USTAWA

z dnia 14czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.80.9.26 (jednolity tekst)
zm.: Dz.U.80.27.111; 82.7.55, 45.289; 83.41.185; 84.34.183; 86.47.228;87.33.186, 21.123; 89.20.107; 90.34.201; 91.119.513, 100.442; 94.122.593;95.1.1, 74.368; 96.43.189, 106.496; 97.75.471, 102.643, 137.926,141.944, 98.162.1126, 2000.22.268, 2001.49.509

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 Zakres obowiązywania
Rozdział 2 Zasady ogólne
Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4 Właściwość organów
Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6 Strona
Rozdział 7 Załatwianie spraw
Rozdział 8 Doręczenia
Rozdział 9 Wezwania
Rozdział 10 Terminy

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE

Rozdział 1 Wszczęcie postępowania
Rozdział 2 Protokoły i adnotacje
Rozdział 3 Udostępnianie akt
Rozdział 4 Dowody
Rozdział 5 Rozprawa
Rozdział 6 Zawieszenie postępowania
Rozdział 7 Decyzje
Rozdział 8 Ugoda
Rozdział 9 Postanowienia
Rozdział 10 Odwołania
Rozdział 11 Zażalenia
Rozdział 12 Wznowienie postępowania
Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

DZIAŁ III PRZEPISY SZCZEGÓLNE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

DZIAŁ IV UDZIAŁ PROKURATORA

DZIAŁ V ROZSTRZYGANIE SPORÓW O WŁAŚCIWOŚĆ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ A SĄDAMI

DZIAŁ VI (skreślony)

DZIAŁ VII WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Rozdział 2 Skargi
Rozdział 3 Wnioski
Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych
Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków
Rozdział 6 Nadzór i kontrola

DZIAŁ IX OPŁATY I KOSZTY POSTĘPOWANIA

DZIAŁ X PRZEPISY KOŃCOWE