USTAWA

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
Dz.U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 
(Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, zm.: Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 496; Dz.U.
z 1997 r., Nr 88, poz. 554; Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2000 r.,
Nr 29, poz. 356; Dz.U. z 2000 r., Nr 93, poz. 1027)
(Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca 1993 r.)

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 1. [ Zakres regulacji ]

Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności 
gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, 
handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a 
zwłaszcza konsumentów. 

Art. 2. [ Definicja przedsiębiorcy ]

Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, 
chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w 
działalności gospodarczej. 

Art. 3. [ Czyn nieuczciwej konkurencji ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub 
klienta. 

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd 
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia 
geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub 
usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub 
niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe 
zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję 
publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama.

Art. 4. [ Uprawnienia podmiotów zagranicznych ]

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z 
przepisów ustawy na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących 
Rzeczpospolitą Polską lub na zasadzie wzajemności. 
Rozdział 2 - Czyny nieuczciwej konkurencji
Art. 5. [ Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa ]

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które 
może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, 
nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej 
używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. 

Art. 6. [ Zmiany w oznaczeniu przedsiębiorstwa ]

1. Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić 
klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej 
używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające 
na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. 

2. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, 
który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków 
zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu 
przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub 
jego używaniu w określony sposób. 

Art. 7. [ Oznaczenie przedsiębiorstw powstałych wskutek likwidacji, podziału lub 
przekształcenia ]

1. Jeżeli wskutek likwidacji, podziału lub przekształcenia przedsiębiorstwa 
powstanie wątpliwość, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia 
przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego, należy 
ustalić takie oznaczenia, które zapobiegną wprowadzeniu w błąd osób trzecich.


2. W razie sporu sąd, na żądanie zainteresowanego przedsiębiorcy, ustali 
oznaczenia przedsiębiorstw, uwzględniając interesy stron oraz inne okoliczności 
sprawy. 

Art. 8. [ Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów 
albo usług ]

Czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub 
oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na 
kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w 
działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych 
dokumentach. 

Art. 9. [ Używanie fałszywych geograficznych oznaczeń regionalnych ]

Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z 
pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości związane są ich szczególne 
cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub 
oszukańcze używanie takich geograficznych oznaczeń regionalnych, nawet z 
dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym. 

Art. 10. [ Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo 
jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, 
jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, 
naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także 
zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. 

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w 
opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie 
takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. 

Art. 11. [ Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie 
cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od 
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na 
podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat 
od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w 
dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego 
wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu 
tajemnicy. 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

Art. 12. [ Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracowniczych lub do rozwiązania lub niewykonania umowy ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz 
przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, 
do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych 
obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo 
szkodzenia przedsiębiorcy. 

2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy 
lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo 
szkodzenia przedsiębiorcy. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do, podejmowanych przez związki 
zawodowe, działań zgodnych z przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

Art. 13. [ Naśladownictwo produktów ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, 
polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana 
zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do 
tożsamości producenta lub produktu. 

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych 
produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego 
użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga 
uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd 
co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany 
odpowiednio oznaczyć produkt. 

Art. 14. [ Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo 
przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. 

2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w 
błąd informacje, w szczególności o: 

1) osobach kierujących przedsiębiorstwem, 

2) wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, 

3) stosowanych cenach, 

4) sytuacji gospodarczej lub prawnej. 

3. Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również 
posługiwanie się: 

1) nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi 
informacjami o kwalifikacjach pracowników, 

2) nieprawdziwymi atestami, 

3) nierzetelnymi wynikami badań, 

4) nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub 
usług. 

Art. 15. [ Utrudnianie dostępu do rynku ]

Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do 
rynku, w szczególności przez: 

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia 
albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych 
przedsiębiorców, 

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo 
niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, 

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. 

Art. 15a. [ Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną ]

Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie osoby pełniącej 
funkcję publiczną jest określone w art. 229 Kodeksu karnego zachowanie osoby 
fizycznej:

1) będącej przedsiębiorcą,

2) działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego 
reprezentowania albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim 
kontroli,

3) działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w pkt 2.

Art. 16. [ Nieuczciwa lub zakazana reklama ]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca 
godności człowieka, 

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego 
decyzję co do nabycia towaru lub usługi, 

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, 
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, 

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie 
neutralnej informacji, 

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w 
szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, 
przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie 
technicznych środków przekazu informacji. 

6) (skreślony).

2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej 
elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, 
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych 
towarów lub usług, a także zachowania się klienta. 

