KODEKS PRACY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.

tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94
zmiany: Dz. U. 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. 1998 r. Nr 113 poz. 717, Dz. U. 1999 r. Nr 99 poz. 1152, Dz.U. 2000 r. Nr 19 poz. 239, Dz.U. 2000.43.489, Dz.U. 2000.107.1127, Dz.U. 2000.120.1268, Dz.U.2001.28.301, Dz.U.2001.52.538, Dz.U.2001.99.1075, Dz.U. 2001.11.084
PRZYSZŁE zmiany:  Dz.U. 2001.111.1194

Preambuła (skreślona)


DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne


Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział II a. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III. (skreślony)


DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy


Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Umowa o pracę

 • Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
 • Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego
                   z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Oddział 5. Rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę
 • Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania
                    przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Oddział 7.  Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

 • Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
 • Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
 • Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
 • Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia


Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział I a. Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział III a Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna


DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika


Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Rozdział II a. Zakaz konkurencji
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV. Regulamin pracy
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników


DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników


Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi


DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy


Rozdział I. Wymiar i rozkład czasu pracy
Rozdział II. Czas pracy w ruchu ciągłym
Rozdział III. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział IV. Praca w nocy oraz w niedziele i święta
Rozdział V. Przepisy szczególne o czasie pracy
Rozdział VI. (skreślony)


DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze


Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II. Urlopy bezpłatne


DZIAŁ ÓSMY. Ochrona pracy kobiet oraz mężczyzn wychowujących dziecko


DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych


Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe


DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V. Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia
                    lub niebezpieczne
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII. Szkolenie
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami
                    lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy


DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy


Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy


DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy


Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Rozdział III. Sądy pracy


DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika


Rozdział I. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział II. (skreślony)


DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń


DZIAŁ CZTERNASTY [a]. Grupowa organizacja pracy


DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe