Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

z dnia 20 sierpnia 1997 r.
Dz.U. z 2001r. Nr 17 poz. 209 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 110, poz. 1189;
Dz.U. z 2002 r., Nr 1, poz. 2)
(Dziennik Ustaw z dnia 16 marca 2001 r.)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 1. [ Utworzenie i skład Rejestru ]

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców,

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Art. 2. [ Prowadzenie Rejestru ]

1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), 
obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej 
„sądami rejestrowymi”.

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem 
Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

1) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestrację 
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych,

3) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o 
właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania 
czynności, o których mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i 
zarządów gmin w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i 
przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie 
ułatwienie dostępu do Rejestru.

Art. 3. [ Zakres podmiotowy Rejestru ]

Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy, ustaw nakładają obowiązek 
uzyskania wpisu do tego Rejestru.

Art. 4. [ Utworzenie i zadania Centralnej Informacji ]

1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją”, z oddziałami przy sądach 
rejestrowych.

2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru w systemie informatycznym,

2) prowadzenie zbioru informacji Rejestru,

3) udzielanie informacji z Rejestru,

4) przekazywanie z urzędu organom samorządu gminnego, właściwym według miejsca 
zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, danych z Rejestru o wpisaniu 
przedsiębiorcy i jego wykreśleniu wraz z adresem i przedmiotem jego 
działalności, w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia tych danych do Rejestru.

3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia z Rejestru, które 
mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie 
odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru.

5. Z dochodów uzyskanych z opłat, o których mowa w ust. 4, tworzy się środek 
specjalny Ministerstwa Sprawiedliwości, który przeznacza się na usprawnienie 
funkcjonowania sądów powszechnych, a w szczególności na koszty ich działalności 
podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.

Art. 5. [ Zwolnienie od opłat ]

Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na 
prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w art. 
4 ust. 4.

Art. 6. [ Delegacja ]

Minister Sprawiedliwości określa:

1) w drodze rozporządzenia ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz 
szczegółowe zasady udzielania informacji z Rejestru,

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze 
rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, 
wyciągów i zaświadczeń z Rejestru,

3) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe 
danych rejestrowych do Centralnej Informacji.

Art. 7. [ Stosowanie przepisów K.p.c. ]

Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej.

Art. 8. [ Jawność Rejestru ]

1. Rejestr jest jawny.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem 
Centralnej Informacji.

3. Każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych 
zawartych w Rejestrze.

Art. 9. [ Akta rejestrowe ]

1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe 
obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi 
rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według 
przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające 
te dane składa się do akt rejestrowych.

3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, 
do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.

4. Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki lub statutu spółki albo 
zmiany innych wpisanych podmiotów działających na podstawie umowy lub statutu, 
dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem 
wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie 
czynności prawnych.

Art. 10. [ Jawność akt rejestrowych ]

1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców.

2. Do przeglądania akt rejestrowych innych podmiotów niż określone w ust. 1 
stosuje się odpowiednio przepis art. 525 Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który 
uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są 
dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na 
którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które 
zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych 
przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest 
dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, 
na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych 
określonych w przepisach szczególnych.

Art. 11. [ Zbiór wzorów podpisów ]

1. W aktach rejestrowych prowadzi się zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych 
do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru.

2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1.

Art. 12. [ Usuwanie i prostowanie danych ]

1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste 
błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje 
wpis.

3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych 
osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla 
je z urzędu.

Art. 13. [ Ogłaszanie wpisów do Rejestru ]

1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Nie podlegają ogłoszeniu wpisy do Rejestru dotyczące wpisanych w nim osób 
fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.

Art. 14. [ Rękojmia dobrej wiary ]

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się 
wobec osób trzecich działających w. dobrej wierze na dane, które nie zostały 
wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15. [ Konsekwencje jawności Rejestru ]

1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać 
się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności 
dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do 
Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta 
udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może 
powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru 
udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do 
których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie 
ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 16. [ Konsekwencje jawności Rejestru ]

Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w 
Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o 
wpisie.

