USTAWA

o systemie ubezpieczeń społecznych

z dnia 13 października 1998 r.

(Dziennik Ustaw z dnia 10 listopada 1998 r.)

Dz.U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887, zm.: Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118; Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1126; Dz.U. z 1999 r., Nr 26, poz. 228; Dz.U. z 1999 r., Nr 60, poz. 636; Dz.U. z 1999 r., Nr 72, poz. 802; Dz.U. z 1999 r., Nr 78, poz. 875; Dz.U. z 1999 r., Nr 110, poz. 1256; Dz.U. z 2000 r., Nr 9, poz. 118; Dz.U. z 2000 r., Nr 95, poz. 1041; Dz.U. z 2000 r., Nr 104, poz. 1104; Dz.U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1249; Dz.U. z 2001 r., Nr 8, poz. 64; Dz.U. z 2001 r., Nr 27, poz. 298; Dz.U. z 2001 r., Nr 39, poz. 459; Dz.U. z 2001 r., Nr 72, poz. 748; Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1452; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1792; Dz.U. z 2002 r., Nr 25, poz. 253; Dz.U. z 2002 r., Nr 41, poz. 365; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [ Rodzaje ubezpieczeń społecznych ]

Ubezpieczenia społeczne obejmują: 

1) ubezpieczenie emerytalne,

2) ubezpieczenia rentowe,

3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem 
chorobowym”,

4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 
„ubezpieczeniem wypadkowym”.

Art. 2. [Zakres przedmiotowy ]

1. Ustawa określa:

1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,

3) zasady, tryb i terminy:

a) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,

c) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń 
chorobowego i wypadkowego,

d) opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, 

4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,

5) zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „FUS”,

6) organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
zwanego dalej „Zakładem”,

7) zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej „FRD”, oraz 
zasady zarządzania tym funduszem,

8) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, warunki nabywania prawa do nich 
oraz zasady i tryb ich przyznawania określają odrębne przepisy.

3. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez 
państwo.

Art. 2a. [Zasada równego traktowania wszystkich ubezpieczonych ]

1. Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez 
względu na płeć, stan cywilny, stan rodzinny.

2. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:

1) warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych,

2) obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie 
społeczne,

3) obliczania wysokości świadczeń,

4) okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.

3. Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady równego 
traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia 
społecznego przed sądem. Przepis Art. 83 stosuje się odpowiednio.

Art. 3. [Podmioty wykonujące zadania z ubezpieczeń ]

1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3) zakłady emerytalne, określone w przepisach o zakładach emerytalnych,

4) płatnicy składek.

2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich 
wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek 
mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako 
procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia 
tego wynagrodzenia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego. Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych 
płatnicy składek są zobowiązani wykonywać nieodpłatnie.

3. Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze 
emerytalne i zakłady emerytalne określają przepisy o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych.

Art. 4. [Definicje ]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ubezpieczeni — osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń 
społecznych, o których mowa w Art. 1,

2) płatnik składek:

a) pracodawca — w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub osoba 
fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym 
objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na 
urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem 
osób, którym zasiłek wychowawczy lub macierzyński wypłaca Zakład, 

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne i zasiłki socjalne — w stosunku do 
osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób 
pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 
poszukiwania nowego zatrudnienia,

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania — w stosunku do osób, 
które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają 
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli 
zasiłek wypłaca ten podmiot,

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia 
społeczne,

e) Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu — w stosunku do posłów i senatorów,

f) duchowny nie będący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 
klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 
zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 
tą zgodą,

g) jednostka organizacyjna podległa ministrowi właściwemu do spraw obrony 
narodowej w stosunku do:

- żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej lub osób odbywających zastępcze 
formy służby wojskowej,

- żołnierzy zawodowych,

h) jednostka organizacyjna podległa Komendzie Głównej Policji — w stosunku do 
funkcjonariuszy Policji,

i) jednostka organizacyjna podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
— w stosunku do funkcjonariuszy oraz żołnierzy,

j) jednostka organizacyjna podległa ministrowi właściwemu do spraw 
sprawiedliwości — w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej,

k) ośrodek pomocy społecznej — w stosunku do osób pobierających zasiłki stałe 
lub gwarantowane zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

l) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu — w stosunku do 
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa,

ł) powiatowy urząd pracy — w stosunku do osób pobierających zasiłek dla 
bezrobotnych lub stypendium,

m) Zakład — w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym pobierających zasiłek wychowawczy lub z 
tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, 

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe — w stosunku do osób pobierających te 
stypendia,

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej – w 
stosunku do funkcjonariuszy celnych,

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – w stosunku do słuchaczy 
pobierających stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność – w stosunku do osób 
współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

s) jednostka organizacyjna właściwa w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu – w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są 
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia 
te wypłacane są bezpośrednio przez tę jednostkę, 

3) składki — składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1,

4) zasiłki — zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego 
oraz ubezpieczenia wypadkowego,

5) deklaracja rozliczeniowa — zestawienie informacji o należnych składkach na 
fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek 
oraz kwot należnych do zapłaty,

6) imienny raport miesięczny — informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 
społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 
kalendarzowy,

7) konto ubezpieczonego — konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 
informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego,

8) konto płatnika — konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z 
tytułu składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, 
kwoty zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące 
płatnika składek,

9) przychód — przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, 
służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium 
sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 
działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy,

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 
spółdzielni kółek rolniczych — przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu 
wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych,

11) otwarty fundusz emerytalny — fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12) zakład emerytalny — wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, 
wypłacający emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach 
emerytalnych,

13) międzybankowy system elektroniczny — system ELIXIR w Krajowej Izbie 
Rozliczeniowej S.A.,

14) numer NUSP – numer ubezpieczenia społecznego płatnika nadany przez Zakład,


15) numer NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy, 

16) rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.
Art. 5. [Podmioty nie podlegające ubezpieczeniu na podstawie przepisów ustawy ]

1. Ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi 
ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy.

2. Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw 
obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru 
stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach 
międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Rozdział 2 - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
Art. 6. [Ubezpieczenie obowiązkowe ]

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 6 oraz Art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej są:

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, 

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą,

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek 
rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”,

4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz 
osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4,

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi,

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie, zwanymi dalej „posłami i 
senatorami”,

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami 
sportowymi”,

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej,

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w 
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych oraz absolwentami 
pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na które 
zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”,

10) duchownymi,

11) żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej, 

12) osobami odbywającymi zastępcze formy służby wojskowej,

13) żołnierzami zawodowymi, 

14) funkcjonariuszami Policji,

15) funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, 

16) funkcjonariuszami Straży Granicznej,

17) funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, 

18) funkcjonariuszami Służby Więziennej,

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej,

18b) funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu, 

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 
osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynikające z odrębnych przepisów 
lub układów zbiorowych pracy.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających 
zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej i osób, za 
które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę z tytułu sprawowania przez nie 
opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym 
członkiem rodziny regulują odrębne przepisy.

3. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione 
w ust. 1 pkt 13—14 i 16—18b, które nie pozostawały w służbie w dniu wejścia w 
życie ustawy.

3a. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby 
wymienione w ust. 1 pkt 15, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie 
pozostawały w stosunku służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

5. (skreślony).

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 
ust. 1 pkt 13–16, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy, uwzględniając 
konieczność zapewnienia form i metod realizacji zadań służb specjalnych 
stanowiących tajemnicę państwową.

Art. 7. [Ubezpieczenie dobrowolne ]

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przysługuje:

1) małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w 
instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,

2) osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym 
warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w Art. 6 ust. 1 i 2,

3) obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych 
oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce 
swojej siedziby ani przedstawicielstwa,

4) studentom oraz uczestnikom dziennych studiów doktoranckich, jeżeli nie 
podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

5) alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do 
ukończenia 25 roku życia.

Art. 8. [Definicje ]

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 2a.

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o 
których mowa w ust. 11 — dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako 
osoba współpracująca.

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę 
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym 
pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na 
rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę nakładczą.

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek 
rolniczych, zajmujących się produkcją rolną, działających zgodnie z Art. 138—178 
oraz Art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz.U. 
z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, 
poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 
121, poz. 769 i 770), który wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej 
podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz produkty rolne w 
prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne 
osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni 
na innej podstawie niż stosunek pracy, nie będące jej członkami i wynagradzane 
według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka 
spółdzielni.

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2) twórcę i artystę,

3) osobę wykonującą wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła 
w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, 
twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki 
ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą 
zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, 
reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie 
dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a 
także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów 
obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej 
rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia 
Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.

10. Minister właściwy do spraw kultury w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o 
której mowa w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb 
działania.

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 
zleceniobiorcami, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, 
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, 
macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności 
lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z 
którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 
wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i 
żeńskich Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z 
wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, 
którzy nie ukończyli 25 roku życia.

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się 
zatrudnienie obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach 
dyplomatycznych i urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a 
także w innych polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba 
że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy:

1) Policji,

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, 

3) Straży Granicznej,

4) Państwowej Straży Pożarnej, 

5) Służby Więziennej,

6) Służby Celnej,

7) Biura Ochrony Rządu. 

Art. 9. [Zbieg prawa do ubezpieczeń ]

1. Osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 12–18b i 20, spełniające 
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu 
stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym 
pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na 
rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w 
spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. 
Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w 
spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego w 
przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w Art. 18 ust. 4 pkt 5, 
podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych 
tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i Art. 16 ust. 10a.

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie 
warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z 
więcej niż jednego innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2.

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 2, 4—6 i 10, 
jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał 
najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub 
wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta 
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez 
siebie rodzaju działalności.

4. Osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 13—18b, mające ustalone 
prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym.

4a. Osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do 
emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem 
ust. 4b.

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają 
równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę 
na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

5. Osoby, o których mowa w Art. 6, nie wymienione w ust. 4, mające ustalone 
prawo do emerytury lub renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym.

6. Osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19, podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do 
emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych.

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej podlegają ubezpieczeniom z tytułu tej działalności.

8. Osoby pozostające w stosunku służby, które podjęły służbę przed dniem 1 
stycznia 1999 r., spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 
10, obejmowane są tymi ubezpieczeniami dobrowolnie na swój wniosek.

Art. 10. [Dobrowolna kontynuacja ubezpieczenia ]

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz osoby, o 
których mowa w Art. 7 pkt 3, mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je 
dobrowolnie, jednakże wówczas, gdy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, 
nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan 
własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Art. 11. [Obowiązek ubezpieczenia chorobowego ]

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w Art. 6 
ust. 1 pkt 1 i 3.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w Art. 6 ust. 1 
pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 12. [Ubezpieczenie wypadkowe ]

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla 
bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 13–20 oraz 
Art. 7 i 10.

3. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 
pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności 
zleceniodawcy.

Art. 13. [Okresy obowiązkowego ubezpieczenia ]

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 
podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

1) pracownicy — od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,

2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy — od dnia oznaczonego w 
umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia tej umowy,

2a) (skreślony),

3) członkowie spółdzielni — od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz 
spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania,

4) osoby prowadzące działalność pozarolniczą — od dnia rozpoczęcia wykonywania 
działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności,

5) osoby współpracujące — od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 
pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia 
do dnia zakończenia tej współpracy,

6) posłowie i senatorowie — od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty 
tego prawa,

7) stypendyści sportowi — od dnia spełnienia warunków, o których mowa w Art. 8 
ust. 12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków,

8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania — od dnia 
rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy,

9) bezrobotni — od dnia nabycia prawa do zasiłku lub stypendium do dnia utraty 
prawa do nich,

10) duchowni — od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego 
stanu, a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i 
juniorystów – od dnia ukończenia 25 lat,

11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające zastępcze 
formy służby wojskowej — od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia 
zwolnienia z tej służby,

12) osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 13—18b — od dnia nawiązania 
stosunku służbowego do dnia zwolnienia ze służby,

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego — od dnia 
spełnienia warunków, o których mowa w Art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania 
spełniania tych warunków,

14) osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 20 — od dnia nabycia prawa do 
świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego do dnia utraty tego prawa.

15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – 
od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu.

Art. 14. [Wniosek o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem ]

1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym 
następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie 
wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, 
ustają:

1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej 
jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 
składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących 
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób 
wymienionych w Art. 7 i 10; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek 
ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z 
zastrzeżeniem ust. 2a,

3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został 
pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, 
za który zasiłek ten przysługuje.

3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną oraz zasiłków.

Rozdział 3

Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

Art. 15. [Stopa procentowa ]

1. Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone 
są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych.

2. Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla 
poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń 
zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Art. 16. [Finansowanie składek ]

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1) pracowników,

2) osób wykonujących pracę nakładczą,

3) członków spółdzielni,

4) zleceniobiorców,

5) posłów i senatorów,

6) stypendystów sportowych,

6a) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

7) osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w 
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

8) osób współpracujących ze zleceniobiorcami,

9) żołnierzy zawodowych,

10) funkcjonariuszy Policji,

11) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, 

12) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

13) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 

14) funkcjonariuszy Służby Więziennej,

15) funkcjonariuszy Służby Celnej,

16) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu 

finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy 
składek, z zastrzeżeniem ust. 6a i 7.

2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób 
wymienionych w ust. 1 pkt 1—4, 7 i 8 finansują w całości, z własnych środków, 
sami ubezpieczeni.

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—8, 
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 
bezrobotnych pobierających stypendium finansują w całości, z własnych środków, 
płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe:

1) osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

2) osób, o których mowa w Art. 7 i 10,

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych w 
służbie czynnej oraz osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej oraz 
składki na ubezpieczenie wypadkowe osób odbywających zastępcze formy służby 
wojskowej finansuje w całości minister właściwy do spraw obrony narodowej, ze 
środków będących w jego dyspozycji.

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 
współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 
pozarolniczą działalność.

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek 
stały lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej i osób sprawujących 
opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym 
członkiem rodziny finansują w całości ośrodki pomocy społecznej.

6a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu pełniących służbę kandydacką finansuje w całości BOR ze środków będących w 
jego dyspozycji. 

7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę kandydacką, 
finansują w całości właściwe komendy główne ze środków będących w ich 
dyspozycji.

7a. Osobom, o których mowa w Art. 6 ust. 6, osiągającym przychody z tytułu 
służby, płatnik świadczeń pieniężnych z tego tytułu wypłaca je wraz z 
równowartością składek na ubezpieczenia społeczne celem umożliwienia tym osobom 
ubezpieczenia się poza systemem ubezpieczeń społecznych.

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 
wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem 
Zakładu.

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w 
całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których 
mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom 
finansują:

1) duchowni — w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny — w wysokości 80% 
składki,

2) Fundusz Kościelny — w wysokości 100% składki za członków zakonów 
kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach 
misyjnych.

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w 
Art. 9 ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części 
obliczonej od różnicy podstawy wymiaru składek określonej w Art. 18 ust. 4 pkt 5 
i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu 
stosunku pracy.

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych 
podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych 
środków, ubezpieczeni.

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w Art. 6 
ust. 1 pkt 20 i ust. 2, finansuje w całości budżet państwa.

13. Składki na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych finansowane są zgodnie z Art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160 poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 
99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668).

14. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw budżetu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj 
dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek, o którym mowa w 
ust. 13.

Art. 17. [Płatnicy składek ]

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za 
ubezpieczonych, o których mowa w Art. 16 ust. 1—3 i 5—7 i 9—13, obliczają, 
rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek.

2. Płatnicy składek, o których mowa w ust. 1, obliczają części składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez 
ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do 
Zakładu.

2a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa 
w Art. 16 ust. 8: 

1) obliczają płatnicy składek, 

2) opłaca Zakład.

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe 
ubezpieczeni nie wymienieni w ust. 1 sami obliczają i przekazują co miesiąc do 
Zakładu.

Art. 18. [Podstawa wymiaru składek ]

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 
wymienionych w Art. 6 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 13—18b stanowi przychód, o którym 
mowa w Art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 13.

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w Art. 8 ust. 2a, w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również 
przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia albo umowy o dzieło.

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o 
których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 1—3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną oraz zasiłków.

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
zleceniobiorców ustala się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub 
umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z 
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność 
za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo 
prowizyjnie.

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1) posłów i senatorów — stanowi kwota uposażenia, 

2) stypendystów sportowych — stanowi kwota stypendium,

2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – stanowi kwota 
stypendium,

3) bezrobotnych — stanowi kwota zasiłku lub stypendium,

4) osób, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 20 — stanowi kwota świadczenia 
socjalnego lub zasiłku socjalnego,

5) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 6, i 
ubezpieczonych odbywających zastępcze formy służby wojskowej, a także 
pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej 
, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz duchownych — stanowi 
kwota najniższego wynagrodzenia, ustalana przez ministra właściwego do spraw 
pracy na podstawie Art. 774 Kodeksu pracy, zwana dalej „kwotą najniższego 
wynagrodzenia”, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10,

6) żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową — stanowi kwota 
uposażenia

— łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonych, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im 
wynagrodzenie za pracę.

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w 
czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w 
ramach stosunku pracy.

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których 
mowa w Art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą najniższego wynagrodzenia 
a kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu 
stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
pobierających zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy 
społecznej stanowi kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem 
ust. 9.

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko 
chorym członkiem rodziny oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym 
stanowi kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 9.

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonych, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych 
podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom, o których mowa w Art. 7 i 10, 
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota najniższego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10.

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonych, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana 
kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Składka w nowej wysokości 
obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część 
miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się 
proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i 
mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w 
ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej 
przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do 
przyznania zasiłku.

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa 
wymiaru może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5 i ust. 4c. Składkę od 
podstawy wymiaru w części przewyższającej kwotę najniższego wynagrodzenia 
finansują duchowni, instytucje diecezjalne lub zakonne.

12. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe 
oraz wypadkowe pracowników skierowanych do pracy lub służby w 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych 
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misjach 
specjalnych za granicą stanowi kwota odpowiadająca kwocie ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego na podstawie odrębnych 
przepisów.

13. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pracowników, których 
wynagrodzenie finansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, rozumie się wynagrodzenie należne pracownikowi za okres, którego 
dotyczy to finansowanie.

Art. 19. [Roczna podstawa wymiaru składek ]

1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o 
których mowa w Art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od 
kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, 
określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich 
projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone — z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 9.

2. Jeżeli brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie 
to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego 
kwartału roku poprzedniego.

3. Do osiągnięcia kwoty, o której mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do Zakładu od podstawy wymiaru 
ustalonej zgodnie z Art. 18. Od nadwyżki ponad kwotę, o której mowa w ust. 1, 
nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4. (skreślony). 

5. W przypadku gdy do opłacania składek za osobę, o której mowa w ust. 1, 
zobowiązany jest więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony po przekroczeniu 
rocznej podstawy wymiaru składek może złożyć oświadczenie o zaprzestaniu 
potrącania składek, zawiadamiając o tym Zakład za pośrednictwem płatnika. Za 
skutki błędnego oświadczenia odpowiada ubezpieczony.

6. Zakład dokonuje na bieżąco sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , z zastrzeżeniem ust. 6a.

6a. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, jest objęta ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, sprawdzenia wysokości rocznej podstawy 
wymiaru składek Zakład dokonuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 
otrzymania imiennych raportów miesięcznych lub deklaracji rozliczeniowej. 

6b. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek 
Zakład stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę określoną w ust. 1, 
informuje o tym niezwłocznie płatników składek i ubezpieczonego za pośrednictwem 
płatników składek. 

7. Okres nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu 
przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru 
składek, o której mowa w ust. 1, traktuje się jak okres ubezpieczenia w 
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do osób, których podleganie 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w myśl Art. 13 i Art. 14 ust. 2 w danym 
roku kalendarzowym ustało po opłaceniu składek od rocznej podstawy wymiaru, o 
której mowa w ust. 1.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniom 
chorobowemu i wypadkowemu.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku 
kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składki, o której mowa w ust. 1.

Art. 20. [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe ]

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie 
wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 
ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 3.

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz 
ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w Art. 19 
ust. 1.

3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu 
chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala 
się miesięcznie poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na 
okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Art. 21. [Delegacja ]

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z 
uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w Art. 19 ust. 1, oraz wyłączenia z 
podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów.

Art. 22. [Wysokość stopy procentowej ]

1. Stopy procentowe składek wynoszą:

1) 19,52% podstawy wymiaru — na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 
i 4,

2) 13,00% podstawy wymiaru — na ubezpieczenia rentowe,

3) 2,45% podstawy wymiaru — na ubezpieczenie chorobowe,

4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru — na ubezpieczenie wypadkowe.

2. Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe, dla każdego 
płatnika składek, określa, z zastrzeżeniem Art. 121, na okres nie dłuższy niż 
trzy lata w formie decyzji Zakład. Zasady różnicowania stopy procentowej składek 
na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3. Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki 
ubezpieczonego, wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest przez 
Zakład do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, z 
uwzględnieniem Art. 111.

4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne, wynosząca 1% podstawy wymiaru 
składki, odprowadzana jest przez Zakład do FRD, z uwzględnieniem Art. 112 ust. 2 
i 3.

Art. 23. [Odsetki za zwłokę ]

1. Od nie opłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki 
za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 
1998 r. Nr 106, poz. 668).

2. Wyegzekwowane odsetki od części składki na ubezpieczenie emerytalne, o której 
mowa w Art. 22 ust. 3, są odprowadzane do wybranego przez ubezpieczonego 
otwartego funduszu emerytalnego na jego konto.

3. Składki ściągnięte w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji lub egzekucji sądowej oraz składki wpłacone w ramach układu 
ratalnego, z należnymi waloryzacjami, są ewidencjonowane na koncie 
ubezpieczonego, jeżeli konto to nie zostało wcześniej uzupełnione w trybie Art. 
40.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Art. 24. [Należności z tytułu składek ]

1. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład 
może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nie 
opłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty 
przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w Art. 83.

2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, dodatkowa opłata i opłata 
prolongacyjna, zwane dalej „należnościami z tytułu składek”, nie opłacone w 
terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji lub egzekucji sądowej.

3. Należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania 
egzekucyjnego w administracji przed innymi wierzytelnościami, z wyjątkiem 
kosztów egzekucyjnych, należności za pracę, należności alimentacyjnych oraz rent 
z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci, jak również kosztów ostatniej choroby i kosztów pogrzebu dłużnika, w 
wysokości odpowiadającej miejscowym zwyczajom.

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, a w 
przypadku przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, po upływie 10 
lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

5. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu 
składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty i każda inna czynność 
zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został 
zawiadomiony dłużnik.

6. Bieg przedawnienia terminów określonych w ust. 4 i 5 ulega zawieszeniu od 
dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o 
stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 
lata od śmierci spadkodawcy. 

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na 
poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet 
przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z 
zastrzeżeniem ust. 6c i 8d.

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, 
które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie stanowią więcej niż 5% 
najniższego wynagrodzenia.

6c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć 
po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż 
w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.

7. Zwrotu od Zakładu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli 
od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

8. Nienależnie opłacone składki odprowadzone do otwartego funduszu emerytalnego 
podlegają zwrotowi, chyba że ubezpieczony złoży wniosek o zaliczenie ich na 
poczet przyszłych składek, z zastrzeżeniem ust. 8a i 8d.

8a. Z wnioskiem o zaliczenie nienależnie opłaconych składek odprowadzonych do 
otwartego funduszu emerytalnego, na poczet przyszłych składek, nie może wystąpić 
ubezpieczony, który nie sfinansował tych składek.

8b. Zakład zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek 
odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, które zgodnie z ust. 8a mogą 
być zwrócone, chyba że nie przekraczają 5% najniższego wynagrodzenia.

8c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, odprowadzonych do otwartego 
funduszu emerytalnego, ubezpieczony może złożyć po stwierdzeniu, że składki 
zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8b.

8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek 
nienależnie opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, 
kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej instytucji.

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w 
całości z własnych środków przez płatnika składek.

Art. 25. [Wyłączenie należności z tytułu składek z postępowania układowego ]

Należności z tytułu składek są wyłączone z postępowania układowego, określonego 
prawem o postępowaniu układowym.

Art. 26. [Hipoteka ustawowa ]

1. Zakład ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla 
nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek także 
wtedy, gdy dłużnikiem jest państwowa jednostka organizacyjna nie będąca 
jednostką budżetową.

2. Wystawione przez Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu 
składek oraz jej wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej 
nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie 
posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych 
dokumentów do zbioru dokumentów.

3. Należności z tytułu składek są zabezpieczone hipoteką przymusową na 
wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą ustanowienia hipoteki jest 
doręczona decyzja określająca wysokość należności z tytułu składek.

4. Do hipoteki, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
— Ordynacja podatkowa, dotyczące hipoteki przymusowej. 

Art. 27. [Ustawowe prawo zastawu ]

1. Należności z tytułu składek są zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na 
ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika.

2. Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy — 
Ordynacja podatkowa, dotyczące zastawów skarbowych.

2a. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych 
prowadzonego na podstawie Art. 43 ustawy – Ordynacja podatkowa.

3. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w Art. 46 § 1 ustawy — Ordynacja 
podatkowa, wydawany jest na wniosek Zakładu nieodpłatnie.

Art. 28. [Umarzanie należności z tytułu składek ]

1. Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez 
Zakład, z uwzględnieniem ust. 2—4.

2. Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich 
całkowitej nieściągalności.

3. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, zachodzi, gdy:

1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie 
podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma 
możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie 
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w Art. 13 oraz w Art. 218 § 1 pkt 1 i § 
2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — 
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 
1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106 poz. 
496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 
751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756),

3) w przypadku dłużników — osób prawnych nastąpiło wykreślenie dłużnika z 
właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego 
można by egzekwować należność, i jednocześnie nie ma możliwości przeniesienia 
odpowiedzialności na osoby trzecie,

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu 
likwidacyjnym,

5) całkowitą nieściągalność stwierdził urząd skarbowy, właściwy do prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego,

6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot 
przekraczających koszty egzekucji.

4. Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, dodatkowej 
opłaty i należnych Zakładowi kosztów egzekucyjnych oraz opłaty prolongacyjnej.

Art. 29. [Odroczenie płatności składek ]

1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 
Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu 
składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze 
dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu 
płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie 
należności na raty następuje w formie umowy. 

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę 
począwszy od daty wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała 
kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na 
zasadach określonych w ustawie — Ordynacja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na 
zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie — Ordynacja podatkowa dla 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Art. 30. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy ]

Do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek 
nie stosuje się Art. 28 i 29.

Art. 31. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej ]

Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: Art. 12, Art. 26, Art. 
29 § 1 i 2, Art. 33 § 1—4 i § 6—7, Art. 51 § 1, Art. 55, Art. 59 § 1 pkt 1 i 3, 
Art. 60 § 1, Art. 61 § 1, Art. 62, Art. 72 § 1 pkt 1, Art. 74 § 1 pkt 1, Art. 76 
§ 1 pkt 1 lit. c) i e) oraz § 2 i 3, Art. 77 § 1, § 2 pkt 1 i 2 i § 4, Art. 91, 
Art. 93 § 1—3, Art. 94, Art. 97 § 1, Art. 98 § 1, § 2 pkt 1—2 i 4—5 oraz § 3, 
Art. 100 § 1, Art. 101 § 1 i 3, Art. 105 § 1—3, Art. 106 § 1 i 2, Art. 107 § 1 i 
2 pkt 2 i 4, Art. 108 § 1 i 3, Art. 110 § 1 i 2 pkt 2, Art. 111 § 1—4 i § 5 pkt 
1, Art. 112 § 1—4, § 5 pkt 2 i § 6—9, Art. 113 oraz Art. 115—119 ustawy — 
Ordynacja podatkowa.

Art. 32. [Stosowanie przepisów ustawy ]

Do składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na 
ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek 
za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na 
wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika oraz 
stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 4

Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków

Art. 33. [Rodzaje rejestrów i kont ]

1. Zakład prowadzi:

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem ewidencyjnym 
nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),

2) konta płatników składek, oznaczone numerem NUSP, z zastrzeżeniem ust. 3, 

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych, 

4) Centralny Rejestr Płatników Składek,

5) Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych,

6) Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych,

7) inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami.

1a. Numer NUSP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, 
pozwalającego na określenie cech płatnika składek. 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust.1 pkt 1, nie posiada numeru 
PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego 
prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie 
posiada również tego numeru – serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.

3. Do czasu nadania numeru NUSP konto płatnika składek oznacza się numerem NIP, 
a w przypadku gdy płatnik składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego 
uzyskania – numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również tego numeru – numerem PESEL lub 
serią i numerem dowodu osobistego albo paszportem. 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z:

1) Centralnej Bazy Danych RCI PESEL,

2) danych zgromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników na zasadach 
przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników,

3) danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 
3—7, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące wykształcenia oraz 
wykonywanego zawodu.

Art. 34. [Informacje zgromadzone na koncie ]

1. Zakład zapewnia rzetelność i kompletność informacji gromadzonych na kontach 
ubezpieczonych i na kontach płatników składek w sposób uregulowany niniejszą 
ustawą.

2. Informacje zawarte na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek 
prowadzonych w formie elektronicznej, które przekazane zostały w postaci 
dokumentu pisemnego albo elektronicznego, są środkiem dowodowym w postępowaniu 
administracyjnym i sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

3. Do informacji zawartych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek 
oraz danych źródłowych będących podstawą zapisów na tych kontach stosuje się 
przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji zgromadzonych na kontach 
ubezpieczonych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

Art. 35. [Obowiązek podawania numerów PESEL i NIP ]

1. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z 
rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń 
określonych odrębnymi przepisami, należy podawać: 

1) w przypadku ubezpieczonych – numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu 
nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub 
paszportu, 

2) w przypadku płatników składek – numery NUSP i NIP, z uwzględnieniem Art. 43 
ust. 7. 

2. W dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi dane identyfikacyjne 
płatnika składek w części dotyczącej numerów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
uważa się za wystarczające, jeżeli poprawny jest co najmniej numer NUSP. 

3. Zakład może zwolnić płatników składek z obowiązku podawania numeru NIP w 
dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. 

Art. 36. [Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego ]

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w Art. 6 
ust. 1 pkt 1—4, 6—9, 11—20 i ust. 2 , duchownych będących członkami zakonów lub 
klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w Art. 8 ust. 11, należy 
do płatnika składek.

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek 
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zobowiązana jest 
poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o 
podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie 
lub pobieranie zasiłku. 

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w Art. 6 
ust. 1 pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób.

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty 
powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni 
od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 
ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

5. Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach 
dobrowolności, z wyłączeniem osób, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie 
przez nie wybranym. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5a. Pracownicy, o których mowa w Art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń 
społecznych nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za 
miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6. Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania 
ubezpieczeń społecznych.

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba 
zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem , z wyłączeniem osób, o których mowa 
w Art. 6 ust. 1 pkt 19. 

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w 
postaci dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z 
własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat.

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru , z zastrzeżeniem 
ust. 9a albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego 
udostępnianego przez Zakład płatnikom składek, albo w formie wydruku z tego 
programu dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie 
pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto, o którym 
mowa w Art. 33 ust. 1 pkt 1.

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 19, 
dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym.


10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące 
dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w Art. 35 pkt 1, nazwisko, 
imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, w 
przypadku cudzoziemca — posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu wydanej w 
związku z udzieleniem statusu uchodźcy, tytuł ubezpieczenia, wymiar czasu pracy, 
stopień pokrewieństwa lub powinowactwa oraz pozostawanie we wspólnym 
gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności do pracy, 
wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 
posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe 
miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na 
stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 
zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, 
podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik 
składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, 
z zastrzeżeniem ust. 12. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie 
wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od 
dnia ustania stosunku pracy. 

Art. 37. [Niedokonanie zgłoszenia ]

1. W przypadku niedokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w myśl Art. 36 
ust. 2—4 zgłoszenia dokonuje z urzędu Zakład.

2. Organy właściwe do wydawania uprawnień na prowadzenie działalności 
pozarolniczej, o której mowa w Art. 8 ust. 6, przekazują jednostce 
organizacyjnej Zakładu kopie uprawnień udzielonych osobom fizycznym i jednostkom 
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jak również kopie decyzji 
cofających te uprawnienia, jeżeli nie mają one obowiązku uzyskiwania wpisu do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Art. 38. [Decyzja o objęciu ubezpieczeniami społecznymi ]

1. W razie sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje 
decyzję osobie zainteresowanej oraz płatnikowi składek.

2. Zakład wydaje również decyzję o objęciu ubezpieczeniami społecznymi, w razie 
gdy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych nastąpiło przez Zakład.

Art. 39. [Umowa z otwartym funduszem emerytalnym ]

1. Nie później niż w terminie, o którym mowa w Art. 36 ust. 4, ubezpieczony jest 
zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym, z zastrzeżeniem 
Art. 111.

2. W przypadku gdy ubezpieczony nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1, 
Zakład wzywa go na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w 
terminie do dnia 10 stycznia. Jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia 
losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia następnego roku 
kalendarzowego. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych 
terminach, Zakład wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania. 

3. Zakład przeprowadza losowanie, o którym mowa w ust. 2, w ostatnim dniu 
roboczym stycznia, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w 
poszczególnych otwartych funduszach, wyznaczonych w wyniku losowania, powinna 
być proporcjonalna do liczby członków tych funduszy na koniec grudnia 
poprzedniego roku. 

4. Zakład przekazuje na rachunek ubezpieczonego w wylosowanym otwartym funduszu 
emerytalnym nominalną wartość składek, o których mowa w Art. 22 ust. 3, 
podlegających odprowadzeniu do funduszu, w terminie wynikającym z Art. 47 ust. 
9, liczonym od następnego dnia roboczego po dniu przeprowadzenia losowania. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady przeprowadzania przez Zakład losowania, o 
którym mowa w ust. 2 i 3.

Art. 40. [Informacje gromadzone na koncie ]

1. Na koncie ubezpieczonego gromadzi się informacje o wysokości wpłaconych i 
zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, po odprowadzeniu składki na 
otwarte fundusze emerytalne.

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje:

1) wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym 
raporcie miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej,

2) o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania 
składek do tego funduszu,

3) o członkostwie w kasie chorych i o terminach przekazania składek do tej kasy,

4) o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej i 
odprowadzonej składki na otwarty fundusz emerytalny,

5) o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość,

6) o wysokości emerytury dożywotniej wypłacanej przez zakład emerytalny,

7) niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a 
także świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach,

8) niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału 
początkowego,

9) o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym,

10) niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 
przepisów.

3. Ubezpieczony wymieniony w Art. 16 ust. 1, który w ciągu 3 miesięcy od upływu 
terminu opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne stwierdził, że płatnik 
składek nie opłacił tej składki lub opłacił ją w wysokości niższej niż należna, 
może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie tej składki.

4. Zakład na wniosek ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3, dokonuje na koncie 
ubezpieczonego uzupełnienia kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne do 
wysokości składek należnych wraz z waloryzacją.

5. W przypadku gdy Zakład stwierdzi, że od 6 miesięcy nie jest opłacana składka 
na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego, o którym mowa w Art. 16 ust. 1, lub 
jest opłacana w wysokości niższej niż należna, powinien niezwłocznie zawiadomić 
o tym fakcie ubezpieczonego.

6. Ubezpieczony w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 5, powinien wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie składki.

7. Zakład na wniosek ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 6, dokonuje na koncie 
ubezpieczonego uzupełnienia kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne do 
wysokości składek należnych od ubezpieczonego i płatnika wraz z waloryzacją.

8. Zakład może odmówić uzupełnienia kwoty składki lub anulować uzupełnienie 
składki, o której mowa w ust. 4 i 7, w razie współdziałania ubezpieczonego z 
płatnikiem składek w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek.

9. Zakład uzupełnia konto ubezpieczonego z urzędu, jeżeli nieopłacenie składki 
na ubezpieczenie emerytalne było wynikiem umorzenia należności, o którym mowa w 
Art. 28, z uwzględnieniem Art. 30, lub przedawnienia, o którym mowa w Art. 24, 
jeżeli konto ubezpieczonego nie zostało wcześniej uzupełnione. Uzupełnienie 
składek na ubezpieczenie emerytalne następuje do wysokości należnych składek 
wraz z waloryzacją.

10. (skreślony).

Art. 41. [Imienny raport miesięczny ]

1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie 
każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek.

2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca 
kalendarzowego, płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w 
ust. 1, za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach 
określonych w Art. 47 ust. 1 i 2.

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek 
określone w Art. 43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz:

1) numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w Art. 35 pkt 
1,

2) nazwisko i imię,

3) wymiar czasu pracy,

4) zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na 
ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:

a) tytule ubezpieczenia,

b) podstawie wymiaru składek,

c) kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek 
oraz z innych źródeł finansowania,

d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 932 i z 1998 r. Nr 
98, poz. 610),

5) podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne , z 
uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki,

6) informacje niezbędne do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej,

7) rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,

8) informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności 
do pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z 
budżetu państwa,

9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem 
faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 
upoważnionej.

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu 
miesięcznego, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez 
ubezpieczonego zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w Art. 19 ust. 5.

6. Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia imiennego raportu miesięcznego 
korygującego, w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie dane określone w 
ust. 3—5, z uwzględnieniem zaistniałych zmian, w każdym przypadku, gdy po 
złożeniu imiennego raportu miesięcznego:

1) występuje konieczność korekty danych wykazanych w imiennym raporcie 
miesięcznym w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w Art. 38,

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w Art. 42, 

3) nieprawidłowości w opłacaniu składek ustalił w drodze kontroli Zakład.

