 
wyznaczonym terminie oraz niewywiązywania się z zadań ustawowych w zakresie 
zapewniania ubezpieczonym należnych świadczeń.

Art. 151c. [ Kontrola kasy chorych ]

1. Urząd Nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności i 
stanu majątkowego kasy chorych i innych podmiotów wymienionych w art. 151a ust. 
4 pkt 1.

2. Przy przeprowadzaniu kontroli Urząd Nadzoru może korzystać z usług podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotów uprawnionych do 
kontroli jakości i kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez kasę 
chorych.

3. Podmioty wymienione w art. 151a ust. 4 pkt 1 zobowiązane są do przedkładania 
Urzędowi Nadzoru dokumentacji, udzielania mu pomocy oraz udzielania wszelkich 
informacji niezbędnych do wypełniania jego zadań.

4. Urząd Nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i dostosowanie działalności kontrolowanego podmiotu do 
przepisów prawa.

5. W razie niewykonywania zaleceń, o których mowa w ust. 4, prowadzenia 
działalności z naruszeniem przepisów prawa, statutu, odmowy udzielenia wyjaśnień 
i informacji, o których mowa w ust. 3, Urząd Nadzoru może w przypadku:

1) kas chorych:

a) nakładać na członka zarządu kasy chorych karę upomnienia, pieniężną do 
wysokości 3–krotnego wynagrodzenia brutto tej osoby wyliczonego na podstawie 
wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary,

b) występować do właściwego organu kasy chorych z wnioskiem o odwołanie członka 
zarządu,

c) występować do właściwego organu kasy chorych z wnioskiem o zawieszenie w 
czynnościach członka zarządu do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwołanie,

d) ustanawiać zarząd komisaryczny,

2) (skreślony).

6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 5, podlegają egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 151d. [ Inne zadania Urzędu Nadzoru ]

1. Urząd Nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego, określonych przepisami 
ustawy.

2. Urząd Nadzoru określa kwoty, tryb i terminy wyrównania między kasami chorych 
zgodnie z przepisami art. 135 i zleca kasom chorych przeprowadzenie tego 
wyrównania oraz je nadzoruje.

3. (skreślony).

4. Urząd Nadzoru może prowadzić działalność szkoleniową i informacyjną dla 
podmiotów wymienionych w art. 151a ust. 4 pkt 1.

5. Urząd Nadzoru współdziała z organami administracji rządowej, jednostkami 
samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie kształtowania polityki 
zdrowotnej państwa dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych.

Art. 151e. [ Decyzja Prezesa Urzędu Nadzoru ]

1. W sprawach, o których mowa w art. 151a ust. 4–9, art. 151b, art. 151c ust. 
4–6, art. 151d ust. 1–2, Prezes Urzędu Nadzoru wydaje decyzje administracyjne.

2. Do postępowania przed Urzędem Nadzoru stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru służy skarga do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Art. 151f. [ Zadania zarządu komisarycznego ]

1. Zarząd komisaryczny kasy chorych ustanowiony przez Urząd Nadzoru może być 
powołany na okres od 6 do 12 miesięcy.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób 
działania kasy chorych jako osoby prawnej, z wyjątkiem zmian przewidzianych w 
ustawie.

3. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszelkich 
sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości organów kasy chorych. 
Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego zarząd kasy chorych ulega 
rozwiązaniu, a jego pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu 
komisarycznego kompetencje innych organów kasy chorych ulegają zawieszeniu.

4. Na decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego radzie kasy chorych służy 
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesienie skargi nie wstrzymuje 
wykonania decyzji.

5. Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Urzędem Nadzoru plan przywrócenia 
płynności finansowej i wypłacalności kasy chorych, zapewnia należyte wykonanie 
tego planu oraz nie rzadziej niż co 3 miesiące informuje Urząd Nadzoru o 
wynikach jego realizacji.

6. Szczegółowe zadania zarządu komisarycznego, terminy ich wykonania oraz 
wynagrodzenia członków zarządu komisarycznego określa decyzja o ustanowieniu 
zarządu. Koszty działalności zarządu komisarycznego obciążają kasę chorych.

7. Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega zgłoszeniu do rejestru, o którym 
mowa w art. 67 ust. 1.