Art. 17. [ Domniemanie prawdziwości wpisu ]

1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez 
tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej 
działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli 
zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub 
wykreślenie wpisu.

Art. 18. [ Odpowiedzialność wpisanego do Rejestru ]

1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi 
wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi 
wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły 
wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie 
ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o 
której mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za 
zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Art. 19. [ Wpis na wniosek i z urzędu ]

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny 
przewiduje wpis z urzędu.

2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając 
wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega 
ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki 
komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony 
podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 1301 
Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 

3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 
130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 przy pierwszym wpisie do Rejestru, 
może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o 
zwrocie. Jeżeli wniosek nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty 
pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu 
wniosku.

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz poza nimi.

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i 
miejsca udostępniania urzędowych formularzy. Formularze te powinny odpowiadać 
wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia 
dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania 
wniosku do tych wymagań.

Art. 19a. [ Załączniki do wniosku o wpis ]

1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru 
dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub 
upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do 
reprezentowania tego podmiotu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do 
reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru.

3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego «REGON», 
nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o 
statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego 
podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku 
rozpoznania „takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym.

4. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 nie stosuje się do osób fizycznych 
wykonujących działalność gospodarczą.

Art. 20. [ Wpis do Rejestru ]

1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych 
zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis 
jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub 
wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, 
zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności.

2a. Wpisy, o których mowa w art. 12 ust. 3, art. 24 ust. 3 i 4 i w art. 41, a 
także wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, następują po 
uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z 
urzędu. Wpis ten nie podlega ogłoszeniu.

4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.

Art. 21. [ Informowanie o zdarzeniach podlegających obowiązkowi wpisu ]

1. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i 
notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, 
które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu.

2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 22. [ Zgłoszenie wniosku o wpis ]

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej.

Art. 23. [ Badanie dokumentów i danych przedstawionych sądowi ]

1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod 
względem formy i treści z przepisami prawa.

2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w 
zakresie określonym w art. 35 są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy 
bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym 
względzie uzasadnione wątpliwości.

Art. 24. [ Wezwanie do uzupełnienia braków ]

1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których 
złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd 
rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy 
termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie 
niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na 
obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania 
cywilnego nie stosuje się.

2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie spowodują złożenia wniosku o 
wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest 
zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy 
wykreśla ten wpis z urzędu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu 
wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są 
istotne.

Art. 25. [ Orzeczenie o rozwiązaniu spółki ]

Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, osobowa spółka 
handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 
1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki 
oraz ustanowić likwidatora.

Art. 26. [ Ustanowienie kuratora ]

1. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru 
przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd 
rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd 
rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 
miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem 
okresu, na który został ustanowiony.

2. Kuratorem może być tylko osoba fizyczna, która nie była karana za popełnione 
umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi.

3. Postanowienie sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z 
chwilą jego wydania.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób prawnych wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców na podstawie art. 50.

5. Prezesi sądów okręgowych, w których okręgach działają sądy rejestrowe, 
prowadzą listy kandydatów na kuratorów.

6. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje 
wymagane od kandydatów na kuratorów oraz sposób prowadzenia listy tych 
kandydatów i dane ujmowane w liście kandydatów, mając na uwadze gwarancje 
należytego wykonywania obowiązków przez te osoby.

Art. 27. [ Zażalenie na postanowienia sądu ]

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny, o której 
mowa w art. 24, oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania 
przysługuje zażalenie.

Art. 28. [ Obowiązki kuratora ]

Kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany do niezwłocznego 
przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby 
prawnej.

Art. 29. [ Likwidacja osoby prawnej ]

1. Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli 
nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia 
ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej oraz 
ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny, 
jeśli czynności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do rozwiązania osoby 
prawnej i wszczęcia likwidacji.

Art. 30. [ Wniosek o ogłoszenie upadłości ]

Jeżeli kurator przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją 
przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której 
został ustanowiony, może zgłosić taki wniosek właściwemu sądowi.

Art. 31. [ Odwołanie kuratora ]

1. Sąd rejestrowy, na wniosek osoby prawnej, może odwołać kuratora przed upływem 
terminu, na który został ustanowiony, jeżeli władze osoby prawnej wykonają 
obowiązki, o których mowa wart. 24 ust. 1.

2. Sąd rejestrowy z urzędu odwołuje kuratora, jeżeli nienależycie wykonuje on 
swoje obowiązki.

Art. 32. [ Koszty działalności kuratora ]

1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu 
uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje postanowieniem sąd 
rejestrowy, w wysokości stosownej do zakresu dokonanych przez kuratora 
czynności, zasądzając na rzecz kuratora należne mu kwoty od osób zobowiązanych 
do pokrycia kosztów jego działalności oraz orzekając o obowiązku tych osób 
zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa.

Sąd może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki w miarę dokonywanych 
czynności.

3. Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której 
został ustanowiony, oraz członków jej organu pełniącego funkcję zarządu.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji 
w zakresie kosztów należnych kuratorowi.

Art. 33. [ Delegacja ]

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych, określa, w drodze rozporządzenia, dolną i górną granicę wynagrodzeń 
za działalność kuratorów, biorąc pod uwagę zróżnicowanie, stopień trudności i 
czas trwania poszczególnych czynności.

Art. 34. [ Treść oświadczeń pisemnych ]

1. Podmioty wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych, w zakresie ich działalności, do oznaczonych osób, 
następujące dane:

1) firmę lub nazwę,

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

3) siedzibę i adres,

4) numer w Rejestrze.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w 
przepisach szczególnych.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, 
który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby 
odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.

4. Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5 000 złotych.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych 
do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Art. 35. [ Dane zawarte w Rejestrze ]

Ilekroć do Rejestru wpisuje się:

1) osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w 
systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”,

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz 
numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej „numerem REGON”, a 
jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze.
Rozdział 2 - Rejestr przedsiębiorców
Art. 36. [ Przedsiębiorcy podlegający przepisom działu ]

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:

1) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,

2) spółek jawnych,

3) spółek partnerskich,

4) spółek komandytowych,

5) spółek komandytowo-akcyjnych,

6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

7) spółek akcyjnych,

8) spółdzielni,

9) przedsiębiorstw państwowych,

10) jednostek badawczo-rozwojowych,

11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej 
„przedsiębiorstwami zagranicznymi”,

12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają 
obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,

14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Art. 37. [ Sposób wpisywania danych ]

Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w 
sześciu działach tego rejestru.

Art. 38. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 1 ]

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) dla każdego podmiotu:

a) nazwę lub firmę, pod którą działa, a w przypadku osoby fizycznej – jej 
oznaczenie zgodnie z art. 35 pkt 1 oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność 
gospodarczą,

b) oznaczenie jego formy prawnej,

c) jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej – również jej miejsce 
zamieszkania i adres,

d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także 
ich siedziby i adresy,

e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji 
działalności gospodarczej,

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 
przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 
zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 
oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 
przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, 
zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego 
rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o 
ochronie konkurencji i konsumentów,

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej,

2) w przypadku osoby fizycznej – informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, 
zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, ustaniu wspólności majątkowej między 
małżonkami, zaznaczenie ograniczenia jej zdolności do czynności prawnych, o ile 
takie istnieje,

3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub 
umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz 
jego numer REGON,

4) w przypadku spółki jawnej:

a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35,

b) informacje o jej wspólnikach, zgodnie z pkt 2,

5) w przypadku spółki partnerskiej:

a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,

b) informacje o partnerach, zgodnie z pkt 2,

c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037) – zaznaczenie tej okoliczności,

6) w przypadku spółki komandytowej:

a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,

b) informacje o jej wspólnikach, zgodnie z pkt 2,

c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który 
komandytariuszem,

d) wysokość sumy komandytowej,

e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części 
został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe,

7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35,

b) informacje o jej komplementariuszach, zgodnie z pkt 2,

c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – 
zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian 
za nie akcji,

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne 
– zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie 
udziałów,

b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,

c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub 
łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych 
przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmiankę, że jest on jedynym 
wspólnikiem spółki,

e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego 
pisma,

9) w przypadku spółki akcyjnej:

a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,

c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

e) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej 
okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie 
tego pisma,

g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym 
akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki 
niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,

h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie 
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,

i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te 
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,