7. Imienny raport miesięczny korygujący w przypadkach, o których mowa w ust. 6 
pkt 1 i 2, płatnik przekazuje w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystąpienia 
tych okoliczności lub otrzymania decyzji; w przypadku, o którym mowa w ust. 6 
pkt 3 — w terminie 30 dni od otrzymania ustaleń kontroli.

8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1—6, płatnik składek 
przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub w przypadku osób, o których mowa w Art. 
18 ust. 12, za zgodą ubezpieczonego w formie elektronicznej w celu ich 
weryfikacji.

9. Przepisy ust. 1—8 stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 9a i 10.

9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych, 
do której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

10. W przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent, 
płatnik składek przekazuje co miesiąc emerytowi lub renciście informację o 
pobranej składce oraz symbol kasy chorych, do której jest przekazywana składka, 
na dowodzie potwierdzającym kwotę przekazanej emerytury lub renty.

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek 
o sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 
miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego 
zdaniem, nie są one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. 
W razie nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego 
miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję.

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym 
raporcie miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje 
się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu 
objętego raportem zakwestionuje Zakład, wydając decyzję.

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika 
składek, zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie 
określonym w ust. 11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o 
zmianę stanowiska Zakładu, informacje uznane przez Zakład traktuje się jako 
prawdziwe. W razie złożenia takiego wniosku, Zakład po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję.

14. Przepisy ust. 11—13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6.

Art. 42. [Zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu ]

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa 
w Art. 36, oraz w raportach, o których mowa w Art. 41, płatnik składek 
zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Art. 43. [Zgłoszenie płatnika składek ]

1. Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku — zgłoszenie płatnika 
składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 
uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla 
ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne 
ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

2. Osoby, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 10, oraz osoby podlegające 
dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z wyłączeniem osób 
wymienionych w Art. 6 ust. 1 pkt 5, wyłącznie zobowiązane do opłacania składek 
na własne ubezpieczenia, dokonują zgłoszenia płatnika składek łącznie ze 
zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych.

3. Zgłoszenia według ustalonego wzoru płatnicy składek dokonują w jednostce 
organizacyjnej Zakładu.

4. Zgłoszenie płatnika składek — osoby fizycznej zawiera w szczególności 
następujące dane: numer NUSP, jeżeli płatnikowi składek nadano ten numer, oraz 
numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 
jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 
nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj 
i numer uprawnienia, na podstawie którego prowadzona jest pozarolnicza 
działalność, nazwę organu wydającego uprawnienie oraz datę jego wydania, datę 
rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności, nazwę skróconą firmy, pod 
którą prowadzona jest pozarolnicza działalność, datę powstania obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, 
posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, adres 
siedziby, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres do 
korespondencji, adres prowadzenia działalności.

5. Zgłoszenie płatnika składek — osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane: numer 
NUSP, jeżeli płatnikowi składek nadano ten numer, oraz numery NIP i REGON, nazwę 
skróconą płatnika, nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika, nazwę 
organu założycielskiego płatnika, występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub 
ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do 
rejestru lub ewidencji, datę rozpoczęcia wykonywania działalności, z którą łączy 
się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, datę powstania 
obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków 
bankowych, posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, 
adres siedziby i adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

6. Zakład nadaje płatnikowi składek numer NUSP w drodze decyzji. 

7. Do czasu otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 6, we wszystkich 
dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi płatnik składek podaje 
numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 
jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.


8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb nadawania przez Zakład płatnikom 
składek numeru NUSP, w tym w razie sukcesji, mając na względzie zapewnienie 
prawidłowej identyfikacji płatników składek. 

Art. 44. [Zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu ]

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa 
w Art. 43, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 14 dni od zaistnienia 
tych zmian.

Art. 45. [Konto płatnika składek ]

Na koncie płatnika składek:

1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery NUSP, NIP i REGON, a jeżeli 
płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub 
serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków 
bankowych płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę 
prawną według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON), numer według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), numer według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne dla 
obsługi konta, a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu 
składek oraz dla celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje 
dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie 
rejestrowanym w Krajowej Ewidencji Podatników,

2) prowadzone są rozliczenia należnych składek, wypłacanych przez płatnika 
zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na 
poczet składek oraz innych składek pobieranych przez Zakład,

3) ewidencjonuje się dane niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych 
odrębnymi przepisami.

Art. 46. [Obowiązki płatnika ]

1. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy 
obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne 
składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

2. Rozliczenie składek, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaconych przez płatnika 
w tym samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 
podlegających rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji 
rozliczeniowej według ustalonego wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji 
rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez płatnika bezpodstawnie.

3. Deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne płatnik składek 
przekazuje bezpośrednio do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej.

4. Deklaracja rozliczeniowa zawiera:

1) dane identyfikacyjne płatnika składek, a w szczególności dane, o których mowa 
w Art. 35 pkt 2, nazwę skróconą firmy, a w przypadku płatników składek — osób 
fizycznych — nazwisko i imię,

2) informacje o liczbie ubezpieczonych,

2a) informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków,

3) zestawienie należnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń 
społecznych, z uwzględnieniem podziału na składki finansowane przez 
ubezpieczonego i przez płatnika oraz budżet państwa i Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4) kwoty wypłaconych zasiłków oraz zasiłków finansowanych z budżetu państwa, 
podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty 
wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,

5) kwoty przysługujących płatnikowi wynagrodzeń w myśl Art. 3 ust. 2 ustawy oraz 
Art. 25a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz.U. Nr 23, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756),

6) zestawienie należnych składek na: 

a) ubezpieczenie zdrowotne uwzględniając podział na podmioty, które finansują 
składki,

b) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

7) zestawienie zbiorcze i wynikowe należnych składek i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz kwot do zapłaty,

8) dla osób, które w całości opłacają składki na ubezpieczenia z własnych 
środków — tytuł ubezpieczenia, podstawę wymiaru i ewentualne pomniejszenia 
wynikające z Art. 19 ust. 1,

9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze 
stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 
upoważnionej albo podpisem elektronicznym.

5. Płatnicy składek zobowiązani do wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych 
zasiłków oraz finansowanych z budżetu państwa zasiłków i innych świadczeń, 
podlegających rozliczeniu w ciężar składek lub wynagrodzeń z tytułu niezdolności 
do pracy, przekazują do Zakładu: 

1) w terminie do dnia 28 lutego 2001 r. informację zawierającą dane 
identyfikacyjne oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach 
wypłaconych w okresie od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r.,


2) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację zawierającą dane 
identyfikacyjne oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach 
wypłaconych w okresie od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 5, oraz sposób jej 
sporządzenia, przekazywania, a także korygowania, kierując się potrzebą 
zapewnienia prawidłowości i kompletności danych gromadzonych na kontach 
płatników składek i kontach ubezpieczonych. 

Art. 47. [Terminy przesyłania, sposób przekazywania składek ]

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, 
imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem 
ust.1a, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca — dla osób fizycznych opłacających składkę 
wyłącznie za siebie,

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu Art. 18 ust. 1, Art. 19 ust. 
1 i Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 
70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255),

3) do 15 dnia następnego miesiąca — dla pozostałych płatników.

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty 
miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub 
artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia 
Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali 
decyzję.

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie 
deklarację rozliczeniową.

3. Płatnik składek zobowiązany jest złożyć deklarację rozliczeniową korygującą, 
w której zmiana danych następuje w formie całego dokumentu zawierającego nowe, 
skorygowane dane, w każdym przypadku, o którym mowa w Art. 41 ust. 6, łącznie z 
raportem miesięcznym korygującym. W przypadku gdy korekta dotyczy danych 
wykazanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej, deklarację rozliczeniową 
korygującą składa się w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W takim 
wypadku raportów, o których mowa w Art. 41 ust. 6, nie składa się.

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi 
wpłatami, w podziale na:

1) ubezpieczenia społeczne, 

2) ubezpieczenie zdrowotne,

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

4) (skreślony).

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 

1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według 
wzorów, o których mowa w Art. 49 u st. 3,

2) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez 
Zakład płatnikom składek lub wydruku z tego programu,

3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 
składek przez bank,

4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 
ubezpieczenia społeczne

— zwanych dalej „dokumentami płatniczymi”.

4b. Płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek, o 
których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku 
bankowego płatnika składek, z zastrzeżeniem ust. 4c. 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami 
fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów 
szczególnych. 

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika 
składek, o którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z 
Centralnego Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą 
rachunek bankowy płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w celu wyeliminowania tych niezgodności. 

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o 
której mowa w Art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako 
zlecenie płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków 
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w 
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w Art. 35 pkt 2, a 
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia 
rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia 
przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie 
gotówkowej.

5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w 
Art. 49 ust. 3a, nie są przyjmowane. 

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o 
których mowa w Art. 35 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest 
dokonywana.

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu.

8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są 
zobowiązane do niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu 
rozliczeń elektronicznych.

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania 
Zakładu o błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w 
formie elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych, licząc od 
otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów 
miesięcznych i deklaracji.

10. (skreślony).

10a. W przypadku nieprzekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego w 
terminie z przyczyn leżących po stronie Zakładu należne są od Zakładu odsetki 
określone przepisami Kodeksu cywilnego.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, nalicza Zakład i przekazuje do 
otwartego funduszu emerytalnego.

10c. W przypadku nieprzekazania lub przekazania błędnego imiennego raportu 
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia 
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej 
wpłaty składek dodatkową opłatę. 

10d. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala w wysokości nie 
wyższej niż iloczyn stawki odsetek określonej przepisami Kodeksu cywilnego 
ustalonej w stosunku rocznym i kwoty składek wynikającej ze złożonego po 
terminie lub błędnego dokumentu płatniczego, imiennego raportu miesięcznego lub 
deklaracji rozliczeniowej albo kwoty określonej w złożonym po terminie lub 
błędnym zleceniu płatniczym. 

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust.10c, określa Zakład w drodze decyzji.

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową 
opłatę w najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, 
o której mowa w ust.10e.

10g. Dodatkowa opłata nie opłacona w terminie, o którym mowa w ust.10f, podlega 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Jeżeli ubezpieczony, którego dotyczą dokumenty wymienione w ust. 10c, jest 
członkiem otwartego funduszu emerytalnego, Zakład przekazuje na rachunek 
ubezpieczonego w funduszu część pobranej dodatkowej opłaty w wysokości iloczynu 
stawki odsetek określonej przepisami Kodeksu cywilnego ustalonej w stosunku 
rocznym i kwoty odprowadzanych składek. 

11. (skreślony). 

12. (skreślony). 

13. (skreślony). 

14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.

15. (skreślony).

Art. 47a. [Sposoby przekazywania danych i dokumentów ]

1. Płatnicy składek zobowiązani są przekazywać zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych, o których mowa w Art. 36 ust. 10, imienne raporty miesięczne, o 
których mowa w Art. 41 ust. 3, zgłoszenia płatnika składek, o których mowa w 
Art. 43 ust. 4 i 5, deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w Art. 46 ust. 4, 
inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont 
ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów poprzez teletransmisję danych w 
formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego 
udostępnionego przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 20 osób mogą 
przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego 
według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z aktualnego programu 
informatycznego udostępnionego przez Zakład. 

3. Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki lub składki na 
ubezpieczenie zdrowotne więcej niż za 1000 osób do przekazywania dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, poprzez nośniki elektroniczne w formie dokumentu 
elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez 
Zakład. 

4. Dokumenty przekazywane w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ust. 1 i 2 
nie są przez Zakład przyjmowane, co jest równoznaczne z nieprzekazaniem 
dokumentów. 

5. Zakład nie przyjmuje dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, które nie mogą 
być przetworzone przy użyciu technologii automatycznego odczytu stosowanej przez 
Zakład, co traktuje się jak nieprzekazanie dokumentów. 

6. Płatnikom składek, o których mowa w ust. 1, Zakład ma prawo przekazywać 
informacje w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący 
dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego poprzez 
teletransmisję danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia warunków niezbędnych 
dla prawidłowego przekazywania dokumentów. 

Art. 48. [Wymiar składek z urzędu ]

1. Jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej Zakład 
dokonuje wymiaru składek z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej 
deklaracji rozliczeniowej, bez uwzględnienia wypłaconych zasiłków oraz zasiłków 
rodzinnych i pielęgnacyjnych, zawiadamiając o tym płatnika.

