USTAWA
Prawo działalności gospodarczej
z dnia 19 listopada 1999 r.
Dz.U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z dnia 17 grudnia 1999 r.)
(zm.: z 2000 r. Dz.U. Nr 86, Poz. 958 i Nr 114, poz. 1193)
Rozdział I - Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów
administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie działalności gospodarczej.

Art. 2. 1. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa
działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.

2. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we
własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa
w ust. 1.

3. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w
rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także
wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży
posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów.

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają

1) organ koncesyjny - organ administracji rządowej lub organ jednostki
samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do udzielania,
odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji,

2) organ zezwalający - organ administracji rządowej lub organ jednostki
samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do wydawania,
odmowy wydania i cofania zezwolenia,

3) osoba zagraniczna:

a) osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania za granicą,

b) osobę prawną z siedzibą za granicą,

c) niemającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w lit. a) lub lit.
b), z siedzibą za granicą,

4) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną wykonującą działalność
gospodarczą za granicą,

5) rejestr przedsiębiorców - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 155, poz.
1015),

6) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności
gospodarczej wykonywaną przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem
wykonywania działalności (zakładem głównym),

7) oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem
formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.

Art. 5. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla
każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami
prawa.

Art. 6. 1. Obywatele państw obcych, którzy otrzymali zezwolenie na
osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają w
zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z takich samych praw jak obywatele polscy.

2. Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez
Polskę nie stanowią inaczej, osoby zagraniczne mogą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub
siedzibę w Polsce.

3. W przypadku braku zasady wzajemności, osoby zagraniczne dla podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą tworzyć wyłącznie spółki komandytowe, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek
oraz obejmować bądź nabywać ich udziały i akcje.
Rozdział II - Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
Art. 7. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu
wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców
określają przepisy odrębnej ustawy.

Art. 8. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
konsumentów.

Art. 9. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa
warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące
ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
a także ochrony środowiska.

Art. 10. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania
odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju
działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby
działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę
legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

Art. 11. 1. Zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej powinny być oznaczone na zewnątrz.

2. Zewnętrzne oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Art. 12. 1. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży
bezpośredniej lub wysyłkowej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
sieci informatycznych lub druków bezadresowych, jest obowiązany do podania w
ofercie co najmniej następujących danych:

1) oznaczenia przedsiębiorcy,

2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru
przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,

3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany do zamieszczania na towarach lub na ich
opakowaniach wprowadzanych do obrotu informacji w języku polskim
zawierających:

1) oznaczenie przedsiębiorcy - producenta towaru i jego adres,

2) nazwę towaru,

3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 13. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do:

1) dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku
bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest
inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań
przekracza równowartość 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO, gdy suma
wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim
przekracza równowartość 10.000 EURO, przeliczanych na złote według kursu
średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje
finansowe,

2) zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek
dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną
działalnością gospodarczą, a w razie posiadania więcej niż jednego
rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i
zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty, oraz właściwego
urzędu skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy, należy podać nazwę i adres
banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego,

3) zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty
jest podstawowy rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością
gospodarczą, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o
nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych,

4) zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe tego
przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek
podstawowy tego przedsiębiorcy związany z wykonywaną działalnością
gospodarczą.

2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązki określone w ust. 1 pkt
1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej. W takim przypadku w zawiadomieniach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2-4, należy podać numer rachunku przedsiębiorcy oraz nazwę
i adres spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, o których
mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca jest obowiązany do zgłoszenia tych zmian w
terminie 14 dni od daty ich powstania.
Rozdział III - Koncesjonowanie działalności gospodarczej
Art. 14. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż,
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i
obrotu paliwami i energią,

4) ochrony osób i mienia,

5) transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,

6) budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz
dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,

7) zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,

8) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

2. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej
mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub
obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w
przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po
uzyskaniu zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.

3. Zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej
koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

Art. 15. 1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej,
udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji należy do
ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej
podlegającej koncesjonowaniu.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub
ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji
administracyjnej.

3. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie
dłuższy niż 50 lat.

4. Minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej
zwraca się o opinię do Ministra Obrony Narodowej w przypadku zamiaru
udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności w
zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt 2.


5. Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14
ust. 1 pkt 6, określają przepisy o autostradach płatnych.

6. Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14
ust. 1 pkt 8, określają przepisy o radiofonii i telewizji.