Art. 151g. [ Delegacja ]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób, zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru.

Art. 152. (skreślony).

Art. 153. (skreślony).

Art. 154. [ Sprawozdanie z działalności kas chorych ]

Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do końca lipca roku następnego, 
sprawozdanie z działalności kas chorych.
Rozdział 11 - Przepisy karne
Art. 155. [ Ukaranie grzywną ]

Kto:

1) nie zgłasza wymaganych przepisami danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające 
wpływ na wymiar składek na ubezpieczenia zdrowotne albo udziela w tych sprawach 
nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji 
ubezpieczenia zdrowotnego,

3) nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4) pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z 
kasą chorych,

podlega karze grzywny do 5 000 zł.

Art. 156. [ Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia ]

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 155, następuje w trybie przepisów o 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 12 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 157. [ Prawo upadłościowe ]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 
1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 149, poz. 703) w art. 3 w § 1 po wyrazie „zobowiązania,” dodaje 
się wyrazy „kas powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Art. 158. [ Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ]

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 
54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. 1. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie 
wojskowe i ćwiczenia wojskowe oraz pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze 
świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określają, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i tryb korzystania ze 
świadczeń, o których mowa w ust. 1.”

Art. 159. [ Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników ]

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz 
z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 136, poz. 636 i Nr 155, poz. 771) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) ubezpieczeniu zdrowotnym — rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych 
przepisach.”

2) w art. 78:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) ubezpieczeń zdrowotnych:

a) rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu,

b) osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy 
„obejmującej również wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5.”

3) w art. 79 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Ponadto ze środków funduszu administracyjnego finansowane są koszty obsługi 
zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 160. [ Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 
90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. 
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 
395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 57 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 
58 w brzmieniu:

„58) składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez 
podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.”

2) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej 
kolejności ulega obniżeniu o kwotę składek na powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne:

1) opłaconych w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z 
przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

2) pobranych w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym.

2. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie 
dokumentów stwierdzających ich poniesienie.”

3) w art. 30 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 oraz od 
zryczałtowanego podatku dochodowego w pierwszej kolejności wydatki określone w 
art. 27b ust. 1 pkt 1, a następnie wydatki określone w art. 27a ust. 1; w 
przypadku dokonywania odliczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 
2—12, art. 27a ust. 2—17 i art. 27b ust. 2.”

4) w art. 32 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy 
zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.”

5) w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony 
w ust. 2 i 3, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej 
w tym miesiącu przez spółdzielnię zgodnie z przepisami o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym. Kwotę składki zmniejszającej zaliczkę oblicza się w 
sposób określony w ust. 3.”

6) w art. 34:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez organ rentowy 
zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.”,

b) w ust. 9 po wyrazach „podatek wynikający z rozliczenia rocznego” dodaje się 
wyrazy „obniżony o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych w roku 
podatkowym przez organ rentowy zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym”

7) w art. 35 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony 
w ust. 3—8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w 
tym miesiącu przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym.”

8) w art. 37 w ust. 1 w ostatnim zdaniu po wyrazach „Podatek wynikający z 
obliczenia rocznego” dodaje się wyrazy „obniżony przez płatnika o kwotę składek 
na ubezpieczenie zdrowotne pobranych w roku podatkowym zgodnie z przepisami o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”

9) w art. 38 w ust. 1 po wyrazach „kwotę potrąconego podatku dochodowego oraz” 
dodaje się wyrazy „kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych zgodnie z 
przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a także”

10) w art. 39 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „uzyskanych przez nich 
dochodów oraz” dodaje się wyrazy „składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych w 
roku podatkowym przez płatnika, a także”

11) w art. 41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony 
w tym przepisie, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
pobranej przez płatnika, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.”

12) w art. 42 w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach „o wysokości dochodu i” 
dodaje się wyrazy „składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych w roku 
podatkowym przez płatnika, a także o”

13) w art. 43 w ust. 4 po wyrazach „tego urzędu skarbowego” dodaje się wyrazy 
„obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu 
zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”

14) w art. 44 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Zaliczki, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz w ust. 3a, zmniejsza się o 
kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych bezpośrednio w tych 
miesiącach przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym.”

