USTAWA
o opłacie skarbowej

z dnia 9 września 2000 r.
Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 86, poz. 960, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 43; Dz.U. z 
2001 r., Nr 60, poz. 610; Dz.U. z 2001 r., Nr 76, poz. 811; Dz.U. z 2001 r., Nr 
100, poz. 1085; Dz.U. z 2001 r., Nr 129, poz. 1441)
(Dziennik Ustaw z dnia 17 października 2000 r.)
Rozdział 1 - Przedmiot opłaty skarbowej
Art. 1. [ Przedmiot opłaty skarbowej ]

1. Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek 
zainteresowanego,

c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,

d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,

2) następujące dokumenty:

a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),

b) weksle,

c) dokumenty przewozowe.

2. W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez 
podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej 
podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane 
przez nie zaświadczenia i zezwolenia.

Art. 2. [ Wyłączenia ustawowe ]

1. Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia 
oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) 
w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg 
określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych 
odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 
kombatantów,

c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i 
organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody 
na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,

e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,

h) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z 
realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z 
nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,

i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia 
posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie,

2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz 
zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań 
zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 
i 2,

4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w 
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism 
określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami 
odwoławczymi składanymi w toku instancji,

5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi 
finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2. Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty 
stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w 
sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–3, powstaje wówczas obowiązek 
zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów.

Art. 3. [ Wyłączenia ustawowe ]

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności 
urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat 
zwolnione.
Rozdział 2 - Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
Art. 4. [ Obowiązek zapłaty ]

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach 
prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli 
wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo 
jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia 
lub zezwolenia.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub 
jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki 
do podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych 
lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona 
od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie 
wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 5. [ Opłata jednokrotna ]

1. Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 
ust. 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie 
skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie 
przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie 
dotyczy.

2. Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w 
art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione 
przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie 
opiera się na tej samej podstawie prawnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż 
jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli 
podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu 
współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1–3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie 
od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo 
niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej 
ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 6. [ Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej ]

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań – z chwilą wniesienia podania lub złożenia 
załącznika,

2) od czynności urzędowych – z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma 
być wydany dokument – z chwilą wydania tego dokumentu,

3) od zaświadczeń lub zezwoleń – z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia,

4) od dokumentów – z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu,

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 – z chwilą ich użycia w 
innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 7. [ Wpłacanie opłaty skarbowej ]

1. Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z 
chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 
ust. 2, oraz od weksli – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

2. Jeżeli opłata skarbowa jest pobierana przez płatnika, jest on obowiązany do 
jej poboru z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 8. [ Zwolnienia ]

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa 
dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i 
instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie 
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i 
immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli 
nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostki budżetowe.
Rozdział 3 - Wysokość stawek opłaty skarbowej
Art. 9. [ Stawki opłaty ]

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej 
od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca 
załącznik do ustawy.

Art. 10. [ Podwyższenie stawek ]

1. Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają 
podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15% 
w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

2. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie 
komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po 
upływie każdego kwartału.

3. Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w 
górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", 
stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 i 3.
Rozdział 4 - Pobór i zwrot opłaty skarbowej
Art. 11. [ Płatnicy ]

1. Płatnikami opłaty skarbowej są:

1) notariusze – od sporządzanych przez nich dokumentów,

2) przewoźnicy – od dokumentów przewozowych, o ile nie są wystawcami tych 
dokumentów.

2. Płatnicy obowiązani są uzależnić sporządzenie dokumentu lub wydanie dokumentu 
od uprzedniego zapłacenia opłaty skarbowej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób 
prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie:

1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz 
sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty,

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty 
lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego,

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także 
warunków ich wymiany.

Art. 12. [ Zwrot opłaty skarbowej ]

1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:

1) od odwołania – jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo 
decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona 
lub stwierdzono jej nieważność,

2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej 
uchylenia bądź zmiany – jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została 
uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność,

3) od czynności urzędowych – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano 
czynności urzędowej.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 
2 zł.
Rozdział 5 - Właściwość organów podatkowych
Art. 13. [ Właściwość organów ]

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub 
zezwoleń – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął 
podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie,

2) od dokumentów:

a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika – organ podatkowy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika,

b) od weksla – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
(siedzibę) wystawcy,

c) od pełnomocnictwa – organ właściwy ze względu na miejsce złożenia 
pełnomocnictwa,

d) od dokumentów przewozowych – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania (siedzibę) przewoźnika.
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 14. [ Dotychczasowe przepisy ]

Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie 
czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed 
dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 15. [ Przepisy uchylone ]

Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, 
poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 
1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 
2000 r. Nr 68, poz. 805).

Art. 16. [ Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
 
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
1 2 3 4
I Podania i załączniki do podań:
1. Od podania
2. Od załączników do podań

5 zł
50 gr
Podania i załączniki do podań:
1) składane w wykonaniu ustawowego obowiązku lub na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
2) składane w toku postępowania dowodowego,
3) składane w interesie publicznym,
4) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,
5) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
6) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,
7) w sprawach mieszkaniowych,
8) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
9) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
10) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
11) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,
12) wnoszone przez osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie,
13) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,
14) o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność sportową, udzielane amatorskim zespołom sportowym, rejestrowanym przez właściwe organy, 15) w sprawach odszkodowań, 16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,
18) o wydanie wiz – składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,
19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,
20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami zarejestrowanymi za granicą – z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności przez władze kraju zagranicznego przedsiębiorcy,
21) w sprawach należących do właściwości organów celnych, wnoszonych przez osoby przekraczające granicę państwową, związanych z kontrolą celną dokonaną u tych osób podczas przekraczania granicy,
22) w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,
23) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,
24) o nadanie statusu uchodźcy,
25) o udzielenie azylu,
26) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,
27) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.
II 1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 75 zł Czynności urzędowe:
1) dokonywane na wniosek osób, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi właściwemu do dokonania czynności urzędowej,
2) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,
3) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
4) dokonywane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion oraz pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,
5) informacje adresowe udzielane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz jednostkom organizacyjnym Poczty Polskiej dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek pocztowych.


2. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego 10 zł
3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 15 zł
4. Od sporządzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy 15 zł
5. Od decyzji administracyjnej o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 40 zł
6. Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego 30 zł
7. Od informacji adresowej 19 zł
8. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych:
1) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym
2) budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych
3) zespołu garaży
4) budynków gospodarczych i garaży
5) ponadlokalnych inwestycji liniowych
 

 

190 zł

228 zł


152 zł
38 zł
190 zł

9. Od zatwierdzenia projektu budowlanego 38 zł
10. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 76 zł
11. Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym 152 zł
12. Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę 190 zł
12a. Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska:
1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie
2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeństwie
 

1000 zł
200 zł

13. Od wydania opinii dotyczącej gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych zawierających substancje promieniotwórcze 69 zł
14. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia lub koncesji 83 zł
15. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego 200 zł
16. Od wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 20 zł
17. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 6000 zł
III Zaświadczenia:
1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:
1) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą
2) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
3) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
4) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
5) od pozostałych zaświadczeń
 

 

30 zł

 

25 zł
15 zł

38 zł

19 zł

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,
b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy;
zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom mającym karty stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie,
3) zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.
  2. Od dokumentów stwierdzających tożsamość oraz od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych:
1) od dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanych zamiast utraconych
2) od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
3) od zaświadczeń wojskowych komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą
 

19 zł

11zł

38 zł

1) wydawane na wniosek osób, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi właściwemu do wydania zaświadczenia

  3. Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej 21 zł
  4. Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 3 zł 1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw nie podlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych
  5. Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu 19 zł
  6. Opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisów – od każdego podpisu 4 zł
  7. Opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych 19 zł
  8. Opłata skarbowa od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się materiałów niebezpiecznych
9. (skreślony)
114 zł
  10. Za wystawienie świadectwa fitosanitarnego dla wywożonych roślin, produktów oraz przedmiotów 14 zł
  11. Od pozostałych zaświadczeń 11 zł 1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w tabeli w cz. l kol.4 pkt 3, 4, 6, 8–13 i 22,
2) dokumenty stwierdzające tożsamość, z wyjątkiem wydawanych zamiast utraconych,
3) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,
4) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
5) inne zaświadczenia niż wymienione w niniejszej części w kol. 2 ust. 1 tabeli wydawane w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,
6) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego,
7) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego
IV Zezwolenia
1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 30 zł
2. Od zezwolenia na zmianę nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 30 zł 1) zezwolenia wydawane osobom, których imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce,
2) zezwolenia wydawane na wniosek o przywrócenie nazwisk imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono
3. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 300 zł 1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy
4. Od zezwolenia na osiedlenie się 600 zł
5. Od przepustki w małym ruchu granicznym:
1) jednorazowej
2) stałej