Art. 16. 1. Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki
wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu
przedsiębiorcy szczegółową informację o szczególnych warunkach, o których
mowa w ust. 1, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
koncesji.

3. W dziedzinach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, organ koncesyjny
może uzależnić udzielenie koncesji od ubezpieczenia się przedsiębiorcy od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej
podlegającej koncesjonowaniu.

Art. 17. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców,

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na
którą ma być udzielona koncesja,

4) informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w
przepisach odrębnych ustaw oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

3. Minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej
podlegającej koncesjonowaniu określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty
wymagane przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W przepisach wydanych na podstawie ust. 3 należy określić dokumenty
wskazujące na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych
zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją oraz
wskazujące na posiadanie możliwości jej finansowania.

Art. 18. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania koncesji organ koncesyjny
może:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej
dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej,

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie
koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania
działalności gospodarczej objętej koncesją.

Art. 19. 1. W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie
ograniczonej liczby koncesji, o możliwości uzyskania koncesji ogłasza w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma
być wydana koncesja,

2) szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być
wydana koncesja, o ile organ koncesyjny przewiduje określenie w koncesji
szczególnych warunków wykonywania działalności gospodarczej,

3) termin składania wniosków o udzielenie koncesji,

4) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe.

3. Jeżeli wnioski o udzielenie koncesji złożyło kilku przedsiębiorców, organ
koncesyjny prowadzi jedno postępowanie, w ramach którego przeprowadza
rozprawę administracyjną.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca przekazujący
informacje mające istotne znaczenie dla jego pozycji konkurencyjnej na rynku
może zgłosić uzasadniony wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula
poufności.

5. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem, że
przedsiębiorca:

1) przekazując informacje uzasadni swoje żądanie,

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

6. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego
informacje.

Art. 20. 1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć
jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji:

1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności
gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub szczególnych
warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 16 lub art. 19
ust. 1,

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa Państwa,

3) ze względu na inny ważny interes publiczny,

4) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy, o której mowa w art. 19 ust. 3,
udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom.

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu
na przyczyny wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3, ogłaszając o tym w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.

Art. 21. 1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności
gospodarczej w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją,

2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, o których
mowa w art. 14 ust. 3 i art. 16 ust. 1,

3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr
osobistych obywateli lub innego ważnego interesu publicznego.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego
przez organ koncesyjny.

3. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są
uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach,
w których jest wykonywana lub powinna być wykonywana ta działalność,

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby
zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, a w razie
nieobecności tych osób - w obecności przywołanego świadka.

5. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych
uchybień w wyznaczonym terminie.

6. Organ koncesyjny może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w
ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju
działalności. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 22. 1. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej koncesją,

2) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją mimo wezwania
organu koncesyjnego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej
objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy
przedsiębiorca:

1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi
działalność gospodarczą objętą koncesją,

2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania
koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję lub zmienić jej zakres ze względu
na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego
interesu publicznego.

Art. 23. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu
wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, w terminie 14
dni od dnia ich powstania.

Art. 24. 1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w
dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu, może ubiegać się o przyrzeczenie
wydania koncesji, zwane dalej "promesą". W promesie można uzależnić
udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności
gospodarczej objętej koncesją.

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące
udzielenia koncesji.

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być
krótszy niż 6 miesięcy.

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na
wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy albo

2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie,

3) ujawniły się okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 25. Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których
mowa w art. 22 ust. 1 i 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie
koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
wydania decyzji o cofnięciu.

Art. 26. 1. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy
pobiera się opłatę skarbową, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią
inaczej.

2. Wysokość opłaty skarbowej za udzielenie lub zmianę koncesji oraz za
udzielenie promesy określają przepisy o opłacie skarbowej.
Rozdział IV - Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej
Art. 27. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie określonym w przepisach odrębnych ustaw.

2. Organy zezwalające oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej
zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń
określają przepisy odrębnych ustaw, o ile niniejsza ustawa nie stanowi
inaczej.

Art. 28. 1. Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że
spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności
gospodarczej w dziedzinie objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia.

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ zezwalający:

1) wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej
dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej,

2) może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia
warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

3. W przypadku gdy wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
gospodarczej wszystkim wnioskodawcom spełniającym warunki nie jest możliwe -
zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wykonywanie danego rodzaju
działalności gospodarczej - organ zezwalający przeprowadza rozprawę
administracyjną. Przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio.

Art. 29. Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Art. 30. Przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie promesy zezwolenia.
Przepisy art. 24 stosuje się odpowiednio.

Art. 31. 1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony:

1) na wniosek przedsiębiorcy,

2) jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony w przypadku, o którym mowa w art.
28 ust. 3.

Art. 32. 1. Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku, gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

2) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa,
wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu,

3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie
terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa
regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.

2. Organ zezwalający może cofnąć zezwolenie w przypadku, gdy:

1) przepisy odrębne tak stanowią,

2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania organu zezwalającego, lub
zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał
zezwolenie, w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 3.

Art. 33. 1. Do wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej
objętej zezwoleniem stosuje się odpowiednio przepis art. 17 ust. 1.

2. Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w
zakresie przestrzegania warunków działalności gospodarczej objętej
zezwoleniem. Przepisy art. 21 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie
zmiany danych określone w zezwoleniu.

4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których mowa w
art. 32 ust. 1, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w
takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania
decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Art. 34. 1. Za wydanie zezwolenia oraz za wydanie promesy zezwolenia pobiera
się opłatę skarbową, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

2. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia oraz za wydanie promesy
zezwolenia określają przepisy o opłacie skarbowej.
Rozdział V - Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
Art. 35. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie
wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie
stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwane dalej "oddziałami".

Art. 36. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić
działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności
przedsiębiorcy zagranicznego.

Art. 37. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany
ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego.

Art. 38. Oddział może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają
przepisy odrębnej ustawy.

Art. 39. Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym
Rejestrze Sądowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:

1) podać imię i nazwisko oraz adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale
do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w
oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

3) dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 86,

4) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu -
złożyć je do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem
na język polski; w przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych
dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach
rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którym
złożono wskazane dokumenty wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się
akta i numeru oddziału w rejestrze,

5) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru -
złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z
uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

6) jeżeli jest spółką i nie podlega prawu jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej - złożyć oświadczenie, jaka część kapitału zakładowego
(akcyjnego) została wpłacona, jeżeli prawo miejsca siedziby spółki zezwala
na częściowe wniesienie kapitału.

Art. 40. Oddział jest obowiązany:

1) używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby
wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy
oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce",

2) prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o
rachunkowości,

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu
faktycznego i prawnego w zakresie zmiany okoliczności, o których mowa w art.
41 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy
zagranicznego, wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności
gospodarczej przez oddział w przypadku, gdy:


1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym
mowa w art. 40 pkt 3,

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który
utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania
działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem,

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i
obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu
interesowi publicznemu.

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do
spraw gospodarki zawiadamia przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku
likwidacji oddziału w oznaczonym terminie.

Art. 42. Do likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
handlowego o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 43. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z
siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej
"przedstawicielstwami".

Art. 44. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie
prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy
zagranicznego.

Art. 45. 1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do ewidencji
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanej dalej "ewidencją",
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego
ze względu na przedmiot wykonywanej działalności przedsiębiorcy
zagranicznego, organ, o którym mowa w ust. 1, na podstawie złożonego wniosku
i zgodnie z jego treścią.

Art. 46. 1. Wniosek sporządzony w języku polskim, o którym mowa w art. 45
ust. 2, powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego
przedstawicielstwo,

2) wysokość kapitału lub innych funduszy założycielskich przedsiębiorcy
zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo,

3) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego
tworzącego przedstawicielstwo,

4) imię, nazwisko oraz adres w Polsce osoby upoważnionej w
przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

5) adres przedstawicielstwa w Polsce.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) akt założycielski (umowę, statut) przedsiębiorcy zagranicznego,

2) wypis z rejestru handlowego lub jego odpowiednika,

3) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu
przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego będącego spółką, jaka część
kapitału zakładowego (akcyjnego) została wpłacona, jeżeli prawo miejsca
siedziby spółki zezwala na częściowe wniesienie kapitału.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone w języku obcym, należy
przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Art. 47. 1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do ewidencji wydaje się
zaświadczenie. Zaświadczenie powinno zawierać dane, o których mowa w art. 46
ust. 1, oraz numer wpisu do ewidencji i datę wpisu.

2. Ewidencja jest jawna.

Art. 48. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego ze względu na przedmiot prowadzonej działalności
przedsiębiorcy zagranicznego, odmawia, w drodze decyzji, wpisu do ewidencji,
jeżeli:

1) utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronności
państwa lub ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi
publicznemu,

2) wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 2, dotyczy działalności
wykraczającej poza zakres określony w art. 44 albo zawiera braki, które nie
zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku nie zostały
dołączone dokumenty wymienione w art. 46 ust. 2.

