USTAWA
o biegłych rewidentach i ich samorządzie

z dnia 13 października 1994 r.
Dz.U. z 2001r. Nr 31 poz. 359 
(Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2001 r.)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 1. [ Zakres regulacji ]

1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz organizację 
samorządu zawodowego biegłych rewidentów.

2. Tytuł zawodowy „biegły rewident" podlega ochronie prawnej.

Art. 2. [ Badanie sprawozdań finansowych ]

1. Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań finansowych.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o sprawozdaniu finansowym, oznacza to 
sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 
272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 
669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 
r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186).

Art. 3. [ Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta ]

1. Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone 
niniejszą ustawą.

2. Biegły rewident nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 
oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193).
Rozdział 2 - Biegli rewidenci
Art. 4. [ Ślubowanie ]

1. Osoba, która uzyskała tytuł biegłego rewidenta, nabywa prawo do wykonywania 
zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu jej do rejestru biegłych rewidentów.

2. Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:

„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w 
poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z 
przepisami prawa i normami wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu 
etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie badania fakty i okoliczności 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

3. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub osoba przez 
niego upoważniona spośród członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Art. 4a. [ Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ]

1. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego 
dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach 
określonych w ustawach.

3. Do przestrzegania tajemnicy obowiązane są również inne osoby, którym 
udostępniono informacje objęte tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala 
przepis ustawy.

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie 
dokumentacji i informacji z badania (przeglądu) sprawozdań finansowych w związku 
z toczącymi się postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Art. 5. [ Rejestr biegłych rewidentów ]

1. Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

1) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności 
prawnych,

2) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje 
rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

3) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w 
Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,

4) odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod 
kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane 
przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją",

5) (skreślony),

6) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,

7) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

2. Do rejestru biegłych rewidentów mogą być wpisani biegli rewidenci – obywatele 
polscy lub, na zasadach wzajemności, nieposiadający polskiego obywatelstwa – 
którzy posiadają kwalifikacje uzyskane za granicą, uznawane przez państwa Unii 
Europejskiej, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w 
języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce. Przepis ten nie 
narusza przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.

Art. 5a. (skreślony),

Art. 6. [ Wpis do rejestru ]

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów, zwany 
dalej „rejestrem".

2. Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności:

1) nazwisko i imię, datę urodzenia,

2) obywatelstwo,

3) miejsce i adres zamieszkania,

4) numer dyplomu biegłego rewidenta.

2a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje, na wniosek osoby ubiegającej się o wpis, wpisu do rejestru osoby, 
która spełnia warunki określone w art. 5 i złoży ślubowanie,

2) wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą następujące dane: numer 
legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru, 
nazwisko oraz imię.

3. Biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów 
zmian danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od zaistnienia 
okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, należy załączyć lub przedstawić 
dokumenty będące podstawą do dokonania zmian danych zawartych w rejestrze.

Art. 7. [ Komisja ]

1. Komisję powołuje, na czteroletnią kadencję, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. W skład Komisji wchodzi 15 członków wpisanych do rejestru biegłych 
rewidentów.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych.

Art. 8. [ Uprawnienia komisji ]

1. Komisja przeprowadza egzaminy, podczas których sprawdza praktyczne i 
teoretyczne przygotowanie kandydata na biegłego rewidenta.

1a. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów 
objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy 
uniwersyteckie lub równorzędne w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku, z 
zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 pkt 4 lit. b).

2. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z praktyki, o której mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 4, pod warunkiem odbycia dwuletniej aplikacji pod kierunkiem 
biegłego rewidenta, jeżeli:

1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 
przez co najmniej 3 lata,

2) nie będąc zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach 
finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora 
kontroli skarbowej.

Art. 9. [ Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów ]

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów skreśla z rejestru biegłych rewidentów w 
przypadku:

1) śmierci,

2) wystąpienia z samorządu,

3) (skreślony),

4) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
i 2,

5) prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o wydaleniu z 
samorządu.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić skreślenia z rejestru biegłych 
rewidentów z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli przeciwko biegłemu 
rewidentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

3. Biegły rewident skreślony z rejestru z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 
3 podlega, na swój wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, chyba że nie spełnia 
warunków określonych w art. 5.

Art. 10. [ Badanie sprawozdań finansowych ]

1. Do badania sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu ust. 2 uprawnione są 
wyłącznie następujące podmioty:

1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną w ust. 3 we 
własnym imieniu i na własny rachunek,

2) spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z 
wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,

3) osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,

b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa 
się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,

c) większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach 
rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych 
większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,

d) opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w 
imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie 
członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

2. Do badania sprawozdań finansowych spółdzielni uprawnione są również 
spółdzielcze związki rewizyjne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

1) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,

2) posiadają w składach zarządów co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym 
że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w 
imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie 
członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

3. Przedmiotem działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, obok badania 
sprawozdań finansowych, może być, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2, wyłącznie:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

1a) przeglądy sprawozdań finansowych,

2) ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

3) doradztwo podatkowe,

4) doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

5) prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

6) działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Art. 11. [ Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta ]

1. Biegły rewident wykonuje zawód jako:

1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) wspólnik spółki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w art. 10 
ust. 1 i 2,

4) osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym 
imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 i 2.

2. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący 
w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać 
zawód w formie określonej w ust. 1 pkt 4.

Art. 12. [ Obowiązki biegłych rewidentów ]

1. Biegli rewidenci obowiązani są:

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,

2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe według zasad określonych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów,

3) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

4) regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są:

1) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

2) wnosić opłatę w wysokości nie wyższej niż równowartość 100 EURO z tytułu 
wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

3) wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5, 
w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za badanie (przeglądy) 
sprawozdań finansowych.

3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są dokonać 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w 
związku z prowadzoną działalnością.

Art. 13. (skreślony).

Art. 14. [ Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ]

1 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych, zwaną dalej „listą".

2. Lista oraz jej zmiany podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", przy czym publikacja obejmuje imię, 
nazwisko i numer legitymacji biegłego rewidenta, pełną i skróconą nazwę oraz 
adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Art. 14a. [ Wpis na listę i skreślenie z listy ]

1. Wpis na listę, o której mowa w art. 14 ust. 1, uzyskują, na swój wniosek, 
biegli rewidenci wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 6.

2. Biegli rewidenci wpisani na listę uzyskują wpis do legitymacji biegłego 
rewidenta, stwierdzający uprawnienie do badania sprawozdań finansowych.

3. Skreślenie biegłego rewidenta z listy następuje:

1) na wniosek biegłego rewidenta,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1,

3) w przypadku prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o 
zawieszeniu w czynnościach zawodowych,

4) w związku z podjęciem zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 
ust. 1 i 2, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 11 ust. 2,

5) w przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w art. 10 ust. 3.

Art. 15. [ Charakter prawny uchwał ]

Uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru biegłych rewidentów oraz 
listy są decyzjami administracyjnymi.

Art. 16. [ Wpis na listę ]

1. Wpis na listę, o której mowa w art. 14 ust. 1, podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych następuje na wniosek danego podmiotu, po 
udokumentowaniu spełnienia wymagań określonych w art. 10.

2. Podmiot niespełniający wymagań określonych w art. 10 oraz art. 12 ust. 2 
podlega skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych.

3. Lista obejmuje następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer legitymacji biegłego rewidenta,

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu,

3) formę organizacyjno-prawną,

4) nazwiska i imiona wspólników lub akcjonariuszy, członków zarządu oraz 
członków organów nadzorczych,

5) adresy oddziałów podmiotu.

4. Do zgłaszania zmian związanych z wpisem na listę stosuje się odpowiednio art. 
6 ust. 3 i 4.

5. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 4 może stanowić podstawę do 
skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych obowiązany jest, w ciągu 
dwóch miesięcy po upływie roku kalendarzowego, przekazać Krajowej Radzie 
Biegłych Rewidentów pisemne sprawozdanie z działalności zawierające:

1) określenie nazw i siedzib podmiotów badanych, podstawowe dane o biegłych 
rewidentach (numer legitymacji biegłego rewidenta, imię, nazwisko) badających te 
podmioty oraz daty i rodzaje wydanych opinii,

2) co jest przedmiotem działania podmiotu uprawnionego obok badania sprawozdań 
finansowych,

3) informacje o odbywanych aplikacjach i praktykach w podmiocie uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych.

7. Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z listy, o 
której mowa w art. 14 ust. 1, następuje:

1) na wniosek podmiotu,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1 – w odniesieniu do podmiotu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

3) w razie niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 17 
ust. 1,

4) w razie nieuregulowania rocznych należności z tytułu opłat, o których mowa w 
art. 12 ust. 2 pkt 2.

8. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skreślony z listy z 
powodów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, może być ponownie wpisany na listę, 
jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat oraz spełnia warunki 
określone w art. 10 ust. 1 i 2.

Art. 17. [ Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa ]

1. Za zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki 
i norm wykonywania zawodu w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych odpowiedzialni są:

1) biegli rewidenci prowadzący działalność we własnym imieniu i na własny 
rachunek,

2) w spółkach cywilnych, spółkach jawnych, spółkach partnerskich lub spółkach 
komandytowych – wszyscy wspólnicy,

3) w osobach prawnych – członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

2. (skreślony).
Rozdział 3 - Samorząd zawodowy biegłych rewidentów
Art. 18. [ Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ]

1. Biegli rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentów, zwany dalej „Krajową 
Izbą Biegłych Rewidentów".

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i 
działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu.