2. Jeżeli po wymierzeniu składek z urzędu płatnik składek złoży deklarację 
rozliczeniową, Zakład koryguje wymiar składek do wysokości wynikającej ze 
złożonej deklaracji rozliczeniowej, z uwzględnieniem wykazanych w deklaracji 
zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Art. 48a. (skreślony).
Art. 49. [Delegacje ]

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których 
poboru jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie 
z przepisami ustawy,

2) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i 
wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność 
zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze, z uwzględnieniem 
pierwszeństwa zaspokojenia należności funduszu emerytalnego.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze 
rozporządzenia, określa wzory:

1) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

2) imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 
korygujących,

3) zgłoszeń płatnika składek,

4) deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących,

5) innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont 
ubezpieczonych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, po zaopiniowaniu przez 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w drodze rozporządzenia, wzory bankowych 
dokumentów płatniczych stosowanych przez płatników składających dyspozycje 
płatności składek na ubezpieczenia społeczne w postaci dokumentu pisemnego.

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, kierując się potrzebą zapewnienia 
prawidłowości ewidencjonowania składek, określi w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe informacje przekazywane w zleceniu płatniczym, o którym mowa w 
Art. 47 ust. 5, oraz format elektronicznego zlecenia płatniczego, 

2) informacje przekazywane przez instytucje obsługujące wpłaty składek, 
niezbędne do dokonania korekty zlecenia płatniczego, oraz format zawiadomienia o 
korekcie zlecenia płatniczego przekazywanego w formie elektronicznej. 

4. Przepisy ust. 2–3a stosuje się odpowiednio do innych należności, do których 
poboru jest zobowiązany Zakład.

Art. 50. [Udostępnianie danych, emerytura hipotetyczna ]

1. W terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku Zakład zobowiązany jest przesłać 
ubezpieczonemu informacje dotyczące danych zgromadzonych na koncie 
ubezpieczonego, a w szczególności o wysokości zaewidencjonowanych na koncie 
zwaloryzowanych kwot na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego oraz o 
wysokości hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 
emerytalnym określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

2. W celu oszacowania hipotetycznej emerytury, o której mowa w ust. 1, 
zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 
zwaloryzowane składki i kapitał początkowy dzieli się przez średnie dalsze 
trwanie życia w wieku emerytalnym, określonym w przepisach o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalone dla ubezpieczonego na dzień 
31 grudnia poprzedniego roku. Kwotę tę dzieli się również przez średnie dalsze 
trwanie życia w wieku przekraczającym wiek emerytalny o rok, a także dwa, trzy i 
cztery lata. W przypadku gdy ubezpieczony przekroczył wiek emerytalny, 
hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz dla kolejnych 
pięciu lat.

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w Art. 40, i na 
koncie płatnika składek, o których mowa w Art. 45, mogą być udostępniane sądom, 
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, komornikom sądowym oraz Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób 
fizycznych i płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z 
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa 
w ust. 1, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na 
ustny wniosek zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą 
informacje zawarte na koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

Rozdział 5

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Art. 51. [Cel utworzenia i działalności Funduszu ]

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym 
w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Dysponentem FUS jest Zakład.

Art. 52. [Przychody Funduszu ]

1. Przychody FUS pochodzą:

1) ze składek na ubezpieczenia społeczne, nie podlegających przekazaniu na rzecz 
otwartych funduszy emerytalnych,

2) (skreślony),

3) z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na 
świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń 
finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji 
zagranicznych,

4) z oprocentowania rachunków bankowych FUS,

5) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS,

6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami,

7) z dodatkowej opłaty, o której mowa w Art. 24 ust. 1, i z opłaty 
prolongacyjnej,

8) z dotacji z budżetu państwa,

9) ze środków FRD, o których mowa w Art. 59.

2. Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do przychodów FUS w miesiącu 
następującym po miesiącu, za który składka jest należna.

3. (skreślony). 

Art. 53. [Dotacje i pożyczki z budżetu państwa ]

1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu 
państwa dotacje i pożyczki.

2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie 
na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli 
przychody przekazywane na rachunki funduszy określonych w Art. 55 pkt 1—4 oraz 
środki zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej 
wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.

3. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać 
kredyty i pożyczki.

Art. 54. [Cele finansowane ze środków Funduszu ]

Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

1) wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz 
wypadkowego,

2) wydatki na prewencję rentową,

3) spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty 
świadczeń z FUS,

4) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń,

5) należności dla płatników składek, o których mowa w Art. 3 ust. 2,

6) wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Art. 52 ust. 1 pkt 3,

7) (skreślony),

8) odpisy stanowiące przychody Zakładu, o których mowa w Art. 76 ust. 1 pkt 1.

Art. 55. [Rodzaje funduszy ]

W ramach FUS wyodrębnia się fundusze: 

1) emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur,

2) rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do 
pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla 
sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz 
świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu 
państwa, a także wydatki na prewencję rentową,

3) chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych 
przepisach,

4) wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych 
przepisach,

5) rezerwowe dla:

a) ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego, 

b) ubezpieczenia wypadkowego.

Art. 56. [Fundusze rezerwowe ]

1. Fundusze rezerwowe tworzy się:

1) dla ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego ze środków pozostających w dniu 31 
grudnia każdego roku na rachunkach funduszy, o których mowa w Art. 55 pkt 2 i 3, 
pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających 
na pierwszy miesiąc kolejnego roku,

2) dla ubezpieczenia wypadkowego ze środków pozostających w dniu 31 grudnia 
każdego roku na rachunku funduszu wypadkowego, pomniejszonych o kwoty niezbędne 
do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego 
roku,

3) z odsetek od ulokowanych środków funduszy rezerwowych.

2. Środki funduszy rezerwowych mogą być wykorzystane jedynie na uzupełnienie 
niedoborów funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

3. Środki funduszy rezerwowych mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych 
oraz w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, chyba że Rada 
Ministrów, na wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny 
sposób.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określa, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania 
środków FUS.

Art. 57. [Kwota wydatków na prewencję rentową ]

W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową w 
wysokości do 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, 
rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie finansowym FUS na 
dany rok budżetowy. 

Rozdział 6

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Art. 58. [Źródła finansowania ]

1. Dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia 
każdego roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną 
na zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego 
roku — tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.

2. FRD zasilany jest także:

1) ze środków, o których mowa w Art. 22 ust. 4,

2) ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, na podstawie odrębnych 
przepisów,

3) z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z Art. 63 ust. 2 i Art. 65 
ust. 2 i 4,

4) z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a nie 
stanowiących przychodów FUS i Zakładu,

5) innych źródeł.

Art. 59. [Wykorzystanie środków FRD ]

1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na uzupełnienie wynikającego z 
przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego, o którym mowa w Art. 
55 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i Art. 112 ust. 1.

2. Rada Ministrów na wniosek Zakładu, w drodze rozporządzenia, zarządza 
wykorzystanie środków FRD.

3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. 
Wysokość środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym 
FRD. 

Art. 60. [Ustrój FRD ]

1. FRD posiada osobowość prawną.

2. Statut FRD nadaje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w 
drodze rozporządzenia.

3. Organem FRD jest Zakład.

4. Środkami FRD dysponuje Zakład, z zastrzeżeniem Art. 59 i 64.

5. Zakład reprezentuje FRD w sposób określony dla reprezentacji Zakładu w jego 
statucie.

6. Siedzibą FRD jest siedziba Zakładu.

7. Nazwa FRD jest prawnie chroniona.

Art. 61. [Gospodarka finansowa ]

1. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy 
kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.

2. Podstawą prognozy, o której mowa w ust. 1, są w szczególności założenia 
dotyczące sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza 
założenia dotyczące płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości 
zarobków, migracji, inflacji, stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale 
na poszczególne grupy zawodowe oraz grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz 
wskaźniki waloryzacji składek i świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych.

3. Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przez Zarząd Zakładu. 

4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów 
corocznie do dnia 31 marca wraz z opinią licencjonowanego aktuariusza 
działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej. Wyboru 
aktuariusza dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w 
drodze konkursu. 

5. Prognoza publikowana jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym. Zakres 
publikacji określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w 
drodze rozporządzenia.

Art. 62. [Zakaz zaciągania pożyczek i kredytów ]

FRD nie może zaciągać pożyczek lub kredytów. Budżet państwa gwarantuje wypłatę 
świadczeń emerytalnych z FUS.

Art. 63. [Sposób lokowania środków ]

1. FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i 
rentowności.

2. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach 
skarbowych oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

Art. 64. [Zarządzający środkami Funduszu ]

1. Po 1 stycznia 2002 r. zarządzanie środkami FRD może być powierzone przez 
Zakład uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na zasadach określonych w ustawie i 
umowie o zarządzaniu.

2. Wybór zarządzającego środkami FRD odbywa się w trybie przetargu 
dwustopniowego lub negocjacji z zachowaniem konkurencji. Przepisy o zamówieniach 
publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 65. [Formy lokowania środków ]

1. Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych w rozumieniu przepisów o 
organizacji i finansowaniu otwartych funduszy emerytalnych nie może być 
powierzone w zarządzanie więcej niż 15% środków FRD.

2. Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD 
tylko w kraju i wyłącznie w:

1) bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu 
Państwa,

2) papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto 
stołeczne Warszawa,

3) dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,

4) akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu,

5) zabezpieczonych całkowicie obligacjach dopuszczonych do publicznego obrotu,

6) zabezpieczonych całkowicie obligacjach emitowanych przez spółki, których 
akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określa, w drodze 
rozporządzenia, wzór umowy o zarządzanie, dopuszczalne proporcje udziału 
poszczególnych lokat oraz szczegółowe zasady i tryb ustalania kosztów, o których 
mowa w Art. 59 ust. 3, a także może określić inne dopuszczalne formy lokowania 
środków FRD, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego oraz celów powołania FRD.


4. Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych w trybie, o którym mowa w Art. 
64, jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i faktycznie 
realizowana nie jest sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3.

Rozdział 7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Art. 66. [ Podstawa działania ] 1. Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.
Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Zakład działa na podstawie niniejszej ustawy oraz innych ustaw regulujących
poszczególne zakresy jego działalności.

4. W zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w art. 68—71, Zakładowi
przysługują środki prawne właściwe organom administracji państwowej.

Art. 67. [ Skład Zakładu ]

1. W skład Zakładu wchodzą:

1) centrala,

2) terenowe jednostki organizacyjne.

2. W skład centrali Zakładu wchodzi także Biuro Rent Zagranicznych powołane do
realizacji umów międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Art. 68. [ Zakres działania ]

Do zakresu działania Zakładu należy między innymi:

1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

a) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie
tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują
płatnicy składek,

c) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

d) prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i
wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy
ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,

e) prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,

f) orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

2) realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych,

3) dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz
środkami Funduszu Alimentacyjnego,

4) opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń
społecznych,

5) kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy,

6) kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych
obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych
Zakładowi,

7) wydawanie Biuletynu Informacyjnego,

8) popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Art. 69. [ Prewencja rentowa ]

1. Do zakresu działania Zakładu należy także prowadzenie prewencji rentowej,
obejmującej:

1) rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową
niezdolnością do pracy albo osób pobierających rentę okresową,

2) badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy,

3) inne działania prewencyjne.

2. W ramach prewencji rentowej Zakład:

1) kieruje ubezpieczonych i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do ośrodków
rehabilitacyjnych,

2) może tworzyć i prowadzić własne ośrodki rehabilitacyjne,

3) udziela zamówień na usługi rehabilitacyjne w innych ośrodkach,

4) prowadzi we własnym zakresie badania i analizy przyczyn niezdolności do
pracy,

5) może zamawiać przeprowadzanie przez inne podmioty badań naukowych dotyczących
przyczyn niezdolności do pracy oraz metod i rozwiązań zapobiegających
niezdolności do pracy,

6) może finansować inne działania dotyczące prewencji rentowej.

3. Do zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się przepisów o
zamówieniach publicznych.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb:

1) kierowania na rehabilitację leczniczą,

2) (skreślony),

3) udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.

Art. 70. [ Prognoza sytuacji finansowej ]

1. Zakład sporządza dla każdego funduszu wymienionego w art. 55 pkt 1—4 prognozę
sytuacji finansowej na najbliższy rok obrotowy. Rachunek jest zestawieniem
przewidywanych zobowiązań i wpływów na dany rok z tytułu składek i innych
źródeł.

2. Dla kolejnych 5 lat obrotowych Zakład sporządza dla każdego z funduszy
uproszczony rachunek ubezpieczeń. Przepis art. 61 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 71. [ Zadania zlecone ]

1. Zakład wykonuje również zadania powierzone na podstawie innych ustaw.

2. Zakład może wykonywać inne zlecone zadania z dziedziny ubezpieczeń lub
zabezpieczenia społecznego.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, Zakład wykonuje odpłatnie, na zasadach
określonych w przepisach lub w umowach albo w porozumieniach zawartych z
jednostką zlecającą.