Art. 161. [ Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, 
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, 
Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, 
Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, 
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 
1997 r. Nr 9, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 9 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) odpisy dokonywane na fundusze tworzone na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym.”

2) w art. 17 w ust. 1:

a) po pkt 4o dodaje się pkt 4p w brzmieniu:

„4p) dochody Krajowego Związku Kas Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz 
regionalnych i branżowych kas powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego — w części 
przeznaczonej na cele statutowe,”,

b) po pkt 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) dochody z lokat zwiększające fundusz rezerwowy Krajowego Związku Kas oraz 
kas regionalnych i branżowych, o którym mowa w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym,”.

Art. 162. (skreślony).

Art. 163. [ Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy ]

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, 
poz. 435 i z 1996 r. Nr 5, poz. 34) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ze świadczeń pracowniczych mogą być potrącane jedynie zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i należności 
alimentacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy do potrącenia tych 
należności z wynagrodzenia za pracę.”

Art. 164. [ Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli ]

W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 
r. Nr 13, poz. 59 oraz z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402) w art. 2 po 
ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować pod względem legalności, 
gospodarności i rzetelności działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów 
innych niż wymienione w ust. 1 i 2, wykonujących zadania z zakresu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.”

Art. 165. [ Stosunek do przepisów innych ustaw ]

1. Ustawa nie narusza przepisów o świadczeniach zdrowotnych udzielanych 
bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego:

1) art. 69, 129, 134, 135 ust. 1, art. 161, 170 ust. 1 i 2, art. 193 ust. 3 i 
art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 
174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 
10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31);

2) (skreślony); 

3) (skreślony);

4) art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083);

5) art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55);

6) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. 
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, 
z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593);

7) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468);

8) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. Nr 111, poz. 535).

1a. Przez świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, rozumie się także leki 
wydawane na zasadach określonych w ustawie.

2. Zachowują moc przepisy o świadczeniach zdrowotnych związanych z ciążą, 
porodem i połogiem.

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane na rzecz osób 
nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są z 
budżetu państwa na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia.

4. Zasady i tryb finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych 
związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń udzielanych na rzecz osób 
nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego określają przepisy 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 
126, poz. 1384).
Rozdział 13 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art. 166. [ Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ]

1. Organy, które tworzą i utrzymują publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
przekształcą je, do dnia wejścia w życie ustawy, w samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej na zasadach, o których mowa w ustawie o zakładach opieki 
zdrowotnej.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Ministrów Obrony Narodowej lub 
Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Sprawiedliwości bądź Transportu i 
Gospodarki Morskiej, może zwolnić publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tworzone 
i utrzymywane przez tych ministrów lub przedsiębiorstwo państwowe „Polskie 
Koleje Państwowe”, z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 167. [ Pełnomocnik Rządu ]

1. Rada Ministrów ustanowi Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zwanego 
dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Do Pełnomocnika stosuje się przepisy art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie 
działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), z 
zastrzeżeniem ust. 3—6.

3. Pełnomocnik kończy swoją działalność nie później niż w ciągu 12 miesięcy od 
rozpoczęcia działalności przez rady regionalnych kas chorych.

4. Rady regionalnych kas chorych, powołane zgodnie z art. 75, rozpoczynają 
działalność 1 września 1999 r.

5. Pełnomocnik składa Radzie Ministrów co 6 miesięcy sprawozdanie z przebiegu 
wdrażania w życie niniejszej ustawy.

6. Pełnomocnik tworzy Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia 
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

7. Pełnomocnik podejmuje działania konieczne do realizacji niniejszej ustawy, a 
w szczególności:

1) sporządza plan finansowy wydatków z uwzględnieniem art. 131b oraz art. 169b i 
przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Ministrów,

2) powołuje i odwołuje pełnomocników regionalnych kas chorych, zwanych dalej 
„pełnomocnikami regionalnymi”,

3) opracowuje wzory umów zawieranych przez kasę chorych ze świadczeniodawcami 
oraz wzory dokumentacji wewnętrznej kas chorych,

4) organizuje system szkoleń pracowników dla tworzonych regionalnych kas 
chorych,

5) do czasu rozpoczęcia działalności organów, o których mowa w art. 75–81 i w 
art. 108–117, pełni ich funkcję,

6) dokonuje rejestracji kas chorych.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika, w drodze 
rozporządzenia:

1) określa liczbę, obszar działania oraz siedziby regionalnych kas chorych i ich 
oddziałów,

2) tworzy regionalne kasy chorych oraz ich oddziały,

3) nadaje statut regionalnym kasom chorych,

4) ustala zakres niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w 
systemach informatycznych kas chorych, a także zakres i procedury wymiany danych 
pomiędzy kasami chorych oraz kasami chorych a świadczeniodawcami i Urzędem 
Nadzoru.