7 zł
19 zł
6. Od wizy:
1) od wizy pobytowej uprawniającej do jednorazowego przekroczenia granicy
2) od wizy pobytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy
3) od wizy pobytowej uprawniającej do jednorazowego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną
4) od wizy pobytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną
5) od wizy pobytowej z prawem do pracy
6) od wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przekroczenia granicy
7) od wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy (pobyt czasowy)
8) od wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną
9) od wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną

50 zł

300 zł

100 zł450 zł

400 zł
35 zł

200 zł60 zł

350 zł

1) wizy udzielane:
a) z zastrzeżeniem wzajemności – obywatelom tych państw, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia,
b) osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych lub wskutek usterek technicznych samolotu są zmuszone do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna,
d) osobom legitymującym się paszportem dyplomatycznym lub służbowym,
e) osobom pobierającym naukę, odbywającym studia lub praktyki studenckie w Rzeczypospolitej Polskiej,
f) osobom przyjeżdżającym do Rzeczypospolitej Polskiej w  celu niesienia pomocy charytatywnej,
g) uczestnikom konferencji, sympozjów naukowych, kursów języka polskiego i innych imprez organizowanych przez polskie jednostki budżetowe oraz organizacje społeczne i zawodowe, którym strona polska pokrywa koszty związane z ich pobytem w Rzeczypospolitej Polskiej (zakwaterowanie i wyżywienie),
h) osobom posiadającym status uchodźcy,
2) wizy pobytowe udzielane osobom odbywającym w Rzeczypospolitej Polskiej kursy i praktyki szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych,
3) wizy udzielane cudzoziemcom zatrudnionym w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze nauczycieli języków obcych oraz członkom ich rodzin,
4) wizy pobytowe uprawniające do jednorazowego przekroczenia granicy, udzielane cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy
7. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:
1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2) na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości
3) na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, wydanych na wniosek tej spółki


1400 zł

1400 zł


2082 zł

8. Od zezwolenia wydanego na podstawie przepisów prawa lotniczego na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji przez podmiot zagraniczny, w rozumieniu przepisów o spółkach z udziałem zagranicznym, w spółce prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, a także zarządzania lotniskami 1500 zł
9. Od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1) na budowę nowego obiektu budowlanego:
a) garażu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza
– za każdy m2 powierzchni użytkowej
– nie więcej niż
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
c) budynku przeznaczonego na punkt katechetyczny lub kaplicę
d) instalacji sieciowej, studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków
e) inwestycji liniowych, z wyjątkiem inwestycji liniowych w rolnictwie
f) innego obiektu budowlanego
W razie wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku
2) na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1
1 zł
555 zł

8 zł
42 zł

14 zł

4164 zł
140 zł

Pozwolenia na budowę:
1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2) budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
10. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:
1) od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – 75% stawek określonych w ust. 9 pkt 1,
2) wybudowanego bez pozwolenia na budowę – 150% stawek określonych w ust. 9 pkt 1,
3) w pozostałych wypadkach – 25% stawek określonych w ust. 9pkt 1
Pozwolenia na użytkowanie:
1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2) budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
11. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 28 zł
12. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:
1) osobie fizycznej
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej


212 zł

1063 zł
1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej,
2) pozwolenia na broń wydawane szkołom
13. Od decyzji administracyjnej w sprawie:
2) zmiany lub rozszerzenia świadectwa homologacji typu pojazdu
1) wydania świadectwa homologacji typu pojazdu
3) zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1370 zł

380 zł

1370 zł
14. Od zezwoleń na publiczną działalność sportową:
1) stałą
2) dorywczą (urządzenie nie więcej niż trzech imprez)

22 zł
11 zł
15. Od zezwolenia na wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie spirytusu, wydzielanie spirytusu z innego wytworu, a także wyrobu i rozlewu wódek oraz na wytwarzanie wyrobów tytoniowych
16. (skreślony)
11400  zł
17. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku spółdzielczego – od funduszu udziałowego banku 0,1%
18. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej – od kapitału akcyjnego banku 0,1%
19. Za wyrażenie zgody na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego 11400  zł
20. Od zezwoleń na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:
1) na otwarcie oddziału banku
2) na otwarcie przedstawicielstwa bank


11400 zł
1140 zł

21. Od zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia 11400  zł
22. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa 760 zł
23. Od zezwoleń:
1) dla przedstawicielstw obcych linii lotniczych w Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaży przewozów lotniczych przy użyciu własnych dokumentów przewozowych
2) eksploatacyjnych dla obcych linii lotniczych, uprawniających danego przewoźnika lotniczego do wykonywania regularnych przewozów lotniczych z i do Rzeczypospolitej Polskiej
24. (skreślony)

6000 zł4000 zł

25. Od licencji połowowych na wykonywanie rybołówstwa morskiego wydawanych:
1) na okres jednego roku
2) na okres powyżej jednego roku


570 zł
1140 z
26. Od zezwoleń wydawanych na prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych:
1) na okres jednego miesiąca
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat
b) od pozostałych


11 zł

25 zł

42 zł
26a. Od zezwoleń na prowadzenie w polskich obszarach morskich:
1) połowów w celach naukowo-badawczych lub szkoleniowych
2) chowu, hodowli albo zarybiania


10 zł

10 zł
27. Od pozwoleń wodnoprawnych:
1) na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich
2) od pozostałych
28. (skreślony)

38 zł

190 zł
29. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:
1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza
2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji100 zł

200 zł
30. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego:
1) od dopuszczenia: maszyny wyciągowej wraz z układami sygnalizacji łączności, maszyny urabiającej i wrębiającej, maszyny ładującej i zgarniającej, maszyn i urządzeń górniczych z napędem spalinowym, lokomotywy, obudowy zmechanizowanej, pojazdu oponowego wraz z przyczepami i naczepami, systemu zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, centrali telefonicznej i dyspozytorskiej wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, urządzeń wiertniczych, specjalistycznych maszyn do urabiania i wałowania, a także urządzeń i pojazdów do transportu urobku w odkrywkowych zakładach górniczych

638 zł
2) od dopuszczenia: środków strzałowych i sprzętu strzałowego, maszyn i urządzeń odpylających oraz klimatyzacyjnych, kolejek podwieszanych, spągowych i kołowrotów, wiertnic i wiertarek górniczych, urządzeń odstawczych, urządzeń zasilających trakcji elektrycznej, wiertnic do wykonywania otworów strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, głowic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych wraz z systemem sterowania w zakładach górniczych wydobywających ropę i gaz ziemny otworami wiertniczymi, specjalistycznych górniczych przyrządów pomiarowych, sprzętu ratowniczego dla ochrony górnych dróg oddechowych, a także innych maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem mieszanin wybuchowych 425 zł
3) od dopuszczenia zmian w maszynach, urządzeniach i sprzęcie strzałowym, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz od dopuszczenia maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów nie wymienionych w pkt1 i 2 212 zł
31. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie:
1)od zezwolenia na wytwarzanie materiału szkółkarskiego drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz na prowadzenie obrotu materiałem siewnym
2) od zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie do obrotu materiału siewnego


278 zł

69 zł

32. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin uprawnych:v
1) od zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin
2) od zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania
 

1110 zł

694 zł

33. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) na uprawę maku lub konopi włóknistych
2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych
 

25 zł
120 zł

34. Od zezwoleń na wywóz za granicę dobra kultury:
1) na wywóz czasowy
2) na wywóz stały od wartości dobra ustalonej przez biegłych

38 zł
25%

35. Od zezwoleń dewizowych:
1) na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości
2) od pozostałych zezwoleń dewizowych
 

1063 zł

106 zł

36. Od pozwoleń radiowych:
1) wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
2) od pozostałych

1900 zł
76 zł
37. Od zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji
1063 zł
38. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą:
1) materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
2) paliwami i energią
 

4586 zł

4164 zł

39. Od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą:
1) alkoholami, tytoniem i wyrobami tytoniowymi
2) od pozostałych

4163 zł
1388 zł
40. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego oraz innych usług lotniczych:
1) na wykonywanie transportu lotniczego
2) na wykonywanie innych usług lotniczych
 