10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski,

11) w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej – podmiot tworzący jednostkę,

12) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego:

a) nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która 
uzyskała zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem tej 
osoby,

b) oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego 
przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę tego 
zezwolenia,

13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – oznaczenie terytorialnego 
zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego 
działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę 
dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 
wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 
towarzystwa,

14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy 
organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,

c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na 
podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny 
przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu 
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw 
członkowskich Unii Europejskiej – określenie prawa państwa właściwego dla 
przedsiębiorcy,

15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń:

a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń wraz z określeniem jego formy 
organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń,

c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń istnieje lub wykonuje działalność na 
podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład 
ubezpieczeń, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu 
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń nie podlega prawu jednego z państw 
członkowskich Unii Europejskiej – określenie prawa państwa właściwego dla 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Art. 39. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 2 ]

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób 
wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy 
w spółkach osobowych nie ma takiego organu – wskazanie wspólników uprawnionych 
do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów 
przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych i 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności 
struktury ich organów,

2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów 
przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych i 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności 
struktury ich organów,

3) dotyczące prokurentów oraz zakresu prokury; w przypadku ustanowienia 
prokurentem podmiotu, co do którego szczególny przepis przewiduje, iż do 
sprawowania funkcji prokurenta wyznaczyć musi on osobę fizyczną, zamieszcza się 
jedynie dane tej osoby fizycznej,

4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do 
reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; 
oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy 
zagranicznego w zakresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego 
umocowania,

5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje 
zawieszenie członka organu.

Art. 40. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 3 ]

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym 
że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń określa się przedmiot działalności oddziału,

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego 
złożenia,

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało 
obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

5) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni – wzmiankę o złożeniu sprawozdania 
z ich działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają ich złożenia do 
sądu rejestrowego.

6) (skreślony).

Art. 41. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 4 ]

W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność 
nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę 
wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania 
kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji,

2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 
60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności 
oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia 
egzekucji,

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł 
wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 
dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności 
solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o 
dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z 
zobowiązania solidarnego,

4) informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że 
majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego,

5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej 
przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy 
wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 42. [ Wyłączenie domniemania prawdziwości wpisu ]

Dane wymienione w art. 41 nie są objęte domniemaniem określonym w art. 17 ust. 
1, a wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym.

Art. 43. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 5 ]

W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i 
odwołaniu kuratora.

Art. 44. [ Dane podlegające wpisowi w dziale 6 ]

1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i 
zarządu komisarycznego,

2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz 
zarządcy komisarycznego,

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki,

4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu 
podmiotu w inny sposób,

5) informacje o otwarciu postępowania układowego, o ogłoszeniu upadłości, o 
zakończeniu tych postępowań lub uchyleniu układu, o osobie syndyka masy 
upadłości oraz osobach powołanych w toku postępowania upadłościowego do 
reprezentowania upadłego (reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego).

2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i 
odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych lub zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń.

Art. 45. [ Wpisy z urzędu i na wniosek ]

1. Wpisów w dziale 5 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.

2. Dane, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5, w dziale 6 rejestru 
przedsiębiorców są wpisywane z urzędu albo na wniosek wierzycieli, syndyka masy 
upadłości lub wpisanego w Rejestrze podmiotu.

3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 
i 3, dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których 
mowa w art. 41 pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia 
tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 
i 5 dokonuje się z urzędu.

4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 
pkt 1 i 2, dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.

5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, 
łączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie 
podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje 
z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału 
zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego 
przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do 
Rejestru.

6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych 
do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może 
złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.

7. Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki 
cywilnej, składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy 
przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt 
rejestrowych tekst jednolity tej umowy.

8. Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w 
celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa 
państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa.

Art. 46. [ Wykreślanie danych ]

1. Dane, o których mowa w art. 41, mogą być wykreślone w przypadku, gdy po 
dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których 
wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło 
zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił 
podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. 
Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem 
właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.