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo 
towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej „reklamą 
porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z 
dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, 
jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych 
kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub 
przeznaczone do tego samego celu,

3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, 
sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć 
także cena,

4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego 
konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, 
oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi,

5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń 
przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności 
dotyczących konkurenta,

6) w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się 
zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia 
przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też 
geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych,

8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub 
usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym albo innym oznaczeniem 
odróżniającym.

4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej 
warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub 
zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów 
bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie 
obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne 
szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Art. 17. [ Współuczestnictwo w nieuczciwej reklamie ]

Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również 
agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. 
Rozdział 3 - Odpowiedzialność cywilna
Art. 18. [ Uprawnienia poszkodowanego ]

1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego 
interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 

1) zaniechania niedozwolonych działań, 

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań, 

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie, 

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany 
ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn 
nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich 
opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio 
związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd 
może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. 

Art. 18a. [ Ciężar dowodu ]

Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach 
albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, 
której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd.

Art. 19. [ Organizacje uprawnione do występowania z roszczeniami ]

1. Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1—3 i 6 mogą występować: 

1) krajowe lub regionalne organizacje, których celem statutowym jest ochrona 
interesów konsumentów, 

2) krajowe lub regionalne organizacje, których celem statutowym jest ochrona 
interesów przedsiębiorców. 

3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

4) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji 
określonych w art. 5–7, art. 11, 14 oraz w art. 15a, a w przypadku organizacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, także do czynów określonych w art. 12.

Art. 20. [ Przedawnienie roszczeń ]

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z 
upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego 
naruszenia. Przepis art. 442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

Art. 21. [ Wydanie zarządzenia tymczasowego ]

1. W sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji można wnieść o 
wydanie zarządzenia tymczasowego także do sądu, w którego okręgu znajduje się 
mienie osoby, która się tego czynu dopuściła, albo gdzie nastąpił czyn 
nieuczciwej konkurencji.

2. W ramach zarządzenia tymczasowego sąd może ustanowić zakaz zbywania lub 
innego wprowadzania do obrotu określonych towarów, jak również zakaz prowadzenia 
reklamy określonej treści. 

3. Sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie powództwa niezwłocznie. Sąd orzeka na 
posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. 

Art. 22. [ Wniesienie bezzasadnego powództwa ]

1. W razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej 
konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie 
jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. 

2. Pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa, o którym mowa w ust. 1, 
powstała szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 
Rozdział 3a - Odpowiedzialność przedsiębiorców za przekupstwo osoby pełniącej funkcję 
publiczną
Art. 22a. [ Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji ]

1. Za czyny nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 15a pkt 2–3, 
przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną ponosi odpowiedzialność według 
przepisów niniejszego rozdziału.

2. Postępowanie w sprawach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, prowadzi 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 22b. [ Odpis prawomocnego wyroku ]

1. W razie skazania za przestępstwo z art. 229 Kodeksu karnego popełnione przez 
osobę, o której mowa w art. 15a pkt 2–3, sąd przesyła odpis prawomocnego wyroku 
wraz z odpisem akt sprawy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Jeżeli postępowanie karne o przestępstwo z art. 229 Kodeksu karnego przeciwko 
osobie, o której mowa w art. 15a pkt 2–3, nie może się toczyć z powodu 
okoliczności wyłączających ściganie, wymienionych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–10 
Kodeksu postępowania karnego, sąd albo prokurator, umarzając postępowanie, 
przesyła odpis prawomocnego orzeczenia wraz z odpisem akt sprawy Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 22c. [ Wszczęcie postępowania ]

1. Po otrzymaniu odpisu orzeczeń, o których mowa w art. 22b, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności, przeciwko przedsiębiorcy nie będącemu osobą fizyczną, za czyn 
nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję 
publiczną.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co 
do popełnienia przestępstwa wiążą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 22d. [ Kara pieniężna ]

1. W razie stwierdzenia, że został popełniony czyn nieuczciwej konkurencji 
polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną przez osobę, o 
której mowa w art. 15a pkt 2–3, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydaje decyzję o nałożeniu na przedsiębiorcę nie będącego osobą fizyczną kary 
pieniężnej płatnej do budżetu państwa, w wysokości do 10% przychodu w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego w roku podatkowym 
poprzedzającym dzień wydania decyzji.

2. Kara pieniężna nie może być wymierzona, jeżeli od czasu popełnienia czynu 
nieuczciwej konkurencji upłynęło 10 lat.

3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nadać decyzji, o której 
mowa w ust. 1, rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w 
ust. 1, przedsiębiorcy służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
antymonopolowego, w terminie 2 tygodni od doręczenia decyzji.

5. Postępowanie przed sądem toczy się według przepisów działu IVa tytuł VII 
Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych z zakresu 
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.

6. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, płatna jest z dochodu ukaranego 
przedsiębiorcy po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad 
wydatkami, pomniejszonej o podatki.