Art. 167a. [ Zadania pełnomocnika regionalnego ]

1. Do zadań pełnomocnika regionalnego należy zorganizowanie regionalnej kasy 
chorych. W tym celu pełnomocnik regionalny w szczególności: 

1) sporządza plan finansowy, z uwzględnieniem art. 131b oraz art. 169c, i 
przedstawia do zatwierdzenia Pełnomocnikowi,

2) sporządza spis osób, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w 
danej kasie chorych,

3) przedkłada Pełnomocnikowi analizę finansową planowanych przychodów i kosztów 
w organizowanej kasie chorych,

4) składa Pełnomocnikowi kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności,

5) wypełnia zadania zarządu regionalnej kasy chorych,

2. W celu zorganizowania i przygotowania do działania regionalnej kasy chorych 
pełnomocnik regionalny tworzy tymczasową kasę chorych. Tymczasowa kasa chorych z 
dniem rejestracji przekształca się w regionalną kasę chorych.

3. Tymczasowa kasa chorych jest państwową jednostką organizacyjną, która 
prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

4. Zasady wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w tymczasowej kasie chorych 
ustala Pełnomocnik.

5. Majątek będący w dyspozycji tymczasowej kasy chorych staje się z dniem 
rejestracji własnością tej kasy chorych.

6. Pełnomocnik regionalny kończy swoją działalność w dniu pierwszego posiedzenia 
zarządu powołanego przez radę regionalnej kasy chorych.

Art. 167b. [ Pracownicy regionalnej kasy chorych ]

Pracownicy zatrudnieni przez Pełnomocnika lub pełnomocnika regionalnego 
organizujący regionalne kasy chorych z dniem wejścia w życie ustawy stają się 
pracownikami właściwej regionalnej kasy chorych.

Art. 168. [ Opinie Pełnomocnika ]

Do dnia 31 grudnia 1998 r. opinie, o których mowa w art. 69c ust. 2, wydaje 
Pełnomocnik.

Art. 168a. [ Uzyskanie członkostwa w regionalnej kasie chorych ]

1. Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 8, 
stają się, z mocy niniejszej ustawy, członkami regionalnej kasy chorych 
właściwej dla ich miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem ust 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które odpowiadają warunkom 
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 69c ust. 3 
i do dnia 31 grudnia 1998 r. złożą pisemną deklarację członkostwa w branżowej 
kasie chorych. Osoby te z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się członkami branżowej 
kasy chorych. Deklaracja członkostwa powinna być złożona pełnomocnikowi 
branżowej kasy chorych.

3. (skreślony).

4. Kasa chorych od dnia rozpoczęcia działalności przejmuje finansowanie i 
zapewnia kontynuację świadczeń zdrowotnych zleconych ubezpieczonym przed tym 
dniem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Art. 168b. [ Zmiana kasy chorych ]

Wniosek o zmianę członkostwa w kasie chorych może być uwzględniony nie wcześniej 
niż z dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania poza obszar działania kasy chorych, której ubezpieczony jest 
członkiem.

Art. 169. [ Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ]

Pełnomocnik regionalny przed dniem rozpoczęcia działalności kasy chorych zawiera 
na 1 rok umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 1999 r., w 
szczególności:

1) z lekarzami, którzy posiadają uprawnienia i warunki do udzielania świadczeń 
oraz zgłaszają chęć zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 56,

2) z przychodniami, poradniami i wiejskimi ośrodkami zdrowia będącymi zakładami 
opieki zdrowotnej, które powinny do dnia zawarcia umowy z kasą chorych przyjąć 
status samodzielnego zakładu w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

3) z pielęgniarkami i położnymi, z zastrzeżeniem pkt 1.