2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga
uzasadnienia faktycznego.

Art. 49. Przedstawicielstwo jest obowiązane:

1) używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby
wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy
oraz dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce",

2) prowadzić oddzielną rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości,

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu
faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 i
ust. 2 pkt 4, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i
jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa
wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian
stosuje się odpowiednio przepisy art. 46.

Art. 50. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z
ministrem właściwym ze względu na przedmiot prowadzonej działalności
przedsiębiorcy zagranicznego, wydaje decyzję o zakazie wykonywania
działalności przez przedstawicielstwo w przypadku, gdy:

1) przedstawicielstwo rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje
obowiązku, o którym mowa w art. 49 pkt 3,

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który
utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo
wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem,

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego lub przedstawicielstwa zagraża
bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub
innemu ważnemu interesowi publicznemu.

2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepis art. 41
ust. 2.

Art. 51. 1. O zakończeniu likwidacji osoba upoważniona do reprezentowania
przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie jest obowiązana
zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw
gospodarki, w drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z ewidencji.

Art. 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w postępowaniu
ewidencyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Rozdział VI - Mali i średni przedsiębiorcy
Art. 53. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji,
korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju małych i średnich
przedsiębiorców, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi małych i
średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych
pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych,

2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności
gospodarczej na dogodnych warunkach,

3) wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na
obciążenia publicznoprawne,

4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa,

5) wspieranie instytucji i organizacji lokalnych oraz regionalnych
działających na rzecz małych i średnich przedsiębiorców,

6) promowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorców z innymi
przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości lokalnej.

Art. 54. 1. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w
poprzednim roku obrotowym:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 milionów
EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO.

2. Nie uważa się jednak za małego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy
inni niż mali posiadają:

1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,

2) prawa do ponad 25% udziału w zysku,

3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

Art. 55. 1. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, nie
będącego małym przedsiębiorcą, który w poprzednim roku obrotowym:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 milionów
EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO.

2. Nie uważa się jednak za średniego, przedsiębiorcy, w którym
przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają:

1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,

2) prawa do ponad 25% udziału w zysku,

3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższyć kwoty, o których
mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 2.

Art. 56. 1. Dla stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia przesłanki określone
w art. 54 albo w art. 55, zainteresowany składa odpowiednie dokumenty.
Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przedsiębiorca nie może przedstawić
dokumentów świadczących, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 54
ust. 2 albo w art. 55 ust. 2, oświadczenie na piśmie zastępuje te dokumenty.

2. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany
roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych, a także przewidywane średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się
na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.
Rozdział VII - Samorząd gospodarczy
Art. 57. Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i
poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy
kraju.

Art. 58. 1. Samorząd gospodarczy nie posiada uprawnień władczych w stosunku
do przedsiębiorców w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej.

2. Samorząd gospodarczy nie może podejmować działań ograniczających zakres
wykonywanej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej lub godzących w
zasadę konkurencji.

Art. 59. 1. Samorząd gospodarczy działa poprzez organizacje przedsiębiorców,
zwane dalej "organizacjami samorządu gospodarczego".

2. Organizacja samorządu gospodarczego nie może odmówić członkostwa
przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w statucie tej organizacji.

Art. 60. Ustrój samorządu gospodarczego, zadania i sposób jego tworzenia
oraz tryb powoływania władz organizacji samorządu gospodarczego określa
odrębna ustawa.
Rozdział VIII - Zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej
 
Art. 61. Do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek
samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w
szczególności poprzez:

1) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i województwa,

2) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie
szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

3) współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz
innymi organizacjami przedsiębiorców.

Art. 62. 1. Do szczegółowych zadań organów gminy należy:

1) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji, o ile przepisy
odrębnych ustaw tak stanowią,

2) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie,
o którym mowa w art. 63,

3) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

2. Do szczegółowych zadań organów samorządu terytorialnego w powiecie i w
województwie należy wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji,
o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.

3. Zadania określone w ust. 2 są wykonywane jako zadania z zakresu
administracji rządowej.

Art. 63. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta są uprawnieni do sprawdzenia,
czy przedsiębiorca spełnia obowiązki, o których mowa w art. 10-12. Przy
wykonywaniu czynności sprawdzających przepisy art. 21 ust. 2-5 stosuje się
odpowiednio.