3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i 
powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

Art. 18a. [ Czynne i bierne prawo wyborcze ]

Biegłym rewidentom przysługuje prawo wybierania i wybieralności do 
przewidzianych niniejszą ustawą organów samorządu zawodowego:

1) czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów zawieszonych w 
czynnościach zawodowych,

2) bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów ukaranych karą 
wymienioną w art. 31 ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 19. [ Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ]

1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną; siedzibą Krajowej 
Izby Biegłych Rewidentów jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ma prawo używania pieczęci urzędowej.

Art. 20. [ Zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ]

1. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy:

1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,

2) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, po zasięgnięciu 
opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd, przy czym w odniesieniu do banków – dodatkowo, po 
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,

3) ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,

4) określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na biegłych 
rewidentów i nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad 
etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 
przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych 
przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych 
rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

6) doskonalenie zawodowe członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

7) nakładanie na członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów kar dyscyplinarnych 
za naruszanie prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej.

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów opracowuje materiały szkoleniowe dla 
kandydatów na biegłych rewidentów oraz może prowadzić działalność wydawniczą i 
szkoleniową.

Art. 21. [ Organy izby ]

1. Organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są:

1) Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,

2) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,

4) Krajowy Sąd Dyscyplinarny,

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny,

6) Krajowa Komisja Nadzoru.

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, trwa 4 lata.

Art. 22. [ Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów ]

1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata.

2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwoływany jest przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może z własnej inicjatywy zwołać 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów przed upływem okresu, o którym 
mowa w ust. 1.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana do zwołania Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów na żądanie:

1) co najmniej 1/10 ogółu biegłych rewidentów,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności 
finansowej i statutowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

5. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne 
zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w 
proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według 
zasad określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba 
delegatów nie może być mniejsza niż 300 biegłych rewidentów.

6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zachowują 
ważność przez okres 4 lat.

7. W obradach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów udział biorą członkowie 
organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, niebędący delegatami.

Art. 23. [ Wybory do organów izby ]

1. Wyboru do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dokonują delegaci wybrani 
na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów.

3. Kandydatem do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów może być każdy biegły 
rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 
3.

4. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2–6.

Art. 24. [ Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów ]

1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje wyboru Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

2) dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

3) dokonuje wyboru pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
oraz Krajowej Komisji Nadzoru,

5) uchwala statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

6) uchwala program działania i zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów,

7) uchwala zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów,

8) określa zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,

9) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2–6, i udziela im absolutorium,

10) określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,

11) określa zasady ustalania opłat z tytułu wpisu na listę oraz opłat rocznych z 
tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być odwołane przed upływem 
kadencji przez organ, który je wybrał.

3. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych uchwały Zjazdu w terminie 30 dni od 
dnia jego zakończenia.

Art. 25. [ Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ]

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach 
między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.

2. Do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,

2) reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i 
samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych 
oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

3) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w trybie określonym 
w art. 20 ust. 1 pkt 2,

4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Komisji:

a) wymagań kwalifikacyjnych oraz programów i zasad przeprowadzania egzaminów na 
biegłych rewidentów, w tym określanie wysokości opłat egzaminacyjnych,

b) warunków uznawania egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych z przedmiotów 
objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

5) podejmowanie uchwał o wpisie do rejestru i na listę,

6) wydawanie dyplomów i legitymacji biegłego rewidenta,

7) ustalanie, po porozumieniu z Komisją, programów i zasad odbywania praktyk i 
aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów,

8) uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,

9) podejmowanie uchwał o skreślaniu z rejestru i listy,

10) opiniowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinie prawa gospodarczego,

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich 
wykonania,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów, opłat z 
tytułu wpisu na listę oraz opłat z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 5,

14) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

15) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego 
funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów składa ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych coroczne sprawozdanie z działalności, w tym sprawozdanie 
finansowe.

Art. 26. [ Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ]

1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu 
tajnym, zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, które są decyzjami 
administracyjnymi, zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy składu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:

1) reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i 
samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych 
oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

2) kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

3) podpisuje uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) podpisuje decyzje oraz postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 
sprawach wszczęcia postępowania administracyjnego,

5) wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Art. 27. [ Krajowa Komisja Rewizyjna ]

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Krajowa Komisja Rewizyjna 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową działalność Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 
wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także 
przedstawia wnioski w tym zakresie:

a) Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu 
kontroli,

b) Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej 
działalności,

2) sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów,

3) przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Biegłych 
Rewidentów,

4) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów wniosek o udzielenie 
absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Art. 28. [ Krajowy Sąd Dyscyplinarny ]

1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny składa się z 15 członków. Krajowy Sąd Dyscyplinarny 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
biegłych rewidentów.

3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie 3 członków w pierwszej instancji 
i w składzie 5 członków w drugiej instancji.

4. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek 
sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

5. Skład orzekający wyznacza przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Art. 28a. [ Krajowa Komisja Nadzoru ]

1. Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 5 członków.

2. Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy organizowanie oraz sprawowanie 
nadzoru i kontroli nad:

1) należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta,

2) przestrzeganiem procedur badania (przeglądów) sprawozdań finansowych przez 
podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadzana jest co najmniej raz 
na trzy lata.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Krajowa Komisja Nadzoru składa wnioski 
do:

1) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom,

2) Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – o skreślenie z listy.

Art. 29. [ Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ]

W zakresie nieuregulowanym w ustawie tryb powoływania, kompetencje, strukturę 
organizacyjną, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów, tryb działania, sposób finansowania oraz sposób składania 
oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – określa statut 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zatwierdzony przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych.

Art. 30. [ Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów ]

1. Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów sprawuje minister właściwy do 
spraw finansów publicznych.

2. W ramach nadzoru nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów minister właściwy do 
spraw finansów publicznych może w szczególności:

1) zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Warszawie uchwały organów Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów naruszające przepisy prawa lub jej statut, w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia uchwały,

2) występować o rozpatrzenie określonej sprawy przez organ Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów; uchwała w tej sprawie powinna być podjęta w terminie 
miesiąca.

3. Zaskarżenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Sądu 
Okręgowego w Warszawie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 
naruszających przepisy prawa albo statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 
wstrzymuje wykonanie uchwał.

4. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów obowiązane są doręczać ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych podjęte uchwały w terminie 30 dni od 
ich uchwalenia.
Rozdział 4 - Odpowiedzialność dyscyplinarna
Art. 31. [ Kary dyscyplinarne ]

1. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie 
sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej biegłego 
rewidenta.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

1 upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3,

4) wydalenie z samorządu biegłych rewidentów.

3. Kary nagany i zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta 
powodują utratę wybieralności do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do 
czasu zatarcia kary.

4. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia się 
orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Kary zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta ulegają 
zatarciu po 3 latach od upływu okresu tego zawieszenia.

6. Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów ulega zatarciu po 5 latach od dnia 
skreślenia. Wpis można uzyskać po spełnieniu warunków określonych w art. 5.

7. Koszty postępowania dyscyplinarnego obciążają osoby ukarane prawomocnymi 
orzeczeniami.

8. Biegły rewident, w stosunku do którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, 
ma prawo ustanowić w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcę.

Art. 32. [ Strony w postępowaniu dyscyplinarnym ]

1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i 
pokrzywdzony.

2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest Krajowy Rzecznik 
Dyscyplinarny lub jego zastępcy.

3. Obwinionym jest biegły rewident, przeciwko któremu toczy się postępowanie 
dyscyplinarne.

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone 
postępowaniem biegłego rewidenta wbrew zasadom, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego za 
ten sam czyn. Może jednak być ono zawieszone do czasu zakończenia postępowania 
karnego.

6. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego 
toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego – w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu 
obwinionego – jego małżonek, krewny w linii prostej lub rodzeństwo.

7. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia 
czynu upłynął rok albo od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Art. 32a. [ Postępowanie dyscyplinarne ]

1. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne,

2) postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym,

3) postępowanie wykonawcze.

2. Wszczęcie przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenia 
dyscyplinarnego może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym co do 
okoliczności skutkujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny może wszcząć postępowanie wyjaśniające również 
na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministra 
Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, w toku 
dochodzenia dyscyplinarnego, dowodów popełnienia przez biegłego rewidenta czynu 
zagrożonego karą dyscyplinarną, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 
dni od dnia zamknięcia dochodzenia dyscyplinarnego, sporządza akt obwinienia i 
niezwłocznie wnosi go do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Po otrzymaniu aktu obwinienia przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim wnioskodawcę, strony i ich 
przedstawicieli.

Art. 32b. [ Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego ]

1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego sporządza się na 
piśmie z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu i Krajowemu 
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, 
także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi 
Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 33. [ Środki odwoławcze ]

1. Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji przysługuje 
obwinionemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w 
art. 32a ust. 3, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji 
Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych – odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

2. Od prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Ministrowi 
Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz stronom 
przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania orzeczenia, z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej 
niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 34. (pominięty).

Art. 35. [ Przepisy uchylone ]

1. Traci moc, z zastrzeżeniem ust. 2, ustawa z dnia 19 października 1991 r. o 
badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich 
samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, 
poz. 17).

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, zachowują moc do badania i ogłaszania 
sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 1994 
r.

Art. 36. [ Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.