Art. 22e. [ Pomoc organów państw obcych przy ściganiu przekupstwa osoby 
pełniącej funkcję publiczną ]

W postępowaniu przeciwko przedsiębiorcy w sprawie odpowiedzialności za czyn 
nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję 
publiczną Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zwrócić się do 
właściwego organu państwa obcego o udzielenie pomocy prawnej.

Art. 22f. [ Pomoc prawna udzielana organom państwa obcego ]

1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udziela pomocy prawnej 
organom państw obcych, w postępowaniu prowadzonym przeciwko osobie prawnej, w 
celu ustalenia odpowiedzialności lub nałożenia na nią sankcji za przekupstwo 
osoby pełniącej funkcje publiczne.

2. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na wniosek organu 
państwa obcego i obejmuje niezbędne czynności podejmowane w postępowaniu 
administracyjnym, w szczególności doręczanie pism, przesłuchanie świadków i 
biegłych, wzywanie osób do osobistego stawiennictwa, udostępnianie akt i 
dokumentów oraz udzielanie informacji o prawie polskim.

3. Do postępowania o udzielenie pomocy prawnej, o której mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy działu l i II Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może odmówić udzielenia 
pomocy prawnej organowi państwa obcego, jeżeli:

1) żądana czynność byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszała jej suwerenność,

2) między Rzecząpospolitą Polską a państwem, z którego wniosek pochodzi, nie 
została zawarta umowa przewidująca taką pomoc, a państwo to nie zapewnia 
wzajemności.

Art. 22g. [ Wyłączenie stosowania przepisów ]

Przepisów art. 22f nie stosuje się do wniosków prokuratorów i sądów państw 
obcych, o których mowa w art. 588 § 1 Kodeksu postępowania karnego.
Rozdział 4 - Przepisy karne
Art. 23. [ Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa ]

1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia 
innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę 
przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą 
tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej 
działalności gospodarczej. 

Art. 24. [ Bezprawne kopiowanie produktu ]

Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać 
produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość 
wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym 
wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2. 

Art. 25. [ Wprowadzanie w błąd przez oznaczenie towaru ]

Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo 
usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, 
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji 
lub innych istotnych cech towarów lub usług albo zataja ryzyko, jakie wiąże się 
z korzystaniem z nich, i wyrządza w ten sposób istotną szkodę klientowi, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 

Art. 26. [ Rozpowszechnianie nieprawdy o przedsiębiorstwie ]

1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o 
przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, 
wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o 
sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia 
przedsiębiorcy,

podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub 
osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub 
przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, 
wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o 
sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa. 

Art. 27. [ Tryb ścigania ]

1. Ściganie przewidzianych w niniejszej ustawie przestępstw następuje na wniosek 
pokrzywdzonego, a wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego. 

2. Z żądaniem ścigania wykroczenia przewidzianego w art. 25 mogą wystąpić także 
podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1. 
Rozdział 5 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 28. [ Dekret o uprawie tytoniu ]

W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów 
tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 
35, poz. 192) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Zabrania się prowadzenia reklamy wyrobów tytoniowych w telewizji i 
radiu. Zakaz ten dotyczy także prasy dziecięcej i młodzieżowej. Reklama wyrobów 
tytoniowych, w formie graficznej, jest dozwolona tylko łącznie z widoczną i 
czytelną informacją dotyczącą ich szkodliwości. 

2. Kto narusza zakaz lub nie dopełnia obowiązku, o których mowa w ust. 1, 
podlega karze aresztu lub grzywny. 

3. W przedsiębiorstwie odpowiedzialność przewidzianą w ust. 2 ponosi osoba 
kierująca przedsiębiorstwem, a jeżeli została wyznaczona osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie reklamy - ta osoba. 

4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustali, w drodze rozporządzenia, wzory 
informacji, o której mowa w ust. 1.” 

Art. 29. [ Ustawa o środkach farmaceutycznych ]

W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, 
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. 
Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 4: 

a) w ust. 1 wyraz „Informacja” zastępuje się wyrazami „Reklama i informacja”,


b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabrania się prowadzenia w środkach masowego przekazu reklamy leków 
wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Nie dotyczy to specjalistycznych pism 
medycznych.”, 

2) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. 1. Kto narusza zakaz przewidziany w art. 4 ust. 2, podlega karze 
aresztu albo grzywny. 

2. W przedsiębiorstwie odpowiedzialność przewidzianą w ust. 1 ponosi osoba 
kierująca przedsiębiorstwem, a jeżeli została wyznaczona osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie reklamy - ta osoba.” 
Rozdział 6 - Przepisy końcowe
Art. 30. [ Przepisy uchylone ]

Traci moc ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467). 

Art. 31. [ Wejście w życie ]

[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.