Art. 64. 1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności
gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia
zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej,
niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub
naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji
rządowej lub właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta może nakazać w drodze decyzji wstrzymanie
wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3
dni.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.
Rozdział IX- Przepisy karne
Art. 65. 1. Kto nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 9-12, podlega
karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1,
działając za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej.

Art. 66. 1. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.
2 z pominięciem rachunku realizuje należności lub zobowiązania, których
wartość przekracza kwoty określone w tym przepisie, podlega karze grzywny.

2. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 nie
dokonuje zawiadomień określonych w tych przepisach albo wbrew obowiązkowi
określonemu w art. 13 ust. 3 nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w tym
przepisie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych.

Art. 67. Orzekanie w sprawach określonych w art. 65 i art. 66 następuje w
trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział X - Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 68. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934
r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z
1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95,
z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z
1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 oraz z
1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 769 i 770) skreśla
się art. 161, art. 170, art. 310 i art. 334.

Art. 69. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934
r. - Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 503, z 1945
r. Nr 40, poz. 224, z 1946 r. Nr 31, poz. 197 i Nr 60, poz. 329, z 1947 r.
Nr 5, poz. 20, z 1961 r. Nr 58, poz. 319, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 oraz z
1997 r. Nr 121, poz. 769) skreśla się art. LXVI.

Art. 70. W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego
wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991
r. Nr 107, poz. 460 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554)
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie spirytusu oraz
wydzielanie spirytusu z innego wytworu, a także wyrób i rozlew wódek -
wymaga zezwolenia udzielonego w trybie określonym w przepisach - Prawo
działalności gospodarczej.";

2) w art. 3 w ust. 1 wyrazy "Kto bez wymaganej koncesji" zastępuje się
wyrazami "Kto bez wymaganego zezwolenia".

Art. 71. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr
6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz.
135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297
i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr
24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60,
poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr
85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111,
poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r.
Nr 113, poz. 717 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) skreśla się art. 59.

Art. 72. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z
1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr
96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 855 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to przedsiębiorców w
rozumieniu przepisów - Prawo działalności gospodarczej oraz jednostki
organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, a także osoby
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,".

Art. 73. (skreślony)

Art. 74. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22,
poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz.
517 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 2 skreśla się pkt 4;

2) skreśla się art. 51-54 i art. 56;

3) w art. 57 skreśla się wyrazy " , a Przewodniczący Komitetu - także
wysokość opłat za udzielanie upoważnień, o których mowa w art. 51 ust. 2,
art. 52 ust. 4 i art. 53 ust. 4";

4) skreśla się rozdział 7.

Art. 75. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz.
554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) wprowadza się następujące
zmiany:

1) art. 11c otrzymuje brzmienie:

"Art. 11c. Statut spółki akcyjnej i jego poniższe zmiany przed jej
zarejestrowaniem oraz następujące zmiany statutu wymagają zatwierdzenia
przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych: podwyższenie lub
obniżenie kapitału akcyjnego, zmiany dotyczące przedmiotu przedsiębiorstwa,
terytorialnego i rzeczowego zakresu działalności spółki, jej siedziby,
uprzywilejowania akcji i uprawnień przyznanych akcjonariuszom osobiście oraz
tworzenie w ciężar kosztów funduszy, rezerw i rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.";

2) w art. 11d w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "odpowiednio 25%, 33%, 50%, 66%, 75%"
zastępuje się wyrazami "odpowiednio 25%, 50%, 75%".

Art. 76. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr
22, poz. 91 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. Notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów - Prawo
działalności gospodarczej."

Art. 77. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr
141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 35 po wyrazach "życiu
lub zdrowiu ludzi" dodaje się przecinek i wyrazy "moralności publicznej".

Art. 78. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.
U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751) w art. 50 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "bez
wymaganej koncesji lub wbrew jej warunkom" zastępuje się wyrazami "bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom".

Art. 79. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się
następujące zmiany:

1) skreśla się art. 22;

2) w art. 24:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a po wyrazach "aktywów kasy"
dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku pożyczek i kredytów udzielanych na cele związane z
działalnością gospodarczą łączna kwota takich pożyczek i kredytów
udzielonych jednemu członkowi nie może przekraczać 15% zasadniczych funduszy
własnych kasy.";

3) dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. Łączna kwota pożyczek i kredytów udzielonych wszystkim członkom
na cele związane z działalnością gospodarczą nie może przekraczać 150%
zasadniczych funduszy własnych kasy.";

4) w art. 40 w pkt 3 wyrazy "z przepisami art. 21-25" zastępuje się wyrazami
"z przepisami art. 21, art. 23-25a".