Art. 71a. [ Przesyłanie pism I decyzji przez Zakład ]

1. Zakład może przesyłać pisma i decyzje zwykłą przesyłką listową.

2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji, o których mowa w
ust. 1, spoczywa na Zakładzie.

Art. 72. [ Organy Zakładu ]

Organami Zakładu są:

1) Prezes Zakładu,

2) Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu,

3) Rada Nadzorcza Zakładu.

Art. 73. [ Prezes Zakładu ]

1. Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na
zewnątrz.

2. Prezesa Zakładu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii
Rady Nadzorczej Zakładu, a także określa jego wynagrodzenie.

3. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Zarządu,

2) koordynowanie współpracy Zakładu z urzędami administracji rządowej, w tym w
szczególności z Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także z
innymi organami rentowymi,

3) tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych
oraz określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej,

4) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu, ich
zastępców oraz głównych księgowych,

5) zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń
społecznych,

6) przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku,

7) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

8) zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD.

Art. 74. [ Zarząd Zakładu ]

1. Zarząd Zakładu składa się z Prezesa Zakładu oraz z 2—4 osób, powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą Zakładu, na wniosek Prezesa Zakładu.

2. Zarząd kieruje działaniami Zakładu w zakresie nie zastrzeżonym dla Prezesa
Zakładu.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) bieżące zarządzanie funduszami, których dysponentem jest Zakład,

2) przygotowywanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD,

3) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu,

4) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego FUS i FRD oraz
przekazywanie go w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem
budżetu państwa — po zaopiniowaniu przez dwóch niezależnych aktuariuszy nie
będących pracownikami Zakładu, a następnie przez Radę Nadzorczą Zakładu —
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych FUS i FRD i przedkładanie ich —
po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Zakładu —
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,

6) przedstawianie Radzie Nadzorczej Zakładu informacji o pracy Zakładu — w
formie, zakresie i terminach określonych przez Radę Nadzorczą Zakładu,

7) przedstawianie Radzie Nadzorczej Zakładu wniosków w sprawie ustalenia i zmian
systemu wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu,

8) sporządzanie planu finansowego Zakładu i sprawozdań z jego wykonania oraz
przedkładanie ich — po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu — ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,

9) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zakładu i przedkładanie ich
— po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu — ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego,

10) sporządzanie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu
emerytalnego, o której mowa w art. 61 ust. 3.

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą Zakładu.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek Prezesa
Zakładu, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu, nadaje, w drodze
rozporządzenia, statut Zakładu, w którym określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres rzeczowy działania centrali i
terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu,

2) tryb funkcjonowania i kompetencje organów Zakładu.

6. Projekty i sprawozdania, o których mowa w ust. 3 pkt 4, 5 i 9, minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego kieruje do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w formie komunikatu oraz w
dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym.

Art. 75. [ Rada Nadzorcza Zakładu ]

1. Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na
pięcioletnią kadencję, przy czym:

1) 3 członków, w tym przewodniczący Rady, powoływanych jest na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,

2) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji pracodawców,
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej dalej „ustawą o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych”,

3) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji związkowej,
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych,

4) 1 członek jest powoływany na wniosek ogólnokrajowych organizacji emerytów i
rencistów.

2. Do zadań Rady Nadzorczej Zakładu należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zakładu,

2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zakładu,

3) okresowa ocena — w przyjętym przez siebie trybie — pracy Zarządu,

4) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i sprawozdania z
jego wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Zakładu,

5) opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz sprawozdań z ich
wykonania,

6) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz
zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego,

7) opiniowanie zasad wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu,

8) wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania
finansowego Zakładu,

9) opiniowanie kandydata na Prezesa Zakładu,

10) opiniowanie projektu statutu Zakładu.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu,

2) regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zakładu.

Art. 75a. [ Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych ]

Organy Zakładu współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 76. [ Przychody Zakładu ]

1. Zakład uzyskuje przychody z:

1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się
corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS,
zatwierdzonego, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu,

2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na:

a) ubezpieczenie zdrowotne od Kas Chorych,

b) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

c) (skreślona),

d) Fundusz Pracy

— których wysokość określają odrębne przepisy,

3) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na
otwarte fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,8 % przypisu składek
na to ubezpieczenie, z tym że wysokość należności ustala się corocznie w ustawie
budżetowej,

4) wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi,

5) dotacji z budżetu państwa,

6) należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu
związanych z:

a) działalnością Funduszu Alimentacyjnego,

b) obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze środków
budżetu państwa,

6a) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 47 ust. 10c, w części nieprzekazanej
na rachunek ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym,

6b) oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych,

7) innych dochodów.

2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
podlegają refundacji z Funduszu Alimentacyjnego i budżetu państwa w części
proporcjonalnej do liczby świadczeń finansowanych z tych źródeł.

3. Koszty działalności Zakładu w zakresie weryfikacji błędów związanych z
przekazywaniem składki do otwartych funduszy emerytalnych pokrywają podmioty
odpowiedzialne za prawidłowość przekazanych informacji, w wysokości określonej
ryczałtowo w tabeli opłat. Tabelę opłat określa, w drodze rozporządzenia,
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek Rady
Nadzorczej Zakładu.

4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz
amortyzacją ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i
cen.

Art. 77. [ Gospodarka finansowa ]

1. Zakład gospodaruje swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków.

2. Z przychodów, o których mowa w art. 76, pokrywa się w szczególności:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

2) wydatki na zakup towarów i usług,

3) koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu,

4) pozostałe koszty bieżącej działalności Zakładu,

5) wydatki na inwestycje,

6) wydatki na działalność szkoleniową i popularyzatorską w zakresie ubezpieczeń
społecznych,

7) koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanych przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

8) koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umów międzynarodowych.

3. Zakład dysponuje środkami finansowymi w walutach obcych pochodzących z wpłat
instytucji zagranicznych przekazywanych na pokrycie wypłat świadczeń
zagranicznych osobom uprawnionym zamieszkałym w Polsce.

Art. 78. [ Sprawozdanie finansowe ]

Sprawozdanie finansowe Zakładu podlega badaniu i ogłoszeniu na zasadach
określonych w przepisach o rachunkowości.

Art. 79. [ Tajemnica służbowa ]

Indywidualne dane uzyskane przez Zakład od ubezpieczonych oraz płatników składek
są objęte tajemnicą służbową Zakładu. Do przestrzegania tej tajemnicy obowiązani
są:

1) pracownicy Zakładu,

2) członkowie Rady Nadzorczej Zakładu.

Rozdział 8

Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy

Art. 80. [Obowiązki ubezpieczonego ]

W celu ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości ubezpieczeni zobowiązani 
są do:

1) przedstawiania stanów faktycznych mających wpływ na prawo lub wysokość 
świadczeń,

2) informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na świadczenie,

3) przedkładania na żądanie środków dowodowych, 

4) osobistego stawiennictwa, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają,

5) poddania się badaniom lekarskim, a także leczeniu lub rehabilitacji, jeżeli 
oczekuje się, że leczenie lub rehabilitacja przywróci zdolność do pracy lub 
spowoduje, że zdolność do pracy zostanie zachowana. 

Art. 81. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy ]

Przepisu Art. 80 nie stosuje się, jeżeli:

1) Zakład ma możliwości mniejszym nakładem niż ubezpieczony ustalić okoliczności 
niezbędne do przyznania i wypłaty świadczenia,

2) badanie mogłoby narazić ubezpieczonego na pogorszenie stanu zdrowia lub 
zagrażać jego życiu. 

Art. 82. [Zawieszenie wypłaty świadczenia ]

W przypadku gdy ubezpieczony utrudnia możliwość wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności sprawy, Zakład może, w drodze decyzji, wstrzymać wypłatę 
świadczenia lub zawiesić postępowanie do chwili podjęcia współpracy.

Art. 83. [Odwołanie do sądu ]

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w 
szczególności:

1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, 

2) przebiegu ubezpieczeń,

3) ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu 
składek,

4) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

5) wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i 
według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 
miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmownej 
odwołanie nie przysługuje.

5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która 
wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.

6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję w 
terminie 14 dni od wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się 
dalszego biegu.

7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład 
przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wniesienia 
odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 9

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń

Art. 84. [Nienależnie pobrane świadczenie ]

1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest 
obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach 
określonych przepisami prawa cywilnego z uwzględnieniem ust. 11.

2. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie 
prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli 
osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub 
fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd 
organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia. 

3. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca 
świadczenia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności 
powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to 
świadczenia były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach — za okres dłuższy 
niż ostatnie 3 lata.

4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń, ustalone prawomocną decyzją, podlegają 
potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje — 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

5. Przepisów ust. 2—4 i 8 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne 
określające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń stanowią inaczej.

6. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez 
płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo 
do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z 
odsetkami, o których mowa w ust. 1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub 
inny podmiot. 

7. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się 
decyzji ustalającej należność. Przepisy Art. 24 ust. 4 i 5 stosuje się 
odpowiednio.

8. Zakład może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w 
całości lub części, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

9. Przepisy ust. 1—8 stosuje się także do pieniężnych świadczeń innych niż z 
ubezpieczeń społecznych, wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów.

10. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do świadczeń wypłaconych bezpośrednio 
przez pracodawcę.

11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te 
świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo 
wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty 
nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez 
odsetek za zwłokę.

Art. 85. [Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ]

1. Jeżeli Zakład — w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady 
przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub 
świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów 
międzynarodowych — nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego 
świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości 
odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to 
przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest 
następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady wypłacania odsetek.

2a. Przepis ust. 1 stosuje się również do płatników składek zobowiązanych z mocy 
odrębnych przepisów do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 10

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Art. 86. [Zakres kontroli ]

1. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych 
przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.

2. Kontrola może obejmować w szczególności:

1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,

2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz 
innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład,

3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i 
rentowe,

5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 
społecznych,

6) dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z 
opłatą należności z tytułu składek. 

Art. 87. [Uprawnienia inspektora kontroli Zakładu ]

1. W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

1) badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne 
nośniki informacji związane z zakresem kontroli,

1a) dokonywać oględzin składników majątku płatników składek zalegających z 
opłatą należności z tytułu składek, 

2) zabezpieczać zebrane dowody,

3) żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego,

4) legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne 
dla potrzeb kontroli,

5) przesłuchiwać świadków,

6) przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po 
wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały nie wyjaśnione okoliczności 
mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

2. Inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte 
na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Art. 88. [Obowiązki płatników składek ]

1. Płatnicy składek są zobowiązani:

1) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z 
zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w 
związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych 
umów,

1a) udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres 
kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek, 

2) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i 
określonych przez inspektora kontroli Zakładu,

3) zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym 
udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne 
niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi 
dysponuje płatnik,

4) udzielać wyjaśnień kontrolującemu,

5) przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym 
dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.

2. Czynności określonych w ust. 1 płatnik składek jest obowiązany dokonać 
nieodpłatnie.

3. W sprawach objętych zakresem kontroli płatnik składek ma obowiązek, w 
wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty.

Art. 89. [Wszczęcie postępowania kontrolnego ]

1. Inspektor kontroli Zakładu podejmuje czynności kontrolne u płatnika składek 
po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do kontroli, z równoczesnym 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania kontrolnego.

2. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek zapoznania płatnika składek z jego 
prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy. Płatnik składek potwierdza podpisem 
na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania kontrolnego, że zapoznał się z tymi 
prawami i obowiązkami.

3. W przypadku nieobecności płatnika składek czynności kontrolne mogą być 
wszczęte po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobie upoważnionej do 
reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek. Z czynności tych 
sporządza się protokół i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek.

4. Obecny w czasie kontroli płatnik składek, a także osoba przez niego wskazana, 
mają prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

5. Płatnik składek powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie 
przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub oględzin, w sposób umożliwiający mu 
udział w przeprowadzaniu tego dowodu, nie później niż bezpośrednio przed 
podjęciem tych czynności.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają 
natychmiastowe podjęcie czynności, a płatnik jest nieobecny. Fakt nieobecności 
płatnika odnotowuje się w protokole przeprowadzonej kontroli.

Art. 90. [Czynności kontrolne ]

1. Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w 
miejscach prowadzenia przez niego działalności, a także w miejscu prowadzenia 
działalności przez osoby trzecie w związku z powierzeniem tym osobom niektórych 
czynności na podstawie odrębnych umów.