Art. 169a. [ Umowy ze szpitalami o udzielanie świadczeń zdrowotnych ]

Pełnomocnik regionalny przed dniem rozpoczęcia działalności kasy chorych zawiera 
na okres 1 roku umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 
1999 r. ze szpitalami będącymi samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej na 
obszarze działania tej kasy chorych, o ile szpitale te spełniają warunki 
określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, lub z niepublicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej.

Art. 169b. [ Delegacja ]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i kryteria, jakim 
powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasady i tryb zawierania umów ze 
świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności kas chorych.

Art. 169c. [ Zadania finansowane z budżetu państwa ]

1. Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego finansowane jest z 
budżetu państwa w zakresie:

1) działalności Pełnomocnika i biura Pełnomocnika,

2) działalności pełnomocników regionalnych,

3) zorganizowania i wyposażenia tymczasowych i regionalnych kas chorych i ich 
oddziałów,

4) utworzenia systemu informacyjno-obliczeniowego w tymczasowych i regionalnych 
kasach chorych,

5) szkolenia pracowników tymczasowych i regionalnych kas chorych,

6) wynagrodzeń pracowników tymczasowych kas chorych i regionalnych kas chorych 
do dnia 31 grudnia 1998 r.

7) dotacji w wysokości odpowiadającej kwocie przewidywanych przychodów kas 
chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych 4 tygodni 
działalności w 1999 r., z uwzględnieniem przeprowadzenia wyrównania, o którym 
mowa w art. 135,

8) pożyczki w wysokości przewidywanych przychodów kas chorych ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych 2 tygodni lutego 1999 r. z 
uwzględnieniem przeprowadzenia wyrównania, o którym mowa w art. 135. Pożyczka 
podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 1a–1f, nie później niż do dnia 31 grudnia 
1999 r. Wysokość rat oraz terminy zwrotu pożyczki określają umowy zawarte 
pomiędzy kasami chorych a Ministrem Finansów.

1a. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 pkt 8, podlega całkowitemu umorzeniu, wraz 
z należnymi odsetkami, w przypadku bezzwrotnego przekazania przez kasę chorych 
samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, z którymi kasa chorych 
zawarła umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, środków na wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 1998 r., przysługującego pracownikom jednostek 
państwowej sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. 
U. Nr 160, poz. 1080 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014).

1b. Warunkiem umorzenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami jest przedstawienie 
Ministrowi Finansów przez kasę chorych potwierdzenia dokonania wypłat przez 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1a, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r. – na podstawie dokumentów lub 
oświadczeń złożonych przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej.

1c. Do dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1b, potwierdzających 
dokonanie wypłat pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej przysługującego im dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r. 
kierownicy tych zakładów dołączają oświadczenia o przejęciu przez zakład 
zobowiązań w przypadku powstania roszczeń pracowników z tego tytułu.

1d. W oświadczeniach, o których mowa w ust. 1b i 1c, podaje się łączną wysokość 
wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r.

1e. Kasa chorych rozliczy kwotę pożyczki oraz wypłat, o których mowa w ust. 1a. 
Na podstawie przedstawionych przez kasy chorych rozliczeń Pełnomocnik ustali 
kwoty wyrównania między kasami chorych, uwzględniając wysokość otrzymanej przez 
poszczególne kasy chorych pożyczki i wydatków poniesionych na te wypłaty.

1f. Pełnomocnik dokona zmiany planów finansowych kas chorych na rok 1999, 
wyodrębniając w ich przychodach kwotę umorzonej pożyczki oraz dokonanego 
wyrównania, o którym mowa w ust. 1e, a w wydatkach – wypłaty, o których mowa w 
ust. 1a.

2. Do dnia 31 grudnia 1999 r. nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 4. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonują 
rozdysponowania pomiędzy kasy chorych środków finansowych pochodzących z 
pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie planu finansowego 
sporządzonego przez Pełnomocnika.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przekazują środki, o których mowa w ust. 2, do właściwej kasy chorych, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne.