Art. 80. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz.
769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr
96, poz. 1106) skreśla się w art. 29 ust. 2 oraz art. 30.

Art. 81. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr
121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400) w art. 19 w ust. 1 skreśla się wyrazy
"lub oddaje mienie do odpłatnego korzystania".

Art. 82. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr
71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr
83, poz. 931) użyte w art. 8 w ust. 2, w art. 20 w ust. 1 w pkt 6 i w art.
27 w ust. 3 w różnych liczbach i przypadkach wyrazy "podmiot gospodarczy"
zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem
"przedsiębiorca".

Art. 83. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz.
592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) w art. 3 pkt 6 i 7
otrzymują brzmienie:

"6) wytwarzających odpady - rozumie się przez to przedsiębiorców w
rozumieniu przepisów - Prawo działalności gospodarczej, osoby prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, a także jednostki
organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, które prowadzą
działalność powodującą powstawanie odpadów,

7) odbiorcach odpadów - rozumie się przez to przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów - Prawo działalności gospodarczej, osoby prowadzące działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
którym wytwarzający odpady zlecili wykonywanie obowiązków usuwania odpadów z
miejsc ich powstawania, wykorzystywania lub ich unieszkodliwiania,".

Art. 84. (skreślony)

Art. 85. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z
zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz.
1026 i z 1999 r. Nr 55, poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami
z zagranicą, określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 2, wymaga
uzyskania zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania zezwolenia.";

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
usługami z zagranicą, określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 2,
wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz usług, którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania zezwolenia."
Rozdział XI - Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe
Art. 86. W postępowaniu w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców osoba
zagraniczna przedkłada sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego
polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady
wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie,
na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba
zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce
pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane,
jeżeli między Rzecząpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa
zawierająca zasadę wzajemności.

Art. 87. świadczący pomoc prawną nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów niniejszej ustawy. Działalność polegającą na świadczeniu pomocy
prawnej określają przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o
adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz.
33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz.
471, i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 75,
poz. 853) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr
19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997
r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 75, poz.
853 i Nr 83, poz. 931).

Art. 88. 1. Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach używa się
terminów "pozwolenie", "upoważnienie", "zgoda", "licencja", oznaczających
formy reglamentacji działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć
"zezwolenie" w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Ilekroć używa się:

1) w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz.
599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz.
702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z
1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499,
Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100),

2) w ustawie z dnia 13 paśdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931),

3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr
137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062),

4) w ustawie z dnia 13 paśdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999
r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875)

terminu "rachunek bankowy", w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w
art. 13 ust. 2 niniejszej ustawy, należy przez to rozumieć także rachunek
tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przepisy art. 82 § 2 i 3, art. 182 § 1 pkt 1 i 3, art. 275 § 2 i art. 296
§ 1 ustawy wymienionej w ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio do
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Art. 88a. 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. podjęcie działalności gospodarczej
przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na
podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.

2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

3. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy jako zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej.

Art. 88b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zwany dalej "organem
ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby
i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art.
11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny
przedsiębiorcy do lokalu (nieruchomości) stałego miejsca wykonywania
działalności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, nie póśniej niż w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia.

Art. 88c. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami
ustawy,

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały
usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Art. 88d. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu
zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 88b ust. 2, i powstałe po dniu dokonania
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia
powstania tych zmian. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy
art. 88b i 88c.

Art. 88e. 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu
w przypadku:

1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

2) o którym mowa w art. 88c pkt 1 lub 3.

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w
przypadku, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa. W tym
przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia
nieważności decyzji.

3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Art. 88f. Jeżeli w postępowaniu ewidencyjnym zachodzi potrzeba stwierdzenia
stosowania zasady wzajemności przez państwo obce w zakresie podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej, stosuje się odpowiednio art. 86.

Art. 88g. Z dniem 1 stycznia 2001 r. ewidencja działalności gospodarczej
prowadzona na podstawie ustawy, o której mowa w art. 99 pkt 2 staje się
ewidencją działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, a dokonane w niej
wpisy zachowują moc z zastrzeżeniem art. 1a ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.
Nr 121, poz. 770 ).