2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców sąd wykreśla z urzędu po 
upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.

3. Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu.

Art. 47. [ Obowiązek zgłaszania informacji ]

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane 
zgłaszać informacje wymienione w art. 38–40 i w art. 44 oraz ich zmiany, 
niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.

Art. 48. [ Delegacja ]

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców oraz szczegółową treść wpisów w tym 
rejestrze.
Rozdział 3 - Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Art. 49. [ Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu ]

1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli 
przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi 
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Przepisów art. 26 oraz art. 28–33 nie stosuje się.

4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w 
ust. 1, nie składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 
2 nie stosuje się.

Art. 50. [ Wpis do rejestru przedsiębiorców ]

Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje 
działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru 
przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
i kolumny transportu sanitarnego.

Art. 51. (skreślony).

Art. 52. [ Osoby podlegające wpisowi ]

1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców 
i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby 
wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ 
reprezentacji.

2. (skreślony).

3. (skreślony).

4. Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kolumn transportu 
sanitarnego w dziale 1 wpisuje się organ sprawujący nadzór.

Art. 53. [ Wpis publicznych zakładów opieki zdrowotnej ]

Przy rejestracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w dziale 1 wpisuje się 
oznaczenie podmiotu, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w 
dziale 2 – nazwisko i imiona kierownika tego zakładu i jego kwalifikacje oraz 
skład rady nadzorczej, jeżeli jest powołana.

Art. 53a. [ Obowiązek zgłaszania informacji ]

Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 
1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 
44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających 
z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 54. [ Delegacja ]

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób 
prowadzenia rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółową treść wpisów w 
tym rejestrze.
Rozdział 4 - Rejestr dłużników niewypłacalnych
Art. 55. [ Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych ]

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich 
upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie 
oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie 
kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim 
egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska 
się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania 
spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono 
jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie 
oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie 
kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim 
egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska 
się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały 
pozbawione prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 
pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady 
nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółdzielni.

Art. 56. [ Wpis na wniosek wierzyciela ]

Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko 
osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, 
który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił 
należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Art. 57. [ Treść wpisu ]

1. W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35,

2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o 
wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o 
postępowaniu egzekucyjnym; w sprawach dłużników, którzy nie zaspokoili 
wierzycieli – oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę 
wierzytelności – w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności 
– w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności 
solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o 
dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z 
zobowiązania solidarnego,

3) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na 
wniosek.

2. Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub więcej 
razy, dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku każdego 
wpisu.

Art. 58. [ Zwolnienie z obowiązku ogłaszania wpisów ]

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 59. [ Wykreślanie wpisów ]

1. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w 
razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były 
dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.

2. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie 
o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników 
niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został 
prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

3. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

Art. 60. [ Wykreślanie wpisów z urzędu ]

1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z 
urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu 
prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, 
wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy 
wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 
prowadzenia rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w 
tym rejestrze, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i 
przejrzystości danych zawartych w rejestrze.
Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
Art. 61. (pominięty).

Art. 62. (pominięty).

Art. 63. (pominięty).

Art. 64. (pominięty).

Art. 65. (pominięty).

Art. 66. (pominięty).

Art. 67. (pominięty).

Art. 68. (pominięty).

Art. 69. (pominięty).

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. (pominięty).

Art. 74. (pominięty).

Art. 75. (pominięty).

Art. 76. (pominięty).

Art. 77. (pominięty).

Art. 78. (pominięty).

Art. 79. (pominięty).

Art. 80. (pominięty).

Art. 81. (pominięty).

Art. 82. (pominięty).

Art. 83. (pominięty).

Art. 84. (pominięty).

Art. 85. (pominięty).

Art. 86. [ Pojęcie Rejestru ]

Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym rozdziale jest 
mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, 
fundacji oraz o ewidencji działalności gospodarczej, rozumie się przez to 
Krajowy Rejestr Sądowy.

Art. 87. (pominięty).

Art. 88. [ Wejście w życie ]

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87, które 
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.