4. W 2000 r., w 2001 r. i w 2002 r. pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę 
przekazywane są do kas chorych nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od 
dnia ich wpływu, w formie zaliczek.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do kas chorych informacje o 
ubezpieczonych i pobranych kwotach składek na ubezpieczenie zdrowotne i odsetek 
za zwłokę w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wpływu tych składek wraz z 
odsetkami oraz dokumentów rozliczeniowych umożliwiających rozdzielenie składek 
na poszczególne kasy chorych.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
ustalania wysokości zaliczek, o których mowa w ust. 4, oraz tryb i terminy ich 
rozliczania.

Art. 169d. [ Sprawozdanie z wykonania ustawy ]

Po rocznym okresie obowiązywania ustawy Rada Ministrów przedstawi Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy wraz z wnioskami 
dotyczącymi wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 169e. [ Przejęcie finansowania świadczeń zdrowotnych ]

Kasy chorych przejmują finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 3 
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast 
oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224 i 
Nr 123, poz. 780).

Art. 169f. [ Dowody ubezpieczenia w okresie przejściowym ]

Do dnia wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia, o której mowa w art. 18, 
dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który do dnia 31 grudnia 1998 r. 
potwierdzał uprawnienia do świadczeń, oraz książeczka rejestru usług medycznych.

Art. 169g. [ Składka na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek dochodowy 
]

1. W przypadku gdy w 1999 r., w 2000 r. i w 2001 r. składka na ubezpieczenie 
zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1-8, zgodnie z 
przepisami art. 19-22, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której 
mowa w art. 30 ust. 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do 
wysokości tej zaliczki. 

2. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik 
nie oblicza zaliczki na ten podatek,

1a) przychód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 
ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza 
zaliczki na ten podatek, w odniesieniu do ubezpieczonych, o których mowa w art. 
8 pkt 1,

2) kwota stanowiąca równowartość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom, o których mowa w art. 18 
ust. 12 ustawy wymienionej w art. 7 pkt 18, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 19-22; w tym przypadku ust. 1 nie ma 
zastosowania.

3. Płatnik składek przekazuje, w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, do 
właściwej kasy chorych zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych 
z uwzględnieniem obniżenia, określonego w ust. 1, zawierające informację o 
wysokości tych składek, jeżeli były ustalane zgodnie z przepisami rozdziału 3.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać ponadto: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP ubezpieczonego, a w 
przypadku braku tych numerów rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwę, adres 
siedziby, numer NIP oraz numer REGON płatnika składek.

Art. 169h. [ Uzupełnienie zgłoszenia ]

Zgłoszenie, określone w art. 16 ust. 11, kierowane do Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, nie zawierające danych dotyczących drugiego imienia, 
nazwiska rodowego oraz płci jest ważne pod warunkiem uzupełnienia zgłoszenia o 
te dane do dnia 31 grudnia 1999 r.

Art. 169i. [ Pożyczka dla kasy chorych ]

1. W 2000 r. kasie chorych na jej wniosek udziela się pożyczki z budżetu państwa 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-11.

2. Pożyczka może być udzielona do wysokości kwoty stanowiącej różnicę między 
ujętą w planie finansowym na 1999 r. kwotą przychodów ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem wyrównania, o którym mowa w art. 135, 
a kwotą przychodów zrealizowanych z tego tytułu za ten rok na dzień 31 grudnia 
1999 r.

3. Pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 5 lat.

4. Łączna kwota pożyczek udzielonych wszystkim kasom chorych nie może 
przekroczyć 1 000 000 tys. zł.

5. Kasa chorych składa wniosek o udzielenie pożyczki do Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń Zdrowotnych, nie później niż do dnia 31 stycznia 2000 r.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) oznaczenie kasy chorych,

2) datę sporządzenia wniosku,

3) wysokość wnioskowanej kwoty pożyczki,

4) propozycję sposobu zwrotu pożyczki,

5) informację kasy chorych o łącznej kwocie składek przekazanych w 1999 r. z 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego o łącznej kwocie składek przekazanych w 1999 r. kasie chorych,

7) podpisy członków zarządu kasy chorych,

8) uchwałę rady kasy chorych w sprawie pożyczki z budżetu państwa.

7. Jeżeli łączna kwota pożyczek, o które występują kasy chorych, przekracza 
kwotę, o której mowa w ust. 4, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych zmniejsza 
kwoty poszczególnych pożyczek proporcjonalnie do wysokości kwot, o które 
wystąpiły kasy chorych.

8. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych przekazuje wnioski kas chorych o 
udzielenie pożyczek ministrowi właściwemu do spraw budżetu.

9. Pożyczka jest udzielana kasie chorych nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia przekazania wniosku przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

10. Umowa zawarta pomiędzy kasą chorych a ministrem właściwym do spraw budżetu 
określa w szczególności oprocentowanie pożyczki i wysokość rat oraz termin 
zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem możliwości wcześniejszego jej zwrotu.

11. Kasy chorych zwracają pożyczkę w pierwszej kolejności z przychodów, o 
których mowa w ust. 2, uzyskanych po dniu 31 grudnia 1999 r.

Art. 170. [ Przepisy uchylone ]

Tracą moc w zakresie uregulowanym ustawą przepisy:

1) art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 
54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

2) art. 61 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55),

3) art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 
202, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 
17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461),

4) art. 13 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, 
z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i 
Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 136, poz. 636),

5) art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617 oraz z 1996 r. Nr 
100, poz. 461),

6) art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o 
ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i 
spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 
450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461),

7) art. 5 pkt 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 
1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i 
Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 
124, poz. 585),

8) art. 24 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, 
poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 
367),

9) (skreślony),

10) art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154),

11) art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
(Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638),

12) art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 
51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 
107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3),

13) art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu 
społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 
r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461);

14) art. 23 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471 oraz z 1997 r. Nr 
9, poz. 43),

15) art. 75 i 76 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 
179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 
1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 
515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496),

16) art. 62 i 63 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa 
(Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 
163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 
156, poz. 775),

17) art. 112 ust. 1 i art. 154 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 
1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591 oraz 
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110),

18) art. 79 i 80 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. 
U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 
r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, 
poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583),

19) art. 22 i art. 30 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265 oraz z 1996 r. Nr 
100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687),

20) art. 53 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 4, poz. 
17 oraz z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 136, poz. 636 i Nr 155, poz. 771),

21) art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 75, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, 
poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 
r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83),

22) art. 24 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, 
poz. 91),

23) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1996 
r. Nr 106, poz. 496),

24) art. 65 i 66 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. 
Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 
106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723),

25) art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496),

26) art. 2 pkt 2 lit. a) i art. 28 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 
10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1),

27) art. 2 pkt 2 lit. a) i art. 28 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 
U. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

28) art. 31 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128),

29) art. 46 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym 
„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474 i z 1996 r. Nr 147, poz. 
687),

30) art. 73 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 
61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496),

31) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 
425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 
oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668),

32) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z 
1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668),

33) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, 
poz. 479, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106 poz. 
668),

34) art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 97, poz. 480, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 
375 i Nr 106, poz. 668),

35) art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 
59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668),

36) art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
97, poz. 482, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, 
poz. 668),

37) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 
252 i Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668),

38) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, 
poz. 253 i Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668),

39) art. 14 ust. 3, art. 16 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. Nr 41, poz. 254 i Nr 90 poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, 
poz. 668).

Art. 171. [ Przepisy uchylone ]

Tracą moc:

1) ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 
396, z 1934 r. Nr 95, poz. 855, z 1936 r. Nr 3, poz. 24, z 1938 r. Nr 3, poz. 
15, Nr 26, poz. 227 i Nr 29, poz. 258, z 1939 r. Nr 71, poz. 476, z 1944 r. Nr 
4, poz. 19, Nr 5, poz. 24 i Nr 9, poz. 44, z 1945 r. Nr 43, poz. 240, z 1946 r. 
Nr 4, poz. 28 i Nr 6, poz. 57, z 1947 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 66, poz. 413, z 1948 
r. Nr 27, poz. 183, z 1949 r. Nr 18, poz. 109, z 1950 r. Nr 36, poz. 333 i 334 i 
Nr 44, poz. 407, z 1951 r. Nr 17, poz. 138, Nr 41, poz. 313 i Nr 67, poz. 466, z 
1954 r. Nr 22, poz. 78 i Nr 30, poz. 116, z 1958 r. Nr 35, poz. 154, z 1968 r. 
Nr 3, poz. 6 i 12, z 1972 r. Nr 27, poz. 190 i 191, z 1974 r. Nr 47, poz. 280 i 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422),

2) ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły 
sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, 
poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646).

Art. 172. [ Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, 
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.