Art. 88h. Postępowanie w sprawie o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego dnia
niezakończone dokonaniem wpisu lub decyzją ostateczną o odmowie wpisu
prowadzi się według przepisów tej ustawy.

Art. 88i. Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej jednostek
organizacyjnych, które w dniu 1 stycznia 2001 r. nie są przedsiębiorcami,
podlegają wykreśleniu z urzędu, z uwzględnieniem art. 88e ust. 3.

Art. 89. Przedstawicielstwa, utworzone na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów
właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do
tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
dla wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63 i z 1984 r.
Nr 26, poz. 133), działają na zasadach dotychczasowych do czasu wygaśnięcia
udzielonych zezwoleń jako przedstawicielstwa określone w niniejszej ustawie.

Art. 90. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 155, poz.
1015) oddziały, o których mowa w art. 35, utworzone na podstawie niniejszej
ustawy, podlegają wpisowi do rejestru handlowego w dziale C.

Art. 91. 1. Podmioty zagraniczne działające na podstawie ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr
74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.
668) mogą wnieść dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo jako wkład do spółki
utworzonej na podstawie art. 6 niniejszej ustawy.

2. Osoby obowiązane do dokonania zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców
składają oświadczenie, że wkład podmiotu zagranicznego do spółki w
rozumieniu art. 6 niniejszej ustawy jest zgodny z przepisem ust. 1.

3. Spółki prowadzące działalność na podstawie ustawy, o której mowa w ust.
1, uznaje się za spółki utworzone na podstawie art. 6 niniejszej ustawy,
jeżeli złożą odpowiednie oświadczenie ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 92. Spółki, do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z
udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484), stają się spółkami, o których mowa w
art. 6 niniejszej ustawy.

Art. 93. 1. Spółki, na których utworzenie zezwolenia zostały wydane na
podstawie ustaw, o których mowa w art. 91 i art. 92, korzystają z
przysługujących im na podstawie tych ustaw ulg i zwolnień, do czasu ich
wyczerpania, w zakresie dochodów z przedmiotu działalności gospodarczej
określonego w tym zezwoleniu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 92,
jeżeli spółki te nie podjęły działalności gospodarczej i nie wystawiły
pierwszej faktury do dnia 31 marca 1994 r.

3. W razie zgłoszenia likwidacji lub ogłoszenia upadłości spółek, o których
mowa w art. 92, w okresie zwolnienia od podatku oraz w ciągu trzech lat od
upływu okresu zwolnienia, spółki te są obowiązane do zapłaty tego podatku za
okres objęty zwolnieniem. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpisania do
rejestru handlowego otwarcia likwidacji spółki lub z chwilą ogłoszenia jej
upadłości.

Art. 94. 1. Wnioski, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 marca 1996 r.
o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 199 i z 1997 r. Nr 9, poz. 44),
rozstrzygane są na podstawie przepisów, o których mowa w art. 6 ust. 2 tej
ustawy.

2. Jeżeli w okresie korzystania przez spółkę ze zwolnienia od podatku
dochodowego udzielonego na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1,
oraz w ciągu dwóch lat od upływu okresu zwolnienia podatkowego następuje
otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości spółki lub obniżenie jej kapitału
zakładowego (akcyjnego), spółka jest obowiązana do zapłaty tego podatku.

3. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 2, powstaje z chwilą otwarcia
likwidacji spółki, ogłoszenia upadłości spółki lub obniżenia jej kapitału
zakładowego (akcyjnego).

Art. 95. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 93 i art. 94,
wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia
niezakończone, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Art. 96. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie:

1) przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi,

2) przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi,

3) obrotu dobrami kultury powstałymi przed dniem 9 maja 1945 r.,

4) usług paszportowych,

5) dokonywania przenoszenia zapisu dświęku lub dświęku i obrazu na taśmy,
płyty, kasety, wideokasety i wideopłyty,

6) produkcji, opracowywania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów,

7) (skreślony),

8) prowadzenia targowisk,

9) transportu morskiego oraz zarządzania portami morskimi innymi niż porty o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

10) usług turystycznych, z wyjątkiem organizowania imprez turystycznych i
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych,

11) sportu profesjonalnego,

12) poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych znajdujących się w
odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania
kopalin,

nie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia.

