USTAWA

o związkach zawodowych

z dnia 23 maja 1991 r. Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 854 (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405)

(Dziennik Ustaw z dnia 31 lipca 2001 r.)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. [ Związek zawodowy ]

1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, 
powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i 
socjalnych.

2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od 
pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych 
organizacji.

3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są 
traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Art. 2. [ Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych ]

1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez 
względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli 
nie są pracodawcami.

2. Osobom wykonującym pracę nakładczą przysługuje prawo wstępowania do związków 
zawodowych działających w zakładzie pracy, z którym nawiązały umowę o pracę 
nakładczą.

3. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1 i 
2, prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych.

4. Osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu zachowują prawo 
przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są członkami związków 
zawodowych, mają prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na 
warunkach określonych statutami związków.

5. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w zakładach pracy 
przysługuje również osobom skierowanym do tych zakładów w celu odbycia służby 
zastępczej.

6. Do praw związkowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby 
Więziennej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników 
Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy, z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych ustaw.

7. Przepisy ustawy dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do 
innych osób, o których mowa w ust. 1—6.

Art. 3. [ Przynależność do związku zawodowego ]

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku 
zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W 
szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania 
w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika.

Art. 4. [ Funkcje związku zawodowego ]

Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, 
a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, 
zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Art. 5. [ Reprezentowanie interesów pracowniczych ]

Związki zawodowe mają prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum 
międzynarodowym.

Art. 6. [ Współuczestnictwo w tworzeniu warunków pracy ]

Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i 
wypoczynku.

Art. 7. [ Reprezentowanie pracowników ]

1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują 
wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.

2. W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa 
i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek 
zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

Art. 8. [ Kontrola przestrzegania przepisów ]

Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odrębnych 
związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów 
pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 9. [ Statuty i uchwały związkowe ]

Statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie struktury organizacyjne 
związków zawodowych. Zobowiązania majątkowe mogą podejmować wyłącznie statutowe 
organy struktur związkowych posiadających osobowość prawną.

Art. 10. [ Zasady członkostwa ]

Zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych 
ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych.

Art. 11. [ Ogólnokrajowe zrzeszenia ]

1. Związki zawodowe mają prawo tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) 
związków zawodowych.

2. Ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych mogą tworzyć 
ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje).

3. Organizacje związkowe, w tym federacje i konfederacje, mają prawo tworzenia i 
wstępowania do międzynarodowych organizacji pracowników.
Rozdział 2 - Tworzenie związków zawodowych
Art. 12. [ Powstanie związku zawodowego ]

1. Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co 
najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

2. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają 
statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób.

Art. 13. [ Statut związku zawodowego ]

Statut związku zawodowego określa w szczególności:

1) nazwę związku,

2) siedzibę związku,

3) terytorialny i podmiotowy zakres działania,

4) cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,

5) zasady nabywania i utraty członkostwa,

6) prawa i obowiązki członków,

7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek 
organizacyjnych związku mają osobowość prawną,

8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań majątkowych w imieniu związku,

9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz 
okres kadencji,

10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek 
członkowskich,

11) zasady uchwalania i zmian statutu,

12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku.

Art. 14. [ Obowiązek rejestracji ]

1. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia 
związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc.

3. Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.

Art. 15. [ Osobowość prawna ]

1. Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie 
nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

2. (skreślony).

Art. 16. [ Zmiana statutu ]

1. Związek zawodowy zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd o zmianie statutu. 
Zmiana wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, jeżeli sąd nie 
zgłosił wcześniej zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, sąd zawiadamia o nich 
związek zawodowy i wyznacza rozprawę dla ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od 
dnia zawiadomienia przez związek o zmianie statutu.

3. Art. 18 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 17. [ Skreślenie związku zawodowego z rejestru ]

1. Sąd skreśla związek zawodowy z rejestru, gdy:

1) wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku,

2) zakład pracy, w którym dotychczas działał związek zawodowy, został wykreślony 
z właściwego rejestru z powodu likwidacji lub upadłości tego zakładu albo jego 
przekształcenia organizacyjno-prawnego, uniemożliwiającego kontynuowanie 
działalności tego związku,

3) liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż 3 
miesiące.

2. Okoliczności wskazane w ust. 1 sąd stwierdza z urzędu lub na wniosek związku 
zawodowego.

3. (skreślony).

Art. 18. [ Sprawy dotyczące rejestracji ]

1. Sprawy dotyczące rejestracji związków zawodowych są rozpatrywane w trybie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, sąd rozpatruje w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku.

3. (skreślony).

4. (skreślony).
Rozdział 3 - Uprawnienia związków zawodowych
Art. 19. [ Opiniowanie założeń i projektów ustaw ]

1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej dalej „ustawą o 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych”, ma prawo opiniowania 
założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków 
zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy 
budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.

2. Organy władzy i administracji państwowej oraz organy samorządu terytorialnego 
kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do 
odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, 
nie krótszy jednak niż 30 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie 
uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

3. W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ 
administracji państwowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na 
piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk 
związek może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, 
senackiej lub samorządu terytorialnego.

4. Związkom zawodowym przysługuje prawo wyrażania publicznie opinii na temat 
założeń lub projektów, o których mowa w ust. 1, w środkach masowego przekazu, w 
tym także w radio i telewizji.

Art. 20. [ Wnioski o wydanie lub zmianę ustawy ]

1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo występowania z wnioskami o 
wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych 
zadaniami związku zawodowego. Wnioski dotyczące ustaw związek kieruje do posłów 
lub organów mających prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku aktów prawnych 
niższego rzędu wnioski kieruje się do organów uprawnionych do ich wydania.

2. Organ państwowy, do którego został skierowany wniosek, obowiązany jest w 
terminie 30 dni przedstawić związkowi zawodowemu swoje stanowisko, a w razie 
negatywnego stanowiska — także jego uzasadnienie.

Art. 21. [ Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy ]

1. Na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami związkom zawodowym przysługuje 
prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a 
także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy.

2. W gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i 
płacy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi.

Art. 22. [ Prawo wnoszenia kasacji ]

1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo wnieść rewizję nadzwyczajną 
od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz od prawomocnych orzeczeń 
organów pozasądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
Do rewizji nadzwyczajnej organizacji związkowej stosuje się odpowiednio przepis 
art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, 
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 
1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 
704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509 i Nr 98, poz. 1070).

2. Organizacjom wymienionym w ust. 1 przysługuje prawo występowania do Sądu 
Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w 
orzecznictwie.

Art. 23. [ Kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy ]

1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz 
uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad 
przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem związku zawodowego 
postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub 
pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek 
może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we 
właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości.

Art. 24. [ Dochód z działalności gospodarczej ]

1. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki zawodowe służy 
realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
pomiędzy ich członków.

2. Związki zawodowe korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla 
stowarzyszeń.

Art. 25. [ Prawo do urlopu bezpłatnego ]

1. Pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza 
zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w 
charakterze pracownika, przysługuje — na wniosek organizacji związkowej — prawo 
do urlopu bezpłatnego.

11. Pracownikowi, który po urlopie bezpłatnym stawi się do pracy w terminie 
przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania urlopu 
bezpłatnego oraz zakres uprawnień przysługujących pracownikowi korzystającemu z 
tego urlopu.

2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z 
jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być 
wykonana w czasie wolnym od pracy.
Rozdział 4 - Zakładowa organizacja związkowa
Art. 26. [ Zakładowa organizacja związkowa ]

Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie 
unormowanym w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach 
dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa 
pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z 
państwową inspekcją pracy,

5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Art. 261. [ Zawiadomienie o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę ]

1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, 
dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie 
działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o 
przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych 
oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych 
działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności 
warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca są 
obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem 
przejścia zakładu pracy lub jego części.

3. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące 
warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z 
zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym 
zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o 
tych działaniach.

4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu 
niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, pracodawca samodzielnie 
podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, 
uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku 
negocjacji nad zawarciem porozumienia.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy tryb dokonania działań 
dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, jakie zamierza podjąć pracodawca, 
określają odrębne przepisy.

Art. 27. [ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ]

1. Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 
tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, 
ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.

2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, 
dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

3. Zakładowy system (zasady) wynagradzania i związane z nim regulaminy nagród i 
premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją 
związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

4. Zasady współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową w sprawie 
ustalania regulaminu pracy, rozkładu czasu pracy i planu urlopów określają 
Kodeks pracy i przepisy wydane na jego podstawie.

Art. 28. [ Informacje dotyczące warunków pracy i zasad wynagradzania ]

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji 
niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji 
dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

Art. 29. [ Wniosek o przeprowadzenie badań ]

1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy występuje zagrożenie 
dla życia lub zdrowia pracowników, zakładowa organizacja związkowa może wystąpić 
do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, zawiadamiając o 
tym równocześnie właściwego okręgowego inspektora pracy. Pracodawca jest 
obowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadomić zakładową 
organizację związkową o swoim stanowisku. W razie przeprowadzenia badań, 
pracodawca udostępnia ich wyniki zakładowej organizacji związkowej wraz z 
informacją o sposobie i terminie usunięcia stwierdzonego zagrożenia.

2. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o odrzuceniu wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, lub niezajęcie przez pracodawcę stanowiska wobec tego 
wniosku w terminie 14 dni od dnia jego złożenia upoważnia zakładową organizację 
związkową do przeprowadzenia niezbędnych badań na koszt pracodawcy. O zamiarze 
podjęcia badań, ich zakresie oraz przewidywanych kosztach zakładowa organizacja 
związkowa zawiadamia pracodawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem.

3. Pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 2, zwrócić się do właściwego okręgowego inspektora pracy o ustalenie 
celowości zamierzonych badań lub ich niezbędnego zakresu. Przeprowadzenie badań 
wbrew stanowisku inspektora pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku pokrycia 
kosztów tych badań.

Art. 30. [ Organizacje związkowe ]

1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, 
każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków.

2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na 
zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana 
przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw 
pracowniczych.

21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy 
zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, 
pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o 
pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. 
Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku 
współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych 
pracowników.

3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje 
związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową.

4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z 
organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione 
stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo 
wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie 
zawarte przez organizacje związkowe.

5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub regulaminu pracy albo planu urlopów, a także 
okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 1294 § 2 zdanie drugie i § 3 
Kodeksu pracy, organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego 
stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po 
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy zawarcia lub zmiany zakładowej umowy zbiorowej 
albo porozumienia o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania i związanych 
z nimi regulaminów nagród i premiowania.

Art. 31. [ Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ]

1. Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w 
zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje:

1) częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie 
członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,

2) jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych 
w zakładzie pracy,

3) dwom pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w 
zakładzie pracy,

4) trzem pracownikom, gdy związek liczy od 1001 do 2000 członków zatrudnionych w 
zakładzie pracy,

5) kolejnemu pracownikowi za każdy rozpoczęty nowy tysiąc, gdy zakładowa 
organizacja związkowa liczy ponad 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,

6) w niepełnym wymiarze godzin i wtedy może ono być udzielane większej liczbie 
pracowników, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzających.

2. W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia 
od pracy, o których mowa w ust. 1, udzielane są z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia lub bezpłatnie. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb udzielania zwolnień od pracy oraz zakres uprawnień przysługujących 
pracownikowi w czasie tych zwolnień.

3. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z 
jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie 
wolnym od pracy.

Art. 32. [ Ochrona pracownika ]

1. Pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej 
wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem 
zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie 
trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu.

2. Pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej 
zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego 
członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w 
okresie, o którym mowa w ust. 1, chyba że dopuszczają to odrębne przepisy.

3. Ochrona przewidziana w ust. 1 i 2 przysługuje członkom komitetu 
założycielskiego przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu 
założycielskiego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do pracownika pełniącego z wyboru 
funkcję w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy, z 
tym że zgodę, o której mowa w tych przepisach, wyraża właściwy statutowo organ 
tej organizacji związkowej, w której pracownik pełni lub pełnił swoją funkcję.

Art. 33. [ Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń ]

Pracodawca obowiązany jest na warunkach określonych w umowie udostępnić 
zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne 
niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy.

Art. 331. [ Składka związkowa ]

1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną 
zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika składkę 
związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości.

2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek 
związkowych na rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową.

Art. 34. [ Ustalanie prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ]

1. Przepisy art. 26—331 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej 
obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 341.

2. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1, uwzględnia się łączną liczbę członków międzyzakładowej 
organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych 
działaniem tej organizacji.

Art. 341. [ Koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne ]

1. Pracodawcy objęci działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ponoszą 
koszty, w tym koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, związane 
z zatrudnianiem pracownika zwolnionego:

1) z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej 
organizacji związkowej — na podstawie art. 31 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 2,

2) od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia — na podstawie art. 
31 ust. 3,

odpowiednio do udziału liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego 
pracodawcy w łącznej liczbie członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich 
pracodawców objętych działaniem tej organizacji — w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy.

2. Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej przedstawia pracodawcy, który 
zwolni pracownika lub pracowników z obowiązku świadczenia pracy lub od pracy 
zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informacje o liczbie członków 
tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej 
organizacji oraz u każdego z tych pracodawców — w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, według stanu na ostatni dzień miesiąca.

3. Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej przedstawia informacje, o 
których mowa w ust. 2, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło zwolnienie pracownika lub pracowników z obowiązku świadczenia 
pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4. Sposób i tryb ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, określa każdy 
pracodawca, który zwolni pracownika lub pracowników z obowiązku świadczenia 
pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w zakresie 
dotyczącym kosztów związanych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych 
pracowników.
Rozdział 5 - Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 35. [ Przepisy karne ]

1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,

2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami 
ustawy,

3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, 
pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,

4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341

— podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w związku z pełnioną funkcją związkową 
kieruje działalnością sprzeczną z ustawą.

3. Odpowiedzialność za kierowanie nielegalnym strajkiem określa ustawa o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Art. 36. [ Skreślenie związku zawodowego z rejestru ]

1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ związku zawodowego prowadzi 
działalność sprzeczną z ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni na 
dostosowanie działalności tego organu do obowiązującego prawa. Postępowanie 
wszczyna się na wniosek właściwego prokuratora wojewódzkiego .

2. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego w ust. 1, sąd rejestrowy 
może:

1) orzec grzywnę wobec poszczególnych członków organu związkowego w wysokości 
określonej w art. 163 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego,

2) wyznaczyć władzom związku termin przeprowadzenia nowych wyborów do organu 
związku wymienionego w ust. 1, pod rygorem zawieszenia działalności tego organu.

3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na 
wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku zawodowego z 
rejestru. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.

4. Do spraw, o których mowa w ust. 1—3, stosuje się odpowiednio art. 18.

5. Związek zawodowy skreślony prawomocnym orzeczeniem z rejestru w myśl ust. 3 
jest obowiązany niezwłocznie zaprzestać swej działalności, a w terminie 
najpóźniej trzech miesięcy od uprawomocnienia się tego orzeczenia dokonać swojej 
likwidacji w sposób przewidziany w statucie.
Rozdział 6 - Przepisy szczególne
Art. 37. [ Spory między związkami zawodowymi a pracodawcami ]

Spory między związkami zawodowymi a pracodawcami i ich organizacjami dotyczące 
interesów pracowniczych rozwiązywane są na zasadach określonych w odrębnej 
ustawie.

Art. 38. [ Stosowanie przepisów ustawy ]

Przepisy ustawy dotyczące związków zawodowych stosuje się odpowiednio do 
organizacji związkowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, z wyłączeniem 
przepisu art. 12 ust. 1 w części dotyczącej liczby założycieli związku, a w 
części dotyczącej liczby członków związku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3.

Art. 39. [ Kasa zapomogowo-pożyczkowa ]

1. W zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, 
których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na 
przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki 
zawodowe.

2. (utracił moc)

3. (utracił moc)

4. (utracił moc)

5. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady 
organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy 
w tym zakresie.
Rozdział 7 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 40. (pominięty).

Art. 41. (pominięty).

Art. 42. (pominięty).

Art. 43. (pominięty).

Art. 44. (pominięty).

Art. 45. (pominięty).

Art. 46. [ Rejestracja organizacji związkowych ]

Rejestracja organizacji związkowych dokonana przed dniem wejścia w życie ustawy 
zachowuje moc prawną.

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. [ Przepisy uchylone ]

1. Traci moc ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 
z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84, z 1989 r. Nr 20, poz. 105 i 
z 1990 r. Nr 30, poz. 179).

2. Do czasu wydania rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w art. 39 ust. 
5 niniejszej ustawy, pozostają w mocy przepisy wydane na podstawie art. 58 
ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 49. [ Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.