2. Inspektor kontroli Zakładu jest uprawniony do wstępu i poruszania się po 
terenie siedziby płatnika oraz miejsc prowadzenia przez niego działalności, na 
podstawie dokumentów, o których mowa w Art. 89 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania 
przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym 
regulaminie określonym przez płatnika składek.

3. Inspektor kontroli Zakładu podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie 
pracy obowiązującym na terenie, gdzie wykonuje czynności kontrolne.

4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscami określonymi w ust. 1 w 
razie niezapewnienia przez płatnika składek warunków, o których mowa w Art. 88 
ust. 1 pkt 3, a także w przypadkach, gdy charakter czynności tego wymaga.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 płatnik składek jest obowiązany, na 
żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty 
wymienione w Art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności 
kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Czynności w tym zakresie są 
prowadzone w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. Z wydania dokumentów 
sporządza się protokół, który podpisuje również płatnik składek.

6. Zakład zapewnia płatnikowi składek, na jego żądanie, dostęp do wydanych 
dokumentów.

Art. 91. [Protokół kontroli ]

1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać:

1) oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej Zakładu,

2) oznaczenie kontrolowanego płatnika składek,

3) oznaczenie inspektorów kontroli Zakładu wykonujących kontrolę,

4) określenie zakresu kontroli,

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

6) opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych,

7) przedstawienie dowodów,

8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,

9) pieczęć i podpis inspektora kontroli Zakładu.

2. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do 
reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.

3. Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu 
złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne 
środki dowodowe.

4. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w 
razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia 
zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

5. Protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie 
określonym w Art. 83.

Art. 91a. [Protokół oględzin ]

1. Z oględzin składników majątku płatnika składek sporządza się protokół, który 
podpisują osoby uczestniczące w oględzinach. 

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tryb określony w Art. 91 
ust. 1 i 2 dla protokołu kontroli. 

Art. 92. [Wyłączenie inspektora kontroli Zakładu ]

1. Inspektor kontroli Zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie 
stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego 
postępowaniu.

2. Inspektor kontroli Zakładu jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, 
które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek 
zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku 
inspektora kontroli Zakładu.

Art. 93. [Wymogi odnośnie do zostania inspektorem kontroli Zakładu ]

1. Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, który:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i 
obywatelskich,

2) ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej,

3) posiada wyższe wykształcenie,

4) jest zatrudniony w centrali lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu 
co najmniej dwa lata, 

5) złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli Zakładu z 
wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez głównego inspektora kontroli 
Zakładu.

2. Inspektora kontroli Zakładu powołuje Prezes Zakładu na wniosek głównego 
inspektora kontroli Zakładu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Zakładu, na wniosek głównego 
inspektora kontroli Zakładu, może powołać na stanowisko inspektora kontroli 
Zakładu osobę nie spełniającą warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Prezes Zakładu, na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu, odwołuje ze 
stanowiska inspektora kontroli Zakładu osobę, która:

1) złożyła rezygnację ze stanowiska,

2) nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, 

3) utraciła zdolność fizyczną lub psychiczną do pracy na zajmowanym stanowisku, 
stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

4) otrzymała ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną ujemną oceną 
dokonaną nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż w ciągu roku 
od poprzedniej oceny,

5) ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

5. Pracownicy Zakładu uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych przed 
wejściem w życie ustawy, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 
4, zachowują uprawnienia do prowadzenia kontroli płatników składek, jeżeli w 
okresie 18 miesięcy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 94. [Główny inspektor kontroli Zakładu ]

1. Prezes Zakładu powołuje i odwołuje głównego inspektora kontroli Zakładu po 
zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

2. Główny inspektor kontroli Zakładu oraz upoważnieni przez niego inspektorzy 
kontroli Zakładu zarządzają kontrole płatników składek, a w imieniu Prezesa 
Zakładu nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje główny inspektor kontroli 
Zakładu.

Art. 95. [Ochrona inspektorów kontroli Zakładu ]

Inspektorzy kontroli Zakładu w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych 
korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy 
publicznych.

Art. 96. [Współpraca z innymi urzędami i instytucjami ]

1. Izby i urzędy skarbowe są obowiązane przekazywać Zakładowi informacje o 
stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

2. Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i 
samorządzie terytorialnym są zobowiązane do udostępniania Zakładowi, na jego 
wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy.

Art. 97. [Delegacja ]

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady i tryb 
przeprowadzania kontroli płatników składek.

Rozdział 11

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Art. 98. [Kara grzywny ]

1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu 
płatnika:

1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w 
przewidzianym przepisami terminie,

2) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo 
udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

3) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, 

4) nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 
zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,

5) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

6) nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych 
raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

7) nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w Art. 47a ust. 1 i 
2, 

podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy 
opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru 
obowiązany jest Zakład.

Rozdział 12

Zmiany w obowiązujących przepisach

Art. 99. [Ustawa o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki ]

W ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, 
poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 
Kościelnego (Dz.U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r., Nr 13 poz. 95 
oraz z 1975 r. Nr 17, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany w Art. 9 w ust. 
1:

1) skreśla się pkt 3,

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne duchownych w wymiarze 
określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887)”.

Art. 100. [Ustawa o łączności ]

W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 
564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) w Art. 60a po ust. 2 
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

Art. 101. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, 
poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, 
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, 
poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, 
Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 
943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685 i Nr 
117, poz. 756) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapłaconych przez podatnika lub potrąconych przez płatnika składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, określone w 
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów,”

2) w Art. 32 w ust. 2 po wyrazach „2a” dodaje się wyrazy „oraz po odliczeniu 
potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w Art. 26 ust. 1 pkt 
2”

3) w Art. 33 w ust. 3 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i 
dodaje się wyrazy „pomniejszoną o składki potrącone przez płatnika w danym 
miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
o których mowa w Art. 26 ust. 1 pkt 2.”

4) w Art. 35 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organy zatrudnienia — od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, pomniejszonych o składki potrącone przez płatnika w 
danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe, a także od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.”

5) w Art. 37 w ust. 1a po wyrazie „płatnik” dodaje się wyrazy „odlicza od 
dochodu potrącone w ciągu roku składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w Art. 26 ust. 1 pkt 2,”

6) w Art. 39 w ust. 1 po wyrazach „dochodów oraz” dodaje się wyrazy „potrąconych 
przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 
chorobowe, o których mowa w Art. 26 ust. 1 pkt 2,”.

Art. 102. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, 
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, 
Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, 
Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, 
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. 
Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 
685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 
926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 o raz z 
1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685 i Nr 117, poz. 756) w Art. 6 w ust. 1 
w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 
887).”

Art. 103. [Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych ]

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 
435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w Art. 4:

a) w ust. 1 po wyrazach „nie wypłaconego wynagrodzenia za pracę” dodaje się 
wyrazy „za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, zarządzając jednocześnie udzielenie 
pracodawcy pożyczki w wysokości odpowiadającej kwocie składki na ubezpieczenia 
społeczne od należnych pracownikom, a nie wypłaconych wynagrodzeń za ten 
okres.”,

b) w ust. 1a wyrazy „określa się warunki jego zwrotu przez pracodawcę” zastępuje 
się wyrazami „i o udzieleniu pożyczki pracodawcy, określa się warunki ich zwrotu 
przez pracodawcę”,

c) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Art. 6a ust. 2a stosuje się odpowiednio.”

2) w Art. 6:

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców, o których mowa w 
ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
Nr 137, poz. 887).”,

b) w ust. 4 po wyrazach „lit. a)—d)” dodaje się wyrazy „oraz pkt 4”

3) w Art. 6a:

a) w ust. 2 po wyrazach „Art. 4 ust. 2” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem 
ust. 2a”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy wynagrodzenie należne pracownikowi przekracza kwotę, o 
której mowa w ust. 2, przy obliczaniu należności z tego tytułu uwzględnia się 
również kwotę składki na ubezpieczenia społeczne, finansowanej ze środków 
pracownika, od różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym pracownikowi a 
wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 4 ust. 
2.”

4) w Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Składki na Fundusz ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 
którym mowa w Art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.”

Art. 104. [Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ]

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 
403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz 
z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668 i Nr 108, poz. 684) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w Art. 31: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i pogrzebowe”,

b) skreśla się ust. 5; 

2) w Art. 37m:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne 
przysługują zasiłki pogrzebowe, na zasadach przewidzianych dla pracowników.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się wyrazy „ust. 1a oraz”

3) w Art. 48 w ust. 2 skreśla się pkt 2; 

4) w Art. 49 w ust. 1 skreśla się pkt 2; 

5) w Art. 53:

a) w ust. 1 wyrazy „ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne” 
zastępuje się wyrazami „ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania 
ograniczenia, o którym mowa w Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887)”,

b) w ust. 3 wyrazy „na ubezpieczenie społeczne wynosi” zastępuje się wyrazami 
„ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi”

6) w Art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na 
ubezpieczenia społeczne.”

Art. 105. [Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ]

W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 
Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w Art. 7:

a) w pkt 21 w zdaniu wstępnym po wyrazach „przez to” dodaje się wyrazy „, z 
zastrzeżeniem pkt 21a,”

b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) za członka rodziny uważa się także dzieci uprawnione do renty rodzinnej,”

2) w Art. 8 w pkt 10 po wyrazach „lub rentę” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem 
osób, o których mowa w Art. 7 pkt 21a”

3) w Art. 8a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Członkostwo w Kasie Chorych osoby, o której mowa w ust. 2, nie wygasa w 
okresie pobierania przez tę osobę zasiłków, przyznanych na podstawie przepisów o 
ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, których nie zalicza się do podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.”

4) w Art. 21:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w Art. 8 pkt 1 lit. a), c)—h), stosuje się przepisy określające 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z 
zastrzeżeniem ust. 2b, 2c i 3a.

2. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w Art. 8 pkt 2—7, objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, 
stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 2b, 2c i 3a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: 

„2a. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w Art. 8 pkt 2—7, nie 
objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stanowi kwota odpowiadająca 
uposażeniu tych osób.

2b. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o 
których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności 
do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie 
stosuje się ograniczenia, o którym mowa w Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 
887).

2c. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrąconych przez 
płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń 
społecznych.”,

c) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „pomniejszona o 
kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe potrąconych przez płatników 
ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń 
społecznych,”

5) Art. 26a otrzymuje brzmienie:

„Art. 26a. Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne 
potrącane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 % oraz przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 0,25 % kwoty składek 
przekazanych do Kas Chorych.”

6) w Art. 169c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 
2 i 3 w brzmieniu:

„2. Do dnia 30 czerwca 1999 r. nie stosuje się przepisów Art. 26 ust. 4. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonują 
rozdysponowania pomiędzy Kasy Chorych środków finansowych pochodzących z 
pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie planu finansowego 
sporządzonego przez Pełnomocnika.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przekazują środki, o których mowa w ust. 2, do właściwej Kasy Chorych, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne.”

Art. 106. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej ]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 
o raz z 1998 r. Nr 99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) Art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 osób, w przeliczeniu na 
pełny etat, oraz niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i 
zakładach aktywizacji zawodowej, nalicza się na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, 
poz. 887), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:

1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na 
ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,

2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na 
ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

3. W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej w stosunku do 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

1) część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na 
ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych,

2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budżet państwa, a w 
części odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia zakłady, o których mowa w ust. 2 i 
3, o przekazaniu części wynagrodzenia pracownika odpowiadającej należnej składce 
na ubezpieczenia społeczne, finansowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

5. Przez osoby zatrudnione, o których mowa w ust. 2 i 3, rozumie się pracowników 
oraz osoby wykonujące pracę nakładczą.

6. Szczegółowe zasady i tryb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, z 
uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i budżetu państwa, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego.

7. Różnica między składką na ubezpieczenia społeczne, potrącaną osobie 
niepełnosprawnej pracującej w zakładach pracy, o których mowa w ust. 2 i 3, a 
częścią składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzoną do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych pozostaje w tych zakładach pracy.”

2) w Art. 31:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) po wyrazach „w wysokości 10%” dodaje się wyrazy „z 
zastrzeżeniem ust. 3a,”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prowadzący zakład pracy chronionej może uzyskać zwolnienie z wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie określonym w 
Art. 49 również w przypadku, gdy środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych nie wystarczają na sfinansowanie składki, o której mowa w Art. 
25 ust. 3 pkt 2.”

Rozdział 13

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 107. [Termin dokonywania imiennych zgłoszeń ]

1. Płatnicy składek zobowiązani są dokonać imiennych zgłoszeń do ubezpieczeń 
społecznych wszystkich osób, za które są zobowiązani opłacać składki na 
ubezpieczenia społeczne za dzień 31 grudnia 1998 r. i dzień 1 stycznia 1999 r., 
w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r.

2. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są dokonać również płatnicy 
składek opłacający składki na własne ubezpieczenia społeczne za dzień 31 grudnia 
1998 r. i dzień 1 stycznia 1999 r., w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r.

3. Płatnicy składek, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązani są dokonać 
zgłoszenia płatnika składek w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r.

Art. 108. [Termin wystąpienia z wnioskiem o NIP ]

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy 
nie posiadają, jako podatnicy, numeru identyfikacji podatkowej NIP lub nie 
złożyli wniosku o nadanie tego numeru, obowiązani są dokonać zgłoszenia 
identyfikacyjnego, w celu otrzymania NIP, w terminie jednego miesiąca od dnia 
wejścia w życie ustawy, w trybie określonym w przepisach o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników.

Art. 109. [Dotychczasowe składki ]

Składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki oraz zasiłki rodzinne i 
pielęgnacyjne należne za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. płatnicy składek są 
zobowiązani rozliczać i opłacać na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 110. [Przeliczanie wynagrodzeń ]

1. Płatnicy składek podwyższą ubezpieczonym, o których mowa w Art. 16 ust. 1, 
przychód należny od dnia 1 stycznia 1999 r., przeliczając go w taki sposób, aby 
po potrąceniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe nie był on niższy niż przed przeliczeniem.

2. (skreślony).

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób przeliczania przychodu, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi wysokość 
najniższego wynagrodzenia pracowników po przeliczeniu w sposób określony w 
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.

5. Ilekroć w przepisach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
jest mowa o „przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego” lub „planowanych rocznych 
środkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe” oznacza to:

1) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim 
lub drugim półroczu roku poprzedniego,

2) planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe – pomniejszone 
o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz 
chorobowe.

Art. 111. [Zasady zawierania umów z otwartymi funduszami emerytalnymi ]

1. Podział składki, o którym mowa w Art. 22 ust. 3, jest obowiązkowy dla 
ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r.

2. Ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do zawarcia umowy z 
otwartym funduszem emerytalnym w terminie do dnia 30 września 1999 r. Przepis 
Art. 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 
1969 r. z wyjątkiem osób pobierających emeryturę, mogą na swój wniosek 
przystąpić — poprzez zawarcie umowy — do wybranego otwartego funduszu 
emerytalnego.

4. Ubezpieczeni, o których mowa w ust. 3, mogą zawrzeć umowę z otwartym 
funduszem emerytalnym w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., z zastrzeżeniem 
ust. 6.

5. Przystąpienie przez ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, do otwartego 
funduszu emerytalnego jest nieodwołalnym oświadczeniem woli o wyborze 
ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 
31 grudnia 1968 r.

6. Termin, o którym mowa w ust. 4, uważa się za zachowany, jeżeli osoba urodzona 
w okresie określonym w ust. 3 nie podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych 
w 1999 r., lecz przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego w ciągu 6 
miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia po dniu 31 grudnia 1999 r. oraz w 
dniu powstania tego obowiązku nie ukończyła 50 lat.

7. Cała składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych, którzy nie 
przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, przekazywana jest na FUS.

8. Składka, o której mowa w Art. 22 ust. 3, podlega przekazaniu na rzecz 
otwartego funduszu emerytalnego, począwszy od najbliższej płatności składek na 
ubezpieczenie emerytalne, dokonanej po otrzymaniu przez Zakład od otwartego 
funduszu emerytalnego zawiadomienia o zawarciu umowy członkowskiej przez 
ubezpieczonego.

9. Składka ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do 
otwartych funduszy emerytalnych na zasadach określonych w ust. 8, jednakże w 
przypadku, gdyby ubezpieczony nie zawarł umowy w terminie, o którym mowa w ust. 
2, składka, począwszy od składki z tytułu zatrudnienia w październiku 1999 r., 
przeznaczona na otwarty fundusz emerytalny podlega przekazaniu do otwartego 
funduszu emerytalnego niezwłocznie po nabyciu członkostwa w otwartym funduszu 
emerytalnym. Przepis Art. 39 ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 112. [Termin uruchomienia środków FRD ]

1. Uruchomienie środków FRD może nastąpić nie wcześniej niż w 2009 r.

2. Stopa procentowa, o której mowa w Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, ulega 
obniżce o 1% podstawy wymiaru składki od roku kalendarzowego, o którym mowa w 
ust. 1.

3. W roku 2002 stopa procentowa, o której mowa w Art. 22 ust. 4, wynosi 0,1 % 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne.

Art. 113. [Dotychczasowe rady nadzorcze ZUS ]

Kadencja dotychczasowych rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
powołanych na podstawie Art. 20 i 21 ustawy, o której mowa w Art. 122 ust. 1 pkt 
1, ustaje z dniem powołania Rady Nadzorczej Zakładu, o której mowa w Art. 75.

Art. 113a. [Dotychczasowy Prezes ZUS ]

1. Do dnia powołania Prezesa Zakładu, o którym mowa w Art. 73, jego funkcje 
sprawuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołany w trybie ustawy, o 
której mowa w Art. 122 ust. 1 pkt 1.

2. Z dniem powołania Prezesa Zakładu, o którym mowa w Art. 73, wygasa akt 
powołania Prezesa sprawującego jego funkcje.

Art. 113b. [Dotychczasowi dyrektorzy oddziałów ]

1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wygasają akty powołania dyrektorów oddziałów 
Zakładu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, pełnią obowiązki do czasu powołania 
kierowników terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu, o których mowa w Art. 
67 ust. 1 pkt 2.

Art. 113c. [Dotychczasowi pracownicy ZUS ]

1. Stroną stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych działającym na podstawie Art. 7 ustawy, o której mowa w Art. 122 
ust. 1 pkt 1, oraz w jednostkach, o których mowa w Art. 117 ust. 1, staje się 
Zakład, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, nie przysługują odprawy i inne 
świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy oraz na podstawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych, z 
zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Zakład w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r. zawiadamia na piśmie 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o warunkach pracy oraz o 
skutkach w zakresie stosunków pracy związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 
oraz w Art. 113b ust. 1.

4. W terminie 30 dni od zawiadomienia przewidzianego w ust. 3 pracownik 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym 
uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie 
powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem 
stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

5. Pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania Zakład do dnia 31 stycznia 
1999 r. przedstawi na piśmie nowe warunki pracy i płac z wynagrodzeniem nie 
niższym niż dotychczasowe. Pracownicy w terminie 30 dni winni złożyć 
oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie 
nieuzgodnienia warunków, dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem 
okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik 
złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do 
którego winien złożyć takie oświadczenie. Rozwiązane stosunku pracy w tym trybie 
powoduje skutki, jakie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych wiążą 
z rozwiązaniem stosunku pracy w związku z likwidacją urzędu.

6. Do czasu zawarcia układu zbiorowego, zasady wynagradzania pracowników Zakładu 
oraz wielkość środków na wynagrodzenia określa Prezes Zakładu.

Art. 114. [Nabycie własności nieruchomości przez ZUS ]

1. Z dniem wejścia w życie ustawy majątek pozostający w zarządzie Zakładu, 
stanowiący własność Skarbu Państwa, staje się nieodpłatnie własnością Zakładu.

2. Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości w ramach majątku, o którym mowa 
w ust. 1, stwierdza w formie decyzji wojewoda.

3. Ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie własności nieruchomości stanowi 
podstawę wpisu w księdze wieczystej.

4. W zakresie prowadzonej działalności określonej w ustawie Zakład nie ponosi 
opłat skarbowych i sądowych.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do nieruchomości, w stosunku do 
których Zakład nabył przed dniem 1 stycznia 1999 r. prawo użytkowania 
wieczystego na rzecz Skarbu Państwa. W tym przypadku Zakład nabywa prawo 
użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na tych gruntach 
budynków i budowli lub innych części składowych. 

Art. 115. [Zwrot nieruchomości ZUS ]

Zakład jest następcą prawnym działających do 1950 r. Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, ubezpieczalni społecznych i funduszy ubezpieczeniowych w zakresie 
ubezpieczeń społecznych i jest uprawniony, jeżeli nie narusza to praw osób 
trzecich, do występowania o zwrot nieruchomości stanowiących w podanym okresie 
własność tych osób prawnych.

Art. 116. [Likwidacja dotychczasowego FUS ]

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, utworzony na podstawie ustawy, o której mowa 
w Art. 122 ust. 1 pkt 1, z dniem 1 stycznia 1999 r. likwiduje się, a jego środki 
pieniężne, wierzytelności i zobowiązania przejmuje fundusz emerytalny 
wyodrębniony z FUS zgodnie z Art. 55.

2. Aktywa i pasywa w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, działającego na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 
1, stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. aktywami i pasywami Zakładu.

3. Fundusz emerytalny sfinansuje przejściowo koszty Zakładu. Zwrot kosztów 
funduszowi emerytalnemu następuje po uzyskaniu przez fundusze, o których mowa w 
Art. 55, przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 117. [Kolejowe jednostki organizacyjne ]

1. Zakład przejmuje kolejowe jednostki organizacyjne właściwe do ustalenia i 
wypłaty świadczeń, działające na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 23, poz. 
99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1997 r. Nr 43, poz. 
272 i z 1998 r. Nr 66, poz. 431).

2. Kolejowe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, dokonają wypłaty 
świadczeń w 1998 r. oraz przekażą dokumentację niezbędną Zakładowi do wypłaty 
świadczeń za okres od dnia wejścia w życie ustawy i dokumentację wymaganą do 
przyznania lub przeliczenia świadczeń, a także dokumentację niezbędną do 
dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 
1998.

3. Minister właściwy do spraw transportu przekaże Zakładowi prawa majątkowe i 
środki rzeczowe w zakresie niezbędnym do przejęcia zadań, o których mowa w ust. 
1.

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i tryb przejęcia jednostek, o których mowa w ust. 1.

Art. 118. (skreślony).

Art. 118a. [Udzielanie pożyczek ]

W 1999 r. FUS mogą być udzielane pożyczki z budżetu państwa, w łącznej kwocie 
nie większej niż 4 000 000 tys. zł.

Art. 119. [Obowiązki banków ]

Banki są zobowiązane przygotować i zapewnić płatnikom składek dostęp do 
formularzy dokumentów płatniczych określonych ustawą, nie później niż do dnia 15 
grudnia 1998 r.

Art. 120. [Wykonywanie zadań określonych w ustawie ]

Zadania określone w ustawie, niezbędne do funkcjonowania Zakładu od dnia 1 
stycznia 1999 r., przed tym dniem wykonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wymieniony w Art. 7 ustawy, o której mowa w Art. 122 ust. 1 pkt 1.

Art. 121. [Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ]

1. Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od dnia 1 
stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. wynosi 1,62% podstawy wymiaru.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. stopa 
procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,62% podstawy wymiaru.

Art. 122. [Przepisy uchylone ]

1. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, 
poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1994 
r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426, z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 108, poz. 684),

2) Art. 1, Art. 8, Art. 14 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 
42, poz. 202, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 
4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),

3) Art. 1–5, Art. 25–32, Art. 34 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o 
ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia (Dz.U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 
r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),

4) Art. 1–4, Art. 22–26, Art. 28, Art. 32 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o 
ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich 
rodzin (Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 
104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, 
poz. 461 i Nr 124, poz. 585, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668),

5) rozdział 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, 
poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 1998 r. Nr 66, 
poz. 431),

6) Art. 1–6, Art. 27–32, Art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu 
społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 
r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i z 
1997 r. Nr 28, poz. 153).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w 
mocy przepisy aktów wykonawczych wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 
pkt 1, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustawy.

3. Ilekroć przepisy:

1) odsyłają do przepisów o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, 
do przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub do przepisów o ubezpieczeniach 
społecznych pracowników — należy przez to rozumieć odesłanie do przepisów o 
systemie ubezpieczeń społecznych,

2) określają jako organ właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Biuro Rent Zagranicznych — należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną 
Zakładu.

Art. 123. [Stosowanie przepisów K.p.a. ]

W sprawach uregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 124. [Termin informowania o danych zgromadzonych na koncie ]

Przepisy Art. 50 ust. 1 w części dotyczącej informowania o danych zgromadzonych 
na koncie stosuje się od dnia 1 stycznia 2000 r.

Art. 125. (skreślony).

Art. 126. [Emerytura hipotetyczna ]

Przepisy Art. 50 ust. 1 w części dotyczącej emerytury hipotetycznej stosuje się 
od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 127. [Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem:

1) Art. 24—31, 33, 73 ust. 2, Art. 74 ust. 1 i 5, Art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 
2, 9 i 10 oraz ust. 3, Art. 109, 117 ust. 2—4, Art. 119 i 120, które wchodzą w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) Art. 108, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r.,

3) Art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.,

4) Art. 15 ust. 2, Art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r.,

5) Art. 22 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.