2. Działalność gospodarcza niewymieniona w ust. 1 i w art. 14, a objęta
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy koncesjonowaniem, na
podstawie:

1) ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu
spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr
107, poz. 460 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554) w zakresie
wyrobu, rozlewu, oczyszczania, skażania i odwadniania spirytusu oraz
wydzielania spirytusu z innego wytworu, a także wyrobu i rozlewu wódek,

2) ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz.
457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz.
310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713,
z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23,
poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz.
471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr
113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783,
Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41,
poz. 412) w zakresie:

a) wytwarzania wyrobów tytoniowych,

b) usług detektywistycznych,

c) produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych pojazdów,

d) zarządzania lotniskami,

3) ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz.
554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr
137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461) w zakresie:

a) usług kurierskich, a także pocztowych usług o charakterze powszechnym,
polegających na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym
przesyłek listowych i listów wartościowych o masie powyżej 2.000 g, oraz

b) usług telekomunikacyjnych,

4) ustawy z dnia 10 paśdziernika 1991 r. o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
(Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996
r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz.
369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z
1999 r. Nr 70, poz. 778) w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych i
materiałów medycznych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni
farmaceutycznych, hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
stosowanych wyłącznie u zwierząt, składów celnych i konsygnacyjnych środków
farmaceutycznych i materiałów medycznych,

5) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999
r. Nr 66, poz. 751) w zakresie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony
roślin,

6) ustawy z dnia 13 paśdziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147,
poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr
110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r.
Nr 40, poz. 401) w zakresie:

a) obrotu w kraju i z zagranicą zwierzyną żywą, z wyłączeniem sprzedaży
dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie
kraju,

b) obrotu w kraju i z zagranicą tuszami zwierzyny i ich częściami, z
wyłączeniem sprzedaży dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów
łowieckich na terenie kraju,

c) sprzedaży usług turystycznych obejmujących polowania w kraju dla
cudzoziemców i polowania za granicą,

7) ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i
Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402
i Nr 72, poz. 802) w zakresie prowadzenia agencji celnej,

8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783) w zakresie
wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,

9) ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą
towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 i z
1999 r. Nr 55, poz. 587) w zakresie obrotu z zagranicą towarami i usługami
określonymi na podstawie odrębnych przepisów,

z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się działalnością
gospodarczą objętą wymogiem uzyskania zezwolenia. Dotychczasowe organy
koncesyjne stają się organami zezwalającymi.

3. Koncesje i zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na podstawie ustaw odrębnych w dziedzinach, w których utrzymuje się
udzielanie koncesji lub wydawanie zezwoleń, zachowują ważność lub stają się
zezwoleniami w rozumieniu przepisów ust. 2 na czas, na który zostały wydane.

4. Koncesje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 i z 1999 r.
Nr 32, poz. 310) stają się licencjami przewozowymi i zachowują ważność na
czas, na który zostały wydane.

Art. 97. Ilekroć w ustawach i w zakresach działalności gospodarczej
wymienionych w art. 96 ust. 2 mowa jest o koncesji, należy przez to rozumieć
zezwolenie w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 98. 1. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy nie zostaną ustawowo określone zakres i warunki wykonywania
działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji, o których mowa w art.
14, jak też nie zostaną wskazane informacje i dokumenty wymagane do złożenia
wniosków o wydanie koncesji, z mocy prawa wygasa obowiązek uzyskania
koncesji.

2. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
nie zostaną ustawowo określone zakres i warunki wykonywania działalności
gospodarczej oraz wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 96 ust. 2, oraz
w ustawach odrębnych, jak też nie zostaną wskazane informacje i dokumenty
wymagane do złożenia wniosków o wydanie zezwolenia, z mocy prawa wygasa
obowiązek uzyskania zezwolenia.

3. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
nie zostaną ustawowo określone zakres i warunki udzielania licencji
przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, o której
mowa w art. 96 ust. 4, jak też nie zostaną wskazane informacje i dokumenty
wymagane do złożenia wniosków o wydanie takich licencji, z mocy prawa wygasa
obowiązek uzyskania licencji przewozowej.

4. W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy utrzymuje
się w mocy przepisy ustaw odrębnych, na podstawie których wydawane są
zezwolenia, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w ustawach odrębnych, o ile
okres ten nie zostanie przedłużony w odrębnej ustawie.

Art. 99. Tracą moc:

1) dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41,
poz. 312, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 121, poz. 770),

2) ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz.
457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz.
310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713,
z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23
poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz.
471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr
113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783,
Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41,
poz. 412),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.
U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 49,
poz. 484), z wyjątkiem art. 42.

Art. 100. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem
przepisów art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98
ust. 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz
art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji określonych obowiązków
za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
art. 79 oraz art. 88 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia.