USTAWA

o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich

Unii Europejskiej wspólnej waluty euro

z dnia 25 maja 2001 r. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 640

                    
 Art. 1.
Ustawa określa skutki dla polskiego porządku prawnego wprowadzenia w państwach
członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej,
wspólnej waluty euro, w tym zasady wymiany banknotów i monet nominowanych w
walutach narodowych tych państw na banknoty i monety nominowane w euro.
                    
 Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1) waluta narodowa - walutę wymienialną będącą prawnym środkiem płatniczym w
   państwie członkowskim Unii Europejskiej należącym do Unii Gospodarczej i
   Walutowej,
  2) euro - wspólną walutę państw członkowskich Unii Europejskiej należących
   do Unii Gospodarczej i Walutowej,
  3) bank - bank krajowy oraz oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy
   z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998
   r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr
   40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz.
   1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z
   2001 r. Nr 8, poz. 64), które posiadają upoważnienie do wykonywania
   czynności obrotu dewizowego.
                    
 Art. 3.
1. Jeżeli wartość świadczenia pieniężnego, w tym wartość zabezpieczenia
 spełnienia świadczenia, podlegającego wykonaniu na terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej wyrażona została w walucie narodowej, a termin
 spełnienia tego świadczenia przypada po dniu 31 grudnia 2001 r., świadczenie
 to, z zastrzeżeniem ust. 2, powinno być spełnione w euro; przepisu art. 13
 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063, z
 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) nie stosuje się.
2. Jeżeli termin spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem
 świadczenia spełnianego przez banki, przypada w okresie między dniem 1
 stycznia 2002 r. a dniem 28 lutego 2002 r., spełnienie świadczenia może
 nastąpić w walucie narodowej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do świadczeń spełnianych w formie gotówkowej
 i bezgotówkowej.
                    
 Art. 4.
1. Przeliczeniu na euro podlegają wyrażone w walutach narodowych środki
 pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.
2. Przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonują banki według stanu na dzień 1
 stycznia 2002 r.
3. Od przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat.
                    
 Art. 5.
1. Wykonanie zobowiązania w sposób określony w art. 3 ust. 1 oraz wykonanie
 obowiązku określonego w art. 4 następuje z zastosowaniem kursów euro w
 stosunku do walut narodowych, wskazanych w tabeli zawartej w załączniku do
 ustawy.
2. Ustalenie wysokości świadczenia w euro w wyniku zastosowania jednego z
 kursów, o których mowa w ust. 1, następuje z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
 przecinku.
                    
 Art. 6.
1. Obowiązek wykonania zobowiązania zgodnie z przepisami art. 3 i 5 oraz
 obowiązek przeliczenia określony w art. 4 nie stanowią podstawy do
 wypowiedzenia, odstąpienia, rozwiązania lub zmiany pozostałych warunków umowy
 zawartej przed dniem 1 stycznia 2002 r., w szczególności do zmiany
 oprocentowania.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy zmiany oprocentowania depozytów bankowych
 istniejących w dniu wejścia w życie ustawy, z tym że zmiana ta nie może
 powodować dla klientów banków pogorszenia efektywnych warunków oprocentowania
 depozytów.
                    
 Art. 7.
1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. na zlecenie osób fizycznych posiadających
 obywatelstwo polskie, dokonywana jest, z zastosowaniem kursów, o których
 mowa w art. 5 ust. 1, wymiana banknotów lub monet nominowanych w walutach
 narodowych na znaki pieniężne (banknoty i monety) nominowane w euro.
2. Wymiany, o której mowa w ust. 1, dokonują prowadzące obsługę kasową
 jednostki organizacyjne Narodowego Banku Polskiego oraz banki.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
 Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia,
 maksymalną wysokość opłaty pobieranej przez banki, w okresie, o którym mowa w
 ust. 1, z tytułu wymiany banknotów i monet nominowanych w walutach narodowych
 na znaki pieniężne (banknoty i monety) nominowane w euro, mając na względzie
 koszty wymiany oraz wysokość opłat pobieranych przez banki centralne lub inne
 podmioty dokonujące takiej wymiany w państwach należących do Unii
 Gospodarczej i Walutowej.
                    
 Art. 8.
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 64, poz. 407, Nr
121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr
22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 12, poz.
92 i Nr 29, poz. 320) w art. 190 § 3 otrzymuje brzmienie:
   §3. Zwolniony od cła jest przywóz z zagranicy i wywóz za granicę:
     1) wartości dewizowych,
     2) znaków pieniężnych (banknotów i monet) - dokonywany przez Narodowy Bank
     Polski i banki - przed wprowadzeniem ich do obiegu i po wycofaniu
     ich z obiegu..
   
 Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 8, który
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik
do ustawy z dnia 25 maja 2001 r.

Tabela kursów euro w stosunku do walut narodowych:

1 EUR= 

 • szylingów austriackich (ATS) 13,7603  Austria
 • franków belgijskich (BEF) 40,3399  Belgia 
 • marek fińskich (FIM) 5,94573  Finlandia
 • franków francuskich (FRF) 6,55957  Francja
 • drachm greckich (GRD) 340,750  Grecja
 • peset hiszpańskich (ESP) 166,386  Hiszpania
 • guldenów holenderskich (NLG) 2,20371  Holandia
 • funtów irlandzkich (IEP) 0,787564  Irlandia
 • franków luksemburskich (LUF) 40,3399  Luksemburg
 • marek niemieckich (DEM) 1,95583  Niemcy
 • eskudo portugalskich( PTE) 200,482  Portugalia
 • lirów włoskich (ITL) 1936,27  Włochy