2500 zł
1000 zł

41. Od zezwolenia na zarządzanie lotniskiem 2500 zł
42. Od zezwolenia na hurtowy obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 3800 zł
43. Od zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej, wydanych na podstawie przepisów prawa atomowego:
1) na stosowanie źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące w laboratorium – pracowni izotopowej lub poza pracownią (w terenie), łącznie z ich składowaniem i transportem na własny użytek, oraz na uruchamianie laboratoriów i pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym obiektów i pomieszczeń do czasowego składowania materiałów jądrowych oraz źródeł i odpadów promieniotwórczych


138 zł

2) na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące oraz wyrobami powszechnego użytku emitującymi promieniowanie jonizujące, jak również na transport materiałów jądrowych oraz źródeł i odpadów promieniotwórczych (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) 416 zł
3) na lokalizację, budowę, rozruch, stałą eksploatację i likwidację obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych
4) na produkowanie sprzętu dozymetrycznego oraz sprzętu i urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i wyrobów powszechnego użytku emitujących promieniowanie jonizujące oraz wytwarzanie i przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych
416 zł


416 zł
5) na obsługę urządzeń, obiektów i procesów ważnych ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, w tym na instalowanie i konserwację urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące (dot. m.in. systemów przeciwpożarowych z izotopowymi czujnikami dymu) 416 zł
44. Od zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego 76 zł
45. Od zezwolenia na zdawanie, przez osobę ubiegającą się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, egzaminu poza województwem, w którym zamieszkuje 7 zł
46. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (koncesji) oraz duplikatów zezwoleń (koncesji) – 50% stawki określonej dla zezwolenia (koncesji) z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, ust. 21 i 22 niniejszej części tabeli, z tym że od duplikatów zezwoleń (koncesji) nie więcej niż 19 zł 1) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,
2) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
3) zezwolenia dotyczące przekazywania gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,
4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,
5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości organów celnych – wnoszonych przez osoby przekraczające granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tych osób podczas przekraczania granicy
47. Od zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 400 zł
47a. Od zgód i zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:
1) wydanie zgody na:
a) uwolnienie GMO do środowiska,
b) zamknięte użycie GMO,
2) wydanie zezwolenia na:
a) wprowadzenie do obrotu produktów GMO,
b) wywóz lub tranzyt produktów GMO.
3400 zł
47c. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:
1)od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
2)od pozostałych pozwoleń
Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wynosi 50% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.
Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.2000 zł

500 zł

48. Od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń oraz koncesji:
1) na prowadzenie działalności gospodarczej
2) od pozostałych


833 zł
76 zł
1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
V Dokumenty
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów), w tym również od udzielanych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek
15 zł Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy):
1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,
2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,
3) odpisy i wypisy w sprawach:
– karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia,
– cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,
4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),
5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,
6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:
a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,
b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych,
c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych,
d) środkami na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,
8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego
2. Od weksla:
1) wymieniającego sumę wekslową
– od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej
2) nie wymieniającego sumy wekslowej
– od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem
3) w wypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić


10 gr10 gr


15 zł
Weksle:
1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,
2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
3. Od dokumentów przewozowych:
1) od kwitu bagażowego
2) od listu przewozowego
3) od biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przewozu (przelotu) osób wystawionego przez przewoźnika mającego siedzibę w kraju lub działającego przez swoje przedstawicielstwo (pełnomocnika, agenta) – od kwoty należności za przewóz i za inne świadczenia, do których przewoźnik się zobowiązał
Jeżeli opłata skarbowa określona w ust. 3 pkt 1 jest wyższa od przewoźnego, opłatę skarbową pobiera się w wysokości równej przewoźnemu.
Za list przewozowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uważa się także list przewozowy ekspresowy, wykaz nadawczy, konosament oraz inny dokument stwierdzający zawarcie umowy, na podstawie której rzecz zostaje powierzona przewoźnikowi do przewozu

50 gr
70 gr
2%
Dokumenty przewozowe:
1) jeżeli nadawcą przesyłki jest jednostka budżetowa,
2) dokumenty przewozowe na:
a) przewóz przesyłek pocztowych, z wyłączeniem przesyłek kurierskich,
b) bezpłatny przewóz rzeczy lub osób,
c) stały przewóz mleka, jego przetworów oraz pieczywa,
d) przewóz rzeczy tranzytem,
e) przewóz kolejami rowerów i wózków dziecięcych przez ich użytkowników lub w ich imieniu,
3) bilety uprawniające do przewozu osób na liniach krajowych,
4) listy dosyłkowe